Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A különböző jogi szakmák

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A jogi szakmák – bevezetés

Az ügyvédi szakma – Bevezetés

A Ciprusi Köztársaságban (Κυπριακή Δημοκρατία) az ügyvédi szakmát a többször módosított ügyvédi törvény (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) 2. fejezetének különböző rendelkezései szabályozzák.

Az ügyvédi törvény rendelkezései értelmében az lehet ügyvéd, aki:

  • jogi diplomával vagy a Jogi Tanács (Νομικό Συμβούλιο) által elismert képesítéssel rendelkezik;
  • egy év szakmai gyakorlatot szerzett olyan ügyvédi irodánál, ahol az adott időpontban legalább egy ügyvéd már legalább öt éve dolgozott;
  • sikeresen letette a Jogi Tanács által szervezett vagy felügyelt vizsgákat.

Más, kapcsolódó szakmák

Cipruson nincsenek olyan kapcsolódó szakmák, mint például a közjegyzői szakma. A jogi cselekményekkel kapcsolatos valamennyi ügy jogi ügy, és azokkal a vonatkozó jogszabályok értelmében csak a Ciprusi Ügyvédi Kamara (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) tagjai foglalkozhatnak. A nyugdíjba vonult ügyvédek belső jogi tanácsadóként a működő ügyvédi irodákban és egyéb szervezeteknél is folytathatják tevékenységüket.

Az a szakma, amely esetleg kapcsolódó szakmának tekinthető, a jogi asszisztensek (δικηγορικοί υπάλληλοι) szakmája, amelyre külön szabályozás vonatkozik. Jogi asszisztens az lehet, aki középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, folyamatosan legalább hat hónapig dolgozott ügyvédi irodában, erkölcsileg feddhetetlen, és kérelmet nyújt be azon körzeti bíróság hivatalához, amelynek körzetében az őt foglalkoztató ügyvédi iroda található.

Az ügyészek (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Szervezet

Általános leírás

Az „állam jogi képviselője” feladatának betöltése mellett a Köztársaság Legfőbb Ügyésze (Γενικός Εισαγγελέας) egyben a Jogi Hivatal (Νομική Υπηρεσία) elnöke és az Ügyészség (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων) vezetője is.

A legfőbb ügyész elnökletével működő Jogi Hivatal személyi állományát ügyvédek alkotják; némelyikük szakterülete a büntetőjog, és a büntetőbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkoznak. A legfőbb ügyészt minden ügyről tájékoztatják, ő pedig iránymutatásokat ad ki.

A Jogi Hivatal tagjain kívül a Ciprusi rendőrség (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) jogi diplomával és ügyvédi képesítéssel rendelkező tagjai is járnak el közvádlóként. Noha e személyek rendőrtisztek, a közvádlói minőségben történő eljárásuk alatt a legfőbb ügyésznek kötelesek beszámolni és neki tartoznak felelősséggel. Az e személyek által végzett munkával kapcsolatban a legfőbb ügyész ugyanazokkal a hatáskörökkel rendelkezik, mint a Jogi Hivatal tisztviselőinek munkája tekintetében.

A legfőbb ügyész – kivételes esetben – meghatározott ügyek vitelével kiemelkedő tudású ügyvédeket is megbízhat.

Az ügyészek szerepe és kötelezettségei

A büntetőügyekben eljáró körzeti bíróságok mellett az ügyészi szolgálatot (Κατηγορούσα Αρχή) a rendőrségek nyomozási osztályán dolgozó ügyvédek (jogászok) látják el, noha ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy e munka elvégzésére bizonyos esetekben a Jogi Hivatal valamely tagját utasítsák. A büntetőbíróságok mellett az ügyészi szolgálatot a Jogi Hivatal ügyvédei látják el. Függetlenül attól, hogy az ügyészi hatásköröket ki gyakorolja, mindannyian a legfőbb ügyész irányítása alá tartoznak, aki bármely ügybe bármikor beavatkozhat, és adott esetben megszüntetheti a büntetőeljárást.

A Jogi Hivatal vezetője a legfőbb ügyész, munkáját a legfőbb ügyész helyettese (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας) segíti; őket követik az államügyészek (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), a főügyészek (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) és az ügyészek (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Az egyik államügyész vezeti a Büntetőjogi Osztályt (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), amely szintén a legfőbb ügyésznek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A tárgyalások szóbeli meghallgatás formájában zajlanak. Az ügyészi szolgálat előterjeszti bizonyítékait, majd az általa meghallgatott tanúkhoz először az ügyészi szolgálat, utána az eljárásban részt vevő esetleges többi fél, végül ismét az ügyészi szolgálat intézhet kérdéseket. Ha az ügyészi szolgálat mindegyik tanút meghallgatta, a bíróság eldönti, hogy az ügyészség által szolgáltatott bizonyítékok elégségesek-e az ítélet meghozatalához. Ha igen, akkor a vádlottat felhívják, hogy nyilatkozzon a vádakról, és a bíróság tájékoztatja, hogy kérheti saját tanúinak a meghallgatását, és eskü alatt maga is vallomást tehet, mely esetben az ügyészi szolgálat mind a vádlott tanúinak, mind a vádlottnak kérdéseket tesz fel. A vádlott eskü nélkül is tehet vallomást, ez esetben az ügyészi szolgálat nem tesz fel kérdéseket.

A bíróság a tárgyalás végén ítéletet hoz. Felmentő ítélet esetén a vádlottat szabadon engedik. A vádlott elítélése esetén a védelem kérheti a büntetés csökkentését, a bíróság pedig az eljárás végén meghozza a megfelelő ítéletet.

Bírák

Szervezet

A ciprusi bíróságok szervezete nagyon egyszerű.

Legfelsőbb Bíróság (Ανώτατο Δικαστήριο)

A Legfelsőbb Bíróságot a bíróságok igazgatásáról szóló 1964. évi törvény (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [1964. évi 33. sz. törvény] rendelkezései (vegyes rendelkezések) alapján hozták létre, miután a Legfelsőbb Bíróság elnökének és a Legfelsőbb Alkotmánybíróság (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) elnökének lemondása következtében e két bíróság lényegében megszűnt, mivel a Török Közösség képviselői nem jelentek meg a különböző állami szervek ülésein és nem járultak hozzá a szükséges döntések meghozatalához.

A Legfelsőbb Bíróság tagjait a Ciprusi Köztársaság elnöke nevezi ki. A Legfelsőbb Bíróságnak jelenleg 13 tagja van, egyikük a bíróság elnöke. A Legfelsőbb Bíróság tagjává az nevezhető ki, aki erkölcsileg feddhetetlen, és legalább 12 évig kiemelkedő szolgálatot teljesített a jogi szakmában.

Büntetőbíróságok (Κακουργιοδικεία)

A büntetőbíróság a Köztársaság elsődleges, büntetőügyekkel foglalkozó elsőfokú bírósága, amely három bíróból (az elnökből, egy körzeti bírósági felsőbíróból és egy körzeti bírósági bíróból) áll. A büntetőbíróság tagjait a Legfelsőbb Bíróság nevezi ki két évre, a körzeti bírósági elnökök, körzeti bírósági felsőbírák és körzeti bírósági bírák közül.

Körzeti bíróságok (Επαρχιακά Δικαστήρια)

A Ciprusi Köztársaság minden egyes tartományában működő körzeti bíróságok korlátlan hatáskörrel járnak el, kivéve természetesen azokat az ügyeket, amelyek a Legfelsőbb Bíróság és az alább említett szakosított bíróságok hatáskörébe tartoznak. A körzeti bírósági bírák közé tartoznak a körzeti bíróságok elnökei, a körzeti bíróságok felsőbírái és a körzeti bíróságok bírái. A körzeti bíróságok bíráit a Legfelsőbb Bíróság nevezi ki, helyezi át és lépteti elő.

Családjogi bíróságok (Οικογενειακά Δικαστήρια)

A családjogi bíróságokról szóló törvény (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (1990. évi 23. sz. törvény) alapján létrehozott családjogi bíróságokat három tag (az elnök és két ülnök) alkotja, akik mindegyike rendelkezik jogi képzettséggel, és kinevezése előtt eredményes jogi munkát végzett.

Bérleti jogviták bírósága (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Ez a szakosított bíróság három tagból, az elnökből és két ülnökből áll. A bíróság elnöke olyan jogász lehet, aki legalább annyi éven keresztül végzett eredményes jogi munkát, mint amennyi a körzeti bíróságba történő kinevezéshez szükséges.

Munkaügyi bíróság (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

A bérleti jogviták bíróságához hasonlóan a munkaügyi bíróság is három tagból, az elnökből és két ülnökből áll. Az elnök olyan jogász lehet, aki bíróvá történt kinevezését megelőzően 5 évig dolgozott a gyakorlatban.

Katonai bíróság (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Az utolsó szakosított bíróság a katonai bíróság, amelynek elnöke olyan elismert jogász lehet, aki kinevezése időpontjában megfelel a körzeti bírósági bírává történő kinevezéshez teljesítendő követelményeknek. A katonai bíróság elnöke legalább ezredesi rendfokozatú, hivatásos katonatiszt lehet. A katonai bíróság ülnökei a hadsereg hivatásos állományú tagjai lehetnek.

Bíróságok jegyzéke (Ευρετήριο)

A Legfelsőbb Bíróság honlapján megtalálható a bíróságok jegyzéke, amely általános információkat tartalmaz a ciprusi bíróságokról.

Szerepük és kötelezettségeik

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság másodfokon elbírálja a Ciprusi Köztársaság alacsonyabb szintű bíróságainak ítéletei ellen benyújtott fellebbezéseket, bizonyos ügyekben pedig – például közigazgatási jogi és haditengerészeti ügyekben – első fokon jár el. Ezenkívül certiorari (felsőbírósági utasítás alsóbb fokúhoz az akták átkérésére), mandamus (hivatalos funkció ellátásának kikényszerítése) és egyéb végzéseket is kibocsát, továbbá felügyeli a Ciprusi Köztársaság valamennyi alacsonyabb szintű bíróságát azok zavartalanul működésének biztosítása érdekében, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a bírák felett.

Büntetőbíróságok

Egyes nagyon súlyos bűncselekmények kivételével első fokon mindegyik büntetőbíróság elbírálhatja a büntető törvénykönyv (Ποινικός Κώδικας) vagy más törvény hatálya alá tartozó összes olyan bűncselekményt, amelyet a Köztársaság határain belül vagy az idegen felségterületek ciprusi részeiben ciprusi állampolgár követett el vagy ciprusi sértett sérelmére követtek el, vagy amelyet bármely egyéb országban akkor követtek el, amikor a terhelt a Köztársaságot szolgálta, vagy amelyet a Köztársaság területén tartózkodó hajón vagy repülőgépen, vagy a törvény által szabályozott más helyen és körülmények között követtek el.

Körzeti bíróságok

Az elnök által vezetett körzeti bíróságok első fokon az illetékességükbe tartozó valamennyi ügyet elbírálják.

Bizonyos kivételektől eltekintve mindegyik körzeti bírósági felsőbíró vagy körzeti bíró jogosult elbírálni minden olyan pert, amelyben a pertárgy vagy a per tárgyát képező különbözet értéke nem haladja meg az 500 000,- EUR értéket (körzeti bírósági felsőbírák esetén), illetve 100 000,- EUR értéket (körzeti bírósági bírák esetén).

A körzeti bíróságok büntetőjogi hatásköre minden olyan bűncselekményre kiterjed, amelyet a bíróság körzetének határain belül követtek el, és amely a törvény értelmében legfeljebb ötévi szabadságvesztéssel vagy 50 000,- EUR összegű pénzbüntetéssel büntethető, és/vagy amely esetében a bíróság legfeljebb 6 000,- EUR összegű kártérítést ítélhet meg a sértett számára.

A körzeti bíróságok által hozott valamennyi ítélet ellen – polgári és büntetőügyekben is – korlátozás nélkül fellebbezni lehet a Legfelsőbb Bírósághoz.

Szakosított bíróságok

A családjogi bíróságok hatásköre szinte valamennyi házassági jogvitára kiterjed. A bérleti jogviták bíróságának hatásköre a bérleti díj szabályozásának hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatos jogvitákra korlátozódik. A munkaügyi bíróság hatásköre csak a munkáltató és a munkavállaló közötti viszonyokra, különösen a tisztességtelen elbocsátás miatt indított perekre terjed ki. A katonai bíróság azon büntetőügyek elbírálására rendelkezik hatáskörrel, amelyekben a Nemzeti Gárda (Εθνική Φρουρά) tagjai érintettek, vagy amelyek tárgya a Nemzeti Gárdára vonatkozó jogszabályok megsértése.

A fenti bíróságok által hozott valamennyi ítélet ellen fellebbezni lehet a Legfelsőbb Bírósághoz.

A jogi szakmák szervezete: Ügyvédek (Δικηγόροι)

A jogi szolgáltatások nyújtásának a Ciprusi Köztársaságban van egy általánosan kötelező rendszere, és az ilyen szolgáltatásokat nyújtó valamennyi személy ügyvédnek minősül, függetlenül attól, hogy melyik országban folytatta tanulmányait, és hogy jogi tanulmányai végén milyen egyetemi diplomát szerzett.

Az interneten természetesen elérhető a jogászok névsora, amelyhez az ügyvédek és a bírák ingyenesen, az állampolgárok pedig díjfizetés ellenében férhetnek hozzá.

Jogi adatbázisok

A leginetcy törvényeket, rendeleteket és bírósági határozatokat is tartalmaz, és az ügyvédek, bírák és kormányzati tisztviselők számára ingyen hozzáférhető. Más személyek díjfizetés ellenében férhetnek hozzá az oldalhoz. A cylaw bírósági ítéleteket tartalmaz, és mindenki ingyenesen hozzáférhet.

Ügyvédek (Νομικοί Σύμβουλοι)

Az ügyvédek általánosan kötelező rendszer szerint végzik a munkájukat.

Közjegyzők (Συμβολαιογράφοι)

A közjegyzői szakma Cipruson ismeretlen. A máshol rendszerint közjegyzők által végzett munkát Cipruson ügyvédek végzik.

Más jogi szakmák

A Ciprusi Köztársaságban a következő szakmák kapcsolódnak a jogi hivatáshoz.

Bírósági titkárok (Πρωτοκολλητές)

A bírósági titkárokat a Legfelsőbb Bíróság nevezi ki; ők olyan bírósági tisztviselők, akik rendszerint ügyvédek, és jogi szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A bírósági titkárok különleges feladatait a vonatkozó törvény határozza meg. A legmagasabb rangú bírósági titkár a Legfelsőbb Bíróság által kinevezett titkár, aki általános felügyeleti jogkört gyakorol a bírósági személyzet felett.

Végrehajtók

A végrehajtóknak két típusa van: magánvégrehajtók, akiknek hatásköre különböző bírósági iratok kézbesítésére korlátozódik, és a bíróság állományába tartozó végrehajtók, akiket főként a bírósági ítéletek végrehajtása érdekében alkalmaznak.

Jogi asszisztensek (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

A jogi asszisztensi címet akkor lehet megszerezni, ha az illető személy hat hónapig dolgozik egy ügyvédi irodában, és kérelmet nyújt be azon körzeti bíróság hivatalához, amelynek körzetében az őt foglalkoztató ügyvédi iroda található.

Kapcsolódó linkek

A Legfőbb Ügyész Hivatala

Legfelsőbb Bíróság

Utolsó frissítés: 11/04/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.