Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Italija

Šiame puslapyje apžvelgiamos Italijos teisininkų profesijos.

Turinį pateikė
Italija

Teisininkų profesijos. Įžanga

Pagrindinės teisininkų profesijos Italijoje yra magistrato (kuris gali atlikti teisėjo (giudice) ir prokuroro (ministero pubblico) funkcijas), advokatas ir notaras.

Teisėjai ir prokurorai

Teisėjų ir prokurorų teisminių funkcijų vykdymo sistema yra nustatyta Konstitucijoje.

Teisėjai

Teisingumas vykdomas tautos vardu. Teisėjai paklūsta tik įstatymams (Konstitucijos 101 straipsnis).

Teisėjų teisminių funkcijų vykdymo sistema yra nustatyta ir reglamentuojama teisminės sistemos įstatymais.

Negali būti skiriami nepaprastieji ar specialieji teisėjai, gali būti steigiamos tik specialios kolegijos prie paprastų teismų. Įstatymais nustatyta, kaip ir kada visuomenė gali tiesiogiai dalyvauti vykdant teisingumą.

Teisėjais tampama viešo konkurso tvarka. Tačiau gali būti paskiriami garbės teisėjai, kurie atlieka visas paprasto teisėjo funkcijas.

Savarankiškumas ir nepriklausomumas

Teismai yra savarankiška institucija, nepriklausoma nuo jokios kitos valdžios (Konstitucijos 104 straipsnis).

Šį nepriklausomumą užtikrina Aukštoji teismų taryba (Consiglio Superiore della Magistratura), nepriklausoma institucija, kuriai pavesta skirti teisėjus, pavesti jiems pareigas, tvarkyti jų perkėlimus, paaukštinimą ir skirti drausmines priemones (Konstitucijos 105 straipsnis).

Teisėjai skiriasi tik savo darbo pobūdžiu.

Teisėjai skiriami neribotam laikui ir negali būti atleidžiami arba jų pareigos laikinai sustabdomos be atitinkamo Aukštosios teismų tarybos sprendimo pagal teismus reglamentuojančius įstatymus, suteikiant juose numatytas garantijas, arba be paties teisėjo sutikimo.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Konstitucijoje taip pat įtvirtinti prokurorų nepriklausomumo ir savarankiškumo principai (107 straipsnis).

112 straipsnyje nustatytas privalomo baudžiamojo persekiojimo principas: kompetentingas prokuroras, kai jam pranešama apie nusikalstamą veiką, privalo atlikti tyrimą ir šio tyrimo rezultatus kartu su atitinkamais prašymais pateikti įvertinti teisėjui. Prievolė kelti baudžiamąją bylą padeda užtikrinti prokuratūros nepriklausomumą atliekant savo funkcijas ir visų asmenų lygybę prieš įstatymą.

Prokuratūros įstaigos veikia prie Kasacinio teismo, apeliacinių teismų, įprastų teismų ir jaunimo teismų.

Funkcija ir pareigos

Prokuratūra dalyvauja visose baudžiamosiose bylose ir veikia valstybės vardu. Prokuratūros įstaigos dalyvauja civilinėse bylose, kai tai numatyta įstatymu (pvz., tam tikruose šeimų ginčuose, bylose, kuriose dalyvauja asmenys, neturintys teisinio veiksnumo ir kt.).

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Advokatai ir notarai

Advokatai

Advokatas yra laisvosios profesijos darbuotojas, atstovaujantis savo klientams – pavieniams asmenims, bendrovėms ar valdžios įstaigoms – civiliniame, baudžiamajame ar administraciniame teisme ir jiems padedantis.

Advokatas gina klientus remiantis susitarimu jiems atstovauti už atlygį.

Prie kiekvieno teismo veikia iš vietos advokatų sudaryta taryba (Consiglio dell'ordine).

Nacionaliniu lygmeniu veikia Nacionalinė advokatų taryba (Consiglio Nazionale Forense).

2012 m. gruodžio 31 d. Įstatymu Nr. 247 priimta naujų nuostatų dėl advokatų profesinės praktikos.

Notarai

Notaras yra specialistas, vykdantisviešąsias funkcijas: jis tvirtina jo akivaizdoje pasirašytų dokumentų autentiškumą.

Notaro profesija reglamentuojama 1913 m. vasario 16 d. Įstatymu Nr. 89 dėl notarų profesiją ir notarų archyvus reglamentuojančių taisyklių.

Nacionalinė įstaiga – Nacionalinė notarų taryba (Consiglio Nazionale del Notariato).

Paskutinis naujinimas: 02/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.