Juridisko profesiju veidi

Beļģija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Beļģijā.

Saturu nodrošina
Beļģija

Juridiskās profesijas — ievads

Šajā iedaļā ir sniegta noteikta informācija par šādām juridiskajām profesijām:

 • prokurori,
 • tiesneši,
 • advokāti,
 • notāri un
 • tiesu izpildītāji.

Valsts prokuratūra

Organizācija

Valsts prokuratūru veido tiesneši, kuri darbojas valsts prokuratūras dienestā vai darba tiesas prokuratūras nodaļā un kuri savā darbībā pilda dienesta pienākumus tās tiesas piekritības jomā, pie kuras tie darbojas.

Tiesas rajona līmenī karaļa prokurors un viņa pirmie vietnieki un vietnieki rīkojas kā valsts prokurors pirmās instances tiesā, īpaši nepilngadīgo tiesā, kas ir pirmās instances tiesas nodaļa, kā arī policijas tiesā(-ās) un Komerclietu tiesā savas piekritības robežās.

Darba tiesās šīs funkcijas pilda prokurors, kas darbojas darba tiesās, kuram palīdz vietnieki un attiecīgā gadījumā pirmie vietnieki. Tie šajā statusā darbojas arī krimināltiesās, kas ir pirmās instances tiesu nodaļas, un policijas tiesā(-ās) krimināllietās, kas ir to piekritībā.

Apelācijas tiesu un darba apelācijas tiesu līmenī valsts prokurora lomu pilda ģenerālprokurors, kurš vada un pārrauga valsts ģenerālprokuratūras dienesta un darba tiesu ģenerālprokuratūras nodaļas. Ģenerālprokuratūras dienesta gadījumā ģenerālprokuroram palīdz vecākais ģenerāladvokāts, ģenerāladvokāti un ģenerālprokurora vietnieki. Ģenerālprokuratūras nodaļā darbojas vecākais ģenerāladvokāts, ģenerāladvokāti un ģenerāladvokāta vietnieki.

Kasācijas tiesā valsts prokuratūras funkciju pilda šīs tiesas ģenerālprokurors, kuram palīdz vecākais ģenerāladvokāts un ģenerāladvokāti. Lai gan tiek izmantota vienāda terminoloģija, šeit valsts prokuratūrai ir cits uzdevums. Kasācijas tiesa nelemj par lietas būtību, bet nodrošina likumības ievērošanu tiesas procesā.

Prokurors, veicot atsevišķu izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības, ir neatkarīgs, neskarot kompetentā ministra tiesības izdot rīkojumus par saukšanu pie atbildības un saistošus norādījums kriminālpolitikas jomā, tostarp attiecībā uz izmeklēšanas un saukšanas pie atbildības stratēģiju.

Loma un uzdevumi

Valsts prokuratūras pārziņā ir vairāki uzdevumi un pienākumi. Šie uzdevumi un pienākumi ir aplūkojami krimināllietu un civillietu izskatīšanas un uzraudzības līmenī.

 • Krimināllietās valsts prokuratūras amatpersonas nodrošina (sabiedrības interesēs) kriminālprocesa pareizu norisi un atrisinājumu. Tas tiek darīts gan attiecībā uz lietas izskatīšanu pēc būtības, gan iepriekšējā informēšanas un izmeklēšanas procesa posmā (izmeklēšanas tiesu gadījumā – pirmstiesas palāta un apsūdzības palāta). Iztiesāšanas laikā tās prasa ievērot krimināllikumu, un vienlaicīgi tās nodrošina nepieciešamo pasākumu īstenošanu, lai pienācīgi izpildītu piespriestos sodus. Zvērināto tiesā valsts prokuratūras uzdevumu pilda ģenerālprokurors, kas darbojas pie apelācijas tiesas, kurš arī var šīs funkcijas deleģēt prokuratūras dienesta amatpersonai.
 • Civillietās valsts prokuratūra pēc savas ierosmes iesaistās likumā paredzētos gadījumos un kad vien sabiedriska kārtība to prasa. Šādās lietās valsts prokuratūra sniedz atzinumu (rakstisku vai mutisku) par attiecīgo lietu. Valsts prokuratūrā obligāti jāvēršas pēc atzinuma lietās, kas ir saistītas ar Tiesu kodeksa (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 764. panta 1. daļā uzskaitītajiem konkrētajiem jautājumiem. Valsts prokuratūra turklāt var sniegt atzinumu citās lietās, kad tā lemj, ka tas ir atbilstīgi, un atzinumu pēc savas iniciatīvas var lūgt arī tiesa (Tiesas kodeksa 764. panta 2. daļa).

Papildus šiem galvenajiem uzdevumiem valsts prokuratūras piekritībā ir arī uzraudzīt un pienācīgi īstenot lēmumus un pamatnostādnes saistībā ar kriminālpolitiku.

Kriminālpolitikas pamatnostādnes nosaka Tieslietu ministrs pēc apspriešanās ar Ģenerālprokuroru kolēģiju (kuru veido pieci ģenerālprokurori, kas darbojas pie apelācijas tiesām).

Šī Kolēģija ir pakļauta tieslietu ministram un tā pieņem lēmumus, kuru mērķis ir panākt maksimālu saskanību stratēģijas izveidē un koordinēšanā, kā arī valsts prokuratūras pienācīgu darbību kopumā.

Kolēģijas piekritībā ir visa Karalistes teritorija, un tās lēmumi ir saistoši ģenerālprokuroriem, kuri darbojas pie apelācijas tiesām, un visiem tās pakļautībā un vadībā esošajiem valsts prokuratūras locekļiem.

Papildu informācija ir pieejama valsts prokuratūras tīmekļa vietnē.

Tiesneši

Organizācija

Beļģijas valsts balstās uz varas dalīšanas principu, proti, likumdošanas varu, izpildvaru un tiesu varu. Tiesu vara ir neatkarīga.Pastāv nošķīrums starp tiesu tiesnešiem (tiesneši tiesās un apelācijas tiesās) un tiesu amatpersonām (valsts prokuratūra vai valsts prokuratūras dienests – skatīt iepriekš).Tiesu vara (tiesneši) lemj par strīdiem, un to īsteno tiesas. Tā arī pārbauda izpildvaras aktu likumību. Kopumā tos tiesu tiesnešus, kuri darbojas zemākā līmeņa tiesās, apzīmē ar terminu “tiesnesis”, savukārt tos, kuri darbojas apelācijas tiesās, apzīmē ar terminu “padomnieks”.Tiesu tiesnešu uzdevums ir piemērot likumu situācijai/strīdam, kas tiem jāizskata civillietā, kā arī personām, kuras izdarījušas pārkāpumu. Dažās tiesās kopā ar profesionāliem tiesnešiem darbojas tiesu piesēdētāji. Tiesu piesēdētāji darbojas šādās tiesās.

 • Komerclietu tiesa: profesionāli tiesneši un komerclietu tiesneši (tiesu piesēdētāji).
 • Darba tiesa: profesionāli tiesneši un tiesneši no sabiedrības vidus (tiesu piesēdētāji).
 • Sodu izpildes tiesa: profesionāli tiesneši un soda izpildes novērtētāji.

Tiesu varas ietvaros valsts prokuratūra pilda īpašu sabiedrisku uzdevumu, kas papildus krimināltiesību normu ievērošanai ietver arī civiltiesiskus uzdevumus, cita starpā sociālo tiesību, nepilngadīgo tiesību un komerctiesību jomā.

Pārvaldība un atbalsts

Tiesu kolēģija

Tiesas ir daļa no tiesu varas. Tās demokrātiskas tiesiskas valsts un likumdevēja piešķirto pilnvaru ietvaros dod ieguldījumu konfliktu atrisināšanā vai novēršanā neatkarīgā, objektīvā un profesionālā veidā, vienlaikus ievērojot tiesību normas un izmantojot pieejamos līdzekļus, lai sasniegtu labāko iespējamo kvalitāti.
Kolēģija palīdz tiesām veikt to galveno uzdevumu:

 • pārredzamā, profesionālā un pamatotā veidā pieprasīt vajadzīgos resursus un nodrošināt to optimālu izmantošanu;
 • būt par tiesu vadības runaspersonu attiecībās ar ārējiem dalībniekiem;
 • sniegt atbalstu tiesu pārvaldībai.

Prokuroru kolēģija

Papildus pieciem prokuroriem Prokuroru kolēģiju veido federālais prokurors, trīs karaļa prokuroru padomes locekļi un viens prokurors no darba tiesu padomes. Tie kopā risina visus jautājumus, kas saistīti ar valsts prokuratūras labu pārvaldību.
Ģenerālprokuroru kolēģijas priekšsēdētājs ir arī Prokuroru kolēģijas priekšsēdētājs.
Pirmkārt, Prokuroru kolēģija sniedz administratīvu atbalstu kriminālpolitikas īstenošanā, kā to noteikusi Ģenerālprokuroru kolēģija. Otrkārt, tā cenšas panākt pilnīgu kvalitāti valsts prokuratūrā, jo īpaši komunikācijas, zināšanu pārvaldības, datorizācijas, darba slodzes mērīšanas, darba procesu, statistikas un stratēģiskās cilvēkresursu pārvaldības jomā. Visbeidzot, tā nodrošina vadības atbalstu tiesu iestādēm, t. i., ģenerālprokuratūrām, darba tiesu ģenerālprokuratūrām, karaļa prokuratūrām, darba tiesu prokuratūrām un federālajai prokuratūrai.
Lai veiktu šos uzdevumus, Prokuroru kolēģija veic visus vajadzīgos pasākumus un var izdot saistošus ieteikumus un pamatnostādnes.
Tā sanāk kopā vienreiz nedēļā. Tā regulāri rīko apspriedes ar tieslietu ministru.

Atzinumi

Tiesu iestāžu konsultatīvā padome

Tiesu iestāžu konsultatīvā padome pārstāv tiesu iestādes sarunās ar iestādēm visos jautājumos, kas saistīti ar tiesnešu statusu, darba apstākļiem un tiesībām.

Autonomās un federālās tieslietu iestādes

Augstākā tieslietu padome
Kontrole un atzinumi

Augstākajai tieslietu padomei ir pienākums palīdzēt Beļģijas tiesām labāk darboties, uzņemoties izšķirošu lomu tiesnešu atlasē un iecelšanā, veicot ārēju kontroli pār tiesu darbību, jo īpaši veicot revīzijas, veicot konkrētas izmeklēšanas un izskatot sūdzības, kā arī sniedzot atzinumus.
Augstākā tieslietu padome ir neatkarīga no parlamenta, valdības un tiesu varas.

Tiesiskās apmācības institūts

Apmācība

Tiesiskās apmācības institūts ir neatkarīga federālā struktūra, kas ir atbildīga par tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku pilnīgas profesionālās attīstības un izglītības politikas izstrādi un īstenošanu ar mērķi veicināt kvalitatīvu tiesu sistēmu.

Advokāti

Loma un uzdevumi

Advokāti ir tiesību un tieslietu jomas profesionāļi. Viņiem ir jāievēro profesionālās rīcības noteikumi, kas garantē viņu pilnīgu neatkarību. Advokātu pienākums ir neizpaust profesionālos noslēpumus.Advokāti ir apmācīti darbību veikšanai dažādās tiesību jomās, kuras bieži vien pārklājas (uzņēmējdarbības tiesības, administratīvās tiesības, pilsētplānošanas tiesības, nodokļu tiesības, ģimenes tiesības u.c.). Prakses laikā advokāti var specializēties vienā vai vairākās no minētajām jomām, kurās viņi ir uzkrājuši īpašu pieredzi.

Advokātu uzdevums ir palīdzēt klientiem, ne tikai stājoties tiesas priekšā, bet jebkurā situācijā, kurā klientam var rasties nepieciešamība pēc juridiskas palīdzības, oficiāla pārstāvja, redaktora vai pat morāla atbalsta sniedzēja.

Kopumā advokātiem ir trīs uzdevumi.

 • Advokāti konsultē.
 • Advokāti samierina.
 • Advokāti aizstāv.

Advokāti var aizstāvēt un pārstāvēt klientus jebkurā karalistes tiesā (policijas tiesā, miertiesā, Komerclietu tiesā, Darba tiesā, apelācijas tiesā, Darba un sociālo lietu apelācijas tiesā, Zvērināto tiesā, Valsts padomē), gan citu Eiropas Savienības dalībvalstu tiesās.

Viņi palīdz arī šķīrējtiesas vai starpniecības procedūrās, jebkuras alternatīvās strīdu izšķiršanas metodes vai sanāksmes vai sapulces ietvaros.

Advokāti ne tikai palīdz risināt strīdus. Viņi, sniedzot konsultācijas un izstrādājot vai pielāgojot līgumus, bieži vien palīdz no tiem izvairīties.

Vēl advokāti var palīdzēt nekustamā īpašuma izīrēšanā vai iegādē, ja vēlaties izveidot uzņēmumu, ja vairs nespējat segt parādsaistības, ja vēlaties noslēgt līgumu ar jaunu darba devēju, ja esat kļuvis par negadījuma vai uzbrukuma upuri, ja esat saņēmis uzaicinājumu ierasties tiesā, ja šķiraties no dzīvesbiedra u.tml.

Advokāts ikvienam

Cilvēkiem ar maziem ienākumiem likumā ir paredzēts juridiskās palīdzības pakalpojums (iepriekš saukts par pro deo) un juridiskais atbalsts.

Juridiskās palīdzības ietvaros persona var saņemt bezmaksas vai daļēji apmaksātus advokāta pakalpojumus. Tās sniegšana tiek organizēta 2 līmeņos.

 • Primārā juridiskā palīdzība ir pieejama visiem neatkarīgi no ienākumu līmeņa. Šajā gadījumā tiek piedāvāti pakalpojumi, kuru ietvaros jūs varat tikties ar advokātu īsas konsultācijas saņemšanai: saņemt pirmo juridisko padomu, iesniegt informācijas pieprasījumu u.tml.Par primārās juridiskās palīdzības sniegšanu atbild juridiskās palīdzības komisijas (Commissions d’Aide Juridique – C.A.J.).
 • Sekundārā juridiskā palīdzība ir pieejama personām, kas atbilst noteiktiem finanšu nosacījumiem vai atrodas noteiktā situācijā. Šīs palīdzības sniegšana ir pilnībā vai daļēji bez maksas atkarībā no situācijas, un tās ietvaros var panākt, ka tiek norīkots advokāts, kas palīdzēs jums tiesas vai administratīvā procesā, sniegs padziļinātas konsultācijas vai pat pildīs starpnieka pienākumus.Par sekundārās juridiskās palīdzības sniegšanu atbild juridiskās palīdzības biroji (Bureaux d’Aide Juridique – B.A.J.).

Juridiskā palīdzība ļauj pilnībā vai daļēji segt procedūras izmaksas (kancelejas, reģistrācijas izdevumi, maksa par tiesu izpildītāja, notāra, eksperta pakalpojumiem u.tml.). Lai saņemtu šo palīdzību, klients pats vai ar advokāta starpniecību vēršas juridiskās palīdzības birojā.

Atbildīgās iestādes

Visi advokāti ir advokātu kolēģijas biedri. Pašlaik Beļģijā ir 25 advokātu kolēģijas.

Beļģijas franču valodā un vācu valodā runājošo advokātu kolēģiju apvienība (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone – AVOCATS.BE) ir organizācija, kurā apvienoti visi valsts franču valodas un vācu valodas kopienu tiesas rajoni (11 franču valodas kopienu tiesas rajoni un 1 vācu valodas kopienas tiesas rajons).

Beļģijas nīderlandiešu valodā runājošo advokātu kolēģiju apvienība (Orde van Vlaamse Balies – O.V.B.) ir organizācija, kurā apvienoti visi valsts nīderlandiešu valodas kopienu tiesas rajoni (13 tiesas rajoni).Informācija par advokāta profesiju ir pieejama šādās tīmekļa vietnēs:

Piekļuve šai datubāzei ir bez maksas.

Notāri

Notāri ir karaļa ieceltas valsts amatpersonas, kuru īpašais uzdevums ir apliecināt to klātbūtnē veiktu dokumentu vai darījumu patiesumu. Saskaņā ar likumu noteiktiem dokumentiem vai darbībām ir nepieciešams notāra apliecinājums, lai fiksētu pušu vienošanos (publiski dokumenti). Tādējādi, piemēram, notāra apliecinājums ir nepieciešams, pārdodot īpašumu. Papildus publisku dokumentu sagatavošanai notāra pakalpojumus var izmantot arī mantojuma lietu kārtošanai, privāta līguma sagatavošanai vai atzinuma iegūšanai u.c.

Notāru kompetencē ir trīs galvenās jomas:

 • īpašuma tiesības (nekustamā īpašuma pārdošana, aizņēmums u.c.),
 • ģimenes tiesības (laulību līgumi, mantošana, šķiršanās u.c.),
 • komerctiesības (uzņēmumu dibināšana u.c.).

Ir izveidota Valsts notāru palāta. Tās galvenie uzdevumi ir šādi:

 • kompetences ietvaros pārstāvēt Beļģijas notārus attiecībās ar valsts iestādēm,
 • izstrādāt profesionālās ētikas noteikumus,
 • sniegt derīgus ieteikumus notāru palātām saistībā ar disciplīnas ievērošanu.

Pastāv arī provinču līmeņa notāru palātas, kas ir šo profesiju pārstāvošas organizācijas, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt profesionālās ētikas noteikumu ievērošanu un atrisināt profesionālos strīdus (piemēram, izskatīt sūdzības). Attiecībā uz sūdzību izskatīšanu ir izveidots arī Valsts mediācijas dienests notāriem (www.ombudsnotaire.be).

Visbeidzot, notāri ir apvienoti Beļģijas Notāru karaliskajā federācijā (Fédération Royale du Notariat Belge – Fednot).  Fednot ir profesionāla notāru apvienība, kas atbalsta notāru birojus ar juridiskiem atzinumiem, konsultācijām un ieteikumiem par notāru biroja pārvaldību, IT risinājumiem, apmācību un informāciju plašai sabiedrībai. Fednot attiecas uz 1150 notāru biroju tīklu, kas ietver 1550 notārus un 8000 darbinieku.

Papildu informācija ir pieejama Beļģijas Notāru karaliskās federācijas tīmekļa vietnē.

Citas juridiskās profesijas

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītājs ir valsts amatpersona, kas pilda savas funkcijas pašnodarbinātā statusā. Citiem vārdiem sakot, tam piemīt divējāda profesionālā identitāte – no vienas puses, tas ir valsts amatpersona, un, no otras puses, tas ir neatkarīgs savu funkciju izpildē.

Tiesu izpildītājs ir valsts amatpersona, jo valsts tam ir deleģējusi atsevišķas valsts pilnvaras. Tādēļ tas nevar atteikties atbildēt uz pieprasījumu iesaistīties, izņemot gadījumus, kad to neļauj viņu profesionālās ētikas kodekss vai likums, kā, piemēram, interešu konflikta vai nelikumīga pieprasījuma gadījumā. Tādēļ tiesu izpildītājs nekad nerīkojas pēc savas iniciatīvas, bet vienmēr pēc pieprasījuma, kuru izteicis kāds, kas tam uztic oficiālu uzdevumu. Katra uzdevuma izpildē tam ir jāievēro dažādas juridiskās prasības. Turklāt tiesu izpildītājs par savu darbību var saņemt samaksu, lai pilnībā vai daļēji segtu savas izmaksas.

Kā pašnodarbināta persona tiesu izpildītājs darbojas neatkarīgi un objektīvi. Turklāt tā profesionālā pieredze ir visu personu rīcībā. Tas nozīmē, ka no valsts iestādēm tas nesaņem nekādu atalgojumu, piemaksu vai kompensāciju. Tam par visu jāmaksā pašam.

Tiesu izpildītāja iesaistīšanās jomas iedalās divās plašākās kategorijās: “ārpustiesas” iesaistīšanās (parādu piedziņa savstarpēji vienojoties, protokoli) un “tiesas” iesaistīšanās (proti, nolēmuma izpilde). Veicot šādas darbības, tam bieži ir jāsniedz jums informācija par to, kā jūs varat īstenot savas tiesības, un jāatbild uz jūsu jautājumiem par saviem pienākumiem. Atšķirību nerada tas, vai jūs izmantojat tā pakalpojumus, vai arī tā rīcība skar jūs.

Katrā tiesu rajonā ir palāta, kuru veido visi attiecīgā rajona tiesu izpildītāji. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ka rajona tiesu izpildītāji ievēro disciplīnas noteikumus, likumus un noteikumus, kas uz tiem attiecas, un atrisina strīdus, kādi var rasties tiesu izpildītāju starpā.

Pastāv arī Beļģijas Tiesu izpildītāju nacionālā palāta, kuras galvenie uzdevumi ir šādi:

 • nodrošināt tiesu izpildītāju disciplīnas un profesionālās ētikas noteikumu vienveidīgumu,
 • aizstāvēt savu biedru intereses un
 • pārstāvēt viņus.

Papildu informācija ir pieejama Beļģijas Tiesu izpildītāju nacionālās palātas tīmekļa vietnē.

Citas profesijas

Tiesnešiem un valsts prokuratūras amatpersonām palīdz dažādu administratīvo un juridisko profesiju pārstāvji: tiesas sēžu sekretāri, juridiskie sekretāri, prokuratūras juristi, prokuratūras sekretāri un administratīvie darbinieki.

Visās tiesas sēdēs tiesnesim palīdz tiesas sēžu sekretārs (greffier/griffier). Tiesas sēžu sekretārs sagatavo tiesneša darbu, piemēram, sagatavojot tiesas sēdei nepieciešamos dokumentus. Tiesas sēdes laikā tiesas sēžu sekretārs protokolē tiesas sēdes norisi un dalībnieku izteikumus un nodrošina visu dokumentu pareizu sagatavošanu. Tiesas sēžu sekretārs turklāt nodrošina un koordinē tiesas kancelejas (greffe/griffie) administratīvo un grāmatvedības uzdevumu veikšanu. Katrā tiesā darbojas kanceleja, ko vada kancelejas vadītājs. Atkarībā no tiesas lieluma kancelejā strādā viens vai vairāki tiesu sēžu sekretāri. Tiesas sēžu sekretāriem palīdz administratīvie darbinieki.

Juridiskie sekretāri (référendaires/referendarissen) ir juristi, kas tiesnešiem palīdz sagatavot nolēmumus. Viņi palīdz lietu izskatīšanā, sekojot viena vai vairāku tiesnešu norādījumiem un viņu atbildības ietvaros. Juridiskie sekretāri iepazīstas ar lietām, analizē juridiskos jautājumus un no juridiskā viedokļa sagatavo nolēmumu projektus.

Valsts prokuratūras amatpersonas var piesaistīt juristus lietu juridiskai sagatavošanai. Šos juristus sauc par prokuratūras juristiem (juristes du parquet/parketjuristen). Tie veic juridisko analīzi, pārvalda informāciju vai no juridiskā viedokļa sagatavo pavēstes un uzaicinājumus, sekojot viena vai vairāku prokuratūras amatpersonu norādījumiem un viņu atbildības ietvaros.

Katrā prokuratūrā ir prokuratūras sekretariāts, ko vada galvenais sekretārs. Prokuratūras sekretāri palīdz prokuratūras amatpersonām darbā ar dokumentiem un prokuratūras reģistriem un lietu materiālu sagatavošanā. Prokuratūras sekretāri atjaunina prokuratūras dokumentus un reģistrus, uzglabā arhīvus utt. Prokuratūras sekretāru skaits ir atkarīgs no prokuratūras izmēriem. Prokuratūras sekretāriem palīdz administratīvie darbinieki.

Tiesu kancelejās un prokuratūru sekretariātos strādā liels skaits administratīvo darbinieku. Viņi nodrošina izskatīšanā esošo lietu materiālu administratīvo apstrādi un datu reģistrāciju datubāzēs. Administratīvie darbinieki kārto korespondenci un arhīvus un gādā par kancelejas vai prokuratūras apmeklētāju uzņemšanu.

Plašāka informācija par šīm profesijām atrodama šajā dokumentā  PDF (378 Kb) fr.

Organizācijas, kas sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas

Visi pilsoņi var iegūt bezmaksas sākotnējās juridiskās konsultācijas, ko sniedz tiesību profesionāļi. Tā ir primārā juridiskā palīdzība:

 • praktiska informācija,
 • juridiska informācija,
 • sākotnējs juridisks atzinums vai
 • norīkojums uz specializētu organizāciju.

Jautājums netiek tūlīt atrisināts, bet tiek sniegtas sākotnējas vadlīnijas. Juridiskās palīdzības kontaktpunkti ir izveidoti pie zemākā līmeņa tiesām, miertiesām, kopienas tiesu centriem, dažām pašvaldībām, vairuma publisko sociālās labklājības centru un dažādām bezpeļņas organizācijām, kurām ir juridiskais dienests.

Papildu informācija ir pieejama šādā tiešsaistes brošūrā: Juridiskā palīdzība: labāka tiesu pieejamība.

Juridiskās datubāzes

Papildu informācija ir pieejama Federālā publiskās pārvaldes dienesta tieslietās tīmekļa vietnē (Tieslietu ministrija).

Lapa atjaunināta: 28/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.