Teisinių profesijų rūšys

Malta

Šiame puslapyje apžvelgiamos teisininkų profesijos Maltoje.

Turinį pateikė
Malta

Teisininkų profesijos. Įvadas

Maltoje teisininkų profesijos yra advokatas, notaras ir teisės prokuristas.

  • Advokatai turi teisę būti išklausyti visuose teismuose nagrinėjamose bylose.
  • Notarai laikomi valstybės pareigūnais, jie rengia ir skelbia viešus aktus.
  • Teisės prokuristai turi teisę būti išklausyti žemesnės instancijos teismuose, o praktiškai didžioji jų darbo dalis – teisinių veiksmų, susijusių su teismo bylomis arba kitomis teismo kanceliarijai paduotomis pretenzijomis, vykdymas.

Teisininko profesijos Maltoje organizuojamos pagal unitarinę sistemą, o prokurorai skiriami iš praktikuojančių advokatų tarpo.

Prokurorai

Sistema

Generaliniam prokurorui patikėtos konstitucinės funkcijos pagal Konstitucijos 91 straipsnį, o Generalinė prokuratūra – tai valstybinė institucija, įsteigta Potvarkiu dėl generalinio prokuroro pagal Maltos įstatymų rinkinio 90 skyrių, ir valstybės gynėja.

Pagal Maltos Konstitucijos nuostatas generalinis prokuroras turi teisines garantijas ir priima nepriklausomus sprendimus, susijusius su baudžiamuoju persekiojimu, taip pat atlieka Baudžiamajame kodekse numatytas funkcijas, susijusias su baudžiamuoju persekiojimu.

Generaliniam prokurorui padeda jo pavaduotojas ir kiti teisininkai.

Funkcijos ir pareigos

Generalinis prokuroras yra valstybinis kaltintojas baudžiamųjų bylų teismuose. Remiantis 2020 m. Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamas veikas (Pereinamosios nuostatos) reglamentais (2020 m. Teisinis pranešimas Nr. 378), įsigaliojusiais 2020 m. spalio 1 d., generaliniam prokurorui suteikti įgaliojimai nuspręsti, ar pradėti baudžiamąjį persekiojimą taikos teisėjų teisme, kuris vykdo tam tikros kategorijos toliau nurodytų ir kitų sunkių nusikaltimų tyrimą:

  1. teroro aktų, terorizmo finansavimo ir šalutinių nusikalstamų veikų pagal Baudžiamojo kodekso Pirmosios knygos II dalies IX antraštinės dalies IV A paantraštinę dalį;
  2. neteisėto reikalavimo, turto prievartavimo, kyšininkavimo, neteisėto poveikio ir korupcijos, prekybos įtaka, taip pat nusikalstamų veikų, įvykdytų apskaitos srityje, nurodytų Baudžiamojo kodekso Pirmosios knygos II dalies III antraštinės dalies IV paantraštinėje dalyje;
  3. pinigų plovimo nusikaltimų pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 3 straipsnį, išskyrus atvejus, kai baudžiamasis persekiojimas už tokius nusikaltimus vykdomas kartu su baudžiamuoju persekiojimu už nusikaltimus, kuriais pažeidžiamas Potvarkis dėl pavojingų narkotinių medžiagų arba Potvarkis dėl medicinos ir giminingų profesijų;
  4. sukčiavimo ir turto pasisavinimo atvejų, kai sukelti finansiniai nuostoliai yra bent penkiasdešimt tūkstančių eurų (50 000 EUR);
  5. pasikėsinimo įvykdyti, nusikalstamo susivienijimo turint tikslą vykdyti arba bendrininkavimo vykdant minėtus nusikaltimus.

Generalinis prokuroras, naudodamasis jam pagal atitinkamą įstatymą suteiktais įgaliojimais pradėti, vesti ar nutraukti baudžiamąją bylą, nėra pavaldus jokio kito asmens arba institucijos nurodymams ar kontrolei, išskyrus atvejus, kai konkrečiu įstatymu gali būti numatyta:

  1. galimybė teisme peržiūrėti nutarimą, kad nebus vykdomas baudžiamasis persekiojimas, arba bet kurį kitą nutarimą dėl jo neteisėtumo ar nepagrįstumo, arba
  2. galimybė, remiantis įstatyme nustatytais kriterijais, teisme peržiūrėti generalinio prokuroro nutarimą, kad baudžiamasis persekiojimas turi būti vykdomas aukštesnio lygmens baudžiamosios jurisdikcijos teisme, kai taikytina bausmė yra griežtesnė negu ta, kuri būtų buvusi taikytina, jeigu byla dėl tos pačios nusikalstamos veikos būtų nagrinėta žemesnio lygmens baudžiamosios jurisdikcijos teisme.

Valstybės advokatas

Sistema

Valstybės advokatūra buvo įsteigta 2019 m. gruodžio 18 d. kaip atskiras juridinis asmuo, ji atlieka tam tikras funkcijas ir pareigas, kurios anksčiau teko Generalinės prokuratūros atsakomybei. Remiantis Konstitucijos 91A straipsniu, valstybės advokatas atlieka konstitucines funkcijas. Valstybės advokatūra įsteigta kaip vyriausybinė įstaiga pagal Maltos teisyno 603 skyriaus Valstybės advokato įstatymą.

Kaip nurodyta Maltos Konstitucijoje, valstybės advokatas turi tokias pačias saugumo garantijas kaip ir generalinis prokuroras; vykdydamas savo funkcijas, valstybės advokatas turi priimti savarankiškus sprendimus, neturi vadovautis jokio kito asmens ar valdžios institucijos nurodymais ir neturi būti jų kontroliuojamas.

Valstybės advokatui padeda jo pavaduotojas ir kiti teisės srities pareigūnai.

Funkcijos ir pareigos

Valstybės advokatas yra vyriausiasis teisinis Vyriausybės patarėjas, o Valstybės advokatūros teisės srities pareigūnai atstovauja Vyriausybei teismuose, civilinėse ir konstitucinėse bylose.

Valstybės advokatūra atstovauja Maltos Respublikai tarptautiniuose teismuose, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ir Europos Žmogaus Teisių Teismą, Valstybės advokatūros pareigūnai atstovauja Vyriausybei tarptautiniuose susitikimuose teisės ir teisminio bendradarbiavimo klausimais.

Be to, Valstybės advokatūra padeda rengti teisės aktus ir teikia pagalbą Parlamentui juos ratifikuojant.

Teisėjai

Sistema

Teisėjus ir taikos teisėjus skiria Respublikos Prezidentas, rekomendavus pagal Konstitucijos 96A straipsnį sudarytam Teismo darbuotojų skyrimo komitetui. Konstitucinio Teismo pirmininką skiria Respublikos Prezidentas pagal Atstovų Rūmų rezoliuciją, kuriai balsuodami turi pritarti ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių.

Visi teisėjai ir taikos teisėjai yra nepriklausomi nuo vykdomosios valdžios ir jiems suteikiamos saugumo garantijos. Taikos teisėju skiriamas asmuo turi būti ne mažiau kaip septynerius metus išdirbęs advokatu Maltoje, o teisėjo atveju reikalingas dvylikos metų advokato darbo stažas. Teismų darbuotojams taikomos drausminės priemonės, pagal kurias teismo darbuotojas negali būti šalinamas iš pareigų, yra Teisingumo vykdymo komisijos prerogatyva. Su jomis susijusius sprendimus galima skųsti Konstituciniam Teismui. Vykdydama savo funkcijas, Komisija turi visus civilinės jurisdikcijos teismų įgaliojimus. Kai Komisija nustato, kad dėl tiriamo elgesio teismo darbuotojas gali būti šalinamas iš pareigų, ji turėtų patarti Respublikos Prezidentui pašalinti teismo darbuotoją iš pareigų dėl įrodyto netinkamo elgesio arba įrodyto nesugebėjimo atlikti savo pareigų. Teismo darbuotojas gali šią rekomendaciją apskųsti Konstituciniam Teismui.

Teisininko profesijos organizacinė sistema. Teisininkai

Baristeriai / advokatai

Funkcijos ir pareigos

Advokatai – tai profesionalai, turintys teisę teikti teisinius patarimus ir nuomones, taip pat atstovauti savo klientams teismuose, specializuotuose teismuose ir kituose teisiniuose forumuose.

Norintis būti Maltoje praktikuojančiu advokatu asmuo turi turėti Respublikos Prezidento suteiktą Maltos viešuoju antspaudu pažymėtą leidimą. Tokio leidimo turėtojai prieš pradėdami praktikuoti turi viešame Apeliacinio teismo posėdyje duoti ištikimybės ir tarnybos priesaiką.

Sistema

Maltos advokatūra atstovauja į Maltos advokatūrą priimtų advokatų korpusui. Tai savanoriška nepolitinė ir nevyriausybinė organizacija, finansuojama iš nario mokesčio ir iš jos organizuojamos veiklos gaunamų lėšų, ji yra teisiškai pripažinta advokatų patariamąja ir dalyvavimo organizacija su teisingumo organizavimu ir vykdymu susijusiais klausimais.

Maltoje yra tik vienos rūšies advokatai, o terminai „teisininkas“ ir „advokatas“ vartojami kaip sinonimai. Šią profesiją reguliuoja Teisingumo vykdymo komisija, kurią sudaro Maltos prezidentas, Konstitucinio Teismo pirmininkas, du teisėjai, du taikos teisėjai, Advokatūros pirmininkas ir du teisininkai. Visus prieš advokatus pateiktus skundus nagrinėja penkių advokatų komitetas, tuomet šis komitetas pateikia rekomendacijas Teisingumo vykdymo komisijai dėl taikytinų drausminių priemonių. Tris iš penkių advokatų skiria Advokatūra, taip Advokatūrai suteikiami veiksmingi profesijos reguliavimo įgaliojimai.

Advokatūra turi informatyvią advokato profesijai skirtą svetainę, joje taip pat yra katalogas. Katalogas suskirstytas į dvi dalis: viena dalis prieinama plačiajai visuomenei, joje yra informacijos apie visus advokatus, kurie yra Advokatūros nariai, o tik nariams skirtoje dalyje pateikiama informacija apie visus Advokatūrai žinomus advokatus.

Per pastaruosius keletą metų Advokatūra surengė nemažai mokslinių konferencijų ir seminarų, taip pat mėnesinių paskaitų, siekdama skatinti nuolatinį teisinį visų advokatų tobulėjimą.

Teisinių duomenų bazės

Vyriausybės interneto svetainėje lawyersregister.gov.mt pateikiamas oficialus advokatų sąrašas, kuriame nurodomas leidimą turinčių advokatų, kurie davė sutikimą, kad jų profesiniai duomenys būtų paskelbti šiame registre, vardas ir pavardė. Registras yra prieinamas visuomenei.

Notarai

Funkcijos ir pareigos

Notarai yra valstybės pareigūnai, kuriems suteikta teisė priimti bet kurio asmens jam gyvam esant surašytus aktus ir testamentus ir oficialiai juos patvirtinti. Dėl šios pareigos jie taip pat atsako už šių dokumentų saugojimą ir gali išduoti jų nuorašus. Maltos teisyno 55 skyriuje (Notaro profesijos ir notariato archyvų įstatymas) nustatyta, kokias kitas teises ir pareigas turi notaras.

Prieš pradėdami eiti pareigas, notarai Apeliaciniam teismui duoda ištikimybės ir tarnybos priesaikas.

Visų notarų, notarų archyvų ir viešojo registro priežiūrą vykdo specialus teismas, kuris vadinasi Notarinių aktų peržiūros teismas. Ši teismą sudaro už notarų klausimus atsakingo ministro iš į pensiją išėjusių teisėjų ir taikos teisėjų bei advokatų ir notarų tarpo paskirti nariai.

Jei teismas mano, kad tai tikslinga, jis gali neįspėjęs apsilankyti ir patikrinti archyvus, viešąjį registrą ar bet kurio notaro biurą.

Kiekvienų metų sausio mėn. Maltos oficialiajame leidinyje skelbiami visų Maltoje veikiančių notarų duomenys.

Sistema

Notarų taryba yra bendra institucija, vykdanti notaro profesijos priežiūrą, ji turi teisę savo iniciatyva arba gavusi skundą tirti bet kurio notaro elgesį, jei jis laikomas žeminančiu notaro vardą. Taryba taip pat gali tirti bet kokį notarui pateiktą kaltinimą aplaidumu ar piktnaudžiavimu, susijusiu su jo profesiniu elgesiu arba profesine veikla, nebent tokią teisę pagal Maltos teisyno 55 skyriaus „Notaro profesijos ir notariato archyvų įstatymas“, 85 ir 94 straipsnius arba bet kurį kitą įstatymą turi kita institucija.

Teisinių duomenų bazės

Oficialioje Maltos notarų tarybos interneto svetainėje pateikiama informacijos apie Notarų tarybą, bendros visuomenei ir notarams naudingos informacijos bei Maltoje praktikuojančių notarų duomenų katalogas. Su duomenų bazių turiniu visuomenė gali susipažinti nemokamai.

Kitos teisininkų profesijos

Teisės prokuristai

Norintis būti Maltoje praktikuojančiu teisės prokuristu asmuo turi turėti Respublikos Prezidento suteiktą Maltos viešuoju antspaudu pažymėtą leidimą. Tokio leidimo turėtojai prieš pradėdami praktikuoti turi viešame Apeliacinio teismo posėdyje duoti ištikimybės ir tarnybos priesaiką.

Pagrindinė teisės prokuristo funkcija – padėti advokatui, kuris jį pasamdė, teismo procese. Taigi prokuristas dalyvauja paduodant procesinius dokumentus teismų kanceliarijoms klientų vardu ir apskritai atlieka kitas funkcijas, susijusias su advokatų rengiamomis bylomis.

Teisės prokuristai turi teisę būti išklausyti taikos teisėjų teismuose ir specializuotuose teismuose bei komisijose. Jie taip pat gali teikti konsultacijas.

Už šios profesijos reguliavimą Maltoje atsakinga institucija yra Teisingumo vykdymo komisija.

Teismo paslaugų agentūra

Teismo paslaugų agentūra yra už Maltos teismų administravimą atsakinga įstaiga. Agentūra yra atsakinga už kanceliarijas ir jų pareigūnus, teismo dokumentų registravimą ir įteikimą, vykdomųjų dokumentų, kaip antai teismų sprendimų ir orderių, vykdymą per teismo antstolius, priverstinį pardavimą aukcionuose, prisiekusiųjų teismo procesą ir kitas baudžiamųjų bylų teismo procedūras.

Teismo kanclerio pavaduotojas  PDF (489 Kb) mt

Teisėjo padėjėjas  PDF (382 Kb) mt

Teismo kancleris  PDF (390 Kb) mt

Susijusios nuorodos

Maltos advokatūra

Oficiali Notarų tarybos interneto svetainė (Malta)

Paskutinis naujinimas: 16/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.