Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Slovačka

Ova stranica sadržava pregled pravne struke u Slovačkoj. Tužitelji Suci Odvjetnici Pravnici / pravni savjetnici Javni bilježnici

Sadržaj omogućio
Slovačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Pravne struke – uvod

Tužitelji

Organizacija

Javno tužiteljstvo Slovačke Republike neovisno je državno tijelo koje vodi glavni javni tužitelj. U okviru svojih ovlasti javno tužiteljstvo štiti zakonom zajamčena prava i interese pojedinaca, pravnih subjekata i države.

Za rad javnog tužiteljstva Slovačke Republike predviđeno je posebno poglavlje državnog proračuna.

Status i uloga javnog tužiteljstva i glavnog javnog tužitelja utvrđeni su Ustavom Slovačke Republike (Članak 149.) i Zakonom o javnom tužiteljstvu br. 153/2001, kojim su utvrđene i ovlasti glavnog javnog tužitelja i ostalih tužitelja. Tim su zakonom uređeni i organizacija i upravljački ustroj javnog tužiteljstva. Status, prava i odgovornosti tužitelja utvrđeni su u Zakonu o tužiteljima i tužiteljima pripravnicima br. 154/2001.

Hijerarhijska struktura

S obzirom na njegovu ulogu u očuvanju zakona, nužna je hijerarhijska struktura javnog tužiteljstva. Na taj se način osigurava ujednačena primjena zakona i propisa opće primjene, kao i ujednačena primjena kaznene politike.

U javnom tužiteljstvu postoji hijerarhija tužitelja na čijem je vrhu glavni javni tužitelj.

Ovlasti

Ovlasti javnog tužiteljstva uključuju:

 • kazneni progon osoba osumnjičenih za kaznena djela te nadzor poštovanja zakona prije početka kaznenog progona te tijekom prethodnog postupka;
 • nadzor poštovanja zakona u objektima pritvora osoba koje su lišene slobode ili im je sloboda ograničena odlukom suda ili nekog drugog ovlaštenog državnog tijela;
 • izvršavanje ovlasti u sudskih postupcima;
 • zastupanje države u sudskim postupcima, kada je to predviđeno zakonom;
 • nadzor poštovanja zakona u radu javnih upravnih tijela, u mjeri u kojoj je to predviđeno zakonom;
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi mjera za sprječavanje kršenja zakona i propisa opće primjene;
 • pridonošenje uklanjanju uzroka kriminalnih aktivnosti i okolnosti koje ih potiču te prevenciji i suzbijanju kriminala;
 • sudjelovanje u pripremi zakonodavstva (uloga u zakonodavnom postupku);
 • izvršavanje svih drugih dužnosti predviđenih posebnim zakonima, aktima ili međunarodnim ugovorima koji su stupili na snagu u skladu sa zakonima.

Dužnosti

Glavni javni tužitelj i drugi tužitelji izvršavaju dužnosti u okviru nadležnosti javnog tužiteljstva te se koriste svim dostupnim zakonskim sredstvima pri izvršavanju dužnosti i obveza. Dužni su:

 • provoditi Ustav Slovačke Republike (po znanju i savjesti), ustavne i druge zakone, međunarodne ugovore koji su stupili na snagu u skladu sa zakonom te druge propise opće primjene;
 • poštovati i štititi ljudsko dostojanstvo i temeljna ljudska prava i slobode te izbjegavati sve oblike diskriminacije;
 • štititi javni interes te
 • postupati proaktivno, pošteno, nepristrano i pravovremeno.

Hijerarhija

Organizacijski sustav javnog tužiteljstva Slovačke Republike obuhvaća sljedeća tijela:

Ured glavnog javnog tužitelja najviše je tijelo u sustavu tužiteljstva. Ured glavnog javnog tužitelja čine:

 • Ured posebnog tužitelja koji je osnovan radi otkrivanja i progona slučajeva korupcije i organiziranog kriminala;
 • vojni odjel Ureda glavnog javnog tužitelja;
 • uredi regionalnog tužitelja (8), koji su nadređeni uredima okružnog tužitelja u njihovim regijama te središnji Ured vojnog tužitelja (1), koji je nadređen uredima okružnog vojnog tužitelja;
 • uredi okružnog tužitelja (55) i uredi okružnog vojnog tužitelja (3).

Ministarstvo obrane osigurava potrebna materijalna i financijska sredstva za rad vojnog odjela Ureda glavnog javnog tužitelja te svih ureda vojnog tužitelja.

Sjedište Ureda glavnog javnog tužitelja nalazi se u Bratislavi.

Sjedišta i područja nadležnosti povezanih ureda tužitelja podudaraju se sa sjedištima i područjima nadležnosti odgovarajućih sudova. Međutim, sjedišta i područne nadležnosti ne podudaraju se s administrativnom teritorijalnom podjelom zemlje.

Tužitelji izvršavaju svoje dužnosti u okviru radnog odnosa u javnoj službi, koji je zasnovan s njihovim imenovanjem. Glavni javni tužitelj imenuje tužitelje na položaj tužitelja na neodređeno vrijeme. Tužitelji polažu prisegu prilikom preuzimanja dužnosti.

Kvalifikacije

Tužitelji moraju biti slovački državljani i ispunjavati sljedeće uvjete: :

 • imati najmanje 25 godina na datum imenovanja;
 • posjedovati diplomu pravnog fakulteta;
 • imati punu pravnu sposobnost;
 • podastrijeti potvrdu o nekažnjavanju te jamstva o prikladnosti za obavljanje dužnosti;
 • savršeno vladati slovačkim jezikom;
 • imati stalno boravište u Slovačkoj;
 • ne smiju biti članovi neke političke stranke ili pokreta;
 • položiti ispit za tužitelje;
 • dati pisani pristanak za imenovanje na dužnost tužitelja u određenom uredu tužitelja.

Uvjeti za imenovanje na dužnost tužitelja u u uredu vojnog tužitelja su:

 • profesionalna vojna služba;
 • imenovanje ili promaknuće u rang časnika ili generala;
 • imenovanje na dužnost u uredu vojnog tužitelja u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom.

Samo se tužitelj pripravnik u javnom tužiteljstvu može prijaviti na ispit za tužitelje. Mjesta za tužitelje pripravnike popunjavaju se na temelju selekcijskog ispita.

U skladu sa zakonom i ispiti za sudske vještake, pravosudni ispiti te ispiti za javne bilježnike priznaju se kao ispiti za tužitelje.

Promaknuće na položaj glavnog tužitelja ili neki viši položaj u uredu tužitelja moguće je samo na temelju selekcijskog ispita.

Privremeno upućivanje tužitelja na rad u neki drugi ured tužitelja ovisi o njihovu pristanku. Tužitelji se mogu premještati u druge urede tužitelja samo ako pristanu na premještaj, zatraže premještaj ili se premještaju na temelju disciplinske mjere koja im je izrečena.

Glavni javni tužitelj može suspendirati tužitelja koji se kazneno progoni zbog namjernog kaznenog djela ili se protiv njega vodi disciplinski postupak koji bi za posljedicu mogao imati uklanjanje s dužnosti tužitelja.

Radni odnos u javnoj službi tužitelja može se prekinuti samo na temelju razloga definiranih zakonom.

Uloge i dužnosti

Tužitelj nadzire poštovanje zakona prije početka kaznenog progona te tijekom prethodnog postupka. U provođenju svojih nadzornih dužnosti tužitelji su ovlašteni:

 • izdavati obvezujuće upute policiji, prije početka kaznenog postupka, tijekom istrage i skraćenog istražnog postupka za kaznena djela, te određivati rokove za obradu predmeta; sve upute moraju biti uključene u odgovarajući spis predmeta;.
 • tražiti spise, dokumente, materijale i izvješća o statusu policijske istrage ako je istraga već pokrenuta ili kako bi se utvrdilo je li policija istragu pokrenula bez odgode i provodi li je prema propisima;
 • sudjelovati u policijskim aktivnostima, provoditi pojedine istražne radnje ili voditi cjelokupnu istragu ili skraćeni istražni postupak te izdavati odluke u svim predmetima; tužitelj pritom mora postupati u skladu sa zakonom; pritužbe na odluke tužitelja mogu se podnositi na isti način kao pritužbe na policijske odluke;
 • vratiti predmet policiji uz upute za dopunu istrage ili skraćenog istražnog postupka uz određivanje roka; tužitelj obavješćuje osumnjičenika i oštećenika o tome da je predmet vraćen policiji;
 • ukinuti nezakonite ili neopravdane odluke policije umjesto kojih donosi vlastite odluke; tužitelj može odlučiti prekinuti kazneni progon ili prebaciti predmet drugdje u roku od 30 dana ako zamijeni odluku policije vlastitom odlukom koja se ne temelji na pritužbi uključene stranke; pritužba se može podnijeti na odluku tužitelja i na odluku policije; tužitelj također može izdati obvezujuće upute za pokretanje istrage i skraćenog istražnog postupka.

Samo je tužitelj ovlašten za:

 • podizanje optužnice;
 • sklapanje dogovora s okrivljenikom u vezi s krivnjom ili kaznom te podnošenje prijedloga sudu za odobrenje dogovora;
 • obustavu kaznenog progona;
 • prekid ili privremeni prekid kaznenog progona;
 • odobravanje mirenja ili predraspravne nagodbe i prekid kaznenog progona;
 • izdavanje naloga za zapljenu imovine okrivljenika te određivanje imovine koja ne podliježe zapljeni ili poništenje zapljene;
 • osiguranje potraživanja oštećenika, njegovo djelomično ili potpuno poništenje ili isključivanje neke stavke iz tog potraživanja;
 • izdavanje naloga za ekshumaciju posmrtnih ostataka;
 • traženje suglasnosti za pokretanje kaznenog progona, ili stavljanje u pritvor osobe u predmetu za koji je potrebna suglasnost, od Nacionalnog vijeća Slovačke Republike, Sudbenog vijeća Slovačke Republike, Ustavnog suda ili Europskog parlamenta;
 • podnošenje prijedloga sudu za stavljanje tuženika u pritvor ili produženje pritvora;
 • podnošenje zahtjeva za povratak tuženika iz inozemstva;
 • vođenje preliminarne istrage u ekstradikcijskom postupku, osim ako je zakonom predviđeno drukčije;
 • na temelju zahtjeva nadležnog inozemnog tijela, podnošenje prijedloga sudu za privremenu zapljenu imovine osobe protiv koje se kazneni progon vodi u inozemstvu, ako se dio njezine imovine nalazi na državnom području Slovačke Republike.

U izvršavanju svojih ovlasti nadzora poštovanja zakona u objektima pritvora osoba koje su lišene slobode ili im je sloboda ograničena tužitelji moraju osigurati da se:

pojedincima pritvor određuje samo na temelju sudske odluke ili odluke nekog drugog ovlaštenog državnog tijela te u policijskom zatvoru ili u objektima određenima za pritvor, lišavanje slobode, zaštitu, zaštitnu mjeru rehabilitacije maloljetnih prijestupnika, bolnički tretman ili institucionalni tretman;

poštuju zakoni i drugi propisi opće primjene.

U građanskim postupcima tužitelj je ovlašten za:

 1. podnošenje prijedloga za pokretanje građanskog postupka radi:
 • određivanja zaštitne mjere rehabilitacije maloljetnih prijestupnika u dobi od 12 do 14 godina ako su počinili kazneno djelo kažnjivo doživotnom kaznom zatvora u skladu s Kaznenim zakonom;
 • utvrđivanja nezakonitosti štrajka ili otpuštanja;
 • utvrđivanja ništavosti prijenosa državne imovine u skladu sa Zakonom o dokazivanju porijekla imovine u slučaju privatizacije, Zakonom o uvjetima za prijenos državne imovine na druge osobe ili Zakonom o upravljanju državnom imovinom;
 • preispitivanja zakonitosti odluke upravnog tijela u predmetima u kojima nije prihvaćen prosvjed tužitelja;
 • ukidanja nezakonite odluke općinskih vlasti ako je same nisu ukinule na zahtjev tužitelja;
 1. uključivanje u tekući parnični postupak u vezi s:
 • pravnom sposobnošću
 • proglašenjem smrti
 • odgojem djece
 • skrbništvom
 • upisima u poslovni registar
 • stečajem i restrukturiranjem.

U izvršavanju nadzora poštovanja zakona i drugih propisa opće primjene u javnim upravnim tijelima tužitelj je ovlašten za preispitivanje zakonitosti:

 • propisa opće primjene koje donose javna upravna tijela;
 • internih administrativnih pravila koja donose javna upravna tijela radi osiguranja ispunjavanja javnih upravnih zadaća;
 • odluka o različitim predmetima u području javne uprave;
 • postupaka javnih upravnih tijela pri donošenju internih administrativnih pravila i odluka u području javne uprave.

Suci

Organizacija

Sudsko osoblje

 1. Glavni administrator-pomoćnik PDF (382 Kb) sk
 2. Tajnik suda PDF (295 Kb) sk
 3. Viši sudski dužnosnik PDF (460 Kb) sk
 4. Pomoćnik suca Vrhovnog suda PDF (291 Kb) sk

Odvjetnici

Pravne baze podataka

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama slovačke odvjetničke komore.

Pravnici / pravni savjetnici

Pravne baze podataka

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama slovačkog Centra za pravnu pomoć.

Javni bilježnici

Javni bilježnici u Slovačkoj Republici moraju posjedovati diplomu pravnog fakulteta.

Javni bilježnici djeluju u okviru preventivnog pravosuđa te izdaju ovjerene javne isprave.

Rad javnih bilježnika nadzire Ministarstvo pravosuđa.

Obvezno je njihovo članstvo u slovačkoj javnobilježničkoj komori.

Pravne baze podataka

Internetske stranice javnobilježničke komore predviđene su samo za intranetsku podršku javnim bilježnicima. Pristup je stranicama besplatan , ali je pretraživanje informacija ograničeno.

U bazi podataka dostupni su:

 • – javni registri
 • – popis javnih bilježnika (podaci za kontakt, jezici kojima vladaju, radno vrijeme)
 • – zakonodavstvo.
Posljednji put ažurirano: 18/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.