A különböző jogi szakmák

Dánia

Ez a szakasz a dániai jogászi hivatásokról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Dánia

Ügyészek

Szervezet

Dán Ügyészség (den danske anklagemyndighed) az Igazságügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozik. Az ügyészség az ügyészség igazgatójából (rigsadvokaten), az államügyészekből (statsadvokaterne) és a rendőrbiztosokból (politidirektørerne) áll.

Az ügyészség igazgatója a Legfelsőbb Bíróság előtt vesz részt büntetőeljárásban, és a különös hatáskörű vád- és felülvizsgálati bíróság (Den Særlige Klageret) bírósági tárgyalásain is részt vesz.

Az ügyészség igazgatója a többi ügyész hierarchikus felettese, és felügyeli munkájukat. Az ügyészség igazgatója intézi az ügyészek első fokon hozott határozatai elleni fellebbezéseket is.

Szerepkör és feladatok

Az ügyészség funkcióit és szervezetét a bíróságok igazgatásáról szóló törvény (retsplejeloven) 10. fejezete határozza meg (§§95–107).

Az ügyészség feladata a rendőrséggel együttműködve a bűncselekmények üldözése a bíróságok igazgatásáról szóló törvényben foglalt szabályok szerint. A §96. (2) bekezdése kimondja, hogy az ügyészség az ügy jellege által megkívánt gyorsasággal folytat le minden eljárást. Ezzel összefüggésben az ügyészségi szolgálatnak biztosítania kell, hogy a bűnösöket megbüntessék, de az ártatlanokat ne üldözzék („tárgyilagosság elve”).

Hat regionális ügyész folytat büntetőeljárást – fellebbezési és esküdtszéki tárgyalást – a Legfelsőbb Bíróság előtt, és felügyeli a büntetőügyek rendőrbiztosok általi kezelését. A regionális ügyészek a rendőrkapitányok büntetőeljárással kapcsolatos határozatai elleni fellebbezésekkel is foglalkoznak. Végül az ügyészség foglalkozik a büntetőeljárásokkal és a rendőrség elleni panaszokkal kapcsolatos kártérítési ügyekkel.

A súlyos gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó államügyész (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) végzi – egész országra kiterjedő illetékességgel – a jelentős gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos vádemelést.

A különleges nemzetközi büntetőügyek államügyésze (Statsadvokaten a Særlige Internationale Straffesager számára) a külföldön elkövetett nemzetközi bűncselekményeket üldözi, beleértve a népirtást, az emberiesség elleni bűncselekményeket és a háborús bűncselekményeket.

A rendőrségi biztosok járnak el a vád képviseletében a kerületi bíróságokon (első fokon), és ekként – a rendőrség irányítása mellett – felelnek a rendőrkörzet által lefolytatott nyomozásokért és vizsgálatokért, valamint a helyi ügyészség működéséért.

Bírák

Szervezet

bírói kinevezési tanács (Dommerudnævnelsesrådet) felelős az igazságügyi miniszter részére a bírói kinevezésekre vonatkozó javaslatok benyújtásáért, a Legfelsőbb Bíróság elnökének kinevezése kivételével. A gyakorlatban az igazságügyi miniszter minden esetben követi a Tanács ajánlásait.

A bírák és a bíróságokon foglalkoztatott egyéb jogászok fegyelmi ügyeivel a különös hatáskörű vád- és felülvizsgálati bíróság (Den Særlige Klageret) foglalkozik.

Dán Bírósági Igazgatás (Domstolsstyrelsen) tartozik átfogó felelősséggel a bíróságok igazságügyi személyzetének képzéséért.

Szerepkör és feladatok

Általánosságban Dániában a hivatásos bírák nem szakosodnak konkrét jogterületekre. A bírák állandó vagy ideiglenes (helyettes) beosztásra nevezhetők ki. A bírósági fogalmazók (retsassessorer) és bírósági titkárok(dommerfuldmægtige) általában kisebb jelentőségű ügyekkel foglalkoznak (pl. végrehajtók).

Néhány fontos kivételtől eltekintve ülnökök (lægdommere) vesznek részt az első- és másodfokú bíróságok által lefolytatott valamennyi büntetőeljárásban. Polgári ügyekben szakértők (sagkyndige domsmænd) első és másodfokon is igénybe vehetők. Az ülnökök és szakértők kinevezése négy évre szól.

Jogi adatbázisok

További információkért látogasson el

Dán Bírák Szövetsége (Den Danske Dommerforening) weboldalára

Bírósági Titkárok Szövetségének (Dommerfuldmægtigforeningen) weboldalára

Információk a hivatali bírósági alkalmazottakról  PDF (361 Kb) en

A jogi szakma szervezetei: ügyvédek (advokater)

Ügyvédek

Szabadfoglalkozású ügyvédek

Minden dán ügyvéd tagja a Dán Ügyvédi Kamarának és Jogászegyletnek (Advokatsamfundet), amelyet 1919-ben alapítottak.

Jogtanácsosok és ügyvédgyakornokok (advokatfuldmægtige)

Az ügyvédek és ügyvédjelöltek az Ügyvédek és Ügyvédgyakornokok Szövetségében szerveződnek (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige – FAAF), amely része a Dán Jogászok és Közgazdászok Szövetségének (Danmark Jurist- og Økonomforbund – Djøf). A Djøf a jogi, közigazgatási, államigazgatási, kutatási, oktatási, kommunikációs, közgazdasági és politikai területen tevékenykedő diákok és szakemberek legnagyobb dániai szakszervezete és érdekképviseleti szerve. A szakszervezet mintegy 50 000, e területeken dolgozó tagot számlál. A FAAF mintegy 1500 tagjából körülbelül 900 magánpraxist folytató ügyvéd.

Vállalati jogtanácsosok

A vállalati jogtanácsosok a Dán Ügyvédi Kamarában és Jogászegyletben tevékenykednek, de dönthetnek úgy, hogy csatlakoznak a Dán Vállalati Jogtanácsosok Szövetségéhez is (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). Jelenleg a DVJ tagjainak hozzávetőleg kétharmada dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvéd. Általánosságban elmondható, hogy a DVJ a vállalati jogtanácsosok szakmai érdekeit képviseli. A szervezet célja továbbá, hogy elősegítse a vállalati jogtanácsosok munkájának elismerését és megértését, valamint annak növekvő fontosságát a vállalkozások, a hatóságok, a civil szervezetek és a társadalom számára. A DVJ tagja az Európai Vállalati Jogtanácsosok Szövetségének (European Company Lawyers’ Association – ECLA).

Különbség a magánpraxist folytató ügyvédek és a vállalati jogtanácsosok között

Dániában a dán praxisengedéllyel rendelkező vállalati jogtanácsosokra pontosan ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a magánügyvédekre. A bíróságok igazgatásáról szóló törvény nem tesz megkülönböztetést az ügyvédek e két kategóriája között, és mindannyian tagjai a Dán Ügyvédi Kamarának és Jogászegyletnek.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a vállalati jogtanácsosok a szakmai etikai kódex (advokatetiske regler), szakmai titoktartás, ügyfél és ügyvéd közötti titoktartás stb. tekintetében a többi ügyvéddel azonos jogállással rendelkeznek. A szakmai etikai kódex azonban módosult, hogy a vállalati jogtanácsosokat is magában foglalja, figyelembe véve tevékenységük sajátos körülményeit.

Az ügyfél és az ügyvéd közötti titoktartás elve a vállalati jogtanácsosokra vonatkozólag tehát ugyanazokból a szabályokból következik, mint a magánpraxist folytató ügyvédekre vonatkozó szabályok. Azt még értékelték a bíróságok, hogy a vállalati jogtanácsosok esetében a mérce megegyezik-e a többi ügyvédével vagy alacsonyabb.

Az egyetlen kivétel azon szabály alól, hogy a vállalati jogtanácsosok a többi ügyvédével azonos jogállással rendelkeznek, az az, hogy a vállalati jogtanácsos kit képviselhet ügyvédként. A vállalati jogtanácsosi tevékenységre jogszabályban biztosított lehetőség hallgatólagos kivételnek minősül a bírósági igazgatásról szóló törvény §124. alapján, hogy milyen típusú cégnél dolgozhat egy ügyvéd.

Következésképpen a vállalati jogtanácsosok – amennyiben nincs magánpraxisuk is – csak akkor használhatják az „ügyvéd” címet, ha azt a céget vagy szervezetet képviselik, amelynek alkalmazottai. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató felkéri a vállalati jogtanácsost, hogy ügyvédi tanácsot adjon ügyfelének vagy tagjának, a vállalati jogtanácsos nem járhat el ügyvédként, kivéve, ha magánpraxisa is van, és ezen a praxison keresztül ad az ügyfélnek vagy tagnak tanácsot.

Ha a vállalati jogtanácsos nem folytat magánpraxist és ügyvédi tanácsot ad fogyasztónak minősülő ügyfélnek vagy tagnak, továbbá ha a tanácsadás kereskedelmi céllal történik, a vállalati jogtanácsosra a jogtanácsosokról szóló törvény (lov om juridisk rådgivning) vonatkozik, egy kivétellel: a törvény nem vonatkozik a szakszervezetek és civil szervezetek által nyújtott jogi tanácsadásra. Ennek a kivételnek az az oka, hogy az ilyen tanácsadást nem kereskedelmi célból nyújtják, és általában olyan szolgáltatásnak tekintik, amely túlmutat azon az általános szolgáltatáson, amelyet a szakszervezet fő céljainak elérése érdekében a tagjainak nyújt.

A szakszervezet praxisengedéllyel rendelkező munkavállalója által fogyasztó számára történő jogi tanácsadásra ezért kizárólag a károkozásra, jogellenes károkozásra vagy a jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekményre vonatkozó általános szabályok az irányadók, és a szakmai etikai kódex csak közvetve. Ez utóbbi szerint – vö. a bíróságok igazgatásáról szóló törvény §126. (4) bekezdésével – az ügyvéd (nem szakmai minőségében) nem viselkedhet az ügyvédhez nem illő módon kereskedelmi vagy pénzügyi ügyekben eljáráskor.

Törvény a jogtanácsosról

2006 júliusa óta a fogyasztóknak kereskedelmi céllal nyújtott jogi tanácsadásra külön szabályozás vonatkozik, amely nem veszi figyelembe a jogi tanácsadó végzettségét. A törvény kifejezetten rögzíti, hogy nem vonatkozik az ügyvédek által a független ügyvédi hivatás gyakorlása során nyújtott jogi tanácsadásra. A jogszabály nem vonatkozik a szakszervezetek vagy nem kormányzati szervezetek által nyújtott jogi tanácsadásra, mivel az ilyen tanácsadási tevékenységet nem tekintik kereskedelmi jellegűnek (lásd fent). Ezen túlmenően a törvény nem terjed ki a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó pénzügyi vállalkozások által nyújtott jogi tanácsadásra, feltéve, hogy a gazdasági és üzleti ügyekért felelős miniszter a szóban forgó terület helyes gyakorlatára vonatkozó szabályokat adott ki.

Azonban – amint azt már említettük – ez nem egyenértékű azzal, hogy az ügyvédi praxisengedéllyel rendelkező személy által nyújtott jogi tanácsadást jogszabály nem szabályozza. Ha ügyvédi praxisengedéllyel rendelkező vállalati jogtanácsos fogyasztónak (azaz a munkáltatójától eltérő személynek) nyújt jogi tanácsot, és a vállalati jogtanácsos magánpraxissal sem rendelkezik, ez a szolgáltatás a jogtanácsosról szóló törvény hatálya alá tartozik, ha a tanács kereskedelmi céllal nyújtottnak minősül.

A jogi tanácsadókra vonatkozó jogszabály főbb jellemzői az alábbiakban foglalhatóak össze:

  • A jogtanácsosnak a jogtanácsosi helyes gyakorlatnak megfelelően kell eljárnia. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadó köteles feladatait alaposan, lelkiismeretesen és az ügyfél mindenek felett álló érdekeinek megfelelő jogos követelményeknek megfelelően ellátni. A tanácsot a szükséges gyorsasággal kell megadni. .
  • A jogi tanácsadásra vonatkozó megállapodást írásban kell megkötni.
  • A jogtanácsos nem köteles polgári jogi felelősségbiztosítást kötni, de a megkötött szerződésnek tartalmaznia kell az erre vonatkozó információkat.
  • A jogtanácsosnak közölnie kell az ügyféllel a jogi tanácsadás díját.
  • A jogtanácsos nem nem kaphat bizalmi vagyonkezelésben tartott pénzeszközöket.
  • A jogtanácsos nem vállalhat olyan feladatot, amelyhez személyes vagy anyagi érdeke fűződik.
  • A jogtanácsos köteles betartani az igazságügyi miniszter által kiadott, a jogtanácsosi helyes gyakorlatra vonatkozó szabályokat. A fogyasztóvédelmi ombudsman felügyeli, hogy a tanácsadók betartják-e a jogszabályokat és a helyes gyakorlat szabályait.

Jogi adatbázisok

Ezek az információk megtalálhatók a Dán Ügyvédi Kamara és Jogászegylet weboldalán.

A weboldal információkat tartalmaz a dániai ügyvédi hivatásról, valamint a gyakorló ügyvédek névjegyzékéről.

Egyéb jogászi hivatások

Jogi segítséget nyújtó szervezetek

Jogi segítséget nyújtó szervezetek rendelkezésre állnak egész Dániában. Aki jogi segítségnyújtást szeretne igénybe venni, a Civil Ügyek Osztályához (Civilstyrelsen) fordulhat, ahol a legközelebbi intézményhez irányítják. A szervezet címe:

Department of Civil Affairs

Toldboden 2, 2. floor.

8800 Viborg.

Tel.: +45 33 92 33 34

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Utolsó frissítés: 15/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.