Teisinių profesijų rūšys

Italija

Šiame puslapyje apžvelgiamos Italijos teisininkų profesijos.

Turinį pateikė
Italija

Teisininkų profesijos. Įvadas

Pagrindinės teisininkų profesijos Italijoje yra profesionalūs teisėjai (magistrati), įskaitant žemesniosios instancijos teisėjus (giudici), ir prokuratūroje dirbantys teisės pareigūnai (pubblici ministeri), advokatai ir notarai.

Žemesniosios instancijos teisėjai ir prokuratūra

Teisėjų ir prokuratūros teisės pareigūnų teisminių funkcijų vykdymo sistema yra nustatyta Konstitucijoje.

Teisėjai

Teisingumas vykdomas tautos vardu. Teisėjai paklūsta tik įstatymams (Konstitucijos 101 straipsnis).

Teisėjų teisminių funkcijų vykdymo sistema yra nustatyta ir reglamentuojama teisminės sistemos įstatymais.

Negali būti skiriami nepaprastieji ar specialieji teisėjai, gali būti steigiamos tik specialios kolegijos prie paprastų teismų. Įstatymais nustatyta, kaip ir kada visuomenė gali tiesiogiai dalyvauti vykdant teisingumą.

Teisėjais tampama viešo konkurso tvarka. Tačiau gali būti paskiriami garbės teisėjai, kurie atlieka visas paprasto teisėjo funkcijas.

Savarankiškumas ir nepriklausomumas

Teismai yra savarankiška institucija, nepriklausoma nuo jokios kitos valdžios (Konstitucijos 104 straipsnis).

Šį nepriklausomumą užtikrina Aukštoji teismų taryba (Consiglio Superiore della Magistratura), nepriklausoma institucija, kuriai pavesta skirti teisėjus, pavesti jiems pareigas, tvarkyti jų perkėlimus, paaukštinimą ir skirti drausmines priemones (Konstitucijos 105 straipsnis).

Teisėjai skiriasi tik savo darbo pobūdžiu.

Teisėjai skiriami neribotam laikui ir negali būti atleidžiami arba jų pareigos laikinai sustabdomos be atitinkamo Aukštosios teismų tarybos sprendimo pagal teismus reglamentuojančius įstatymus, suteikiant juose numatytas garantijas, arba be paties teisėjo sutikimo.

Prokuratūros teisės pareigūnai

Organizacinė sistema

Konstitucijoje taip pat įtvirtinti prokuratūros nepriklausomumo ir savarankiškumo principai (107 straipsnis).

112 straipsnyje nustatytas privalomo baudžiamojo persekiojimo principas: kompetentingas prokuroras, kai jam pranešama apie nusikalstamą veiką, privalo atlikti tyrimą ir šio tyrimo rezultatus kartu su atitinkamais prašymais pateikti įvertinti teisėjui. Pareiga kelti baudžiamąją bylą padeda užtikrinti prokuratūros nepriklausomumą atliekant savo funkcijas ir visų asmenų lygybę prieš įstatymą.

Prokuratūros įstaigos veikia prie Kasacinio teismo, apeliacinių teismų, įprastų teismų ir nepilnamečių bylų teismų.

Funkcijos ir pareigos

Prokuratūra dalyvauja visose baudžiamosiose bylose ir veikia valstybės vardu. Prokuratūros pareigūnai dalyvauja civilinėse bylose, kai tai numatyta įstatymu (pvz., tam tikruose šeimų ginčuose, bylose, kuriose dalyvauja asmenys, neturintys teisinio veiksnumo ir kt.).

Kanceliarija ir sekretoriato darbuotojai

Teismų kanceliarijoje ir prokuratūros sekretoriatuose dirba įvairių kategorijų administracijos darbuotojai (skyrių vadovai, pareigūnai, teismo sekretoriai, apskaitininkai, pavaduotojai ir kt.), įdarbinti vykdant egzaminais grindžiamus viešuosius konkursus ir pripažinti valstybės tarnautojais, kuriems taikomos nacionalinės kolektyvinės ministerijoms skirtos sutartys.
Juos įdarbina Teisingumo ministerijos Teismų struktūros, darbuotojų ir paslaugų departamentas
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) ir jie vykdo administracines užduotis, susijusias su registrų ir bylų administravimu, taip pat padeda teismams ir prokuratūroms visų rūšių bylose.
Teisingumo ministerijos Darbuotojų ir mokymo generalinis direktoratas (Direzione Generale del Personale e della Formazione) yra atsakingas už jų mokymą.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Advokatai ir notarai

Advokatai

Advokatas yra laisvosios profesijos darbuotojas, atstovaujantis savo klientams – pavieniams asmenims, bendrovėms ar valdžios įstaigoms – civiliniame, baudžiamajame ar administraciniame teisme ir jiems padedantis.

Advokatas gina klientus remiantis susitarimu jiems atstovauti už atlygį.

Prie kiekvieno teismo veikia iš vietos advokatų sudaryta taryba (Consiglio dell'ordine).

Nacionaliniu lygmeniu veikia Nacionalinė advokatų taryba (Consiglio Nazionale Forense).

2012 m. gruodžio 31 d. Įstatymu Nr. 247 priimta naujų nuostatų dėl advokatų profesinės praktikos.

Notarai

Notaras yra laisvosios profesijos darbuotojas, vykdantis viešąsias funkcijas: jis tvirtina jo akivaizdoje pasirašytų dokumentų autentiškumą.

Notaro profesija reglamentuojama 1913 m. vasario 16 d. Įstatymu Nr. 89 dėl notarų profesiją ir notarų archyvus reglamentuojančių taisyklių.

Nacionalinė įstaiga – Nacionalinė notarų taryba (Consiglio Nazionale del Notariato).

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.