A különböző jogi szakmák

Málta

Ezen az oldalon a máltai jogi szakmák áttekintése található.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Jogi szakmák – bevezető

Máltán az ügyvédi, a közjegyzői és a segédügyvédi hivatás tartozik a jogászi hivatások körébe.

  • Az ügyvédek jogosultak valamennyi bíróság előtt eljárni.
  • közjegyzők köztisztviselőnek minősülnek, közokiratokat készítenek és adnak ki.
  • segédügyvédek az alsóbb fokú bíróságok előtt jogosultak eljárni; munkájuk során a gyakorlatban nagyrészt a bírósági ügyeket vagy a bírósági nyilvántartásban szereplő egyéb igényeket érintő jogi aktusokkal foglalkoznak.

A jogászi hivatások tekintetében Máltán egységes rendszer működik, az ügyészeket pedig a gyakorló ügyvédek köréből nevezik ki.

Ügyészek

Szervezet

legfőbb ügyész az Alkotmány 91. cikke szerinti alkotmányos feladatokat látja el, és a Legfőbb Ügyészi Hivatal a legfőbb ügyészről szóló rendelet (máltai jogszabályok gyűjteményének 90. fejezete) alapján kormányzati szervnek minősül.

A máltai Alkotmány rendelkezéseinek értelmében a legfőbb ügyészi tisztség állandó jellege ugyanúgy biztosított, mint a bíráké, és a legfőbb ügyész független hatáskört gyakorol a bűnüldözésben, valamint ellátja a büntető törvénykönyv által meghatározott büntetőeljárási feladatokat.

A legfőbb ügyészt munkájában a legfőbb ügyész helyettese és más jogi tisztviselők segítik.

A közjegyzők szerepe és feladatai

A legfőbb ügyész a büntetőbíróságok előtt a vezető ügyész. A 2020. október 1-jén hatályba lépett, a büntetendő cselekmények szabályzatának 2020. évi átmeneti rendelkezései (2020. évi 378. jogi közlöny) értelmében a legfőbb ügyészt felhatalmazták annak eldöntésére, hogy a törvényszéken mint vizsgálati bíróságon kell-e büntetőeljárást indítani súlyos bűncselekmények kategóriák esetében, beleértve az alábbiakat:

  1. terrorcselekmények, terrorizmus finanszírozása és a büntető törvénykönyv első könyve II. része IX. címének IV.A. alcíme szerinti járulékos bűncselekmények;
  2. a büntető törvénykönyv első könyve II. része III. címének IV. alcíme szerinti jogellenes behajtás, zsarolás, vesztegetés, bíróság megsértése és korrupció, befolyással üzérkedés és számviteli bűncselekmények;
  3. a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény 3. cikke szerinti pénzmosási bűncselekmények, kivéve, ha az ilyen bűncselekmények miatt a büntetőeljárás a veszélyes kábítószerekről szóló rendeletbe vagy az orvosi és rokon foglalkozásokról szóló rendeletbe ütköző bűncselekményekkel együtt indul;
  4. csalási és hűtlen kezelési ügyek, ha az okozott pénzügyi veszteség legalább ötvenezer euró (50 000 euró);
  5. a fent említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete vagy előkészülete vagy az azokban való bűnrészesség.

A legfőbb ügyész a büntetőeljárás megindítására, lefolytatására vagy befejezésére vonatkozó, az ilyen jogkör gyakorlására felhatalmazó törvényben számára biztosított hatáskör gyakorlása során nem áll semmilyen személy vagy más hatóság irányítása vagy ellenőrzése alatt, kivéve, ha adott jogszabály előírja az alábbiakat:

  1. bírósági felülvizsgálat olyan határozat esetében, amely szerint büntetőeljárást nem kell lefolytatni, vagy bármely más határozat esetében jogellenesség vagy észszerűtlenség alapján, vagy
  2. jogszabályban meghatározott kritériumok alapján a legfőbb ügyész által meghozott azon határozat bírósági felülvizsgálata, amely szerint a vádemelést a büntetőjogi joghatósággal rendelkező magasabb fokú bíróságon kell lefolytatni, ha az alkalmazandó büntetés súlyosabb, mint ugyanazon cselekmény alsóbb fokú büntetőbíróság előtti tárgyalása esetén lenne.

Állami jogtanácsos (State Advocate)

Szervezet

Az Állami Jogtanácsosi Hivatal 2019. december 18-án önálló jogi személyként jött létre, és ellátja a korábban a legfőbb ügyészség hatáskörébe tartozó bizonyos funkciókat és feladatokat. Az Alkotmány 91A. cikkével összhangban az állami jogtanácsosnak vannak alkotmányos feladatai. Az Állami Jogtanácsosi Hivatalt kormányzati szervként hozták létre a máltai törvények 603. fejezetében szereplő állami jogtanácsosi törvénynek megfelelően.

A máltai alkotmány értelmében az állami jogtanácsos ugyanolyan biztos hivatali idővel rendelkezik, mint a legfőbb ügyész, és feladatai gyakorlása során az állami jogtanácsosnak saját egyéni megítélése szerint kell eljárnia, és más személy vagy hatóság nem utasíthatja vagy ellenőrizheti.

Az állami jogtanácsost helyettes állami jogtanácsos és más jogi tisztviselők segítik.

A közjegyzők szerepe és feladatai

Az állami jogtanácsos a kormány fő jogi tanácsadója, míg az Állami Jogtanácsosi Hivatal jogi tisztviselői képviselik a kormányt a polgári bíróságok és az alkotmánybíróság előtt.

Az Állami Jogtanácsosi Hivatal képviseli a Máltai Köztársaságot nemzetközi bíróságok előtt, köztük az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, és tisztviselői képviselik a kormányt a jogi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó nemzetközi találkozókon.

Ezen túlmenően a Hivatal segítséget nyújt a jogszabályalkotásban, valamint a jogszabályok parlamenti megerősítésében.

Bírák

Szervezet

bírák és törvényszéki bírák kinevezése az Alkotmány 96A. cikke alapján létrehozott bírói kinevezési bizottság javaslatára a köztársasági elnök határkörébe tartozik. A főbírót a köztársasági elnök nevezi ki a képviselőház képviselőinek legalább kétharmada által megszavazott határozatával.

A bírák és törvényszéki bírák függetlenek a végrehajtó hatalmi ágtól, és biztosított tisztségük állandó jellege. Bírónak olyan személy nevezhető ki, aki legalább hét évig ügyvédi gyakorlatot folytatott Máltán, a törvényszéki bírói kinevezéshez pedig legalább tizenkét évi gyakorlat szükséges. Az Igazságszolgáltatási Bizottság előjoga a bírói kart érintő fegyelmi intézkedések meghozatala, amelyek nem vezethetnek valamely bírói tag hivatalából való felmentéséhez. A fentiekkel kapcsolatos határozatok ellen az Alkotmánybírósághoz lehet fellebbezni. Feladatainak ellátása során a Bizottság a polgári hatáskörű bíróságok minden jogkörével rendelkezik. Ha a Bizottság úgy találja, hogy a vizsgált magatartás valamely bíró felmentését eredményezheti, úgy kell eljárnia, hogy a köztársasági elnöknek tanácsot ad a bíró hivatalából való felmentésére, bizonyított kötelességszegés vagy a hivatali feladatok ellátására való bizonyított alkalmatlanság alapján. Ezen ajánlás ellen a bíró az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

A jogi szakma szervezetei: Ügyvédek

Barristerek/ügyvédek

A közjegyzők szerepe és feladatai

Az ügyvédek jogi tanács- és véleményadásra feljogosított jogászok, akik képviselhetik is ügyfeleiket a bíróságok, törvényszékek és más jogi fórumok előtt.

Ahhoz, hogy valaki Máltán ügyvédként praktizálhasson, a köztársasági elnök által kiadott, Málta állami pecsétjével ellátott engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedély megszerzését követően, a gyakorlati munka megkezdése előtt az illetőnek hivatali és hűségesküt kell tennie a fellebbviteli bíróság nyilvános ülésén.

Szervezet

Máltai Ügyvédi Kamara képviseli a máltai kamarába felvett ügyvédeket. A kamara önkéntes, nem politikai és nem kormányzati szerv, amely a tagjai által fizetett tagdíjakból és az általa szervezett tevékenységek bevételeiből tartja fenn magát; az igazságszolgáltatással és annak szervezetével kapcsolatos ügyekben a kamara az ügyvédek jogilag elismert tanácsadó és képviseleti szerve.

Máltán csak egyféle típusú ügyvéd létezik, és a „lawyer” és „advocate” kifejezés szabadon felcserélhető. A szakmát a Málta köztársasági elnökét, a főbírót, az Ügyvédi Kamara elnökét, valamint más bírákat és egyéb jogászokat tömörítő Igazságszolgáltatási Bizottság szabályozza. Az ügyvédek elleni panaszokat egy öt ügyvédből álló bizottság vizsgálja meg, amely az Igazságszolgáltatási Tanácsnak tesz javaslatot a szükséges fegyelmi intézkedésre vonatkozóan. Az öt ügyvédből hármat az Ügyvédi Kamara jelöl, így a Kamara hatékonyan képes ellátni a szakma szabályozásának feladatát.

Az Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatásról tájékoztató weboldalt működtet, amely névjegyzéket is tartalmaz. A névjegyzék két részből áll: a nyilvános rész az összes kamarai tag ügyvéd adatait tartalmazza, míg a csak tagok számára hozzáférhető rész az Ügyvédi Kamara által ismert valamennyi ügyvéd adatait tartalmazza.

Az elmúlt években a Kamara számos tudományos konferenciát és szemináriumot szervezett, valamint havi rendszerességgel előadássorozatot tart, hogy támogassa valamennyi ügyvéd folyamatos jogi továbbképzésének kultúráját.

Jogi adatbázisok

A kormány lawyersregister.gov.mt weboldalán szerepel azon ügyvédek nevét és egyéb adatait feltüntető hivatalos névjegyzék, akik hozzájárultak szakmai adataik adott nyilvántartásban való közzétételéhez. A nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető.

Közjegyzők

A közjegyzők szerepe és feladatai

A közjegyzők az élők közötti jogügyleteket rögzítő okiratok, valamint a végrendeletek átvételére és hitelesítésére jogosult köztisztviselők. E kötelezettségükből eredően e dokumentumok megőrzéséért is felelősek, illetve azokról másolatokat adhatnak ki. A közjegyzők további jogköreit és feladatait a máltai jogszabálygyűjtemény (Laws of Malta) 55. fejezetét alkotó, a közjegyzői hivatásról és a közjegyzői levéltárakról szóló törvény (Notarial Profession and Notarial Archives Act) határozza meg.

Hivatásuk gyakorlásának megkezdése előtt a közjegyzők hivatali és hűségesküt tesznek a fellebbviteli bíróság előtt.

A közjegyzők, a közjegyzői levéltárak és az állami nyilvántartás felett a Court of Revision of Notarial Acts (a közjegyzői aktusok felülvizsgálati bírósága) elnevezésű különös hatáskörű bíróság gyakorol felügyeletet. A bíróság tagjait a közjegyzői ügyekért felelős miniszter nyugalmazott bírák és törvényszéki bírák, valamint ügyvédek és közjegyzők közül nevezi ki.

Amennyiben a bíróság célszerűnek tartja, úgy előzetes értesítés nélkül látogatást tehet és ellenőrzést végezhet a levéltárban, az állami nyilvántartásban vagy bármely közjegyzői irodában.

A Máltán tevékenykedő valamennyi közjegyző adatait minden év januárjában a máltai kormányzati közlöny („Malta Government Gazette”) teszi közzé.

Szervezet

A Közjegyzői Tanács a közjegyzők felett általános felügyeletet gyakorló testület, amely jogosult akár saját kezdeményezésére, akár panasz alapján bármely olyan közjegyző ellen vizsgálatot folytatni, akinek viselkedése a közjegyzői hivatás méltóságát sérti. A Tanács vizsgálja meg továbbá a közjegyzők elleni olyan, kötelezettségszegéssel és visszaéléssel kapcsolatos vádakat, amelyek szakmai tevékenységük gyakorlásával vagy szakmai kérdésekkel függenek össze, kivéve ha ezt a jogkört a máltai jogszabálygyűjtemény (Laws of Malta) 55. fejezetét alkotó, a közjegyzői hivatásról és a közjegyzői levéltárakról szóló törvény (Notarial Profession and Notarial Archives Act) 85. és 94. cikke vagy más jogszabály más hatóságra ruházza.

Jogi adatbázisok

A máltai közjegyzői tanács hivatalos weboldalaKözjegyzői Tanácsra vonatkozó információkat tartalmaz: a nyilvánosság és a közjegyzők számára hasznos általános információkat, valamint a Máltán működő közjegyzők elérhetőségeit tartalmazó névjegyzéket. Az adatbázis nyilvánosan hozzáférhető és ingyenes.

Egyéb jogászi hivatások

Segédügyvédek

Ahhoz hogy valaki Máltán segédügyvédként praktizálhasson, a köztársasági elnök által kiadott, Málta állami pecsétjével ellátott engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedély megszerzését követően, a gyakorlati munka megkezdése előtt az illetőnek hivatali és hűségesküt kell tennie a fellebbviteli bíróság nyilvános ülésén.

A segédügyvéd fő feladata, hogy segítse annak az ügyvédnek a munkáját, aki mellett a bírósági eljárásokban dolgozik. Így részt vesz az ügyfelek nevében a bíróságokhoz intézett írásbeli beadványok benyújtásában, és általában közreműködik a perek ügyvédek általi előkészítésével kapcsolatos egyéb feladatokban.

A segédügyvédek a törvényszékek, a különleges törvényszékek és testületek előtt is eljárhatnak. Tanácsot is adhatnak.

Máltán az Igazságszolgáltatási Bizottság felelős e jogászi hivatás szabályozásáért.

Bírósági Szolgáltató Hivatal

A Bírósági Szolgáltató Hivatal feladata a máltai bíróságok igazgatása. A Hivatal felel a bíróságok által vezetett nyilvántartásokért és az ott dolgozó tisztviselőkért, a bírósági dokumentumok iktatásáért és kézbesítéséért, a végrehajtandó határozatok – például az ítéletek és végzések – bíróság által kinevezett tisztviselők útján történő végrehajtásáért, a bírósági árverésekért, az esküdtszéki tárgyalásokért és más büntetőeljárásokért.

Hivatalvezető-helyettes  PDF (489 Kb) mt

Fogalmazó  PDF (382 Kb) mt

Nyilvántartó bírósági titkár  PDF (390 Kb) mt

Kapcsolódó linkek

Ügyvédi Kamara (Málta)

A máltai közjegyzői tanács hivatalos weboldala

Utolsó frissítés: 16/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.