Vrste pravnih struka

Španjolska

U Španjolskoj pravnu struku mogu obavljati samo osobe s posebnom pravnom izobrazbom s obzirom na to da se bave primjenom prava Suci i viši suci Državni odvjetnici Tajnici suda Odvjetnici Pravni savjetnici #n06 Javni bilježnici Stručni referenti Zakonski zastupnici Savjetnici za radno pravo i socijalno osiguranje

Sadržaj omogućio
Španjolska

Pravna struka – Uvod

U Španjolskoj pravnu struku mogu obavljati samo osobe s posebnom pravnom izobrazbom s obzirom na to da se bave primjenom prava.

Glavne pravne profesije u Španjolskoj su državni odvjetnici, suci i viši suci, odvjetnici, javni bilježnici, tajnici suda, stručni referenti za zemljišne knjige i poslovne registre te zakonski zastupnici.

Suci i viši suci (Jueces y Magistrados)

Organizacija

Pravda potječe od naroda i njome u ime kralja upravljaju suci i viši suci koji zajedno tvore sudbenu vlast. Oni su jedini koji imaju pravo obavljati sudbenu vlast donošenjem presuda i osiguravanjem njihova izvršenja.

Suci i viši suci neovisni su od ostalih tijela državne vlasti, a obvezuju ih jedino Ustav i zakon.

Pristup karijeri u sudstvu temelji se na načelima zasluge i sposobnosti za obavljanje sudačke funkcije, a postupkom odabira jamči se, uz objektivnost i transparentnost, jednak pristup za sve građane koji zadovoljavaju potrebne uvjete i imaju potrebne vještine te su sposobni i kvalificirani za obavljanje sudačke funkcije.

Organskim zakonom o sudbenoj vlasti utvrđuje se podjela sudačkih zanimanja u tri kategorije:

 • viši sudac Vrhovnog suda
 • viši sudac
 • sudac.

Najviše se mjesta raspisuje za suce, koji prema Organskom zakonu o sudbenoj vlasti moraju položiti državni pravosudni ispit i završiti program pravosudne škole.

Također, u manjem se broju u sudačku struku može ući preko kategorija višeg suca i višeg suca Vrhovnog suda.

Državno sudbeno vijeće imenuje više suce Vrhovnog suda. Oni moraju imati više od 15 godina iskustva, od čega 10 godina na mjestu višeg suca. Petina viših sudaca Vrhovnog suda pravnici su s odgovarajućim sposobnostima i 15 godina iskustva.

Dužnosti i zadaće

Sudovi imaju nadležnost samo u onim slučajevima u kojima im je ona dodijeljena Organskim ili nekim drugim zakonom.

Za više informacija o podjeli sudova pogledajte odjeljak „Sudovi u Španjolskoj”.

U izvršavanju sudbene vlasti suci i viši suci neovisni su o svim sudskim i upravnim tijelima sudbene vlasti.

Suci i viši suci snose kaznenu i građanskopravnu odgovornost u slučajevima i na način koji je propisan zakonom, a disciplinsku odgovornost u skladu s Organskim zakonom o sudbenoj vlasti.

Za više informacija posjetite web-mjesto Državnog sudbenog vijeća.

Državni odvjetnici (Fiscales)

Organizacija

Španjolsko državno odvjetništvo ustavno je tijelo s vlastitom pravnom osobnošću koje ima funkcionalnu autonomiju unutar sudbene vlasti, a svoju zadaću obavlja preko vlastitih tijela u skladu s načelima jedinstva djelovanja i hijerarhijske podređenosti te je prije svega podložno načelima zakonitosti i nepristranosti.

Na vrhu tog tijela je glavni državni odvjetnik, koji predstavlja državno odvjetništvo na području cijele države. On je nadležan za izdavanje naloga i naputaka potrebnih za rad i unutarnje uređenje institucije te općenito za upravljanje državnim odvjetništvom i nadzor nad njim.

Državni su odvjetnici službenici koji se na temelju selekcijskog postupka biraju među diplomiranim pravnicima i doktorima prava. U sastavu su Španjolskog državnog odvjetništva i pojedinačnih državnih odvjetništava autonomnih zajednica.

Dužnosti i zadaće

U članku 124. španjolskog Ustava iz 1978. navodi se: „Ne dovodeći u pitanje uloge povjerene drugim tijelima, zadaća je Španjolskog državnog odvjetništva promicati funkcioniranje pravde u obranu zakonitosti prava građana i prava od javnog interesa predviđenih zakonom, po dužnosti i na zahtjev zainteresiranih strana, kao i osigurati neovisnost sudova te pred njima zastupati društveni interes”.

Dužnosti državnog odvjetnika su sljedeće:

 • osigurati da se sudska nadležnost provodi učinkovito u skladu sa zakonima i u njima predviđenim rokovima i uvjetima te da se, prema potrebi, poduzimaju odgovarajuće radnje, žalbeni postupci i druge mjere
 • sudjelovati u kaznenom postupku, tražeći od sudskog tijela donošenje odgovarajućih mjera predostrožnosti te provođenje istraga u svrhu pojašnjavanja činjeničnog stanja
 • sudjelovati u građanskim postupcima propisanima zakonom ako je ugrožen društveni interes ili interes maloljetnika, osoba s invaliditetom ili socijalno ugroženih osoba dok se ne osiguraju redovni mehanizmi zastupanja
 • obavljati dužnosti koje su mu povjerene posebnim propisima iz područja kaznene odgovornosti maloljetnika tako da njegovo djelovanje bude u korist maloljetnika.

Za više informacija posjetite web-mjesto Državnog odvjetništva.

Tajnici suda (Letrados de la Administración de Justicia)

Organizacija

Tajnici suda više su pravno tijelo u okviru pravosudnog sustava. Oni su javni službenici podređeni Ministarstvu pravosuđa, koji svoje zadaće obavljaju u skladu s ovlastima.

Oni su diplomirani pravnici koji su nakon uspješnog prolaska selekcijskog postupka završili studijski program u Centru za pravne studije, za koji je također potrebno proći selekcijski postupak.

Tajnici suda hijerarhijski su ustrojeno tijelo koje je podređeno Ministarstvu pravosuđa i tajnicima na svakom od viših sudova (Secretarios de Gobierno) te ih obvezuju gotovo ista pravila o nekompatibilnosti i zabranama kao i suce.

Dužnosti i zadaće

U izvršavanju svojih dužnosti tajnici suda osiguravaju i nadziru provedbu svih odluka koje donesu suci ili sudovi u okviru njihove nadležnosti. Uvijek djeluju u skladu s načelom zakonitosti i nepristranosti, autonomije i neovisnosti u ovjeravanju sudskih akata, kao i s načelom jedinstva djelovanja i hijerarhijske podređenosti u obavljanju svih drugih zadaća koje su im povjerene zakonom.

Tajnici suda odgovorni su za dokumentiranje i sastavljanje spisa u koje unose sudske odluke. Nadležni su za pokretanje i organizaciju sudskih postupaka te za tehničko-proceduralna pitanja u vezi s organizacijom zaposlenika suda. Osim toga, surađuju s drugim tijelima i javnim upravama i izrađuju sudske statistike.

Za više informacija o osoblju španjolskih sudova pogledajte:

Organizacija pravne struke

Odvjetnici (Abogados)

Odvjetnička struka slobodna je i neovisna struka koja pruža usluge društvu, neovisna je o javnoj upravi te se obavlja u skladu sa slobodnim i poštenim tržišnim natjecanjem (članak 1. Općeg statuta odvjetničke struke u Španjolskoj).

Zadaća odvjetnika u suštini je usmjeravanje i obrana stranaka u svim vrstama sudskih postupaka, pravno savjetovanje te zastupanje klijenta ako za to po zakonu nisu nadležne druge struke.

Za obavljanje odvjetničke struke potrebno je:

 • imati španjolsko državljanstvo ili državljanstvo neke države članice Europske unije ili članice potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992.
 • biti punoljetan i nemati zabranu obavljanja odvjetništva
 • biti kvalificirani odvjetnik ili diplomirani pravnik (u slučajevima koji nisu uređeni Zakonom 30/2006 od 30. listopada o obavljanju profesije odvjetnika i zakonskog zastupnika na sudu te povezanim provedbenim zakonodavstvom) ili posjedovati jednakovrijednu stranu diplomu priznatu u skladu s važećim propisima
 • biti član odvjetničke komore u mjestu jedinog ili glavnog profesionalnog domicila kako bi se djelatnost mogla obavljati na području cijele države.

Honorari se plaćaju za pružene usluge u obliku fiksne naknade, periodične naknade ili naknade po satu. Klijent i odvjetnik mogu slobodno dogovoriti iznos pod uvjetom da se poštuju profesionalna etika i pravila poštenog tržišnog natjecanja.

Za više informacija posjetite web-mjesto Opće vijeće španjolskih odvjetnika.

Pravne baze podataka

Je li pristup pravnim bazama podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Pravni savjetnici

Vidjeti pod „Odvjetnici”.

Javni bilježnici (Notarios)

Organizacija, dužnosti i zadaće

Javni bilježnik ima dvije neodvojive uloge: on je službenik i pravni stručnjak čija je glavna javna funkcija ovjeravanje pravnih poslova i drugih izvansudskih pismena; on sastavlja javne isprave na zahtjev stranaka te ih provjerava, tumači i usklađuje sa zakonodavstvom te izvješćuje o značaju i učincima dokumenta.

Budući da je javni bilježnik ovlašteni javni službenik, dokumenti koje je on ovjerio ili potvrdio (javnobilježnički akti, trgovački ugovori ili ovjerene preslike) imaju posebne sudske i izvansudske učinke, ovisno o vrsti pojedine javne isprave.

Svi aspekti javnobilježničke službe u Španjolskoj strogo su uređeni (imenovanje vrši ministar pravosuđa; zapošljavanje putem natječaja; ograničavanje broja radnih mjesta po regijama; naknada u skladu s tarifama koje utvrđuje vlada; umirovljenje; disciplinske mjere). Do promaknuća u javnobilježničkoj službi dolazi na temelju staža ili internih natječaja koje raspisuje Ministarstvo pravosuđa.

Samo diplomirani pravnici i osobe sa završenim preddiplomskim studijem prava mogu sudjelovati na natječaju za javnog bilježnika.

Javni bilježnici organizirani su u udruženja podijeljena prema autonomnim zajednicama, a glavno je tijelo Opće vijeće javnih bilježnika, kojemu je država povjerila određene dužnosti kontrole nad obavljanjem djelatnosti.

Hijerarhijski su izravno podređeni Ministarstvu pravosuđa preko Opće uprave za registre i javno bilježništvo, čija je uloga inspekcija i kontrola javnih bilježnika.

Za više informacija posjetite web-mjesto Španjolskog općeg vijeća javnih bilježnika (www.notariado.org).

Druge pravne struke

Stručni referenti (Registradores)

Zemljišne knjige, poslovni registri i registri pokretnina pravni su registri čija je svrha objava određenih prava, akata ili radnji s pravnim materijalnim učinkom prema svima (erga omnes), koji time uživaju legitimnost, ispravnost, točnost i cjelovitost. Nisu potrebna nikakva druga jamstva (vlasnički listovi, mjenična jamstva itd.) za jamčenje posjedovanja prava. Sustav je stoga puno sigurniji i ekonomičniji jer se plaća jednokratna naknada za upis, uz neposredne i trajne učinke.

Stručni referenti za zemljišne knjige, poslovne registre i registre pokretnina javni su službenici zaduženi za održavanje zemljišnih knjiga, poslovnih registara i registara pokretnina u Španjolskoj. Ujedno su i javni službenici i pravni stručnjaci: po profesionalnoj dužnosti i u okviru vlastitih nadležnosti vrše javne zadaće koje su im dodijeljene zakonom općenito, a osobito hipotekarnim, trgovačkim i upravnim pravom. S obzirom na to da su prema Zakonu o hipotekama javni službenici, uživaju prava koja su im dodijeljena na temelju upravnog prava.

Država uređuje način zapošljavanja u struci, broj radnih mjesta prema regijama, iznos naknada, disciplinske mjere i umirovljenje. Stručni referenti moraju biti diplomirani pravnici ili imati završen preddiplomski studij prava te moraju proći državni natječaj.

Naknade su utvrđene u skladu s tarifama, koje je odobrila vlada.

Stručni referenti za zemljišne knjige, poslovne registre i registre pokretnina udruženi su u Španjolsko nacionalno udruženje stručnih referenata, kojemu je država povjerila određene dužnosti kontrole nad obavljanjem djelatnosti.

Usto, hijerarhijski su podređeni Ministarstvu pravosuđa preko Opće uprave za registre i javno bilježništvo, čija je uloga inspekcija i kontrola registara.

Stručni referenti ocjenjuju dokumente predložene za upis u registre u njihovoj nadležnosti, savjetuju javnost o registrima, omogućuju javni pristup upisanim podacima i, prema potrebi, provjeravaju je li interes osoba koje traže podatke opravdan te štite osjetljive podatke.

Za više informacija posjetite web-mjesto Španjolskog udruženja stručnih refererenata za zemljišne knjige i poslovne registre.

Zakonski zastupnici (Procuradores)

Zakonski zastupnici zastupaju prava i interese stranaka pred sudovima na temelju ovlasti koje su im u tu svrhu dodijeljene te jamče autentičnost komunikacije između stranaka i sudova. Obavljaju i druge dužnosti koje su im povjerene kao suradnicima u pravosuđu.

Za obavljanje dužnosti potrebno je biti zakonski zastupnik ili kvalificirani zakonski zastupnik na sudu (u posljednjem slučaju primjenjuje se Zakon 34/2006 od 30. listopada o obavljanju profesije odvjetnika i zakonskog zastupnika na sudu), upisati se u Udruženje pravnih zastupnika, uplatiti polog te položiti zakletvu ili obećanje.

Zakonski zastupnici članovi su Udruženja zakonskih zastupnika čije Upravno vijeće nadzire obavljaju li svoje zadaće primjereno i učinkovito.

Svoje usluge naplaćuju na temelju tarifa koje je odobrilo Ministarstvo pravosuđa.

Za više informacija posjetite web-mjesto Španjolskog općeg vijeća zakonskih zastupnika.

Savjetnici za radno pravo i socijalno osiguranje (Graduados sociales)

Graduado social savjetnik je za radno pravo i socijalno osiguranje koji može sudjelovati u povezanim sudskim postupcima.

Ima pravo zastupanja na sudovima sve do višeg suda te na podnošenje žalbe. Za podnošenje žalbe Vrhovnom sudu potrebno je prisustvo odvjetnika.

U Španjolskoj djeluje više od 25 000 savjetnika za radno pravo i socijalno osiguranje koji pružaju usluge savjetovanja poduzećima i radnicima.

Druge poveznice

ŠPANJOLSKO MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE ŠPANJOLSKE

ŠPANJOLSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

ŠPANJOLSKO NACIONALNO UDRUŽENJE TAJNIKA SUDA

OPĆE VIJEĆE ŠPANJOLSKIH ODVJETNIKA

OPĆE VIJEĆE ZAKONSKIH ZASTUPNIKA ŠPANJOLSKE

OPĆE VIJEĆE JAVNIH BILJEŽNIKA ŠPANJOLSKE

ŠPANJOLSKO UDRUŽENJE STRUČNIH REFERENATA ZA ZEMLJIŠNE KNJIGE I POSLOVNE REGISTRE

OPĆE VIJEĆE ŠPANJOLSKIH PROFESIONALNIH UDRUŽENJA SAVJETNIKA ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.