Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Vokietija

Šiame puslapyje apžvelgiamos Vokietijos teisininkų profesijos.

Turinį pateikė
Vokietija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų profesijos

Prokurorai

Funkcijos ir pareigos

Prokuratūra yra nepriklausomas baudžiamosios jurisdikcijos organas, institucijų hierarchijoje esantis viename lygmenyje su teismais. Ji yra atsakinga už ikiteisminio tyrimo vykdymą ir yra valstybės kaltintojas baudžiamosiose bylose. Prokuratūra taip pat yra atsakinga už nuosprendžių vykdymą. Jei įstatymais nenustatyta kitaip, baudžiamajame procese prokurorai taip pat patraukia atsakomybėn už administracinius pažeidimus.

Kai už teisės pažeidimą yra numatytas baudžiamasis persekiojimas, prokuratūra privalo įsikišti, jei tam yra pakankamas pagrindas. Tai reiškia, kad prokuratūra turi pareigą pareikšti kaltinimus ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn kiekvieną įtariamąjį, jeigu įvykdytos teisinės sąlygos.

Vykdydama ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, prokuratūra gali pasinaudoti tam tikromis pagalbinių pareigūnų paslaugomis, pavyzdžiui, policijos pareigūnų, mokesčių inspektorių ir muitininkų. Šie privalo laikytis prokuratūros nurodymų.

Teismo procesas, kuriame dalyvauja prokurorai, paprastai yra baudžiamasis procesas. Byla gali būti nagrinėjama pirmąja arba apeliacine instancija.

Tam, kad baudžiamoji byla būtų išnagrinėta teisme, įtariamajam privaloma pareikšti kaltinimą. Prokuratūra privalo pareikšti kaltinimus visais atvejais, išskyrus kelias išimtis, susijusias su smulkiais teisės pažeidimais. Vėliau vykstančiame teismo procese visada dalyvauja kaltintojui atstovaujantis prokuroras.

Pirmosios instancijos procese prokuroras privalo perskaityti kaltinamąją išvadą. Bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu prokuroras turi teisę apklausti kaltinamąjį ir liudytojus. Pasibaigus teismo posėdžiui, prokuroras privalo pateikti bylos apibendrinimą, kuriame jis įvertina faktus ir teisės normas, pareikalauja nuteisti kaltinamąjį ir paprašo kaltinamajam skirti konkrečią bausmę arba jį išteisinti.

Prokuroras privalo būti nešališkas. Jis privalo atsižvelgti ir į sunkinančias, ir į lengvinančias bylos aplinkybes. Jeigu prokuroras yra įsitikinęs, kad dėl faktinių ar teisinių priežasčių teismo nuosprendis privalo būti peržiūrėtas, jis turi teisę jį apskųsti – net jeigu tai būtų naudinga kaltinamajam.

Organizacinė sistema

Apskritai prokuratūros organizuotos hierarchijos principu. Vadinasi, prokuratūrų pareigūnai privalo paklusti savo vadovų nurodymams.

Kadangi Vokietijos valstybės sistema yra federacinė, yra būtina atskirti federacijos ir atskirų žemių kompetenciją.

Federalinis prokuroras

Federalinis prokuroras – Federalinio Teisingumo Teismo generalinis prokuroras (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) – aukščiausioji Vokietijos Federacinės Respublikos nacionalinio saugumo srities prokuratūros institucija. Jis atstovauja prokuratūrai nagrinėjant bylas dėl sunkių nusikaltimų prieš valstybę, visų pirma susijusių su Vokietijos Federacinės Respublikos vidaus ir išorės saugumu (t. y. politiniais nusikaltimais, teroristų išpuoliais, išdavyste ir šnipinėjimu).

Federalinis prokuroras taip pat yra atsakingas už nusikaltimų tyrimą pagal tarptautinį baudžiamąjį kodeksą ir turi pateikti nuomonę dėl visų apeliacinių skundų dėl baudžiamųjų bylų nagrinėjimą Federaliniame Teisingumo Teisme.

Generalinis prokuroras vadovauja federalinei prokuratūrai Federaliniame Teisingumo Teisme. Jis prižiūri šioje prokuratūroje dirbančių prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų darbą ir jam vadovauja.

Federalinio Teisingumo Teismo generalinio prokuroro priežiūros ir vadovavimo funkcijas atlieka federalinis teisingumo ministras. Tačiau ministras neturi priežiūros ar kontrolės įgaliojimų dėl žemių prokurorų.

Žemių prokurorai

Visas kitas bylas (paprastus nusikaltimus) privalo tirti žemių prokuratūros. Generalinis prokuroras federacijos lygmeniu ir prokurorai žemių lygmeniu yra skirtingos ir atskirtos organizacijos. Federacijos lygmens ir žemių lygmens prokuratūrų nesaisto hierarchiniai ryšiai.

Visos 16 žemių yra atsakingos už savo valstybės kaltinimo veiklą, kuri yra organizuota taip:

Prie kiekvieno žemės teismo yra prokuratūra, kuri taip pat yra kompetentinga tirti bylas, teismingas apylinkės teismams, priklausantiems atitinkamo žemės teismo jurisdikcijai.

Tokias prokuratūras prižiūri ir joms vadovauja atitinkamo aukštesniojo žemės teismo generalinės prokuratūros, kurias prižiūri ir kurioms vadovauja atitinkamos žemės teisingumo ministerijos.

Generalinės prokuratūros (Generalstaatsanwaltschaft) yra atsakingos už apeliacijos ir kasacijos procesą aukštesniuosiuose žemių teismuose. Jeigu tokia procedūra priklauso Federalinio Teisingumo Teismo kompetencijai, federalinis generalinis prokuroras atlieka valstybės kaltintojo funkcijas.

Išsamesnę informaciją apie prokuratūras galite rasti Vokietijos Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje, teismų ir prokuratūrų skyrelyje. Daugelis prokuratūrų turi savo interneto svetaines, kurias galima rasti atitinkamų žemių teisingumo sistemai skirtose interneto svetainėse. Teisėjai

Organizacinė sistema

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis teisėjų veiklą tiek federacijos, tiek žemių lygmeniu, yra Vokietijos teisėjų įstatymas (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Įvairios nuostatos taip pat gali būti įtvirtintos atitinkamų žemių teisės aktuose.

Žemių teisėjus prižiūri atitinkamų žemių teisingumo ministerijos. Federalinių teismų teisėjų, išskyrus Federalinio Konstitucinio Teismo teisėjų, veiklą prižiūri kompetentingos federalinės ministerijos.

Funkcijos ir pareigos

Profesionalūs ir neprofesionalūs teisėjai

Profesionalūs teisėjai pirmininkauja federaliniuose ir žemių teismuose. Žemių teisėjai pirmininkauja įvairiuose žemių teismuose (pavyzdžiui, apylinkių teismuose, žemių teismuose, aukštesniuosiuose žemių teismuose). Dauguma teisėjų yra žemių teisėjai.

Federalinio Teisingumo Teismo teisėjai nagrinėja bylas Federaliniame Konstituciniame Teisme, Federaliniame Teisingumo Teisme, Federaliniame darbo ginčų teisme, Federaliniame finansinių bylų teisme, Federaliniame socialinių bylų teisme, Federaliniame administraciniame teisme ir Federaliniame patentų teisme.

Be profesionalių teisėjų, baudžiamąsias bylas gali nagrinėti ir neprofesionalūs, teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai (Schöffen). Tai yra garbės postas, į kurį renkami piliečiai. Teoriškai tai gali įvykti be išrinkto piliečio sutikimo, tačiau tik išimtiniais atvejais asmuo gali atsisakyti eiti pareigas. Neprofesionalūs teisėjai dalyvauja apylinkių teismų posėdžiuose ir žemių teismų baudžiamųjų bei nepilnamečių bylų kolegijose.

Iš esmės neprofesionalūs teisėjai turi tokias pačias balsavimo teises kaip ir profesionalūs teisėjai. Tai reiškia, kad profesionalūs ir neprofesionalūs teisėjai kartu sprendžia kaltinamojo kaltės klausimą ir priima nuosprendį.

Pagal Teismų sistemos įstatymo (GVG) 36 straipsnį, neprofesionalūs teisėjai turi būti renkami kas penkerius metus. Neprofesionalių teisėjų pareigas (GVG 31 straipsnis) gali eiti tik Vokietijos piliečiai. Be to, šių pareigų negali eiti asmenys, kurie:

  • tarnybos termino pradžioje yra jaunesni nei 25 metų arba vyresni nei 70 metų (GVG 33 straipsnis);
  • negyvena atitinkamoje savivaldybėje;
  • netinka dėl psichikos arba fizinės ligos;
  • dėl prasto vokiečių kalbos mokėjimo netinka šioms pareigoms;
  • gali būti pripažinti nemokiais;
  • buvo nuteisti arba jiems iškelta baudžiamoji byla (GVG 32 straipsnis).

Neprofesionaliems teisėjams mokama kompensacija – kompensacijos dydis nustatytas teisėjų atlygio ir kompensacijų įstatyme (GVG 55 straipsnis). Žemėse parengiami informaciniai leidiniai, kuriuose neprofesionaliems teisėjams pateikiama informacija apie jų pareigas. Šie leidiniai skelbiami ir internete. Žemės taip pat rengia neprofesionalių teisėjų mokymus.

Teismo pareigūnai (Rechtspfleger)

Teismo pareigūnai yra teismų sistemos darbuotojai. Svarbiausios jų, vadinamojo antrojo trečiosios valdžios ramsčio, funkcijos susijusios su ypatingąja teisena nagrinėjamomis bylomis (be kita ko, paveldėjimo, globos, tėvystės nustatymo ir įvaikinimo, žemės kadastro, prekybos, asociacijų ir bendrovių registrų, bankroto, asociacijų, sutuoktinių turto registro, laivų registro bylose), be to, jie atlieka daug kitų teisminių funkcijų, pavyzdžiui, dalyvauja vykdant teisminę mokėjimo įsakymo procedūrą, teikiant teisinę pagalbą, užtikrinant priverstinį vykdymą, rengiant varžytines ir vykdant priverstinį turto administravimą, taip pat nustatant bylinėjimosi išlaidas, vykdant apkaltinamąjį nuosprendį, nagrinėjant bylas Federaliniame patentų teisme ir bylas, susijusias su tarptautine teise.

Apylinkės teismuose teismo pareigūnų skaičius jau viršija teisėjų skaičių. Teismo pareigūnų veikla reglamentuojame teismo pareigūnų įstatymu (Rechtspflegergesetz, RPflG). Kaip ir teisėjai, teismo pareigūnai vykdo savo veiklą nepriklausomai ir vadovaujasi tik įstatymais ir teise. Jų sprendimai gali būti skundžiami pagal bendrąsias procesinės teisės nuostatas.

Teisinių duomenų bazės

Viešos interneto svetainės, skirtos teismų sistemai:

Informacijos galima rasti ir Vokietijos teisėjų sąjungos arba Vokietijos teismo pareigūnų sąjungos interneto svetainėse.

Advokatai

Vokietijoje dirba apie 160 000 advokatų. Jie privalo turėti tokį patį kaip teisėjų išsilavinimą ir yra įgalioti konsultuoti ir atstovauti savo klientams visais teisiniais klausimais. Jie turi teisę verstis savo veikla ir teisme, ir ne. Advokatų, kurie turėtų išskirtinę teisę atstovauti teismo procese, pagal Vokietijos teisę nėra. Teisė atstovauti teisme galioja visuose Vokietijos teismuose. Vienintelė išimtis – atstovavimas civilinėse bylose, kurios nagrinėjamos Federaliniame Teisingumo Teisme. Šiuo atveju advokatams taikomi specialieji atitikties reikalavimai.

Advokatų veikla reglamentuojama Vokietijos federalinio advokatūros įstatymo (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) nuostatomis. Be to, savireguliavimo pagrindu advokatūra taiko ir kitų profesinės veiklos taisyklių, kaip antai Advokatų profesinės veiklos kodeksą (Berufsordnung für Rechtsanwälte, BORA) ir Specialiųjų sričių advokatų veiklos kodeksą (Fachanwaltsordnung, FAO). Advokatų užmokestis reglamentuojamas Advokatų užmokesčio įstatymu (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokatai susiskirstę į 27 regionines advokatų asociacijas ir Federalinio Teisingumo Teismo advokatų asociaciją. Asociacijos atsakingos už priėmimą į advokatūrą. Be to, jos privalo užtikrinti, kad advokatai gerai vykdytų savo profesines pareigas.

Teisinių duomenų bazės

Išsamios informacijos apie advokatūrą galima rasti Federalinės advokatūros (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK) interneto svetainėje. Be to, Vokietijos advokatų asociacija (Deutsche Anwaltverein, DAV) –didžiausia Vokietijos advokatų asociacija – teikia plataus pobūdžio informaciją apie advokato profesiją, įskaitant taip pat anglų ir prancūzų kalbomis.

Ieškant advokato gali praversti oficialus federalinis advokatų registras, kuriame pateikiama informacija apie visus advokatusi (dirbančius vokiečių ir anglų kalbomis) bei Vokietijos advokatų informacijos tarnyba.

Patentų konsultantai

Vokietijoje yra apie 3000 patentų konsultantų. Jie yra baigę gamtos arba techniniu mokslus ir turi papildomą teisinį išsilavinimą. Jie įgalioti teikti konsultacijas ir atstovauti klientams pramoninės nuosavybės teisių apsaugos srityje (pirmiausia patentų, naudingųjų modelių, dizaino, prekių ženklų klausimais), ypač taikant paraiškų ir priežiūros procedūras. Jie gali atstovauti savo klientams Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyboje, Federaliniame patentų teisme ir, tam tikrais ypatingais atvejais, Federaliniame Teisingumo Teisme. Apygardos ir apygardos apeliaciniuose teismuose patentų konsultantai turi teisę tik pateikti nuomonę kliento byloje – pareikšto ieškinio jie negali.

Patentų konsultantų veikla reglamentuojama Patentų konsultantų įstatymo (Patentanwaltsordnung, PAO) nuostatomis. Jie priklauso Patentų konsultantų rūmams (Patentanwaltskammer).

Teisinių duomenų bazės

Informacijos apie patentų konsultanto profesiją galima rasti Patentų konsultantų rūmų interneto svetainėje. Šioje svetainėje taip pat skelbiamas patentų konsultantų sąrašas.

Notarai

Vokietijoje yra apie 8 000 notarų, kurių išsilavinimas paprastai turi būti toks pat kaip teisėjų. Jie teikia nepriklausomas, nešališkas ir objektyvias konsultacijas dėl svarbių teisinių sandorių, prižiūri jų sudarymą ir atlieka prevencinį administravimą. Svarbiausia jų funkcija – tvirtinti sandorius.

Dėl Vokietijos federacinės valstybės sistemos išskiriamos įvairios notarų kategorijos. Daugumoje Vokietijos žemių notarai dirba visą darbo dieną (Nurnotariat), tačiau kai kuriose žemėse notarines paslaugas kaip antrines teikia advokatai (Anwaltsnotariat). Badene-Viurtemberge dar yra notarų-valstybės tarnautojų (tik iki 2017 m.). Bet kuriuo atveju notarų paskyrimą ir jų priežiūrą atlieka atitinkamos žemės teisingumo administracija.

Notarų profesinė veikla reglamentuojama Federaliniu notariato įstatymu (Bundesnotarordnung, BNotO). Notarų užmokestis reglamentuojamas Užmokesčio įstatymu (Kostenordnung, KostO).

Notarai yra atitinkamų regioninių notarų rūmų nariai.

Teisinių duomenų bazės

Išsamios informacijos įvairiais notarų veiklos klausimais galima rasti Federalinių notarų rūmų interneto svetainėje. Be to, ieškant notaro gali praversti šioje svetainėje skelbiamas notarų sąrašas. Informacija teikiama vokiečių, anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis.

Kitos teisininkų profesijos

Teisinių paslaugų įstatyme numatytos teisininkų profesijos

Pagal Teisinių paslaugų įstatymą (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG) skolų išieškotojai, pensijų konsultantai ir teisinių paslaugų teiskėjai, gerai išmanantys užsienio teisę, gali teikti teisines paslaugas neteisminiais klausimais. Skolų išieškotojai ir pensijų konsultantai tam tikrais atvejais taip pat gali atstovauti savo klientams teisme. Jie gali verstis šia veikla tik užsiregistravę ir gavę teismo patvirtinimą. Įregistruoti asmenys paskelbiami teisinių paslaugų registre.

Šie teisinių paslaugų teikėjai neprivalo priklausyti rūmams ar kitai profesinei asociacijai. Kai kurie skolų išieškotojai ir pensijų konsultantai yra susibūrę į profesines sąjungas. Didžiausios jų yra Federalinė Vokietijos skolų išieškotojų sąjunga, Federalinė Vokietijos teisinių patikėtinių ir konsultantų sąjunga ir Federalinė pensijų konsultantų sąjunga.

Teisinių duomenų bazės

Teisinį paslaugų registrą, kuriame skelbiamas teisinių paslaugų teikėjų ir už jų registravimą atsakingų teismų sąrašas, galima rasti Vokietijos teisingumo portale. Daug išsamios informacijos galima rasti Federalinės Vokietijos skolų išieškotojų sąjungos, Federalinės Vokietijos teisinių patikėtinių ir konsultantų sąjungos ir Federalinės pensijų konsultantų sąjungos interneto svetainėse.

Organizacijos, teikiančios teisines paslaugas nemokamai

Vokietijoje nemokamas teisines konsultacijas (pagal Teisinių paslaugų įstatymo 6 ir 8 straipsnius) teikia įvairios labdaros organizacijos. Svarbiausios profesinės asociacijos:

Susijusios nuorodos

Bendras Federacijos teisingumo portalas ir žemių tinklalapiai

Federalinė teisingumo ministerija

Vokietijos federalinė teisingumo ministerija

Hamburgo teisingumo ministerija

Berlyno teisingumo ministerija

Bavarijos teisingumo ministerija

Vokietijos teisėjų federacija

Vokietijos advokatų asociacija

Oficialus federalinis advokatų registras

Vokietijos teisėjų federacija

Federalinė advokatų informacinė tarnyba

Patentų konsultantų rūmai

Notarų sąrašas

Federaliniai notarų rūmai

Informacija apie registruotus teisinių paslaugų teikėjus

Darbuotojų gerovės federalinė asociacija

Caritas

Diakonija

Vokietijos žydų centrinė socialinė tarnyba

Vokietijos Raudonasis Kryžius

Socialinių judëjimų asociacija „Paritetas“

Paskutinis naujinimas: 04/04/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.