Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Rumunija

Šiame puslapyje apžvelgiamos teisininkų profesijos Rumunijoje.

Turinį pateikė
Rumunija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų profesijos. Įžanga

Rumunijoje yra šios teisininkų profesijos:

Prokurorai

Organizacinė sistema

Rumunijos prokuratūros sistemą sudaro:

 • prie apeliacinių teismų, apygardos teismų, nepilnamečių ir šeimos teismų bei apylinkės teismų veikiančios prokuratūros;
 • prie karo teismų veikiančios prokuratūros.
 1. Aukščiausią hierarchinę vietą užima prie Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo veikianti prokuratūra, įskaitant specializuotus jos padalinius (Nacionalinį kovos su korupcija direktoratą ir Organizuotų nusikaltimų ir terorizmo tyrimo departamentą).
 2. Pirmasis lygmuo: prokuratūros, veikiančios prie apylinkės teismų (176).
 3. Antrasis lygmuo: prokuratūros, veikiančios prie apygardos teismų (42), ir prokuratūra, veikianti prie nepilnamečių ir šeimos teismo (1).
 4. Trečiasis lygmuo: prokuratūros, veikiančios prie apeliacinių teismų (15).

Aukščiausioji magistratų taryba – tai centrinė institucija, teismų sistemoje atsakinga už prokurorų profesinės veiklos reglamentavimą. Teisėjų ir prokurorų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą organizuoja Nacionalinis magistratų institutas – viešoji įstaiga, prižiūrima Aukščiausiosios magistratų tarybos. Prokuratūra savo funkcijas atlieka per konkrečius prokuratūrose dirbančius prokurorus. Prokuratūros veikia prie visų teismų, išskyrus specializuotus profesinės etikos teismus.

Baudžiamasis procesas, vykdomas prokuratūrų prie apeliacinių teismų, apygardos teismų bei nepilnamečių ir šeimos teismų

Prokuratūrų institucinė hierarchija:

 1. Aukščiausią hierarchinę vietą užima prie Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo veikianti prokuratūra (Generalinė prokuratūra), kuriai vadovauja Rumunijos generalinis prokuroras. Ji koordinuoja prie 15 apeliacinių teismų veikiančių prokuratūrų veiklą.
 2. Prokuratūros prie apeliacinių teismų koordinuoja prie 43 apygardos teismų veikiančių prokuratūrų veiklą (įskaitant specializuotą šeimos ir vaikų bylų teismą). Kiekvienai jų vadovauja vyriausiasis prokuroras.
 3. Prokuratūros prie apygardos teismų koordinuoja prokuratūrų prie 176 veikiančių apylinkės teismų veiklą, kiekvienai jų vadovauja pirmasis prokuroras.
 4. Prokuratūros prie 176 veikiančių apylinkės teismų – tai pirmoji (žemiausia) hierarchijos grandis, kiekvienai jų vadovauja pirmasis prokuroras.

Generalinėje prokuratūroje prie Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo veikia du atskiri specializuoti padaliniai:

 • Nacionalinis kovos su korupcija direktoratas (DNA), atsakingas už korupcijos nusikaltimų tyrimą ir kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą. Jam vadovauja pagrindinis prokuroras.
 • Organizuotų nusikaltimų ir terorizmo tyrimo departamentas (DIICOT), atsakingas už organizuotų nusikaltimų ir terorizmo tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Jam vadovauja pagrindinis prokuroras, kurio veiklą prižiūri Rumunijos generalinis prokuroras.

Baudžiamasis procesas, vykdomas prokuratūrų prie karo teismų

Baudžiamąjį procesą dėl karinio personalo padarytų nusikaltimų vykdo karo prokuratūros, turinčios karinių subjektų teisinį statusą. Jos veikia prie apygardos karo teismų, Bukarešto karo teismo ir Bukarešto apeliacinio karo teismo.

Prokurorų funkcinė hierarchija

Prokurorų veikla turi atitikti teisėtumo, nešališkumo ir hierarchinės kontrolės principus.

Vadovaudamiesi įstatymais, prokurorai užtikrina ir gina žmogaus orumą ir asmenų teises.

Kiekvienos prokuratūros prokurorai atskaitingi tos prokuratūros vadovui, kuris pats atskaitingas aukštesnės hierarchinės pakopos prokuratūros vadovui.

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo generalinis prokuroras, Nacionalinio kovos su korupcija direktorato pagrindinis prokuroras ir prokuratūros prie apeliacinio teismo vyriausiasis prokuroras jiems pavaldžius prokurorus gali kontroliuoti tiesiogiai arba per paskirtuosius prokurorus.

Funkcijos ir pareigos

Rumunijoje yra dviejų kategorijų prokurorai:

 1. civilinių bylų prokurorai, atsakingi už privačių asmenų padarytų nusikaltimų tyrimą ir kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą;
 2. karo bylų prokurorai, pirmiausia atsakingi už karinio personalo asmenų padarytų nusikaltimų tyrimą ir kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą.

Nacionaliniu lygmeniu prokurorai skirstomi į tokias kategorijas:

 • Rumunijos generalinis prokuroras (vadovauja prokuratūrai prie Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo);
 • pagrindiniai prokurorai (vadovauja Nacionaliniam kovos su korupcija direktoratui ir Organizuotų nusikaltimų ir terorizmo tyrimo departamentui);
 • vyriausieji prokurorai (prokuratūrų prie apeliacinių teismų vadovai);
 • pirmieji prokurorai (prokuratūrų prie apygardos ir apylinkės teismų vadovai);
 • skyrių vadovai (prokuratūrų vidaus skyriams vadovaujantys prokurorai);
 • departamentų vadovai (prokuratūrų vidaus departamentams vadovaujantys prokurorai);
 • biurų vadovai (prokuratūrų vidaus biurams vadovaujantys prokurorai);
 • prokurorai.

Prireikus teisingumo ministras ex officio arba Aukščiausiosios magistratų tarybos prašymu gali kontroliuoti prokurorus per Rumunijos generalinio prokuroro, Nacionalinio kovos su korupcija direktorato pagrindinio prokuroro arba teisingumo ministro paskirtus prokurorus, ir patikrinti:

 • prokurorų veiklos valdymo efektyvumą;
 • prokurorų veiklos rezultatus ir užduočių vykdymą;
 • prokurorų darbinių santykių su piliečiais ir kitais su jų darbu susijusiais asmenimis kokybę.

Šie kontrolės įgaliojimai neapima visų priemonių, kurių prokurorai gali imtis tirdami baudžiamąją bylą, taip pat visų su jomis susijusių sprendimų.

Teisingumo ministras gali prašyti Rumunijos generalinio prokuroro arba, jei taikytina, Nacionalinio kovos su korupcija direktorato pagrindinio prokuroro pateikti prokuratūrų veiklos ataskaitą ir duoti nurodymus dėl priemonių, kurių reikia imtis nusikalstamumo prevencijai ir veiksmingai kovai su nusikalstamumu.

Prokuratūra prie Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo teikia Aukščiausiajai magistratų tarybai ir teisingumo ministrui metinę veiklos ataskaitą, o teisingumo ministras pateikia Rumunijos parlamentui išvadas dėl šios ataskaitos.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Centrinė teismų sistemos institucija, atsakinga už teisėjų profesinės veiklos reglamentavimą, yra Aukščiausioji magistratų taryba (CSM). Teisėjų ir prokurorų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą organizuoja Nacionalinis magistratų institutas – viešoji įstaiga, prižiūrima Aukščiausiosios magistratų tarybos.

Funkcijos ir pareigos

Rumunijoje teisėjai gali turėti tokią specializaciją:

 • civilinės ir civilinio vykdymo bylos;
 • baudžiamosios ir bausmių vykdymo bylos;
 • komercinės bylos (bankroto teisėjai);
 • bylos pagal šeimos ir nepilnamečių teisę;
 • administracinės ir mokesčių bei finansų bylos;
 • darbo ginčų ir socialinio draudimo bylos;
 • konstitucinės bylos;
 • karo bylos.

Teisininko profesijos organizacinė sistema. Advokatai

Advokatai

Centrinė institucija, atsakinga už advokatų profesinę veiklą, yra Rumunijos nacionalinė advokatūra (UNBR). Tai viešosios teisės įstaiga, kuriai priklauso visos Rumunijos advokatų asociacijos. Ji užtikrina kvalifikuotą teisės į gynybą įgyvendinimą, jai priklausančių advokatų kompetenciją ir drausmę, taip pat jų orumo ir garbės gynimą. Visos Rumunijos advokatų asociacijos priklauso Rumunijos nacionalinei advokatūrai.

Teisinių duomenų bazės

Informacija apie Rumunijos advokatus pateikiama Rumunijos nacionalinės advokatūros svetainėje.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Teisės patarėjai

Teisėje numatyta, kad, vadovaudamiesi asociacijų ir fondų įstatymu, teisės patarėjai gali burtis į asociacijas pagal veiklos sritį ir profesinius interesus apylinkės lygmeniu arba, tam tikrais atvejais, į nacionalines asociacijas. Viena iš profesinių asociacijų, įsteigtų pagal asociacijų ir fondų įstatymą, yra Rumunijos teisės patarėjų sąjunga (OCJR). Jai priklauso visų apylinkių teisės patarėjų asociacijos. Teisės patarėjai gali burtis ir į kitas profesines asociacijas. Teisės patarėjų sąrašai pagal apylinkes skelbiami atskirų OCJR priklausančių asociacijų svetainėse. Nuorodos skelbiamos OCJR svetainėje.

Valstybiniai notarai

Organizacinė sistema

Rumunijos teisingumo ministerija pagal įstatymus teikti notarines paslaugas pavedė Nacionalinei valstybinių notarų sąjungai (UNNP). Nacionalinė valstybinių notarų sąjunga yra valstybinių notarų profesinė organizacija, atsakinga už notarų profesinės veiklos organizavimą, jos narių profesinių interesų apsaugą ir profesijos reputacijos bei autoriteto gynimą. Visi valstybiniai notarai priklauso šiai sąjungai. Notarai susibūrę į 15 rūmų, kiekvienas turi pagrindines patalpas vietos apeliacinio teismo veiklos teritorijoje.

Funkcijos ir pareigos

Rumunijos valstybiniai notarai teikia tokias teisines paslaugas:

 • rengia paveldėjimo pagal įstatymą ir pagal testamentą dokumentus;
 • sudaro sutartis (pardavimo, mainų, išlaikymo, dovanojimo, hipotekos sandorių, asmeninių daiktų įkeitimo ir nuomos sutarčių, sutarčių dėl nekilnojamojo turto) ir kitus aktus (laidavimo, jei prašo atitinkamos institucijos jų administratorių vardu);
 • rengia komercinių organizacijų, asociacijų ir fondų įstatus;
 • tvirtina dokumentų tikrumą;
 • legalizuoja parašus, parašų pavyzdžius ir antspaudus;
 • atlieka visas kitas įstatymų nustatytas notarines funkcijas.

Kitos teisininkų profesijos

Antstoliai

Rumunijos nacionalinė antstolių sąjunga (UNEJ) yra viešosios įstaigos statusą turinti profesinė antstolių organizacija, kuriai priklauso visi antstoliai. Ji atsakinga už antstolių profesinių interesų ir profesinės reputacijos bei autoriteto gynimą. Pagrindinė jos užduotis – atstovauti savo narių interesams ir juos ginti. Antstoliai susibūrę į 15 rūmų, o kiekvieni rūmai veikia prie atitinkamo apeliacinio teismo.

Antstolių sąrašas skelbiamas Rumunijos nacionalinės antstolių sąjungos ir Teisingumo ministerijos svetainėse. Tačiau šių dviejų duomenų bazių struktūra skirtinga.

Teismo tarnautojai

Centrinė teismų sistemos institucija, atsakinga už teismo tarnautojų profesinės veiklos reglamentavimą, yra Aukščiausioji magistratų taryba (CSM).

Nacionalinė teismo tarnautojų mokykla (SNG) yra viešoji įstaiga, prižiūrima Aukščiausiosios magistratų tarybos. Ji atsakinga už teismo tarnautojų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą.

Rumunijos teismų sistemoje yra kelių kategorijų teismo tarnautojų:

 • teismo sekretoriai;
 • statistikos rinkėjai;
 • mokslinių tyrimų tarnautojai;
 • IT tarnautojai;
 • archyvarai;
 • registratoriai.

Daugiau informacijos apie šią profesiją galima rasti šiame dokumente PDF (390 Kb) en.

Paskutinis naujinimas: 09/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.