Teisinių profesijų rūšys

Belgija

Šiame skyriuje apžvelgiamos įvairios Belgijos teisininkų profesijos.

Turinį pateikė
Belgija

Teisininkų profesijos. Įžanga

Šioje dalyje pateikiama informacija apie tokias teisininkų profesijas:

 • prokurorus,
 • teisėjus,
 • advokatus,
 • notarus ir
 • teismo antstolius.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Prokuratūrą sudaro teismo pareigūnai, priskirti prie prokuratūros arba darbo ginčų teismų prokuratūros (pranc. auditorat) ir pagal šias pareigas vykdantys jiems pavestas užduotis teismo, prie kurio yra priskirti, jurisdikcijos srityje.

Apygardos teismuose prokurorų, priskirtų prie pirmosios instancijos teismo, visų pirma nepilnamečių bylų teismo, kuris yra pirmosios instancijos teismo skyrius, pareigas eina karališkasis prokuroras, vyriausieji jo pavaduotojai ir pavaduotojai. Jie taip pat eina policijos teismo arba teismų ir komercinių bylų teismo, priskiriamų jų kompetencijai, prokurorų pareigas.

Darbo ginčų teismuose šias pareigas eina prokuroras, priskirtas prie darbo ginčų teismų prokuratūros (pranc. auditeur du travail), kuriam padeda jo vyriausieji pavaduotojai ir pavaduotojai. Jie šias pareigas taip pat eina nesunkių nusikaltimų bylų teisme, kuris yra pirmosios instancijos teismo skyrius, ir policijos teisme arba teismuose, dalyvaudami jų kompetencijai priskiriamose baudžiamosiose bylose.

Apeliaciniuose teismuose ir darbo ginčų apeliaciniuose teismuose prokuroro pareigas eina generalinis prokuroras, vadovaujantis generalinės prokuratūros bei darbo ginčų apeliacinių teismų prokuratūros pareigūnams ir kontroliuojantis juos. Generalinėje prokuratūroje generaliniam prokurorui padeda vyriausiasis generalinis advokatas, generaliniai advokatai ir generalinio prokuroro pavaduotojai. Darbo ginčų apeliacinių teismų prokuratūroje jam padeda vyriausiasis generalinis advokatas, generaliniai advokatai ir generaliniai pavaduotojai.

Kasaciniame teisme prokuroro pareigas eina generalinis prokuroras, priskirtas prie Kasacinio teismo, jam padeda vyriausiasis generalinis advokatas ir generaliniai advokatai. Nors vartojamos tokios pat sąvokos, prokuroro pareigos šiame teisme visiškai kitokios. Kasacinis teismas nepriima sprendimo dėl esmės, bet tikrina, ar procedūra vykdyta teisėtai ir teisingai.

Prokuroras nepriklausomai atlieka atskirus tyrimus ir persekiojimą, nepažeisdamas atsakingo ministro teisės įsakyti atlikti persekiojimą ir nustatyti privalomus baudžiamosios politikos, įskaitant tyrimų ir persekiojimo politiką, nurodymus.

Funkcijos ir pareigos

Prokurorams pavestos įvairios užduotys ir pareigos. Šios užduotys ir pareigos susijusios tiek su baudžiamųjų bylų, tiek su civilinių bylų nagrinėjimu ir kontrole.

 • Baudžiamosiose bylose prokurorai, paisydami visuomenės interesų, užtikrina reikiamą proceso eigą ir užbaigimą. Tai jie užtikrina tiek nagrinėjant bylą iš esmės, tiek vykdant ikiteisminę informacijos rinkimo ir tyrimo procedūrą (ikiteisminį tyrimą atliekančių teismų atveju – ikiteisminio nagrinėjimo skyriuje ir kaltinimo skyriuje). Teismo posėdyje jie reikalauja, kad būtų taikoma baudžiamoji teisė; kartu jie užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių paskelbtoms bausmėms tinkamai vykdyti. Prisiekusiųjų teisme prokuroro pareigas eina generalinis prokuroras, priskirtas prie apeliacinio teismo, tačiau jis į šį teismą taip pat gali skirti prokuratūros narį.
 • Civilinėse bylose prokuroras pagal savo pareigas dalyvauja įstatymų nustatytais atvejais, kiekvieną kartą, kai dalyvauti privalo dėl viešosios tvarkos. Šiose bylose prokuroras teikia nuomonę (raštu ar žodžiu) dėl bylos. Prokuroro nuomonės prašyti privaloma bylose, susijusiose su specifinėmis sritimis, išvardytomis Teismų kodekso (Code judiciaire) 764 straipsnio pirmoje pastraipoje. Jis taip pat gali pareikšti nuomonę visose kitose bylose, kai laiko tai tinkama, arba to gali paprašyti teismas (Teismų kodekso 764 straipsnio antra pastraipa).

Be šių pagrindinių užduočių, prokurorai pagal savo kompetenciją taip pat įgalioti tinkamai kontroliuoti ir vykdyti baudžiamosios politikos sprendimus bei nurodymus.

Baudžiamosios politikos nurodymus nustato teisingumo ministras, pasitaręs su generalinių prokurorų kolegija (ją sudaro penki generaliniai prokurorai, priskirti prie apeliacinių teismų).

Šiai kolegijai vadovauja teisingumo ministras; ji priima sprendimus, kad politika būtų kuo nuosekliau rengiama ir derinama ir kad bendra prokuratūros veikla būtų tinkama.

Kolegijos kompetencijai priskiriama visa karalystės teritorija, jos sprendimai privalomi generaliniams prokurorams, priskirtiems prie apeliacinių teismų, ir visiems prokuratūros nariams, kurie pavaldūs šiems generaliniams prokurorams ir kurie veikia jų vadovaujami.

Daugiau informacijos pateikiama prokuratūros interneto svetainėje.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Belgijos valstybė grindžiama valdžių, t. y. įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios, padalijimo principu. Teisminė valdžia yra nepriklausoma.
Išskiriami teisėjai (žemesnės instancijos ir apeliaciniuose teismuose) prokurorai (žr. pirmiau).
Teisminė valdžia priima sprendimus ginčuose, ją vykdo bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai. Ji taip pat kontroliuoja vykdančiosios valdžios aktų teisėtumą.
Apskritai žemesnės instancijos teismuose dirbantys teisėjai vadinami «juges», o apeliaciniuose teismuose – «conseillers».
Teisėjų funkcijos – taikyti įstatymus sprendžiant dėl civilinėse bylose jiems nagrinėti pateiktų situacijų ir (arba) ginčų, taip pat juos taikyti nusikaltimą padariusiems asmenims.
Kai kuriuose teismuose kartu su teisinį išsilavinimą turinčiais teisėjais posėdžiauja teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai. Teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai dirba šiuose teismuose:

 • Komercinių bylų teisme: teisinį išsilavinimą turintys teisėjai ir komercinių bylų teismo teisėjai (neturintys teisinio išsilavinimo);
 • darbo ginčų teisme: teisinį išsilavinimą turintys teisėjai ir teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai;
 • bausmių vykdymo teisme: teisinį išsilavinimą turintys teisėjai ir bausmių vykdymo tarėjai.

Teismų sistemoje prokuratūra vykdo ypatingą socialinę misiją, kuri šalia baudžiamosios teisės normų laikymosi, taip pat apima ir civilinio pobūdžio užduotis, be kita ko, socialinės teisės, jaunimo ir komercinės teisės srityse.

Administravimas ir palaikymas

Teismų kolegija

Teismų kolegija yra teisminės valdžios dalis. Demokratinėje teisinėje valstybėje ir teisėkūros institucijos nustatytos kompetencijos ribose jie nepriklausomai, nešališkai ir profesionaliai prisideda prie konfliktų sprendimo ar jų prevencijos, laikydamiesi teisinių taisyklių ir taikydami turimas priemones, siekdami užtikrinti geriausią įmanomą kokybę.
Kolegija padeda teismams įgyvendinti pirminę jų užduotį –

 • skaidriai, profesionaliai ir pagrįstai reikalaudama taikyti būtinas priemones ir stebėdama, kad jos būti kuo tinkamiau naudojamos;
 • veikdama kaip teismų administracijos atstovė išorės subjektų atžvilgiu;
 • prisidėdama prie teismų administravimo.

Prokuratūros kolegija

Prokuratūros kolegiją sudaro penki generaliniai prokurorai, federalinis prokuroras, trys Karališkosios prokurorų tarybos nariai ir vienas Darbo auditorių tarybos narys. Jie kartu sprendžia visus klausimus, susijusius su tinkamu prokuratūros valdymu.
Generalinių prokurorų kolegijos pirmininkas taip pat yra prokuratūros kolegijos pirmininkas.
Ši kolegija valdymo lygmenyje visų pirma remia generalinių prokurorų kolegijos nustatytos baudžiamosios politikos vykdymą. Antra, ji siekia užtikrinti visapusišką prokuratūros darbo kokybę, visų pirma komunikacijos, žinių valdymo, informatikos, darbo krūvio, darbo procesų, statistikos ir strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Galiausiai teisminėms institucijoms, t. y. generalinėms prokuratūroms, darbo ginčų apeliacinių teismų prokuratūroms, karališkosioms prokuratūroms, darbo ginčų prokuratūroms ir federalinei prokuratūroms, teikia administracinę pagalbą.
Vykdydama šias užduotis, prokuratūros kolegija imasi visų būtinų priemonių ir gali teikti privalomas rekomendacijas bei privalomas gaires.
Jos nariai susitinka kartą per savaitę. Ji reguliariai rengia konsultacijas su teisingumo ministerijos atstovais.

Pranešimas

Teisėjų ir prokurorų patariamoji taryba

Teisėjų ir prokurorų patariamoji taryba yra atstovauja teisminėms institucijoms, bendraudama su valdžios institucijomis, visų pirma klausimais, susijusiais su teisėjų ir prokurorų darbo sąlygomis ir teisėmis.

Autonominiai ir federaliniai teisminiai subjektai

Aukščiausioji teisingumo taryba
Kontrolė ir nuomonių teikimas

Aukščiausioji teisingumo taryba turi teisę padėti Belgijos teisingumo sistemai geriau veikti; ji atlieka lemiamą vaidmenį atrenkant ir skiriant teisėjus, vykdo jos veiklos išorinę kontrolę, visų pirma atlikdama auditą, vykdydama specialius tyrimus, nagrinėdama skundus ir teikdama nuomones.
Aukščiausioji teisingumo taryba yra nuo parlamento, vyriausybės ir teisminių institucijų nepriklausomas organas.

Teisėjų mokymo institutas

Mokymas

Teisėjų mokymo institutas yra nepriklausomas federalinis organas, atsakingas už integralios teisėjų ir prokurorų bei teisminių institucijų darbuotojų profesinio tobulėjimo ir mokymo visuminės politikos rengimą ir įgyvendinimą, siekiant prisidėti prie teisingumo sistemos kokybės.

Advokatai

Funkcijos ir pareigos

Advokatas – teisės ir teisingumo specialistas. Jis privalo laikytis profesinės etikos taisyklių, kuriomis užtikrinamas visiškas advokato nepriklausomumas. Be kita ko, jie saistomi profesinės paslapties.

Advokatai parengiami taip, kad galėtų veikti įvairiose dažnai susijusiose teisės srityse (bendrovių teisė, administracinė teisė, miestų planavimo teisė, mokesčių teisė, šeimos teisė...). Dirbdamas advokatas gali specializuotis vienoje ar keliose iš šių sričių, kuriose įgyja konkrečios patirties.

Advokato vaidmuo – padėti savo klientams ne tik teismuose, bet ir visose kitose situacijose, kuriose jiems galėtų prireikti teisininko, atstovo, dokumentų sudarytojo pagalbos ar net moralinės paramos.

Paprastai advokatas atlieka trejopas pareigas:

 • pataria,
 • taiko,
 • gina.

Advokatas gali ginti savo klientus ir atstovauti jiems visuose karalystės teismuose (Policijos teisme, Taikos teisme, Pirmosios instancijos teisme, Komerciniame teisme, Darbo ginčų pirmosios instancijos teisme, Apeliaciniame teisme, Darbo ginčų apeliaciniame teisme, Prisiekusiųjų teisme, Valstybės taryboje) ir kitų Europos Sąjungos šalių teismuose.

Be to, advokatas jums atstovauja arbitražo arba tarpininkavimo procedūrose, bet kokiose alternatyvaus problemų sprendimo procedūrose arba bet kokiame susirinkime ar posėdyje.

Advokato pagalbos prašoma ne tik kilus konfliktui. Jis pataria arba surašo ar taiso sutartį, taip dažnai padėdamas išvengti teismo proceso.

Be to, jis gali padėti, jei norite nuomoti arba pirkti pastatą, ketinate kurti bendrovę, esate per daug įsiskolinę, norite sudaryti sutartį su nauju darbdaviu, patyrėte nelaimingą atsitikimą arba buvote užpultas, esate kviečiamas į teismą, skiriatės su sutuoktiniu.

Advokatas visiems:

Įstatymu nustatyta, kad ribotų finansinių išteklių turintiems asmenims teikiama teisinės pagalbos paslauga (seniau vadinta pro deo) ir teisminė pagalba.

Teisinė pagalba – tai galimybė nemokamai arba iš dalies nemokamai naudotis advokato paslaugomis. Ji teikiama dviem lygmenimis:

 • Pirminę teisinę pagalbą gali gauti visi nepriklausomai nuo atlyginimo dydžio. Čia kalbama apie kabinetus, kuriuose dirba trumpai pakonsultuoti galintys advokatai: jie suteikia pirmą teisinę konsultaciją, pateikia informacijos ir kt.
  Už pirminę teisinę pagalbą atsako teisinės pagalbos komisijos (C.A.J.).
 • Antrinė teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie atitinka tam tikrus finansinius reikalavimus arba yra atsidūrę tam tikroje padėtyje. Ši pagalba priklausomai nuo sąlygų yra nemokama arba iš dalies nemokama. Gali būti paskirtas advokatas, padėsiantis teisminiame arba administraciniame procese, suteiksiantis išsamesnes konsultacijas ar net padėsiantis tarpininkavimo procedūroje.
  Už antrinę teisinę pagalbą atsako teisinės pagalbos biurai (B.A.J.).

Gavus teisminę pagalbą nereikia padengti proceso išlaidų (sekretoriato ir įregistravimo mokesčių, antstolio, notaro, eksperto honorarų ir kt.) arba reikia padengti tik dalį jų. Norėdamas pasinaudoti šia galimybe klientas pats arba per savo advokatą kreipiasi į teisminės pagalbos biurą.

Atsakingos institucijos

Visi advokatai priklauso advokatų kolegijai. Šiuo metu Belgijoje yra 25 advokatų kolegijos.

Prancūzakalbių ir vokiečiakalbių advokatų kolegijų asociacija (AVOCATS.BE) – tai organizacija, vienijanti visas šalies prancūzakalbės ir vokiečiakalbės bendruomenių advokatų kolegijas (11 prancūzakalbių advokatų kolegijų ir viena vokiečiakalbė advokatų kolegija).

L'Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) yra visas šalies olandakalbės bendruomenės advokatų kolegijas (13 advokatų kolegijų) vienijanti organizacija.

Daugiau informacijos apie advokato profesiją galima rasti šiuose interneto puslapiuose:

Šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Notarai

Notarai – tai karaliaus skiriami valstybės pareigūnai, kurių užduotis visų pirma yra tvirtinti jų biure sudarytų aktų autentiškumą. Rengiant kai kuriuos aktus pagal įstatymus turi dalyvauti notaras, kad konstatuotų, jog šalys priėmė susitarimą (autentiški aktai). Pavyzdžiui, notaro paslaugomis turi būti naudojamasi norint parduoti nekilnojamąjį turtą. Be autentiškų aktų rengimo, notaro paslaugomis galima naudotis norint padalyti paveldėjimą, sudaryti rašytinius susitarimus, gauti patarimą...

Notarų įgaliojimai daugiausia susiję su trimis svarbiomis sritimis:

 • nekilnojamojo turto teisė (nekilnojamojo turto pardavimas, paskolos ir kt.);
 • šeimos teisė (vedybų sutartys, paveldėjimas, santuokos nutraukimas ir kt.) ir
 • verslo teisė (bendrovių steigimas ir kt.).

Veikia Nacionaliniai notarų rūmai. Pagrindinės jų funkcijos:

 • kiek leidžia jų įgaliojimai, atstovauti Belgijos notarams valdžios institucijose ir įstaigose,
 • nustatyti profesinės etikos taisykles;
 • teikti notarų rūmams naudingas drausmės rekomendacijas.

Be to, Notarų rūmai veikia kiekvienoje provincijoje – tai notarų profesinės įstaigos, kurių pagrindinė užduotis – prižiūrėti, ar laikomasi profesinės etikos taisyklių ir spręsti profesinius ginčus (pvz., nagrinėti skundus). Kalbant apie skundų nagrinėjimą, notariatui įsteigta Nacionalinė tarpininkavimo tarnyba (www.ombudsnotaire.be).

Notarus taip pat jungia Karališkoji Belgijos notarų federacija (Fednot).  Fednot yra profesinė notarų asociacija, remianti notarų biurus ir teikianti teisines nuomones, konsultacijas ir rekomendacijas biurų administravimo, informacinių technologijų, mokymo ir visuomenės informavimo klausimais. Fednot jungia 1 150 notarų biurus, kuriuose dirba 1 500 notarų ir 8 000 jų bendradarbių.

Daugiau informacijos pateikiama Belgijos karališkosios notariato federacijos interneto svetainėje.

Kitos teisininkų profesijos

Teismo antstoliai

Teismo antstolis – tai valstybės pareigūnas, savo funkcijas vykdantis kaip laisvosios profesijos atstovas. Kitaip tariant, jo profesinė padėtis dvejopa: jis yra valstybės pareigūnas ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai.

Teismo antstolis yra valstybės pareigūnas, nes valstybė jam perdavė dalį valdžios funkcijų. Dėl šios priežasties jis negali atmesti prašymo imtis veiksmų, nebent to neleidžia jo profesinė etika arba tai draudžiama įstatymais, pavyzdžiui, interesų konflikto arba neteisėto reikalavimo atveju. Todėl teismo antstolis visada imasi veiksmų ne savo iniciatyva, o asmens, jam pavedusio oficialią užduotį, prašymu. Vykdydamas kiekvieną užduotį, teismo antstolis privalo laikytis įvairių teisinių įpareigojimų. Be to, teismo antstolis gali prašyti sumokėti už savo darbą, kad būtų padengtos visos jo išlaidos arba jų dalis.

Kaip laisvosios profesijos atstovas, teismo antstolis veikia nepriklausomai ir nešališkai. Be to, savo profesinę patirtį jis naudoja kiekvieno asmens labui. Tai reiškia, kad iš valdžios institucijų jis negauna nei užmokesčio, nei kompensacijos, nei jokios rūšies patogumų. Todėl visa finansinė našta tenka jam pačiam.

Antstolių veiklos sritis galima suskirstyti į dvi dideles kategorijas: «neteisminę» (skolų išieškojimas neteismine tvarka, protokolo sudarymas) ir «teisminę »(vykdomojo rašto įteikimas, sprendimo vykdymas). Vykdydamas šią veiklą teismo antstolis dažnai privalo suteikti informaciją apie tai, kaip galima pasinaudoti savo teisėmis, ir atsakyti į klausimus dėl teismo antstolio pareigų. Šią informaciją privaloma suteikti visiškai neatsižvelgiant į tai, ar klientas kreipiasi į jį, ar jis kreipiasi į klientą.

Kiekvienoje teisminėje apygardoje yra visų apygardos teismo antstolių rūmai. Jų pagrindinės funkcijos – užtikrinti, kad apygardos antstoliai laikytųsi drausmės taisyklių ir jiems taikomų įstatymų bei teisės aktų, spręsti galimus antstolių ginčus.

Taip pat yra Belgijos nacionaliniai antstolių rūmai, kurių pagrindinės funkcijos šios:

 • užtikrinti, kad antstolių drausmės ir profesinės etikos taisyklės būtų vienodos;
 • ginti savo narių interesus ir
 • jiems atstovauti.

Daugiau informacijos pateikiama Belgijos nacionalinių antstolių rūmų interneto svetainėje.

Kiti

Teisėjams ir prokurorams talkina įvairūs administraciniai ir teisiniai darbuotojai: teismo sekretoriai, teisės referentai, prokuratūros teisininkai, prokuratūros sekretoriai ir administraciniai darbuotojai.

Kiekviename teismo posėdyje teisėjui padeda teismo sekretorius. Teismo sekretorius padeda teisėjui pasirengti darbui, pavyzdžiui, parengdamas teismo posėdžiui reikalingus dokumentus. Per teismo posėdį jis rašo posėdžio protokolą ir užtikrina, kad visi dokumentai būtų tinkamai parengti. Be to, jis atlieka ir koordinuoja teismo raštinės administracines ir apskaitos užduotis. Kiekvienas teismas turi raštinę, kuriai vadovauja vyriausiasis teismo sekretorius. Priklausomai nuo teismo dydžio raštinėje dirba vienas ar keli teismo sekretoriai. Teismo sekretoriams savo ruožtu talkina administraciniai darbuotojai.

Teisės referentai – tai teisininkai teisėjams teismuose padedantys parengti jų sprendimus. Jie bendradarbiauja nagrinėjant teismo bylas, prižiūrimi vieno ar kelių teisėjų ir vykdo jų nurodymus. Jie nagrinėja bylas, sprendžia teisines problemas ir teisiškai rengia sprendimų projektus.

Prokurorai gali pasitelkti teisininkus, kad šie teisiškai parengtų jų bylas. Prokuratūroje jie vadinami „prokuratūros teisininkais“. Prokuratūros teisininkai visų pirma atlieka teisinius tyrimus, tvarko informaciją arba teisiškai parengia prašymus ir šaukimus, prižiūrimi vieno ar kelių prokurorų, ir vykdo jų nurodymus.

Kiekviena prokuratūra turi prokuratūros sekretoriatą, kuriam vadovauja vyriausiasis sekretorius. Prokuratūros sekretoriai padeda prokurorams visų pirma tvarkyti dokumentus, atlikti tyrimus ir rengti bylas. Jie atnaujina prokuratūros dokumentus ir registrus, saugo archyvus ir kt. Prokuratūros sekretorių skaičius priklauso nuo prokuratūros dydžio. Prokuratūros sekretoriams savo ruožtu talkina administraciniai darbuotojai.

Teismo raštinėse ir prokuratūrų sekretoriatuose dirba daug administracinių darbuotojų. Administracinis personalas užtikrina administracinį nagrinėjamų bylų tvarkymą ir duomenų suvedimą į duomenų bazes. Kiti administraciniai darbuotojai tvarko korespondenciją, klasifikuoja ir nukreipia į teismo raštinę ar prokuratūros sekretoriatą besikreipiančius asmenis.

Daugiau informacijos apie šias profesijas pateikiama šiame dokumente  PDF (378 Kb) fr.

Nemokamas teisines konsultacijas teikiančios organizacijos

Kiekvienas pilietis gali gauti teisės specialistų pirmąją nemokamą teisinę konsultaciją. Tai pirminė teisinė pagalba, kai:

 • teikiama praktinė informacija,
 • teisinė informacija,
 • pirmoji teisinė nuomonė arba
 • siunčiama į specializuotą įstaigą.

Klausimas neišsprendžiamas nedelsiant, bet nurodomi pradiniai veiksmai. Nuolatinė teisinė pagalba teikiama teisingumo rūmuose, taikos teismuose, teismo rūmuose, kai kuriose komunų administracinėse įstaigose, daugelyje viešųjų socialinės pagalbos centrų ir įvairiose ne pelno organizacijose, kuriose yra teisės skyrius.

Daugiau informacijos pateikiama internetinėje brošiūroje Teisinė pagalba. Geresnės galimybės kreiptis į teismą.

Teisinių duomenų bazės

Informacija pateikiama Federacinės viešosios teisingumo tarnybos interneto svetainėje (Teisingumo ministerija).

Paskutinis naujinimas: 28/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.