Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Šiaurės Airija

Šiame puslapyje pateikiama teisininkų profesijų Jungtinės Karalystės Šiaurės Airijos jurisdikcijoje apžvalga.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Teisininkų profesijos. Įžanga

Teisininkų profesijos Šiaurės Airijoje:

 • teisėjai,
 • prokurorai,
 • baristeriai,
 • solisitoriai.

 

 

 

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Teisėjai

Šiaurės Airijos jurisdikcijoje yra šios teismo pareigūnų pareigybės:

 • lordas vyriausiasis teisėjas – teismų sistemos vadovas,
 • lordai apeliacinio teismo teisėjai,
 • Aukštojo teismo teisėjai,
 • Aukščiausiojo teismo teisėjai,
 • grafystės teismo teisėjai,
 • apygardų teisėjai (grafystės teismai),
 • apygardų teisėjai (magistratų teismai),
 • magistratų teismo tarėjai,
 • koroneriai.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Prokurorai

Organizacinė sistema

Šiaurės Airijos prokuratūra yra pagrindinė baudžiamąjį persekiojimą vykdanti institucija Šiaurės Airijoje. Prokuratūra priima nutarimus dėl baudžiamojo persekiojimo Šiaurės Airijos policijos tiriamose bylose, taip pat nagrinėja kitų statutinių institucijų, pvz., Jos Didenybės mokesčių ir muitų inspekcijos, tiriamas bylas.

Prokuratūrai vadovauja Šiaurės Airijos prokuratūros vyriausiasis prokuroras. Taip pat yra ir vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigybė. Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas turi visus vyriausiojo prokuroro įgaliojimus, tačiau jais naudotis turi šiam vadovaujant ir kontroliuojant. Į abi šias valstybines pareigas pareigūnus paskiria generalinis prokuroras.

Prokuratūra yra vyriausybinė įstaiga, tačiau ne ministerija. Vadovaujantis 2002 m. Šiaurės Airijos teisingumo aktu vyriausiasis prokuroras savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo kitų asmenų. Šiuo 2002 m. aktu numatyta, kad vyriausiasis prokuroras ir generalinis prokuroras prireikus turi konsultuotis vienas su kitu dėl bet kokios bylos, už kurią generalinis prokuroras yra atskaitingas Šiaurės Airijos Asamblėjai. Kai kurios prokuratūros tiriamos bylos perduotos Parlamento Vestminsteryje kompetencijai. Su šiomis bylomis susijusias pareigas atlieka Šiaurės Airijos generalinis prokuroras.

Funkcijos ir pareigos

Pirmutinė prokuratūros funkcija – priimti sprendimą dėl asmenų traukimo baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus ir spręsti, kokie turėtų būti tinkami kaltinimai.

Prokuratūra taip pat yra atsakinga už kaltinimo palaikymą teisme. Prokuroras Karūnos vardu teismui pateikia įrodymus. Prokurorai kviečia ir apklausia kaltinimo liudytojus ir atlieka gynybos liudytojų kryžminę apklausą. Bylos pabaigoje jie teismui apibendrina įrodymus Karūnos vardu.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Advokatai

Baristeriai (teisme atstovaujantys advokatai)

Šiaurės Airijoje baristeriai skirstomi į vyresniuosius advokatus (karališkuosius advokatus) ir advokato padėjėjus. Advokatūrą sudaro advokatai specialistai, turintys atstovavimo teisme patirties, į kuriuos visuomenė gali kreiptis per solisitorius ir tik tam tikrais atvejais – tiesiogiai.

Šiaurės Airijos advokatūra yra nepriklausomų baristerių asociacija, įsikūrusi advokatūros bibliotekoje Belfaste. 2012 m. rugsėjo 1 d. privačia praktika vertėsi beveik 600 baristerių.

Solisitoriai (teisiniai konsultantai)

Šiaurės Airijoje teisininkų draugija yra priežiūros institucija, reglamentuojanti solisitorių švietimo, vertinimo, drausmės ir profesinio elgesio klausimus. Jos funkcija – užtikrinti nepriklausomumą, etikos normas, profesinę kompetenciją ir visuomenei teikiamų paslaugų kokybę. Solisitoriai gali specializuotis konkrečioje srityje arba užsiimti bendrąja praktika.

Advokatai notarai

Šiaurės Airijoje visi solisitoriai yra pareigūnai, įgalioti priimti priesaika patvirtintus dokumentus. Tai reiškia, kad jie gali tvirtinti oficialius dokumentus (išskyrus jų pačių arba priešiškos bylos šalies parengtus dokumentus).

Be to, kai kurie solisitoriai yra valstybės notarai. Tai reiškia, kad jie gali tvirtinti naudojimui užsienyje skirtus dokumentus. Informaciją apie tai galima rasti Šiaurės Airijos teisininkų draugijos interneto svetainėje.

Patentiniai ir prekių ženklų patikėtiniai

Patentinių ir prekių ženklų patikėtinių specializacija – teikti konsultacijas intelektinės nuosavybės klausimais. Jie teikia klientams šios srities teisines konsultacijas, visų pirma dėl patentų, prekių ženklų, dizaino ir autorių teisių. Be to, jie atstovauja klientams specializuotuose intelektinės nuosavybės bylų teismuose (kai kurie iš jų, įgiję aukštesnę atstovavimo teisme kvalifikaciją, turi daugiau teisių).

Dauguma patentinių ir prekių ženklų patikėtinių verčiasi privačia praktika. Daugelis jų dirba atitinkamos specializacijos advokatų kontorose, o kai kurie iš jų dirba su solisitoriais. Be to, nemažai šios profesijos atstovų dirba pramonės įmonėms.

Nagrinėjant intelektinės nuosavybės bylas patentinis ir prekių ženklų patikėtinis gali atstovauti klientui teisme panašiai kaip solisitorius ir nagrinėjant bylą konsultuoti baristerį.

Patentinių patikėtinių asociacija (Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA) atstovauja patentiniams patikėtiniams visoje Jungtinėje Karalystėje. Be kita ko, jos funkcijos yra tartis su vyriausybe dėl intelektinės nuosavybės teisės aktų, rengti patentinių patikėtinių ir stažuotojų mokymus ir palaikyti ryšius su šios profesijos atstovų veiklą reguliuojančiomis įstaigomis. CIPA tikslas – populiarinti šią profesiją ir intelektinės nuosavybės teisę.

Prekių ženklų patikėtinių asociacija (Institute of Trade Mark Attorneys, ITMA) visoje Jungtinėje Karalystėje atstovauja prekių ženklų patikėtiniams ir jų profesiniams interesams. Šios asociacijos funkcijos – vykdyti lobistinę veiklą ir derėtis su vyriausybe, jos nepriklausomu teisėkūros padaliniu (IPReg) ir kitomis svarbiomis organizacijomis. Ji organizuoja prekių ženklų patikėtiniams šios srities švietimą, mokymus ir konsultacijas, taip pat populiarina šią profesiją ir intelektinės nuosavybės teisę.

Intelektinės nuosavybės teisinio reglamentavimo biuras (Intellectual Property Regulation Board, IPReg) nagrinėja reglamentavimo ir drausminimo klausimus, taip pat nustato patentinių ir prekių ženklų patikėtinių veiklos standartus, prižiūri, kaip jų laikomasi, ir juos įgyvendina visoje Jungtinėje Karalystėje. Jis veikia gindamas viešąjį interesą bei tvarko patentinių ir prekių ženklų patikėtinių (asmenų ir įmonių) valstybinius registrus.

Kitos teisininkų profesijos

Teismo sekretoriai

Teismo sekretoriai ir kitas personalas Šiaurės Airijos teismuose yra teisinio išsilavinimo neturintys valstybės tarnautojai, tvarkantys administracinius reikalus.

Teismo sekretoriai užtikrina, kad teisėjai turėtų dokumentus, kurių reikia, kad jie galėtų pirmininkauti bylą nagrinėjant teisme, jie užprotokoluoja nagrinėjant bylą teisėjo priimtą sprendimą ir teikia bet kokią kitą teisėjams reikalingą administracinę pagalbą. Teismo personalas gali konsultuoti į teismą besikreipiančius asmenis teismo proceso klausimais, tačiau negali teikti teisinių konsultacijų arba rekomenduoti, kokių veiksmų bylos šalys turėtų imtis. Visus teismo darbuotojus kaip valstybės tarnautojus įdarbina Šiaurės Airijos teismų tarnyba – žinyba, pavaldi Šiaurės Airijos teisingumo departamentui.

Teismo sprendimų vykdytojai

Teismo sprendimų vykdytojai yra Šiaurės Airijos teismų tarnybos įdarbinti valstybės tarnautojai. Jie vykdo teismo civilinėse bylose priimtus sprendimus per Teismo sprendimų vykdymo tarnybą. Ši tarnyba vykdo magistratų teismų ir grafystės teismų (įskaitant nedidelių ieškinių teismus), taip pat Aukštojo teismo civilinėse bylose priimtus sprendimus. Atitinkamos šią veiklą reglamentuojančios įstatymo nuostatos yra numatytos 1981 m. Sprendimų vykdymo potvarkyje (Šiaurės Airija) ir 1981 m. Sprendimų vykdymo taisyklėse (Šiaurės Airija) su pakeitimais.

Susijusios nuorodos

Prokuratūra

Šiaurės Airijos advokatūra

Teisininkų draugija

Šiaurės Airijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 03/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.