Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Nyderlandai

Šiame puslapyje pateikiama teisininkų profesijų Nyderlanduose apžvalga.

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Prokuratūra (Openbaar Ministerie, arba OM) yra nacionalinė organizacija, turinti padalinius visuose Nyderlandų regionuose. Taip pat yra Nacionalinė prokuratūra, kurios pagrindinė veiklos sritis yra kova su (tarptautiniu) organizuotu nusikalstamumu, ir Specialioji prokuratūra, kurios paskirtis yra kovoti su nusikaltimais aplinkai, finansiniais nusikaltimais ir sukčiavimu.

Yra 10 apygardų prokuratūrų, kuriose prokurorai, padedami administracinių darbuotojų ir teisės ekspertų, per metus sutvarko kelis šimtus tūkstančių bylų. Jeigu pateikiamas apeliacinis skundas, byla perduodama vienai iš keturių regioninių prokuratūrų. Šiose prokuratūrose OM atstovas vadinamas generaliniu advokatu (Advocaat-Generaal). Šioms prokuratūroms vadovauja vyriausieji prokurorai ir vyriausieji generaliniai advokatai. Nacionaliniu lygmeniu OM vadovauja Hagoje įkurta Generalinių prokurorų taryba (College van Procureurs-generaal). Politinė atsakomybė už OM tenka teisingumo ministrui. Kartu su generalinių prokurorų taryba jis priima sprendimą dėl tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo prioritetų.

Funkcijos ir pareigos

Visiems asmenims, įtariamiems padarius nusikalstamą veiką, tenka susidurti su OM. OM yra vienintelė Nyderlandų institucija, galinti perduoti įtariamuosius teismui. Ji užtikrina, kad nusikaltimai būtų ištirti ir būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas.

Šiuo tikslu ji bendradarbiauja su policija ir kitomis tyrimo tarnybomis. Prokuroras yra atsakingas už tyrimus. OM taip pat prižiūri, kad teismų sprendimai būtų tinkamai vykdomi: baudos privalo būti sumokėtos, o skirtos laisvės atėmimo bausmės ir viešieji darbai privalo būti atlikti. OM ir teisėjai priklauso teisminių institucijų sistemai. Nors pavadinimas nyderlandų kalba reiškia „valstybinė ministerija“, tačiau OM nėra ministerija įprasta šio žodžio prasme.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Teisėju norintis tapti asmuo privalo turėti bent kelerių metų profesinę patirtį. Daugiau informacijos apie reikalavimus galima rasti čia. Šią patirtį asmuo gali įgyti dalyvaudamas teisminių institucijų mokymo kursuose arba kitose teisminių institucijų sistemos srityse. Teisminių institucijų sistemoje rengiami reikiami mokymai.

Teisėjus teisingumo ir saugumo ministro teikimu skiria Karalius. Eiti teisėjų pareigas gali būti skiriami tik Nyderlandų piliečiai. Kandidatai privalo turėtų Nyderlandų universitete įgytą teisinio išsilavinimo laipsnį.

Asmenis galima siūlyti skirti į teismines institucijas tik nacionaliniam atrankos komitetui rekomendavus. Šį komitetą sudaro įvairių teismų, prokuratūros nariai ir visuomenės veikėjai.

Teisėjas skiriamas vykdyti teisingumą į konkretų teismą. Toks paskyrimas gali įsigalioti tik tada, jeigu būsimą teisėją paskiria atitinkamas teismas. Šiomis sąlygomis stengiamasi, kad paskyrimo sistema būtų kuo objektyvesnė.

Teisėjas yra specialų statusą turintis vyriausybės pareigūnas. Paskirtas teisėjas nebegali priimti paskyrimo į kitą vietą. Teisėjai gali dirbti iki 70 metų amžiaus. Šio amžiaus nesukakusius teisėjus prieš jų valią iš pareigų gali atleisti tik aukščiausias Nyderlandų teismas, Nyderlandų aukščiausiasis teismas (Hoge Raad der Nederlanden), šio teismo generalinio prokuroro (procureur-general) teikimu.

Funkcijos ir pareigos

Teisėjo užduotis – priimti nešališką sprendimą išsprendus teisinius ginčus, taip pat ir tais atvejais, kai viena iš bylos šalių yra vyriausybė. Siekiant užtikrinti nešališkumą vyriausybės atžvilgiu, sukurta speciali atrankos ir skyrimo sistema. Būtent todėl teisėjų teisinis statusas skiriasi nuo kitų valstybės pareigūnų teisinio statuso.

Nyderlandų Konstitucijoje nustatyta teisėjų pareiga priimti sprendimus dėl ginčų, joje išdėstytos nuostatos dėl teismų sistemos narių teisinio statuso.

Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais teisėjai gali nagrinėti bylas savo nuožiūra. Jie taip pat didele dalimi nustato praktinius proceso eigos aspektus (pvz., tam tikrų proceso etapų trukmę).

Teisėjų elgesys reglamentuojamas keleto teisės aktų nuostatomis. Jų paskirtis yra užtikrinti, kad teisėjai būtų nešališki. Jeigu proceso šaliai kyla abejonių dėl teisėjo nešališkumo, įstatyme tam asmeniui numatyta galimybė pateikti prieštaravimą dėl bylą nagrinėjančio teisėjo. Kartais kuri nors bylos šalis būna nepatenkinta teisėjo darbu. Teismo priimtas sprendimas ir teisėjo elgesys yra skirtingi dalykai.

 1. Jeigu nepasitenkinimas yra susijęs su teismo sprendimu, besiskundžiančioji šalis paprastai gali paduoti apeliacinį skundą.
 2. Skundai dėl teisėjo elgesio gali būti pateikti teismo, kuriame atitinkamas teisėjas eina pareigas, kolegijai. Kiekvienas teismas yra nustatęs skundų nagrinėjimo tvarką, kurioje išdėstytos skundų nagrinėjimo taisyklės.

Teisėjai privalo išmanyti bent dvi teisės sritis. Taigi paprastai reikalaujama, kad išnagrinėję vieną tam tikros srities bylą jie nagrinėtų kitos srities bylą. Šia taisykle siekiama neleisti, kad teisėjai per ilgai ir per daug dirbtų vienoje teisės srityje.

Teisėjai dirba apygardų teismuose (rechtbanken). Juos sudaro ne mažiau kaip keturi skyriai: civilinės teisės, baudžiamosios teisės, administracinės teisės ir apygardos. Pastarajame sektoriuje dirbantys teisėjai vadinami kantonrechters, o kiti – rechters. Apeliaciniuose teismuose (gerechtshoven) ir Aukščiausiajame Teisme dirbantys teisėjai vadinami raadsheren.

Teismų sudėtis nagrinėjant bylas paaiškinta toliau.

 • Apylinkių teismo skyriuje teisėjai bylas nagrinėja vieni.
 • Apygardų teismų teisėjai bylas paprastai nagrinėja vieni, tačiau tam tikrais atvejais bylą turi nagrinėti trijų teisėjų kolegija.
 • Apeliaciniuose teismuose bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus atvejus, kai bylą gali nagrinėti vienas teisėjas. Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas šis klausimas, nustatytos Teismų (organizavimo) įstatyme (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • Aukščiausiajame Teisme kiekvieną bylą nagrinėja penki teisėjai.

Nyderlandų teismų taryba (Raad voor de rechtspraak) yra atsakinga už šios profesijos reglamentavimą.

Teisinė duomenų bazė

Daugiau informacijos rasite viešai prieinamoje interneto svetainėje, skirtoje Nyderlandų teismų sistemai.

Teisininko profesijų organizavimas

Advokatai

Nyderlandų advokatų asociacija (Nederlandse Orde van Advocaten) yra viešąja teise reglamentuojama visus Nyderlandų advokatus vienijanti profesinė organizacija. Pagrindinė teisės aktuose nustatyta advokatų asociacijos veiklos sritis – prižiūrėti advokatų paslaugų kokybę. Advokatų paslaugų kokybė, be kita ko, užtikrinama:

 • rengiant išsamios šios teisininko profesijos mokymo programas,
 • rengiant poįstatyminius aktus ir kitas advokatams privalomas taisykles,
 • vykdant drausmines procedūras,
 • teikiant savo nariams informaciją ir paslaugas,
 • teikiant Nyderlandų vyriausybei rekomendacijas dėl politikos planų ir įstatymų projektų.

Pagal Advokatų įstatymą (Advocatenwet) visi advokatai privalo tapti Nyderlandų advokatų asociacijos nariais. Dabar yra daugiau nei 18 000 įregistruotų advokatų.

Teisiniai konsultantai

Šios profesijos atstovų veiklą reguliuojančios centralizuotos institucijos nėra.

Notarai

Organizacinė sistema

Nyderlandų Karališkoji civilinės teisės notarų asociacija (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) gina notarų interesus Nyderlanduose ir užtikrina, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo darbą.

Funkcijos ir pareigos

Pagal įstatymus daugelio sutarčių ar teisinių sandorių sudarymas turi būti įformintas notariniu aktu. Svarbiausieji jų yra šie:

 1. nekilnojamojo turto perdavimas Nyderlanduose,
 2. turto įkeitimas ir įkeitimo panaikinimas,
 3. akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės (NV arba BV) steigimas ar jų įstatų keitimas,
 4. fondų ar asociacijų (įskaitant kooperatyvus) steigimas arba jų nuostatų keitimas,
 5. testamentų sudarymas, keitimas ir vykdymas,
 6. vedybų sutarčių ir registruotos civilinės partnerystės sutarčių sudarymas ar keitimas,
 7. vardinių akcijų perleidimas ir
 8. dovanojimas ir aukojimas sudarant notaro dokumentą.

Dėl praktinių priežasčių notarai dažnai įformina kitų rūšių teisinius sandorius ir gali rengti kitų rūšių sutartis. Tai gali būti, pavyzdžiui, partnerystės susitarimai (komercinės, civilinės ar ribotos partnerystės), sutartys tarp sugyventinių ir sutartys dėl ribotos atsakomybės bendrovių apsaugos nuo trečiųjų šalių.

Kitos teisininkų profesijos

Nyderlandų Karališkoji teisminių institucijų pareigūnų profesinė organizacija (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) reglamentuojama pagal Teismo pareigūnų įstatymą (Gerechtsdeurwaarderswet). Pagal įstatymą KBvG (į ją privalo įstoti visi Nyderlandų teisminių institucijų pareigūnai) pavesta užduotis skatinti gerąją šios profesijos atstovų praktiką.

Nyderlandų teisminių institucijų pareigūnai yra atsakingi už dokumentų priėmimą ir siuntimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse. Dokumentus, kurie turi būti įteikiami Nyderlanduose, privaloma nusiųsti tiesiogiai vienam iš teisminių institucijų pareigūnų. Įteikimo prašymas turi būti parengtas nyderlandų arba anglų kalba. Prašymų negalima siųsti Nyderlandų centrinei institucijai, Nyderlandų Karališkajai teisminių institucijų pareigūnų profesinei organizacijai. Į ją pagalbos galima kreiptis tik pirmiau nurodyto ES reglamento 3 straipsnio c punkte nustatyta išimties tvarka.

Pro bono teisinės paslaugos

Dėl pirminės teisinės konsultacijos galima kreiptis į vieną iš teisinės pagalbos tarnybų (Het Juridisch Loket). Ten galima prašyti išaiškinti teisinius klausimus, pateikti informaciją ar suteikti konsultaciją. Tai pirminė teisinės pagalbos teikimo pakopa.

Prireikus būsite nukreiptas pas privatų advokatą ar tarpininką – tai yra antroji teisinės pagalbos pakopa.

Teisinės pagalbos tarnybos visas informacines paslaugas teikia nemokamai vietoje arba per konsultacijas. Į šias tarnybas galima kreiptis civilinės, administracinės, baudžiamosios bei imigracijos teisės klausimais.

Iš viso įsteigtos 44 teisinės pagalbos tarnybos. Jie yra tolygiai geografiškai išsidėstę, kad kiekvienam Nyderlandų piliečiui būtų patogu gauti teisines paslaugas.

Daugiau informacijos žr. teisinės pagalbos tarnybų svetainę.

Susijusios nuorodos

Prokuratūra

Nyderlandų teismų sistema ir Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas

Nyderlandų advokatų asociacija

Nyderlandų Karališkoji civilinės teisės notarų asociacija

Nyderlandų Karališkoji teisminių institucijų pareigūnų profesinė organizacija

Teisinės pagalbos tarnybos

Paskutinis naujinimas: 11/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.