Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A különböző jogi szakmák

Szlovákia

Ezen az oldalon a szlovákiai jogi szakmák áttekintése található. Ügyészek Bírák Ügyvédek Ügyvédek / jogi tanácsadók Közjegyzők

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Jogi szakmák – bevezető

Ügyészek

Szervezet

A Szlovák Köztársaság ügyészsége független állami hatóság, amelynek élén a legfőbb ügyész áll. A Szlovák Köztársaság ügyészsége a hatáskörén belül védi a természetes és jogi személyek, valamint az állam törvény által garantált jogait és érdekeit.

A Szlovák Köztársaság ügyészsége az állami költségvetésben önálló költségvetési fejezettel rendelkezik.

Az ügyészség és a legfőbb ügyész helyzetét és szerepét a Szlovák Köztársaság Alkotmánya (149. cikk) és az ügyészségről szóló 153/2001 Z.z. sz. törvény szabályozza, amelyek közül az utóbbi a legfőbb ügyész és más ügyészek hatáskörét is szabályozza. A törvény az ügyészség szervezetéről és irányításáról is rendelkezik. Az ügyészek jogállását, jogait és kötelezettségeit az ügyészekről és az ügyészségi fogalmazókról szóló 154/2001 Z.z. törvény határozza meg.

Hierarchikus rendszer

Az ügyészség mint jogvédő hatóság szerepének betöltéséhez hierarchikus szervezet szükséges. E hierarchia lehetővé teszi a törvények és egyéb jogilag kötelező erejű rendeletek, valamint a büntetőpolitika egységes alkalmazását.

Az ügyészség hierarchikus rendszerén belül az egyes ügyészek főügyészeknek vannak alárendelve, és minden ügyész alá van rendelve a Szlovák Köztársaság legfőbb ügyészének.

Hatáskör

Az ügyészség hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 • bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek büntetőjogi felelősségre vonása, valamint a törvényességi felügyelet a büntetőeljárás kezdete előtt és az előzetes eljárás során egyaránt;
 • bírósági ítélet vagy egyéb arra felhatalmazott állami szerv határozata alapján a személyes szabadságuktól megfosztott vagy személyes szabadságukban korlátozott egyének által lakott létesítmények és azok feltételeinek törvényességi felügyelete;
 • bíróság előtti eljárásokban jogai gyakorlása;
 • bírósági eljárásokban az állam képviselete, a törvényekben meghatározottak szerint;
 • a közigazgatási hatóságok tevékenységének törvényességi felügyelete a törvényben meghatározott mértékben;
 • törvénysértések és más általános érvényű, jogilag kötelező erejű rendeletek megszegésének megakadályozását célzó intézkedések előkészítésében és végrehajtásában való részvétel;
 • bűncselekmények okainak és feltételeinek felszámolását célzó tevékenységekben való részvétel, valamint bűnmegelőzés és -visszaszorítás;
 • részvétel a jogszabályok megalkotásában (részvétel a jogalkotási folyamatban);
 • külön törvényben/jogi aktusban vagy a törvényekben meghatározott módon kihirdetett nemzetközi szerződésben előírt egyéb feladatok végrehajtása.

Feladatok

A legfőbb ügyész és az illetékes ügyészek a jogszabályokkal összhangban végrehajtanak minden olyan feladatot, amely az ügyészség hatáskörébe tartozik, és feladataik és kötelességeik teljesítése során minden rendelkezésre álló, törvény által meghatározott eszközt felhasználnak. Az ügyészek kötelessége, hogy:

 • (legjobb tudásuk szerint és becsülettel) érvényre juttassák a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, alkotmányos törvényeit, törvényeit, törvény által előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződéseit, valamint egyéb általános érvényű, jogilag kötelező erejű rendeleteit;
 • tiszteletben tartsák és óvják az emberi méltóságot, valamint az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat, és kerüljenek mindennemű hátrányos megkülönböztetést;
 • védjék a közérdeket;
 • mindig kezdeményezőkészséggel, tisztességesen, pártatlanul és késedelem nélkül járjanak el.

Hierarchia

A Szlovák Köztársaság ügyészségének szervezeti rendszere az alábbi testületekből áll:

A Legfőbb Ügyészség a legmagasabb szintű hatóság, amely irányítja az ügyészségi rendszert. Az alábbi szervezeti egységek a részei a Legfőbb Ügyészségnek:

 • a Speciális Ügyészség, amelyet a korrupció és a szervezett bűnözés eseteinek felderítésére és büntetőeljárás alá vonására hoztak létre;
 • a Legfőbb Ügyészség Katonai Osztálya;
 • a megyei ügyészségek (8), amelyek az adott térségben található járási ügyészségek felett állnak, valamint a katonai főügyészség (1), amely a körzeti katonai ügyészségek felett áll;
 • a járási ügyészségek (55) és a járási katonai ügyészségek (3).

A Legfőbb Ügyészség Katonai Osztálya, valamint az összes katonai ügyészség számára a Védelmi Minisztérium biztosítja a szükséges anyagokat és pénzügyi erőforrásokat.

A Legfőbb Ügyészség központja Pozsonyban (Bratislava) található.

Az alárendelt ügyészségek központjai és terület alapján meghatározott körzetei megegyeznek a megfelelő bíróságok központjaival és járásaival. Azonban a bíróságok és ügyészségek központjai és illetékességi területei nem esnek egybe az ország közigazgatási felosztásával.

Az ügyészek közszolgálati jogviszonyban végzik feladataikat, amely jogviszony az ügyész kinevezésével jön létre. A legfőbb ügyész az ügyészeket időbeli korlátozás nélkül nevezi ki az adott ügyészi pozícióba. A pozíció elfoglalásának feltétele fenntartások nélküli eskü letétele.

Képesítések

Ügyésznek csak olyan szlovák állampolgárságú személy nevezhető ki, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • kinevezése időpontjában legalább 25 éves;
 • felsőfokú jogi végzettséggel rendelkezik;
 • teljes jogképességgel rendelkezik;
 • büntetlen előéletű, és erkölcsi hozzáállásának garantálnia kell, hogy feladatait megfelelően hajtja majd végre;
 • ismeri az államnyelvet;
 • állandó lakóhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaságban;
 • nem tagja egyetlen politikai pártnak vagy politikai mozgalomnak sem;
 • sikeresen letette az ügyészi vizsgát;
 • írásbeli hozzájárulást ad az adott ügyészségbe történő ügyészi kinevezéséhez.

Valamely katonai ügyészségen való ügyészi kinevezéshez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

 • hivatásos katonaként szolgált a hadseregben;
 • tiszti vagy tábornoki rangot ért el;
 • külön törvény értelmében katonai ügyészségen való feladatvégzésre jelölték ki.

Ügyészi vizsgára kizárólag a valamely ügyészségen ügyészségi fogalmazóként tevékenykedő személy jelentkezhet. Az üres ügyészségi fogalmazói helyeket szelektív felvételi vizsga segítségével töltik be.

A bírói szakvizsga, ügyvédi és közjegyzői szakvizsga szintén ügyészi vizsgának minősül.

Főügyészi vagy az adott ügyészségen belüli magasabb pozícióba történő előléptetés csak felvételi vizsga útján történhet.

Valamely ügyész ideiglenes kirendeléséhez egy másik ügyészségen történő munkavégzésre a felek hozzájárulása szükséges. Valamely ügyész áthelyezéséhez egy másik ügyészségen történő munkavégzésre szintén a felek hozzájárulása szükséges, valamint az áthelyezési kérelem vagy a fegyelmi bizottság ilyen áthelyezésre vonatkozó határozata.

A legfőbb ügyész felfüggesztheti valamely ügyészt, amennyiben az adott ügyészt büntetőeljárásban vonják felelősségre bűncselekmény szándékos elkövetése miatt, vagy ha fegyelmi eljárás van folyamatban ellene olyan cselekményért, amely az ügyészségi pozícióból való eltávolítását eredményezheti.

Az ügyészek szolgálati jogviszonya csak a törvényben meghatározott okokból szűnhet meg.

Szerep és feladatok

Az ügyész feladata a törvények betartásának felügyelete a büntetőeljárás előtt és az előzetes eljárás során egyaránt. Felügyeleti hatásköre gyakorlása közben az ügyész:

 • kötelező erejű utasításokat adhat ki a rendőrség tagjainak a büntetőeljárás kezdete előtt, a bűncselekmények nyomozati és gyorsított nyomozati szakaszában, és határidőket határozhat meg ezen utasítások végrehajtására. Minden ilyen jellegű utasítást csatolni kell az aktához;
 • aktákat, dokumentumokat, anyagokat és jelentéseket kérhet be a rendőrségi nyomozás helyzetéről a büntetőeljárás megkezdését követően, annak megállapítására, hogy a rendőrség megfelelő ütemben dolgozik-e;
 • részt vehet a rendőrség bármely tevékenységében, különböző tevékenységeket folytathat, személyesen lefolytathatja a teljes nyomozást vagy gyorsított nyomozást, vagy határozatot adhat ki bármely tárgyban. Mindezen tevékenységek során az ügyésznek a törvények szerint kell eljárnia. Az ügyészeknek és a rendőrség tagjainak határozatai ellen lehetőség van panasz benyújtására;
 • visszautalhatja az ügyet a rendőrséghez a nyomozás vagy gyorsított nyomozás kiegészítésére vonatkozó utasításokkal, és ezek végrehajtására határidőt határozhat meg; az ügyész mind a vádlottat, mind a sértett felet értesíti arról, hogy az ügyet visszautalta;
 • érvénytelenítheti a rendőrség jogszerűtlen vagy megalapozatlan döntéseit, és ezek helyébe saját határozatait léptetheti. Az ügyész dönthet úgy, hogy egy adott büntetőeljárást megszüntet, vagy az ügyet máshová teheti át a kézbesítéstől számított 30 napon belül. Amennyiben az ügyész a rendőrség valamely döntését nem a arra jogosult személy panasztétele alapján váltja fel saját határozatával, panasz nyújtható be az ügyész határozata és a rendőrségi döntés ellen. Az ügyész kötelező erejű utasítást is kiadhat nyomozás vagy gyorsított nyomozás megkezdésére vonatkozóan.

Kizárólag az ügyész hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 • vádemelés;
 • vádalku (a bűnösségről és a büntetésről szóló megállapodás) kötése a vádlottal és a tervezet benyújtása jóváhagyásra a bírósághoz;
 • büntetőeljárás felfüggesztése;
 • büntetőeljárás megszüntetése feltétellel vagy anélkül;
 • békéltetés vagy tárgyalás előtti megegyezés jóváhagyása és a büntetőeljárás megszüntetése;
 • a gyanúsított tulajdonának lefoglalására vonatkozó utasítás kiadása és annak meghatározása, mely tulajdont nem kell lefoglalni, illetve az ilyen lefoglalás visszavonása;
 • a sértett személy követelésének biztosítása, annak (akár részleges) visszavonása, vagy abból bizonyos részek kizárása;
 • holttest exhumálására vonatkozó utasítás kiadása;
 • a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa, a Szlovák Köztársaság Bírósági Tanácsa, az Alkotmánybíróság vagy az Európai Parlament jóváhagyásának kérelmezése olyan személy elleni büntetőeljárás megindításához vagy az adott személy előzetes letartóztatásba helyezéséhez, akinek esetében e cselekményekhez ilyen jóváhagyás szükséges;
 • előterjesztés benyújtása a bírósághoz a vádlott őrizetbe vételére vagy az előzetes letartóztatás meghosszabbítására;
 • előterjesztés benyújtása a vádlott külföldről való hazatérésének kérelmezésére;
 • előzetes nyomozás lefolytatása a kiadatási eljáráshoz, amennyiben a törvény másképpen nem rendelkezik;
 • illetékes külföldi hatóság megkeresésére előterjesztés benyújtása a bírósághoz külföldön büntetőeljárás alanyaként szereplő személy tulajdonának ideiglenes előzetes lefoglalása tárgyában, amennyiben ezen tulajdon részben a Szlovák Köztársaság területén található.

Az ügyésznek a személyes szabadságuktól megfosztott vagy szabadságukban korlátozott személyeket fogva tartó létesítmények tekintetében a törvények betartásával kapcsolatos felügyeleti hatásköre gyakorlása közben biztosítania kell, hogy:

a szóban forgó személyeket csak bírósági határozat vagy egyéb erre felhatalmazással rendelkező állami szerv határozata alapján tartják fogva rendőrségi cellában vagy olyan létesítményben, amely az őrizet, szabadságvesztés büntetés, kényszergyógykezelés, fiatalkorú bűnelkövetők javítóintézeti nevelése, bentlakásos kezelés vagy nevelés végrehajtására szolgál;

e létesítményekben betartják a törvényeket és egyéb kötelező erejű rendeleteket.

Polgári eljárások esetében az ügyész jogosult:

 1. előterjesztés benyújtására polgári eljárás indítására az alábbi célokból:
 • fiatalkorú bűnelkövető javító-nevelő intézetben való elhelyezésének előírása, ha az adott személy 12 évesnél idősebb, de 14 évesnél fiatalabb és olyan bűncselekményt követett el, amely a büntető törvénykönyv szerint életfogytiglani szabadságvesztés büntetéssel sújtható;
 • sztrájk vagy elbocsátások törvénytelenségének megállapítása;
 • az állami tulajdonnak a pénzügyi eszközök eredetének a privatizáció során történő megállapításáról szóló törvény, az állami tulajdon egyéb személyekre történő átruházásának feltételeiről szóló törvény, valamint az állami vagyon kezeléséről szóló törvény értelmében végrehajtott átruházása érvénytelenségének megállapítása;
 • valamely közigazgatási hatóság által hozott határozat jogszerűségének felülvizsgálata, olyan esetekben, ahol az ügyész által benyújtott tiltakozásnak nem adtak helyt;
 • helyi önkormányzat által elfogadott törvénytelen határozat hatályon kívül helyezése, amennyiben az önkormányzat a határozatot az ügyész kérése ellenére nem helyezte hatályon kívül;
 1. csatlakozni folyamatban lévő polgári eljárásokhoz, amelyek az alábbi tárgyakban folynak:
 • jogképesség
 • holtnak nyilvánítás
 • kiskorúak nevelése
 • gyámság
 • bejegyzés a Kereskedelmi Nyilvántartásba
 • csőd- és kényszeregyezség a hitelezőkkel/átszervezés

Miközben felügyeli a törvények és a közigazgatási hatóságok egyéb jogilag kötelező erejű rendeleteinek betartását, az ügyész jogosult ellenőrizni az alábbiak jogszerűségét:

 • a közigazgatási hatóságok által kiadott, általános érvényű jogilag kötelező erejű rendeletek;
 • a közigazgatási hatóságok által kiadott belső igazgatási szabályok, amelyek célja a közigazgatási terület feladatai végrehajtásának biztosítása;
 • a közigazgatásban különböző tárgyakban hozott határozatok;
 • a közigazgatási hatóságok által belső igazgatási szabályok és a közigazgatási területre vonatkozó határozatok kiadása során követett eljárások.

Bírák

Szervezet

Bírósági tisztviselők

 1. Főtanácsos - asszisztens PDF (382 Kb) sk
 2. Bírósági titkár PDF (295 Kb) sk
 3. Vezető bírósági tisztviselő PDF (460 Kb) sk
 4. A Legfelsőbb Bíróság bírájának asszisztense PDF (291 Kb) sk

Ügyvédek

Jogi adatbázisok

További információért látogasson el a Szlovák Ügyvédi Kamara honlapjára.

Ügyvédek / jogi tanácsadók

Jogi adatbázisok

További információért látogasson el a szlovák jogi segítségnyújtási központ honlapjára.

Közjegyzők

A Szlovák Köztársaságban a közjegyzőknek felsőfokú jogi diplomával kell rendelkezniük.

A közjegyző feladata megelőző igazságügyi feladatok végrehajtása és hitelesített hivatalos okiratok kiadása.

A közjegyzők felügyeletére az Igazságügyi Minisztérium jogosult.

A közjegyzőknek a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarája tagjainak kell lenniük.

Jogi adatbázisok

A Közjegyzői Kamara honlapja csak a közjegyzők számára elérhető, intranetes rendszert támogat. Az URL-cím szabadon hozzáférhető, de az információk lekérése korlátozott. Az URL-cím szabadonhozzáférhető, de az információk lekérése korlátozott.

Az adatbázis az alábbiakhoz biztosít hozzáférést:

 • nyilvántartások,
 • közjegyzők listája (elérhetőségek, nyelvtudás, nyitva tartás),
 • törvények.
Utolsó frissítés: 18/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.