Teisinių profesijų rūšys

Lietuva

Šiame puslapyje apžvelgiamos teisininkų profesijos Lietuvoje.

Turinį pateikė
Lietuva

Teisininkų profesijos. Įžanga

Teisininkų profesijos Lietuvoje:

 • prokurorai,
 • teisėjai,
 • advokatai,
 • notarai,
 • antstoliai.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Lietuvoje yra 56 teritorinės prokuratūros:

 • 51 apylinkių prokuratūra,
 • 5 apygardų prokuratūros.

Generalinė prokuratūra atsakinga už teritorines prokuratūras. Generalinį prokurorą septyneriems metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

Generalinis prokuroras atskaitingas Seimui ir Prezidentui. Egzistuoja šios prokurorų pareigybės:

 • generalinis prokuroras,
 • teritorinių prokuratūrų (apylinkių arba apygardų) vyriausieji prokurorai,
 • kiti prokurorai.

Prokuratūros ir Teisingumo ministerijos nesieja pavaldumo, bendros kompetencijos ar kokie nors kiti specifiniai santykiai.

Funkcijos ir pareigos

Prokuratūrų funkcijos:

 • organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti,
 • palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose,
 • ginti viešąjį interesą,
 • užtikrinti teisingumą,
 • padėti teismams vykdyti teisingumą.

Prokurorai dalyvauja visose baudžiamosiose bylose, taip pat civilinėse ar administracinėse bylose pagal prokuroro ieškinį.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Lietuvoje nėra skirtingų rūšių teisėjų – visi yra profesionalūs teisėjai.

Bendrieji teismų sistemos principai įtvirtinti Konstitucijoje ir Teismų įstatyme. Teismai yra nepriklausomi, jie turi tokias savivaldos institucijas:

 • Visuotinį teisėjų susirinkimą;
 • Teisėjų tarybą;
 • Teisėjų garbės teismą.

Teismams vykdyti veiklą padeda Nacionalinė teismų administracija.

Teisininkų profesijos organizacinė sistema. Advokatai

Advokatai

Lietuvoje yra advokatai ir advokatų padėjėjai. Advokatų padėjėjai gali vadovaujančio advokato leidimu ir įstatymo nustatytais atvejais atstovauti klientams civilinėse bylose ir ginti juos baudžiamosiose bylose.

Advokatai ir advokatų padėjėjai neskirstomi pagal kategoriją. Advokatai gali laisvai pasirinkti teisės sritį, kurioje pageidauja specializuotis (advokato specializacija).

Teisinių duomenų bazės

Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos advokatūros interneto svetainėje.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, Lietuvos advokatūros interneto svetaine galima naudotis nemokamai.

Solisiteriai arba patarėjai teisės klausimais

Lietuvoje nėra solisiterių ar patarėjų teisės klausimais.

Notarai

Organizacinė sistema

Lietuvoje yra tik viena notarų kategorija. Notarų skaičių, jų buveinę ir veiklos teritoriją nustato teisingumo ministras. Notarus skiria ir atleidžia teisingumo ministras.

Visi notarai priklauso Notarų rūmams. Kiekvienas metais Notarų rūmai pateikia Teisingumo ministerijai išsamią savo veiklos metinę ataskaitą ir pristato einamųjų metų notarų veiklos perspektyvas ir kryptis.

Notarų veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus tvirtina teisingumo ministras, atsižvelgęs į Notarų rūmų prezidiumo nuomonę.

Jei teisingumo ministras mano, kad Notarų rūmų nutarimas ar sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, jis gali kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl šių nutarimų ar sprendimų panaikinimo.

Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos notarų rūmų interneto svetainėje.

Funkcijos ir pareigos

Pagrindinės Notarų rūmų pareigos:

 1. koordinuoti notarų veiklą;
 2. rūpintis notarų profesinės kvalifikacijos kėlimu;
 3. ginti notarų interesus ir atstovauti jiems valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
 4. rengti norminių aktų projektus notariato klausimais ir teikti juos Teisingumo ministerijai;
 5. vienodinti notarinę praktiką;
 6. prižiūrėti, kaip notarai atlieka savo funkcijas, laikosi profesinės etikos reikalavimų;
 7. užtikrinti notaro profesinės veiklos metu sudarytų dokumentų saugojimą ir naudojimą;
 8. užtikrinti notaro praktikos atlikimą;
 9. įgyvendinti kitus Notarų rūmų statute numatytus uždavinius.

Kitos teisininkų profesijos

Antstoliai

Lietuvoje yra tik viena antstolių kategorija.

Informaciją apie antstolius galima rasti antstolių interneto svetainėje ir Antstolių rūmų interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.