Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Kipras

Turinį pateikė
Kipras
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų profesijos. Įžanga

Advokato profesija. Įžanga

Advokato profesiją Kipro Respublikoje reglamentuoja įvairios Advokatų įstatymo (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) 2 skyriaus (su atitinkamais pakeitimais) nuostatos.

Pagal Advokatų įstatymo nuostatas advokato praktika užsiimti norintis asmuo privalo:

  • turėti teisės mokslų laipsnį arba diplomą, pripažįstamą Teisės tarybos (Νομικό Συμβούλιο);
  • vienus metus mokytis advokatų kontoroje, kurioje atitinkamu metu dirba bent vienas advokatas, kuris advokato praktika užsiima ne mažiau kaip penkerius metus;
  • išlaikyti Teisės tarybos rengiamus arba prižiūrimus egzaminus.

Kitos susijusios profesijos

Kipre nėra susijusių profesijų, pvz., notaro profesijos. Visi su teismo procesu susiję dalykai yra teisės objektas, ir tik Kipro advokatų sąjungos (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) nariams leidžiama dirbti pagal taikomus įstatymus. Į pensiją išėję advokatai gali toliau dirbti kaip vidiniai patarėjai teisės klausimais advokatų kontorose ir kitose organizacijose.

Viena profesija, kurią galima vadinti susijusia, yra advokatų padėjėjai (δικηγορικοί υπάλληλοι), kuriems taikomi atskiri teisės aktai. Asmenys, norintys dirbti advokatų padėjėjais, privalo turėti vidurinį išsilavinimą, bent 6 mėnesius nepertraukiamai būti dirbę advokatų kontoroje ir turėti nepriekaištingą reputaciją; jie privalo kreiptis į apylinkės teismo, kurio apylinkėje yra advokatų kontora, kurioje dirba kandidatas, registratorių.

Prokurorai (Εισαγγελείς, Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organizacinė schema

Bendros pastabos

Respublikos generalinis prokuroras (Γενικός Εισαγγελέας) yra ne tik valstybės patarėjas teisės klausimais, bet ir vadovauja Teisės tarnybai (Νομική Υπηρεσία), taip pat eina Valstybės kaltinimų tarnybos vadovo (Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων) pareigas.

Valstybės teisės tarnyboje, kuriai vadovauja generalinis prokuroras, dirba advokatai; kai kurie iš jų specializuojasi baudžiamojoje teisėje ir dirba su bylomis, nagrinėjamomis apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamųjų teismų. Generalinis prokuroras informuojamas visais atvejais ir teikia reikiamas rekomendacijas.

Be Valstybės teisės tarnybos narių, prokurorų pareigas gali vykdyti ir Kipro policijos (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) darbuotojai, turintys teisinį išsilavinimą ir advokatui būtiną kvalifikaciją. Nors ir būdami policijos pareigūnai, šie asmenys atsiskaito generaliniam prokurorui, kai veikia kaip prokurorai. Šių asmenų atliekamo darbo atžvilgiu generalinis prokuroras turi tokias pat galias kaip ir Teisės tarnybos pareigūnų atliekamo darbo atžvilgiu.

Išimtiniais atvejais generalinis prokuroras gali nurodyti iškiliems praktikuojantiems advokatams dirbti su konkrečiomis bylomis.

Prokurorų funkcijos ir pareigos

Apylinkės baudžiamuosiuose teismuose prokuratūrai (Κατηγορούσα Αρχή) vadovauja teisininkai (advokatai), dirbantys policijos prokuratūros skyriuose, bet tam tikrais atvejais atlikti šį darbą gali būti nurodoma Teisės tarnybos nariams. Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamuosiuose teismuose prokuratūrai vadovauja Teisės tarnybos advokatai. Kad ir kas vadovautų prokuratūrai, jos visos priklauso generalinio prokuroro jurisdikcijai, ir šis gali bet kada įsikišti ir netgi nutraukti baudžiamąjį procesą.

Teisės tarnybai vadovauja Respublikos generalinis prokuroras, padedamas generalinio prokuroro pavaduotojo (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας). Kiti jos nariai yra Respublikos prokurorai (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), Respublikos vyresnieji advokatai (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) ir Respublikos advokatai (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Vienas iš Respublikos prokurorų vadovauja Baudžiamosios teisės skyriui (Τμήμα Ποινικού Δικαίου); jis atsiskaito generaliniam prokurorui.

Posėdžiai vyksta žodžiu. Prokuratūra pateikia turimus įrodymus, prokuratūros iškviestiems liudytojams taikoma apklausa, kryžminė apklausa ir pakartotinė apklausa. Prokuratūrai iškvietus visus liudytojus, teismas privalo nuspręsti, ar prokuratūra parengė prima facie bylą. Jei sprendimas teigiamas, kaltinamasis kviečiamas pateikti savo pareiškimą ir teismas jį informuoja, kad jis gali kviesti savo liudytojus ir liudyti prisiekęs; pastaruoju atveju prokuratūra vykdo kaltinamojo liudytojų ir kaltinamojo kryžminę apklausą. Jis tai pat gali teikti parodymus neprisiekęs iš teisiamųjų suolo, ir tada kryžminė apklausa nevykdoma.

Posėdžio pabaigoje teismas paskelbia sprendimą. Jei priimamas sprendimas išteisinti, kaltinamasis išteisinamas ir paleidžiamas. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, gynybai suteikiama galimybė prašyti sumažinti bausmę, o kai procesas baigiamas, teismas paskiria atitinkamą bausmę.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Kipro teismų sistema yra labai paprasta.

Aukščiausiasis Teismas (Ανώτατο Δικαστήριο)

Aukščiausiasis Teismas buvo įkurtas remiantis 1964 m. Teisingumo vykdymo (įvairių nuostatų) įstatymo (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [Įstatymas 33/1964] nuostatomis, kai atsistatydino ir Aukščiausiojo Teismo, ir Aukščiausiojo Konstitucinio Teismo (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) pirmininkai, taip iš esmės likviduodami abu minėtus teismus, nes turkų bendruomenės atstovai įvairių valstybės įstaigų veikloje nedalyvavo ir reikalingiems sprendimams nepritarė.

Aukščiausiojo Teismo narius skiria Kipro Respublikos Prezidentas. Šiuo metu yra 13 narių, vienas iš jų paskirtas pirmininku. Aukščiausiojo Teismo nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie bent 12 metų sėkmingai dirbo teisininkais.

Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamieji teismai (Κακουργιοδικεία)

Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamasis teismas – tai aukštesnysis baudžiamasis pirmosios instancijos teismas Respublikoje. Jį sudaro trys teisėjai (pirmininkas, vyresnysis apylinkės teismo teisėjas ir apylinkės teismo teisėjas). Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamojo teismo narius dvejų metų kadencijai skiria Aukščiausiasis Teismas atitinkamai iš apylinkės teismo pirmininkų, vyresniųjų apylinkės teismo teisėjų ir apylinkės teismo teisėjų.

Apylinkės teismai (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Apylinkės teismas yra kiekvienoje Kipro Respublikos provincijoje; jo jurisdikcija neribojama, išskyrus, žinoma, klausimus, priklausančius Aukščiausiojo Teismo ir toliau nurodytų specializuotų teismų jurisdikcijai. Apylinkės teismo teisėjai skirstomi į apylinkės teismo pirmininkus, vyresniuosius apylinkės teismo teisėjus ir apylinkės teismo teisėjus. Apylinkės teismo teisėjus skiria, perkelia ir paaukština Aukščiausiasis Teismas.

Šeimos teismai (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Šeimos teismus, sudaromus remiantis Šeimos teismų įstatymu (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Įstatymas 23/90), sudaro trys nariai (pirmininkas ir du padėjėjai), kurie visi privalo turėti teisininko išsilavinimą ir būti sėkmingai dirbę teisės srityje iki paskyrimo.

Nuomos kontrolės tribunolas (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Šį specializuotą teismą sudaro trys nariai – pirmininkas ir du padėjėjai. Teismo pirmininkas turi būti teisininkas, sėkmingai dirbęs teisės srityje ne trumpiau, nei reikalaujama skiriant apylinkės teismo teisėju.

Darbo ginčų tribunolas (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Kaip ir nuomos kontrolės tribunolą, darbo ginčų tribunolą sudaro trys nariai – pirmininkas ir du padėjėjai. Pirmininkas turi būti teisininkas, prieš paskyrimą teismo teisėju teisės srityje dirbęs 5 metus.

Karo teismas (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Paskutinis specializuotas teismas yra karo teismas; jam pirmininkauja geros reputacijos teisininkas, kurio kvalifikacija jį paskiriant atitinka reikalavimus skiriant apylinkės teismo teisėju. Karo teismo pirmininkas turi būti ne žemesnio kaip pulkininko laipsnio kariuomenės pareigūnas. Neprofesionalūs karo teismo nariai turi būti profesionalūs kariškiai.

Žinynas (Ευρετήριο)

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje yra žinynas, kuriame pateikiama bendra informacija apie Kipro teismus.

Funkcijos ir pareigos

Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiasis Teismas veikia kaip apeliacinis teismas, kai skundžiami visų kitų Kipro Respublikos teismų sprendimai, ir kaip pirmosios instancijos teismas įvairiais klausimais, pvz., administracinės teisės ir admiraliteto. Jis taip pat priima certiorari (bylos išreikalavimas iš žemesnės instancijos teismo ir perdavimas nagrinėti aukštesnės instancijos teismui), mandamus (aukštesnės instancijos teismo nurodymas žemesnės instancijos teismui) ir kitus nurodymus, taip pat prižiūri visus kitus Kipro Respublikos teismus siekdamas užtikrinti, kad jie veiktų sklandžiai, ir vykdo drausminę teismų narių kontrolę.

Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamieji teismai

Kiekvieno apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklauso pirmojoje instancijoje nagrinėti visus nusikaltimus (išskyrus tam tikrus labai sunkius nusikaltimus), už kuriuos baudžiama pagal Baudžiamąjį kodeksą (Ποινικός Κώδικας) arba bet kurį kitą įstatymą, padarytus Respublikos teritorijoje arba Kiprui priklausančiose nepriklausomų sričių dalyse, kai nusikaltėlis arba auka yra Kipro pilietis, arba bet kurioje kitoje valstybėje, kai kaltinamasis dirbo Respublikoje, arba laive ar lėktuve Respublikos teritorijoje, arba kitose tokiose vietose ir tokiomis aplinkybėmis, kurios numatytos įstatymuose.

Apylinkės teismai

Apylinkės teismų, kuriuos sudaro pirmininkas, jurisdikcijai priklauso pirmojoje instancijoje nagrinėti bet kokius ieškinius, priklausančius jų vietinei jurisdikcijai, ir priimti sprendimus.

Kiekvieno vyresniojo apylinkės teismo teisėjo arba apylinkės teismo teisėjo jurisdikcijai priklauso (taikant tam tikras išimtis) priimti sprendimą bet kokioje byloje, kurioje ginčijama suma arba nagrinėjamo ginčo vertė neviršija 500 000,00 eurų, jei bylą nagrinėja vyresnysis apylinkės teismo teisėjas, arba 100 000,00 eurų, jei bylą nagrinėja apylinkės teismo teisėjas.

Baudžiamoji apylinkės teismų jurisdikcija apima visus nusikaltimus, padarytus to teismo apylinkėje, už kuriuos įstatymuose numatyta ne didesnė kaip penkerių metų įkalinimo bausmė arba 50 000,00 eurų bauda arba abi bausmės, ir už kuriuos teismas gali priteisti nukentėjusiajam ne didesnę kaip 6 000,00 eurų kompensaciją.

Visus apylinkės teismų priimtus sprendimus baudžiamosiose ir civilinėse bylose galima skųsti Aukščiausiajam Teismui be jokių apribojimų.

Specializuoti teismai

Šeimos teismų jurisdikcijai priklauso beveik visi santuokiniai ginčai. Nuomos kontrolės tribunolo jurisdikcijai priklauso tik ginčai dėl pastatų, kuriems taikoma nuomos kontrolė. Darbo ginčų tribunolo jurisdikcijai priklauso tik darbdavio ir darbuotojo santykiai, ypač įtariamo neteisingo atleidimo iš darbo atvejais. Karo teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti baudžiamąsias bylas, iškeltas Nacionalinės gvardijos (Εθνική Φρουρά) nariams, arba kai pažeidžiami Nacionalinės gvardijos nuostatai.

Visų pirmiau minėtų teismų priimtus sprendimus galima skųsti Aukščiausiajam Teismui.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Advokatai (Δικηγόροι)

Kipro Respublikoje taikoma standartinė teisinių paslaugų teikimo sistema, ir visi tokias paslaugas teikiantys asmenys vadinami advokatais, nepaisant mokymosi valstybės ir universitetinio laipsnio, įgyto per teisės studijas.

Internete yra teisininkų katalogas, kuriuo advokatai ir teisėjai gali naudotis nemokamai, o visuomenei jis prieinamas už prenumeratos mokestį.

Teisinių duomenų bazės

Interneto svetainėje leginetcy pateikiami teisės aktai, teismų praktika ir norminiai administraciniai aktai, ji nemokama advokatams, teisėjams ir vyriausybės departamentams. Visi kiti, norėdami naudotis šia interneto svetaine, turi mokėti prenumeratos mokestį. Interneto svetainėje cylaw pateikiami teismų sprendimai, ji nemokama visiems vartotojams.

Advokatai / patarėjai teisės klausimais (Νομικοί Σύμβουλοι)

Kipre veikia standartinė sistema, pagal kurią dirba advokatai ir patarėjai teisės klausimais.

Notarai (Συμβολαιογράφοι)

Notaro profesijos Kipre nėra. Notarams paprastai priskiriamą darbą Kipre atlieka advokatai.

Kitos teisininkų profesijos

Su teisininkų profesijomis Kipro Respublikoje susijusios toliau nurodytos profesijos.

Registratoriai (Πρωτοκολλητές)

Registratorius skiria Aukščiausiasis Teismas. Šie teismo pareigūnai paprastai yra advokatai ir turi teisinį išsilavinimą. Registratoriai atlieka specialias pareigas, numatytas atitinkamuose įstatymuose. Vyriausiasis registratorius arba registratorius, kurį tuo tikslu paskiria Aukščiausiasis Teismas, vadovauja teismo darbuotojams ir yra atsakingas už bendrą jų darbo priežiūrą.

Antstoliai

Antstoliai yra dviejų tipų: privačiojo sektoriaus antstoliai, kurių įgaliojimai – tik įteikti įvairius teismo dokumentus, ir teisme dirbantys antstoliai, kurių pagrindinė veikla – vykdyti teismo sprendimus.

Advokatų padėjėjai (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Advokato padėjėjo vardas įgyjamas 6 mėnesius išdirbus advokatų kontoroje ir pateikus prašymą apylinkės, kurioje yra ta advokatų kontora, teismo registratoriui.

Susijusios nuorodos

Generalinė prokuratūra

Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 11/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.