Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinių profesijų rūšys

Škotija

Šiame puslapyje apžvelgiamos JK Škotijos jurisdikcijos pagrindinės teisininkų profesijos. Pateikiama informacija apie teisėjus, prokurorus ir teisininkus.

Turinį pateikė
Škotija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisėjai

Škotijoje atskiros teisėjo profesijos nėra. Tik patyrę solisitoriai ir advokatai gali tapti teisėjais. Škotijoje teisėjo statusą turi šie teismo pareigūnai:

  • Sesijų teismo lordas pirmininkas,
  • lordas teisėjas sekretorius,
  • vyriausieji apygardos teisėjai, pirmininkaujantys kiekvienos iš šešių Škotijos apygardų teismams,
  • Sesijų teisme posėdžiaujantys teisėjai vadinami Teisingumo kolegijos senatoriais,
  • Aukščiausiajame baudžiamajame teisme posėdžiaujantys teisėjai vadinami lordais baudžiamojo teismo įgaliotiniais,
  • apygardos teisėjai,
  • ne visą darbo dieną dirbantys apygardos teisėjai dažniausiai pavaduoja nuolatinius apygardos teisėjus,
  • taikos teisėjai yra taikos teisingumo teismuose po vieną arba trise posėdžiaujantys teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai, padedami teisininko kvalifikaciją turinčio sekretoriaus arba teisės eksperto.

Prokurorai

Organizacinė sistema

Škotijoje už visą baudžiamąjį persekiojimą atsakinga Karališkoji prokuratūra ir prokurorų tarnyba (angl. Crown Office and Procurator Fiscal Service). Prokuratūrai ir jos tarnybai vadovauja lordas advokatas (angl. Lord Advocate), kuris taip pat yra Škotijos vyriausybės ministras, ir jo pavaduotojas – generalinis solisitorius (angl. Solicitor General).

Karališkoji prokuratūra ir prokurorų tarnyba (COPFS) turi išimtinę kompetenciją vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, staigios ir įtartinos mirties atvejų tyrimą ir skundų dėl policijos veiksmų nagrinėjimą.

1998 m. Škotijos akte (48 skirsnyje) numatyta, kad lordas advokatas (kaip Škotijos baudžiamojo persekiojimo ir mirties atvejų tyrimo sistemos vadovas) bet kokį sprendimą priima nepriklausomai nuo kitų asmenų.

Prokurorais gali tapti tik kvalifikuoti teisininkai arba advokatai.

Funkcijos ir pareigos

Policija (ar kitos specializuotos atskaitingos agentūros, pvz., Jos Didenybės mokesčių ir muitų inspekcija) atlieka pirminį nusikaltimo tyrimą ir pateikia ataskaitą vietos prokurorui (angl. Procurator Fiscal). Prokuroras šią ataskaitą apsvarsto ir nusprendžia, ar imtis veiksmų visuomenės interesui apginti. Priimdamas sprendimą, prokuroras apsvarsto, ar pakanka įrodymų, ir jeigu taip, kokių veiksmų imtis: vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, taikyti tiesioginę priemonę (pvz., piniginę baudą) ar nesiimti jokių veiksmų. Bylose, kurias turi nagrinėti prisiekusieji, prieš priimdamas sprendimą pradėti baudžiamąjį persekiojimą, prokuroras apklausia liudytojus, surenka ir patikrina teismo ekspertizės ir kitus įrodymus. Tada jis pateikia ataskaitą Karališkajai prokuratūrai (angl. Crown Counsel), kuri nusprendžia, ar pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema. Teisininkai

Advokatai (baristeriai)

Advokatai yra Škotijos advokatūros nariai. Jie turi teisę dalyvauti visų Škotijos teismų posėdžiuose, tačiau didžioji jų darbo dalis – dalyvauti aukštesnės instancijos teismų (Sesijų teismo ir Aukščiausiojo baudžiamojo teismo) posėdžiuose ir teikti specialisto nuomones teisės klausimais. Vyresnieji advokatai vadinami karalienės advokatais. Visi advokatai yra Advokatų draugijos nariai.

Solisitoriai (patarėjai teisės klausimais)

Solisitorių tarp teisininkų daugiausia. Jie gali konsultuoti visais teisės klausimais ir atstovauti klientams teisme. Visi solisitoriai yra Škotijos teisės draugijos nariai. Ši draugija gina profesinius solisitorių interesus ir su šia profesija susijusius viešuosius interesus.

Dar yra solisitorių-advokatų, kurie taip pat yra Škotijos teisės draugijos nariai. Kaip ir advokatai (žr. pirmiau), jie gali dalyvauti Sesijų teismo ir Aukščiausiojo baudžiamojo teismo posėdžiuose.

Notarai

Valstybiniai notarai yra solisitoriai, registruojantys tam tikrus sandorius ir pasirašantys konkrečius teisinius dokumentus. Tai nėra atskira savarankiška teisininkų profesija.

Patentų ir prekių ženklų patikėtiniai

Patentų ir prekių ženklų srities patikėtinių specializacija – teikti konsultacijas intelektinės nuosavybės klausimais. Jie teikia klientams šios srities teisines konsultacijas, pirmiausia dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registravimo ir dėl su jais susijusio baudžiamojo persekiojimo, taip pat dėl kitų su intelektine nuosavybe susijusių aspektų, įskaitant autorių teisių apsaugą. Kitaip nei civilinė ar baudžiamoji teisė, materialioji intelektinės nuosavybės teisė taikoma visoje Jungtinės Karalystės teritorijoje. Su intelektinės nuosavybės teisėmis susiję ginčai Škotijoje paprastai turi būti nagrinėjami Sesijų teisme, kadangi šiam teismui priklauso išimtinė jurisdikcija patentų ir daugelio kitų registruotų intelektinės nuosavybės teisių srityje (ypač Bendrijos prekių ženklų ir Bendrijos registruoto dizaino srityje). Šiame teisme taip pat dirba keli paskirtieji intelektinės nuosavybės bylų teisėjai ir taikomos specialios intelektinės nuosavybės bylų nagrinėjimo taisyklės. Patentų ir prekių ženklų srities patikėtiniai gali tiesiogiai atstovauti klientams Valstybiniame patentų teisme ir JK intelektinės nuosavybės biurui padavus skundus Aukščiausiojo teismo Patentų teismui Anglijoje ir Velse. Patentų patikėtiniai, turintys kvalifikaciją, leidžiančią bylinėtis teisme, taip pat gali dalyvauti ginčo nagrinėjime Aukščiausiajame teisme Londone, tačiau pagal esamą tvarką patentų ir prekių ženklų patikėtiniai negali atstovauti klientams intelektinės nuosavybės ginčų bylose, nagrinėjamose Škotijos teismuose. Taigi Škotijoje intelektinės nuosavybės ginčų nagrinėjime šiuo metu dalyvauja intelektinės nuosavybės srityje besispecializuojantys teisininkai, kurie dažnai dirba kartu su patentų ir prekių ženklų srities patikėtiniais.

Dauguma patentų ir prekių ženklų srities patikėtinių verčiasi privačia praktika atitinkamos specializacijos advokatų kontorose, o kai kurie iš jų dirba pramonės įmonėms.

Patentų patikėtinių asociacija (angl. CIPA) atstovauja patentų srities patikėtinių interesams visoje Jungtinėje Karalystėje. Jos funkcijos – tartis su vyriausybe dėl intelektinės nuosavybės teisės aktų, užtikrinti patentų srities patikėtinių ir stažuotojų švietimą ir rengti jų mokymus, taip pat palaikyti ryšius su šios profesijos atstovų veiklą reguliuojančiomis įstaigomis. CIPA tikslas – populiarinti šią profesiją ir intelektinės nuosavybės teisę.

Prekių ženklų patikėtinių asociacija (angl. ITMA) visoje Jungtinėje Karalystėje atstovauja prekių ženklų patikėtiniams ir jų profesiniams interesams. Šios asociacijos funkcijos – vykdyti lobistinę veiklą ir derėtis su vyriausybe, jos nepriklausomu teisėkūros padaliniu (IPReg) ir kitomis svarbiomis organizacijomis. Ji organizuoja prekių ženklų patikėtinių švietimą, mokymus ir konsultacijas, taip pat populiarina šią profesiją ir intelektinės nuosavybės teisę.

Intelektinės nuosavybės teisinio reglamentavimo biuras (angl. IPReg) nagrinėja reguliavimo ir drausminimo klausimus, taip pat nustato patentų ir prekių ženklų srities patikėtinių veiklos standartus, prižiūri, kaip jų laikomasi, ir juos įgyvendina visoje Jungtinėje Karalystėje. Jis veikia gindamas viešąjį interesą ir tvarko patentų ir prekių ženklų patikėtinių (asmenų ir įmonių) registrus.

Kitos teisininkų profesijos

Apygardos teismo pareigūnai ir pasiuntiniai yra teismo pareigūnai, atsakingi už dokumentų įteikimą ir teismo nutarčių vykdymą Škotijoje. Ir pasiuntiniai, ir apygardos teismo pareigūnai dirba privačiose įmonėse, jų užmokestis nustatytas antrinės teisės aktuose.

2007 m. Bankroto ir patikimumo (Škotija) akto 60 skirsnyje pasiuntinių ir apygardos teismo pareigūnų pareigybės panaikinamos ir pakeičiamos nauja teismo pareigūno (angl. Judicial Officer) pareigybe. Remdamasis naujosios Škotijos civilinėse bylose priimtų sprendimų vykdymo komisijos rekomendacija, teismo pareigūnams įgaliojimus suteikia Sesijų teismo lordas pirmininkas.

Susijusios nuorodos

Karališkoji prokuratūra ir prokurorų tarnyba, Advokatų draugija, Škotijos teisės draugija, Škotijos teisės įstaigų asociacija; Patentų patikėtinių asociacija, Prekių ženklų patikėtinių asociacija, Intelektinės nuosavybės teisinio reglamentavimo biuras.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.