Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Malta

Šiame puslapyje apžvelgiamos teisininkų profesijos Maltoje. Teisininkų profesijos. Įžanga Prokurorai Teisėjai Baristeriai / advokatai Notarai Kitos teisininkų profesijos Teismo kancleris ir darbuotojai

Turinį pateikė
Malta
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų profesijos. Įžanga

Maltoje teisininkų profesijos yra advokatas, notaras ir teisės prokuristas.

  • Advokatai turi teisę būti išklausyti visuose teismuose nagrinėjamose bylose.
  • Notarai laikomi valstybės pareigūnais, jie rengia ir skelbia viešus aktus.
  • Teisės prokuristai turi teisę būti išklausyti žemesnės instancijos teismuose, o praktiškai didelė jų darbo dalis – teisinių veiksmų, susijusių su teismo bylomis arba kitomis teismo kanceliarijai paduotomis pretenzijomis, vykdymas.

Teisininko profesijos Maltoje organizuojamos pagal unitarinę sistemą, o prokurorai skiriami iš praktikuojančių advokatų tarpo.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Generaliniam prokurorui patikėtos konstitucinės funkcijos pagal Konstitucijos 91 straipsnį, o Generalinė prokuratūra – tai valstybinė institucija, įsteigta Potvarkiu dėl generalinio prokuroro pagal Maltos įstatymų rinkinio 90 skyrių.

Pagal Maltos Konstituciją generalinis prokuroras turi tas pačias teisines garantijas kaip teisėjas ir priima nepriklausomus sprendimus, susijusius su baudžiamuoju persekiojimu, taip pat atlieka baudžiamajame kodekse numatytas funkcijas, susijusias su baudžiamuoju persekiojimu.

Generaliniam prokurorui padeda jo pavaduotojas, generalinio prokuroro padėjėjas ir kiti teisininkai.

Funkcijos ir pareigos

Generalinis prokuroras yra valstybinis kaltintojas Baudžiamajame teisme ir Baudžiamųjų bylų apeliaciniame teisme. Dėl kai kurių policijos keliamų baudžiamųjų bylų būtina gauti išankstinį generalinio prokuroro sutikimą.

Generalinis prokuroras, naudodamasis jam pagal atitinkamą įstatymą suteiktais įgaliojimais pradėti, vesti ar nutraukti baudžiamąją bylą, nėra pavaldus jokio kito asmens arba institucijos nurodymams ar kontrolei.

Generalinis prokuroras taip pat vykdo vyriausybės ir generalinės prokuratūros teisininkų patarėjo teisės klausimais funkcijas, taip pat atstovauja vyriausybei civiliniuose teismuose ir Konstituciniame Teisme.

Generalinė prokuratūra taip pat yra kompetentinga institucija daugeliu klausimų, susijusių su teisiniu bendradarbiavimu civilinės, komercinės ir baudžiamosios teisės srityse.

Generalinė prokuratūra atstovauja Maltos Respublikai tarptautiniuose teismuose, o vyriausybei – tarptautiniuose susitikimuose, susijusiuose su teisiniu ir teismų bendradarbiavimu.

Generalinė prokuratūra taip pat rengia teisės aktų projektus ir padeda juos priimti Parlamente.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Teisėjus ir taikos teisėjus skiria Respublikos Prezidentas pagal ministro pirmininko rekomendaciją. Jie yra nepriklausomi nuo vykdomosios valdžios ir jiems suteikiamos atitinkamos teisinės garantijos. Taikos teisėju skiriamas asmuo turi būti ne mažiau kaip septynerius metus išdirbęs teisininku Maltoje, o teisėjo atveju reikalingas dvylikos metų teisininko darbo stažas. Iš pareigų juos gali atleisti prezidentas, jei įrodoma, kad jie nebegali eiti savo pareigų (dėl fizinės arba psichinės ligos ar kitos priežasties), arba įrodoma, kad jie netinkamai elgėsi, jei dėl to ne mažiau kaip visų narių dviejų trečdalių balsų dauguma kreipiasi Atstovų Rūmai.

Teisininko profesijos organizacinė sistema. Teisininkai

Baristeriai / advokatai

Funkcijos ir pareigos

Advokatai – tai profesionalai, turintys teisę teikti teisinius patarimus ir nuomones, taip pat atstovauti savo klientams teismuose, specializuotuose teismuose ir kituose teisiniuose forumuose.

Norintis būti Maltoje praktikuojančiu advokatu asmuo turi turėti Respublikos Prezidento suteiktą Maltos viešuoju antspaudu pažymėtą leidimą. Tokio leidimo turėtojai prieš pradėdami praktikuoti turi viešame Apeliacinio teismo posėdyje duoti ištikimybės ir tarnybos priesaiką.

Organizacinė sistema

Maltos advokatūra atstovauja į Maltos advokatūrą priimtų advokatų korpusui. Tai savanoriška nepolitinė ir nevyriausybinė organizacija, finansuojama iš nario mokesčio ir iš jos organizuojamos veiklos gaunamų lėšų, ji yra teisiškai pripažinta advokatų patariamąja ir dalyvavimo organizacija su teisingumo organizavimu ir vykdymu susijusiais klausimais.

Maltoje yra tik vienos rūšies advokatai, o terminai „teisininkas“ ir „advokatas“ vartojami kaip sinonimai. Šią profesiją reguliuoja Teisingumo vykdymo komisija, kurią sudaro Maltos prezidentas, Konstitucinio Teismo pirmininkas, Advokatūros pirmininkas ir kiti teismų sistemos nariai, taip pat kiti profesionalūs teisininkai. Visus prieš advokatus pateiktus skundus nagrinėja penkių advokatų komitetas, tuomet šis komitetas pateikia rekomendacijas Teisingumo vykdymo komisijai dėl taikytinų drausminių priemonių. Tris iš penkių advokatų skiria Advokatūra, taip Advokatūrai suteikiami veiksmingi profesijos reguliavimo įgaliojimai.

Advokatūra turi informatyvią advokato profesijai skirtą svetainę, joje taip pat yra katalogas. Katalogas suskirstytas į dvi dalis: viena dalis prieinama plačiajai visuomenei, joje yra informacijos apie visus advokatus, kurie yra Advokatūros nariai, o tik nariams skirtoje dalyje pateikiama informacija apie visus Advokatūrai žinomus advokatus.

Pastaraisiais metais Advokatūra surengė nemažai mokslinių konferencijų ir seminarų, taip pat mėnesinių paskaitų, siekdama skatinti nuolatinį visų advokatų teisinį tobulėjimą.

Teisinių duomenų bazės

Advokatūros svetainėje pateikiama informacija apie organizaciją, įskaitant naujienas, įvykių kalendorių ir advokatų duomenų bazę. Taip pat pateikiama informacija apie papildomas paslaugas advokatams, kuria gali naudotis tik nariai.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Notarai

Funkcijos ir pareigos

Notarai yra valstybės pareigūnai, kuriems suteikta teisė priimti bet kurio asmens jam gyvam esant surašytus aktus ir testamentus ir oficialiai juos patvirtinti. Dėl šios pareigos jie taip pat atsako už šių dokumentų saugojimą ir gali išduoti jų nuorašus. Maltos įstatymų rinkinio 55 skyriuje („Notaro profesijos ir notariato archyvų įstatymas“) nustatyta, kokias kitas teises ir pareigas turi notaras.

Prieš pradėdami eiti pareigas, notarai Apeliaciniam teismui duoda ištikimybės ir tarnybos priesaikas.

Visų notarų, notarų archyvų ir viešojo registro priežiūrą vykdo specialus teismas, kuris vadinasi Notarinių aktų peržiūros teismas. Ši teismą sudaro už notarų klausimus atsakingo ministro iš į pensiją išėjusių teisėjų ir taikos teisėjų bei advokatų ir notarų tarpo paskirti nariai.

Jei teismas mano, kad tai tikslinga, jis gali neįspėjęs apsilankyti ir patikrinti archyvus, viešąjį registrą ar bet kurio notaro biurą.

Kiekvienų metų sausio mėn. Maltos oficialiajame leidinyje skelbiami visų Maltoje veikiančių notarų duomenys.

Organizacinė sistema

Notarų taryba yra bendra institucija, vykdanti notaro profesijos priežiūrą, ji turi teisę savo iniciatyva arba gavusi skundą tirti bet kurio notaro elgesį, jei jis laikomas žeminančiu notaro vardą. Taryba taip pat gali tirti bet kokį notarui pateiktą kaltinimą aplaidumu ar piktnaudžiavimu, susijusiu su jo profesiniu elgesiu arba profesine veikla, nebent tokią teisę pagal Maltos įstatymų rinkinio 55 skyriaus „Notaro profesijos ir notariato archyvų įstatymas“, 85 ir 94 straipsnius arba bet kurį kitą įstatymą turi kita institucija.

Teisinių duomenų bazės

Oficialioje Maltos notarų tarybos interneto svetainėje pateikiama informacijos apie Notarų tarybą, bendros visuomenei ir notarams naudingos informacijos bei Maltoje praktikuojančių notarų duomenų katalogas. Su duomenų bazių turiniu visuomenė gali susipažinti nemokamai.

Kitos teisininkų profesijos

Teisės prokuristai

Norintis būti Maltoje praktikuojančiu teisės prokuristu asmuo turi turėti Respublikos Prezidento suteiktą Maltos viešuoju antspaudu pažymėtą leidimą. Tokio leidimo turėtojai prieš pradėdami praktikuoti turi viešame Apeliacinio teismo posėdyje duoti ištikimybės ir tarnybos priesaiką.

Pagrindinė teisės prokuristo funkcija – padėti advokatui, kuris jį pasamdė, teismo procese. Taigi prokuristas dalyvauja paduodant procesinius dokumentus teismų kanceliarijoms klientų vardu ir apskritai atlieka kitas funkcijas, susijusias su advokatų rengiamomis bylomis.

Teisės prokuristai turi teisę būti išklausyti magistratų teismuose ir specializuotuose teismuose bei komisijose, taip pat gali duoti patarimus.

Už šios profesijos reguliavimą Maltoje atsakinga institucija yra Teisingumo vykdymo komisija. Maltos teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerijos interneto svetainės skyrius yra skirtas prokuristo profesijai ir yra prieinamas plačiajai visuomenei.

Teismo kancleris ir darbuotojai

Teismo kancleris atsakingas už kanceliariją ir jos tarnybas, teismo dokumentų registravimą ir įteikimą, vykdomųjų dokumentų, kaip antai teismų sprendimų ir orderių vykdymą per teismo antstolius, priverstinį pardavimą varžytynėse, prisiekusiųjų teismo procesą ir kitas baudžiamojo teismo procedūras.

Teismo kanclerio pavaduotojas PDF (377 Kb) en

Teisėjo padėjėjas PDF (374 Kb) en

Registro sekretorius PDF (378 Kb) en

Susijusios nuorodos

Maltos advokatūra

Oficiali Maltos notarų tarybos interneto svetainė

Paskutinis naujinimas: 26/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.