Teisinių profesijų rūšys

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Teisininkų profesijos. Įvadas

Kitos susijusios profesijos

Kipre nėra susijusių profesijų, pvz., notaro profesijos. Visi teisiniai reikalai yra teisės objektas, ir tik Kipro advokatūros (graik. Pankýprios Dikigorikós Sýllogos) nariams pagal taikomus įstatymus leidžiama verstis šia praktika. Žinoma, į pensiją išėję advokatai gali toliau dirbti kaip vidiniai patarėjai teisės klausimais advokatų kontorose ir kitose organizacijose.

Viena profesija, kurią galima vadinti susijusia, yra advokatų padėjėjai (graik. dikigorikoí ypálliloi), jiems taikomi atskiri teisės aktai. Asmenys, norintys dirbti advokatų padėjėjais, privalo turėti vidurinį išsilavinimą, bent 6 mėnesius nepertraukiamai būti dirbę advokatų kontoroje ir turėti nepriekaištingą reputaciją; jie privalo kreiptis į apylinkės teismo (graik. Eparchiakó Dikastírio), kurio apylinkėje yra advokatų kontora, kurioje dirba kandidatas, kanclerį (graik. Protokollitís).

Prokurorai (graik. Dimósioi Katígoroi)

Sistema

Bendroji informacija

Respublikos generalinis prokuroras (graik. Genikós Eisangeléas) yra ne tik valstybės patarėjas teisės klausimais, bet ir vadovauja Teisės tarnybai (graik. Nomikí Ypiresía), taip pat eina Prokuratūros vadovo (graik. Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon) pareigas.

Valstybės teisės tarnyboje, kuriai vadovauja generalinis prokuroras, dirba advokatai; kai kurie iš jų specializuojasi baudžiamojoje teisėje ir dirba su bylomis, nagrinėjamomis baudžiamųjų bylų teismuose (graik. Kakourgiodikeía). Generalinis prokuroras informuojamas visais atvejais ir teikia reikiamas rekomendacijas.

Be Valstybės teisės tarnybos narių, prokurorų pareigas gali vykdyti ir Kipro policijos (graik. Astynomikí Dýnami Kýprou) darbuotojai, turintys teisinį išsilavinimą ir advokatui būtiną kvalifikaciją. Nors ir būdami policijos pareigūnai, šie asmenys atsiskaito generaliniam prokurorui, kai veikia kaip prokurorai. Šių asmenų atliekamo darbo atžvilgiu generalinis prokuroras turi tokias pat galias kaip ir Teisės tarnybos pareigūnų atliekamo darbo atžvilgiu.

Išimtiniais atvejais generalinis prokuroras gali nurodyti iškiliems praktikuojantiems advokatams dirbti su konkrečiomis bylomis.

Prokurorų funkcijos ir pareigos

Apylinkės baudžiamųjų bylų teismuose prokuratūrai (graik. Katigoroúsa Archí) vadovauja teisininkai (advokatai), dirbantys policijos prokuratūros skyriuose, bet, žinoma, tam tikrais atvejais atlikti šį darbą gali būti nurodoma Teisės tarnybos nariams. Baudžiamųjų bylų teismuose prokuratūrai vadovauja Teisės tarnybos advokatai. Kad ir kas vadovautų prokuratūrai, jos visos priklauso generalinio prokuroro jurisdikcijai, ir šis gali bet kada įsikišti ir netgi sustabdyti baudžiamąjį procesą.

Teisės tarnybai vadovauja generalinis prokuroras, padedamas generalinio prokuroro pavaduotojo (graik. Voithós Genikós Eisangeléas). Kiti jos nariai yra Respublikos prokurorai (graik. Eisangeleís tis Dimokratías), Respublikos vyresnieji advokatai (graik. Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) ir Respublikos advokatai (graik. Dikigóroi tis Dimokratías). Vienas iš Respublikos prokurorų vadovauja Baudžiamosios teisės skyriui (graik. Poinikó Tmíma); jis atsiskaito generaliniam prokurorui.

Bylų nagrinėjimo sistema grindžiama rungimosi principu. Prokuratūra pateikia turimus įrodymus, prokuratūros iškviestiems liudytojams taikoma apklausa, kryžminė apklausa ir pakartotinė apklausa. Prokuratūrai iškvietus visus liudytojus, teismas privalo nuspręsti, ar prokuratūra parengė prima facie bylą. Jei sprendimas teigiamas, kaltinamasis kviečiamas pateikti savo pareiškimą ir teismas jį informuoja, kad jis gali kviesti savo liudytojus ir liudyti prisiekęs; pastaruoju atveju prokuratūra vykdo kaltinamojo liudytojų ir kaltinamojo kryžminę apklausą. Jis taip pat gali teikti parodymus neprisiekęs iš teisiamųjų suolo, ir tada kryžminė apklausa nevykdoma.

Posėdžio pabaigoje teismas paskelbia nuosprendį. Jei priimamas išteisinamasis nuosprendis, kaltinamasis išteisinamas ir paleidžiamas. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, gynybai suteikiama galimybė prašyti sumažinti bausmę, o kai procesas baigiamas, teismas paskiria atitinkamą bausmę.

Teisėjai

Sistema

Kipro teismų sistema yra labai paprasta.

Aukščiausiasis Teismas (graik. Anótato Dikastírio)

Aukščiausiasis Teismas buvo įkurtas remiantis 1964 m. Teisingumo vykdymo (įvairių nuostatų) įstatymo (graik. O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964) (Įstatymas Nr. 33/1964) nuostatomis, kai atsistatydino ir Aukščiausiojo Teismo, ir Aukščiausiojo Konstitucinio Teismo (Anótato Syntagmatikó Dikastírio) pirmininkai, taip iš esmės likviduodami abu minėtus teismus, nes turkų bendruomenės atstovai įvairių valstybės įstaigų veikloje nedalyvavo ir reikalingiems sprendimams nepritarė.

Aukščiausiojo Teismo narius skiria Kipro Respublikos Prezidentas. Šiuo metu yra 13 narių, vienas iš jų paskirtas pirmininku. Aukščiausiojo Teismo nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie bent 12 metų sėkmingai dirbo teisininkais.

Baudžiamųjų bylų teismai (graik. Kakourgiodikeía)

Baudžiamųjų bylų teismas – tai aukštesnysis pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų teismas Respublikoje. Jį sudaro trys teisėjai (pirmininkas (graik. Próedros), vyresnysis apylinkės teismo teisėjas (graik. Anóteros Eparchiakós Dikastís) ir apylinkės teismo teisėjas (graik. Eparchiakós Dikastís). Baudžiamųjų bylų teismo narius dvejų metų kadencijai skiria Aukščiausiasis Teismas atitinkamai iš apylinkės teismo pirmininkų, vyresniųjų apylinkės teismo teisėjų ir apylinkės teismo teisėjų).

Apylinkės teismai (graik. Eparchiaká Dikastíria)

Apylinkės teismas yra kiekvienoje Kipro Respublikos apylinkėje; jo jurisdikcija neribojama, išskyrus, žinoma, klausimus, priklausančius Aukščiausiojo Teismo ir toliau nurodytų specializuotų teismų jurisdikcijai. Apylinkės teismo teisėjai skirstomi į apylinkės teismo pirmininkus, vyresniuosius apylinkės teismo teisėjus ir apylinkės teismo teisėjus. Apylinkės teismo teisėjus skiria, perkelia ir paaukština Aukščiausiasis Teismas.

Šeimos bylų teismai (graik. Oikogeneiaká Dikastíria)

Šeimos bylų teismus, įsteigtus remiantis Šeimos bylų teismų įstatymu (graik. O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) (Įstatymas Nr. 23/90), sudaro trys nariai (pirmininkas ir du asocijuoti teisėjai), kurie visi privalo turėti teisininko išsilavinimą ir būti sėkmingai dirbę teisės srityje iki paskyrimo.

Nuomos kontrolės tribunolas (graik. Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Šį specializuotą teismą sudaro trys nariai – pirmininkas ir du asocijuoti teisėjai. Teismo pirmininkas turi būti teisininkas, sėkmingai dirbęs teisės srityje ne trumpiau, nei reikalaujama skiriant apylinkės teismo teisėju.

Darbo ginčų tribunolas (graik. Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Kaip ir nuomos kontrolės tribunolą, darbo ginčų tribunolą sudaro trys nariai – pirmininkas ir du asocijuoti teisėjai. Pirmininkas turi būti teisininkas, prieš paskyrimą teismo teisėju teisės srityje dirbęs 5 metus.

Karo teismas (graik. Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Paskutinis specializuotas teismas yra karo teismas; jam pirmininkauja geros reputacijos teisininkas, kurio kvalifikacija jį paskiriant atitinka reikalavimus skiriant apylinkės teismo teisėju. Karo teismo pirmininkas turi būti ne žemesnio kaip pulkininko laipsnio kariuomenės pareigūnas. Asocijuoti karo teismo teisėjai turi būti kariuomenėje tarnaujantys profesionalūs kariškiai.

Žinynas (graik.Evretírio)

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje yra žinynas, kuriame pateikiama bendra informacija apie Kipro teismus.

Funkcijos ir pareigos

Aukščiausiasis Teismas (graik. Anótato Dikastírio)

Aukščiausiasis Teismas veikia kaip apeliacinis teismas, kai skundžiami visų žemesnių Kipro Respublikos teismų sprendimai, ir kaip pirmosios instancijos teismas įvairiais klausimais, pvz., administracinės teisės ir admiraliteto. Jis taip pat priima certiorari (bylos išreikalavimas iš žemesnės instancijos teismo ir perdavimas nagrinėti aukštesnės instancijos teismui), mandamus (aukštesnės instancijos teismo nurodymas žemesnės instancijos teismui) ir kitus nurodymus, taip pat prižiūri visus kitus Kipro Respublikos teismus siekdamas užtikrinti, kad jie veiktų sklandžiai, ir vykdo drausminę teismų narių kontrolę.

Baudžiamųjų bylų teismai (graik. Kakourgiodikeía)

Kiekvieno baudžiamųjų bylų teismo jurisdikcijai priklauso pirmąja instancija nagrinėti visus nusikaltimus (išskyrus tam tikrus labai sunkius nusikaltimus), už kuriuos baudžiama pagal Baudžiamąjį kodeksą (graik. Poinikós Kódikas) arba bet kurį kitą įstatymą, padarytus Respublikos teritorijoje arba suvereniose bazių teritorijose, kai nusikaltėlis arba nukentėjusysis yra Kipro pilietis, arba bet kurioje kitoje valstybėje, kai kaltinamasis dirbo Respublikoje, arba laive ar lėktuve Respublikos teritorijoje, arba kitose tokiose vietose ir tokiomis aplinkybėmis, kurios gali būti numatytos įstatymuose.

Apylinkės teismai (graik. Eparchiaká Dikastíria)

Apylinkės teismų, kuriuos sudaro pirmininkas, jurisdikcijai priklauso pirmąja instancija nagrinėti bet kokius ieškinius, priklausančius jų vietinei jurisdikcijai, ir priimti sprendimus.

Kiekvieno vyresniojo apylinkės teismo teisėjo arba apylinkės teismo teisėjo jurisdikcijai (taikant tam tikras išimtis) priklauso priimti sprendimą bet kokioje byloje, kurioje ginčijama suma arba nagrinėjamo ginčo vertė neviršija 500 000,00 EUR, jei bylą nagrinėja vyresnysis apylinkės teismo teisėjas, arba 100 000,00 EUR, jei bylą nagrinėja apylinkės teismo teisėjas.

Baudžiamoji apylinkės teismų jurisdikcija apima visus nusikaltimus, padarytus to teismo apylinkėje, už kuriuos įstatymuose numatyta ne didesnė kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausmė arba 50 000,00 EUR bauda, arba abi bausmės, ir už kuriuos teismas gali priteisti nukentėjusiajam ne didesnę kaip 6 000,00 EUR kompensaciją.

Visus apylinkės teismų priimtus sprendimus baudžiamosiose ir civilinėse bylose galima skųsti Aukščiausiajam Teismui be jokių apribojimų.

Specializuoti teismai

Šeimos bylų teismų jurisdikcijai priklauso beveik visi santuokiniai ginčai. Nuomos kontrolės tribunolo jurisdikcijai priklauso tik ginčai dėl pastatų, kuriems taikoma nuomos kontrolė. Darbo ginčų tribunolo jurisdikcijai priklauso tik darbdavio ir darbuotojo santykiai, ypač įtariamo neteisingo atleidimo iš darbo atvejais. Karo teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti baudžiamąsias bylas, iškeltas Nacionalinės gvardijos (graik. Ethnikí Frourá) nariams, arba kai pažeidžiami Nacionalinės gvardijos nuostatai.

Visų pirmiau minėtų teismų priimtus sprendimus galima skųsti Aukščiausiajam Teismui.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Advokatai (graik. Dikigóroi)

Kipro Respublikoje taikoma standartinė teisinių paslaugų teikimo sistema, ir visi tokias paslaugas teikiantys asmenys vadinami advokatais, nepaisant mokymosi valstybės ir universitetinio laipsnio, įgyto per teisės studijas.

Internete yra advokatų katalogas, kuriuo advokatai ir teisėjai gali naudotis nemokamai, o visuomenei jis prieinamas už prenumeratos mokestį.

Teisinių duomenų bazės

Oficialios interneto svetainės, kurioje būtų skelbiami teismų sprendimai, nėra. Kai kurie atrinkti pastarojo meto teismų sprendimai skelbiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Yra kelios privačios interneto svetainės, teikiančios tiek mokamą, tiek nemokamą prieigą prie teismų praktikos. Leginetcy interneto svetainėje pateikiami teisės aktai, teismų praktika ir norminiai administraciniai aktai, ji nemokama advokatams, teisėjams ir vyriausybės departamentams. Visi kiti, norėdami naudotis šia interneto svetaine, turi mokėti prenumeratos mokestį. Interneto svetainėje cylaw pateikiami teismų sprendimai, ji nemokama visiems vartotojams.

Advokatai / patarėjai teisės klausimais (graik. Nomikoí Sýmvouloi)

Kaip minėta, Kipre veikia standartinė sistema, pagal kurią dirba advokatai ir patarėjai teisės klausimais.

Notarai (graik. Symvolaiográfoi)

Notaro profesijos Kipre nėra. Notarams paprastai priskiriamą darbą atlieka advokatai.

Kitos teisininkų profesijos

Su teisininkų profesijomis Kipro Respublikoje susijusios toliau nurodytos profesijos.

Kancleriai (graik. Protokollités)

Kanclerius skiria Aukščiausiasis Teismas. Tai yra teismo pareigūnai, paprastai advokatai, turintys gerų teisės žinių. Kancleriai atlieka specialias pareigas, numatytas atitinkamuose įstatymuose. Vyriausiasis kancleris vadovauja teismo darbuotojams ir yra atsakingas už bendrą jų darbo priežiūrą. Kanclerį šiuo tikslu taip pat gali skirti Aukščiausiasis Teismas.

Antstoliai (graik. Epidótes)

Antstoliai yra dviejų tipų: privačiojo sektoriaus antstoliai, kurių veikla – tik įteikti įvairius teismo dokumentus, ir teisme dirbantys antstoliai, kurių pagrindinė veikla – vykdyti teismo sprendimus.

Advokato padėjėjai (graik. Dikigorikoí Ypálliloi)

Advokato padėjėjo vardas (graik. dikigorikós ypállilos) įgyjamas 6 mėnesius išdirbus advokatų kontoroje ir pateikus prašymą apylinkės, kurioje yra ta advokatų kontora, teismo kancleriui.

Susijusios nuorodos

Generalinė prokuratūra

Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.