Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Nyderlandai

Šioje dalyje apžvelgiamos Nyderlandų teisininkų profesijos. Prokurorai Teisėjai Baristeriai / advokatai Notarai Kitos teisininko profesijos

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Prokuratūra (Openbaar Ministerie arba OM) yra nacionalinė organizacija, turinti padalinius visuose regionuose. Taip pat yra Nacionalinė prokuratūra, kurios pagrindinė veiklos sritis yra kova su (tarptautiniu) organizuotu nusikalstamumu, ir Specialioji prokuratūra, kurios paskirtis yra kovoti su nusikaltimais aplinkai, finansiniais nusikaltimais ir sukčiavimu.

Yra 10 apygardų prokuratūrų. Jų prokurorai, padedami administracinių darbuotojų ir teisės ekspertų, per metus sutvarko kelis šimtus tūkstančių bylų. Jeigu pateikiamas apeliacinis skundas, byla perduodama vienai iš keturių regioninių prokuratūrų. Šiose prokuratūrose OM atstovas vadinamas generaliniu advokatu arba Advocaat-Generaal. Šioms prokuratūroms vadovauja vyriausieji prokurorai ir vyriausieji generaliniai advokatai. Nacionaliniu lygmeniu OM vadovauja Hagoje įkurta Generalinių prokurorų taryba (College van Procureurs-generaal). Politinė atsakomybė už OM tenka teisingumo ministrui. Kartu su generalinių prokurorų taryba jis priima sprendimą dėl tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo prioritetų.

Funkcijos ir pareigos

Visiems asmenims, įtariamiems padarius nusikalstamą veiką, tenka susidurti su OM. OM yra vienintelė Nyderlandų institucija, galinti perduoti įtariamuosius teismui. Ji užtikrina, kad nusikaltimai būtų ištirti ir būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas.

Savo veikloje ji bendradarbiauja su policija ir kitomis tyrimo tarnybomis. Prokuroras yra atsakingas už tyrimus. OM taip pat prižiūri, kad teismų sprendimai būtų tinkamai vykdomi; baudos privalo būti sumokėtos, o skirtos laisvės atėmimo bausmės ir viešieji darbai privalo būti atlikti. OM ir teisėjai priklauso teisminių institucijų sistemai. Taigi OM visai nėra ministerija įprasta šio žodžio prasme.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Teisėju norintis tapti asmuo privalo turėti bent septynerių metų profesinę patirtį. Šią patirtį asmuo gali įgyti dalyvaudamas teisminių institucijų mokymo kursuose arba kitose teisminių institucijų sistemos srityse. Teisminių institucijų sistemoje rengiami reikiami mokymai.

Teisėjus saugumo ir teisingumo ministro teikimu skiria Karalius. Eiti teisėjų pareigas gali būti skiriami tik Nyderlandų piliečiai. Kandidatai privalo turėtų Nyderlandų universitete įgytą teisinio išsilavinimo laipsnį.

Asmenis galima siūlyti skirti į teismines institucijas tik nacionaliniam atrankos komitetui rekomendavus; šį komitetą sudaro įvairių teismų, prokuratūros nariai ir visuomenės veikėjai.

Teisėjas skiriamas vykdyti teisingumą į konkretų teismą. Toks paskyrimas gali įsigalioti tik tada, jeigu būsimą teisėją paskiria atitinkamas teismas. Šiomis sąlygomis stengiamasi, kad paskyrimo sistema būtų kuo objektyvesnė.

Teisėjas yra specialų statusą turintis vyriausybės pareigūnas. Paskirtas teisėjas nebegali priimti paskyrimo į kitą vietą.

Teisėjai gali dirbti iki 70 metų amžiaus. Kol šis amžius nesukako, teisėjus prieš jų valią iš pareigų gali atleisti tik aukščiausias Nyderlandų teismas, Nyderlandų aukščiausiasis teismas (Hoge Raad der Nederlanden), šio teismo generalinio prokuroro (procureur-general) teikimu. Tokia sistema užtikrinama tinkama apsauga nuo politinės įtakos teisėjų skyrimui ir atleidimui.

Funkcijos ir pareigos

Teisėjo užduotis – priimti nešališką sprendimą išsprendus teisinius ginčus, taip pat ir tais atvejais, kai viena iš bylos šalių yra vyriausybė. Siekiant užtikrinti nešališkumą vyriausybės atžvilgiu, sukurta speciali atrankos ir skyrimo sistema. Taigi, teisėjų teisinis statusas skiriasi nuo kitų valstybės pareigūnų teisinio statuso.

Nyderlandų Konstitucijoje nustatyta teisėjų pareiga priimti sprendimus dėl ginčų, joje išdėstytos nuostatos dėl teismų sistemos narių teisinio statuso.

Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais teisėjai gali nagrinėti bylas savo nuožiūra. Jie taip pat didele dalimi nustato praktinius proceso eigos aspektus (pvz., tam tikrų proceso etapų trukmę).

Jeigu proceso šaliai kyla abejonių dėl teisėjo nešališkumo, įstatyme tam asmeniui numatyta galimybė pateikti prieštaravimą dėl bylą nagrinėjančio teisėjo. Kartais kuri nors bylos šalis būna nepatenkinta teisėjo darbu. Teismo priimtas sprendimas ir teisėjo elgesys yra skirtingi dalykai.

 1. Jeigu nepasitenkinimas yra susijęs su teismo sprendimu, besiskundžiančioji šalis paprastai gali paduoti apeliacinį skundą.
 2. Skundai dėl teisėjo elgesio gali būti pateikti teismo, kuriame atitinkamas teisėjas eina pareigas, kolegijai. Kiekvienas teismas yra nustatęs skundų nagrinėjimo tvarką, kurioje išdėstytos skundų nagrinėjimo taisyklės.

Teisėjų elgesys reglamentuojamas keleto teisės aktų nuostatomis. Jų paskirtis yra užtikrinti, kad teisėjai būtų nešališki.

Teisėjai privalo išmanyti bent dvi teisės sritis. Taigi paprastai reikalaujama, kad išnagrinėję vieną tam tikros srities bylą jie nagrinėtų kitos srities bylą. Šia taisykle siekiama neleisti, kad teisėjai per ilgai ir per daug dirbtų vienoje teisės srityje.

Teisėjai dirba apygardų teismuose (rechtbanken). Juos sudaro ne mažiau kaip keturi skyriai: civilinės teisės, baudžiamosios teisės, administracinės teisės ir apygardos. Pastarajame sektoriuje dirbantys teisėjai vadinami kantonrechter, o kiti – rechter. Apeliaciniuose teismuose ir Aukščiausiajame teisme dirbantys teisėjai vadinami raadsheer.

Teismų sudėtis nagrinėjant bylas:

 • Kantonrechters bylas nagrinėja vieni.
 • Apygardų teismų teisėjai bylas paprastai nagrinėja vieni, tačiau tam tikrais atvejais bylą turi nagrinėti trijų teisėjų kolegija.
 • Apeliaciniuose teismuose bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus atvejus, kai bylą gali nagrinėti vienas teisėjas. Įstatymuose nustatytos tokių atvejų taisyklės.
 • Aukščiausiajame teisme kiekvieną bylą nagrinėja penki teisėjai.

Vyriausybės institucija, atsakinga už šios profesijos reguliavimą, yra Nyderlandų teismų taryba (rechtspraak).

Teisinių duomenų bazės

Daugiau informacijos rasite viešai prieinamoje interneto svetainėje, skirtoje teisingumo vykdymui Nyderlanduose.

Teisininko profesijos organizacinė sistema Baristeriai (advokatai)

Baristeriai (advokatai)

Nyderlandų advokatų asociacija (de Orde) yra viešosios teisės reglamentuojama visus Nyderlandų advokatus vienijanti profesinė organizacija. Pagrindinė teisės aktuose nustatyta advokatų asociacijos veiklos sritis – prižiūrėti advokatų paslaugų kokybę. Kad būtų užtikrinta paslaugų kokybė, Advokatų asociacija, be kita ko:

 • rengia išsamios šios teisininko profesijos mokymo programas,
 • rengia poįstatyminius aktus ir kitas advokatams privalomas taisykles,
 • vykdo drausmines procedūras,
 • teikia savo nariams informaciją ir paslaugas,
 • teikia Nyderlandų vyriausybei rekomendacijas dėl politikos planų ir įstatymų projektų.

Pagal įstatymą advokatas turi tapti Advokatų asociacijos nariu. 2014 m. duomenimis, užregistruota 17 000 advokatų.

Solisitoriai (teisiniai konsultantai)

Šios profesijos atstovų veiklą reglamentuojančios centralizuotos institucijos nėra.

Notarai

Organizacinė sistema

Apsilankykite Karališkosios notarų profesinės organizacijos (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) interneto svetainėje.

Funkcijos ir pareigos

Pagal įstatymus daugelio sutarčių ar teisinių sandorių sudarymas turi būti įformintas notariniu aktu. Svarbiausieji jų yra šie:

 1. nekilnojamojo turto perdavimas Nyderlanduose,
 2. turto įkeitimas ir įkeitimo panaikinimas,
 3. akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovių (NV arba BV) steigimas ar jų įstatų keitimas,
 4. fondų ar asociacijų (įskaitant kooperatyvus) steigimas arba jų nuostatų keitimas,
 5. testamentų sudarymo, keitimas ir vykdymas,
 6. vedybų sutarčių ir registruotos civilinės partnerystės sutarčių sudarymas ar keitimas,
 7. vardinių akcijų perleidimas,
 8. parašų patvirtinimas,
 9. dovanojimas ir aukojimas.

Dėl praktinių priežasčių notarai dažnai įformina kitų rūšių teisinius sandorius ir gali rengti kitų rūšių sutartis. Tai gali būti, pavyzdžiui, partnerystės susitarimai (komercinės, civilinės ar ribotos partnerystės), sutartys tarp sugyventinių ir sutartys dėl ribotos atsakomybės bendrovių apsaugos nuo trečiųjų šalių.

Kitos teisininkų profesijos

Karališkoji teisminių institucijų pareigūnų profesinė organizacija (the Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders arba KBvG) buvo įsteigta Teisminių institucijų pareigūnų įstatymu, kuris įsigaliojo 2001 m. liepos 15 d. Pagal įstatymą KBvG (į ją privalo įstoti visi Nyderlandų teisminių institucijų pareigūnai) pavesta užduotis skatinti gerąją šios profesijos atstovų praktiką.

Nyderlandų teisminių institucijų pareigūnai yra atsakingi už dokumentų priėmimą ir perdavimą pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse. Dokumentus, kurie turi būti įteikiami Nyderlanduose, privaloma nusiųsti tiesiogiai vienam iš teisminių institucijų pareigūnų. Įteikimo prašymas turi būti parengtas olandų arba anglų kalba.

Tokio prašymo negalima siųsti Nyderlandų centrinei institucijai, Karališkajai teisminių institucijų pareigūnų profesinei organizacijai. Į ją pagalbos galima kreiptis tik pirmiau nurodyto Europos Sąjungos reglamento 3 straipsnio c punkte nustatyta išimties tvarka.

Nemokamos teisinės paslaugos

Dėl pirminės teisinės konsultacijos galima kreiptis į vieną iš Teisinių paslaugų biurų. Ten galima prašyti išaiškinti teisinius klausimus, pateikti informaciją ar suteikti konsultaciją. Tai pirminė teisinės pagalbos teikimo pakopa.

Prireikus būsite nukreiptas pas privatų advokatą ar tarpininką – tai yra antroji teisinės pagalbos pakopa.

Teisinės pagalbos biurai visas informacines paslaugas teikia nemokamai. Informacija suteikiama iš karto arba teikiant konsultaciją (ne ilgiau kaip 60 minučių). Į šiuos biurus galima kreiptis civilinės, administracinės, baudžiamosios bei imigracijos teisės klausimais.

Iš viso įsteigta 30 teisinių paslaugų biurų. Jie yra tolygiai geografiškai išsidėstę, kad kiekvienam Nyderlandų piliečiui būtų patogu gauti teisines paslaugas.

Daugiau informacijos rasite Teisinių paslaugų biurų interneto svetainėje.

Nuorodos

Prokuratūra (OM), Nyderlandų teisingumo administracija ir Aukščiausiasis teismas (Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden), Nyderlandų advokatų asociacija (Nederlandse Orde van Advocaten), Karališkoji notarų profesinė organizacija (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Karališkoji teisminių institucijų pareigūnų profesinė organizacija (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), Teisinių paslaugų biurai (Het Juridisch Loket), Faktų suvestinė apie teismų darbuotojus PDF (389 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 11/10/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.