Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Juridisko profesiju veidi

Dānija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Dānijā.

Saturu nodrošina
Dānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Prokurori

Organizācija

Dānijas prokuratūra ir tieslietu ministra pakļautībā, kurš veic prokuroru darba uzraudzību. Prokuratūra sastāv no prokuratūras direktora, valsts prokuroriem un policijas priekšniekiem.  

Prokuratūras direktors (ģenerālprokurors) piedalās krimināllietu izskatīšanā Augstākajā tiesā, kā arī piedalās Krimināllietu izskatīšanas komisijas tiesas sēdēs.

Ģenerālprokurors ir vecākais prokurors attiecībā pret pārējiem prokuroriem un uzrauga viņu darbu. Viņš vai viņa izskata sūdzības par lēmumiem, kurus pieņēmuši valsts prokurori pirmajā instancē.

Loma un pienākumi

Prokuratūras uzdevumi un organizācija ir raksturota Dānijas Likuma par tiesu sistēmas pārvaldi (Danish Administration of Justice Act)10. daļā (95. - 107. pants).

Prokuratūras uzdevums ir ierosināt lietu saskaņā ar likumu, sadarbojoties ar policiju. 96. panta 2. punkts nosaka, ka prokuratūra izvēlas lietas izmeklēšanas tempu atbilstoši tās raksturam. Prokuratūra nodrošina to, ka lieta tiek ierosināta pret vainīgo personu, nevis nevainīgo personu („objektivitātes princips”).

Seši rajona prokurori vada krimināllietas – apelācijas un zvērināto lietas – augstajās tiesās un uzrauga policijas priekšnieku darbu krimināllietu izmeklēšanā. Turklāt, rajona valsts prokurori izskata sūdzības par lēmumiem, kurus pieņēmuši policijas priekšnieki attiecībā uz apsūdzību. Visbeidzot, prokurori nodarbojas ar atlīdzības lietām saistībā ar kriminālvajāšanu un sūdzībām pret policiju.

Smagu ekonomisko noziegumu valsts prokurors ir atbildīgs par apsūdzību saistībā ar būtiskiem finanšu noziegumiem visā valstī.

Smagu starptautisko noziegumu galvenais valsts prokurors ir atbildīgs valsts līmenī par apsūdzību saistībā ar ārzemēs izdarītiem starptautiskiem noziegumiem. Tas ietver genocīdu, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus.

Policijas priekšnieki pilsētas tiesās (pirmās instances tiesās) darbojas kā prokurori un tāpēc papildus policijas darba vadībai ir atbildīgi arī par izziņas un izmeklēšanas darbībām, kuras veic policijas iecirknis, un par vietējās prokuratūras darbību.

Tiesneši

Organizācija

Dānijas tiesnešu kvalifikācijas padome iesniedz ieteikumus tieslietu ministram par ikvienu tiesas amata kandidātu, izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu. Praksē tieslietu ministrs vienmēr ievēro padomes ieteikumus.

Tiesnešu un citu tiesas ierēdņu disciplinārlietas tiek izskatītas Īpašajā disciplinārlietu tiesā.

Dānijas tiesu administrācija ir vispārīgi atbildīga par tiesu juridiskā personāla mācībām un izglītību.

Loma un pienākumi

Dānija tiesneši parasti nav specializējušies kādā noteiktā tiesību jomā. Viņi var ieņemt pastāvīgu vai pagaidu (‘konstitueret’) amatu. Tiesnešu palīgi un vietnieki parasti nodarbojas ar mazāk sarežģītām lietām (piemēram, tiesu izpildītāju lietām).

Tiesu piesēdētāji, ja vien nav kādi būtiski izņēmuma gadījumi, piedalās visās krimināllietās, kuras iztiesā pirmās un otrās instances tiesas. Pirmās un otrās instances civillietās var pieaicināt pieredzējušus, neprofesionālus palīgus. Tiesu piesēdētāji un pieredzējušie neprofesionālie palīgi, tiek iecelti uz četriem gadiem.

Juridiskās datubāzes

Plašāku informāciju var atrast:

Dānijas tiesnešu asociācijas publiskajā tīmekļa vietnē

Tiesnešu asistentu asociācijas tīmekļa vietnē 

Juridisko profesiju organizācija: advokāti

Tiesu advokāti / advokāti

Privāti praktizējoši advokāti

Dānijas Advokātu biedrība tika dibināta 1919. gadā. Visiem Dānijas advokātiem (advokater) ir obligāti jābūt reģistrētiem šajā biedrībā.

Nodarbināti juristi un juristi – praktikanti

FAAF ir nodarbināto advokātu un juristu – praktikantu asociācija, kas darbojas Dānijas advokātu un ekonomistu asociācijas (DJØF) ietvaros. DJØF ir Dānijas lielākā tiesību zinātņu, pārvaldības, valsts pārvaldes, izpētes, izglītības, komunikāciju, ekonomikas, politikas un sociālo zinātņu studentu un šajās jomās nodarbināto personu arodbiedrība un interešu organizācija. Tā sastāv no aptuveni 50 000 biedriem, kuri darbojas minētajās jomās. FAAF ir aptuveni 1500 biedru, 900 no tiem ir juristi, kas ir nodarbināti kādā privātprakses birojā.

Štata juridiskie padomnieki

Štata juridiskie padomnieki ir ne tikai Dānijas Advokātu biedrības biedri, bet viņi var kļūt arī par Štata juridisko padomnieku asociācijas (Danske VirksomhedsjuristerDVJ) biedriem. Pašlaik aptuveni divām trešdaļām DVJ asociācijas biedru ir advokāta prakses sertifikāts. DVJ galvenais uzdevums ir pārstāvēt štata juridisko padomnieku profesionālās intereses. Asociācijas mērķis ir arī veicināt amata atzīšanu un izpratni un štata juridisko padomnieku nozīmes palielināšana arodbiedrībā, varas iestādēs, nevalstiskās organizācijās un sabiedrībā kopumā. DVJ ir Eiropas Uzņēmumu juristu asociācijas (ECLA) locekle.

Privāti praktizējoši advokāti / štata juridiskie padomnieki

Dānijā štata padomnieks/juridiskais padomnieks ar advokāta prakses sertifikātu strādā saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā privāti praktizējoši advokāti. Tiesu administrācijas likums (Administration of Justice Act ) likums neiedala advokātus divās kategorijās – gan vieni, gan otri ir iekļauti Dānijas Advokātu biedrībā.

Tas nozīmē, ka, vispārīgi runājot, štata juridiskiem padomniekiemm ir tāds pats juridiskais statuss kā pārējiem advokātiem attiecībā uz uzvedības kodeksu, dienesta slepenību, klienta – advokāta konfidencialitāti, saziņas konfidencialitāti utt. Uzvedības kodeksa kompetence tika paplašināta, lai nodrošinātu to, ka tas tiek piemērots štata juridiskajiem padomniekiem. Tika veiktas izmaiņas, lai ietvertu īpašos apstākļus, kādos viņi strādā.

Tādā veidā štata juridisko padomdevēju konfidencialitāti regulē tie paši noteikumi, kādus piemēro privāti praktizējošiem advokātiem. Tomēr tiesā vēl jāpārbauda, vai slieksnis, kādu piemēro štata juridiskajiem padomniekiem, ir tāds pats vai zemāks nekā pārējiem advokātiem.

Statusa līdzvērtības vienīgais izņēmums ir tas, kādu personu štata juridiskais padomnieks var pārstāvēt ar advokāta prakses sertifikātu. Iespēja darboties kā štata juridiskajam padomniekam tiek aplūkota kā izņēmums atbilstīgi Tieslietu administrācijas likuma 124. pantam, kas nosaka uzņēmumu veidus, kuriem advokāts var sniegt pakalpojumus.

Tāpēc, izņemot gadījumu, kad štata juridiskajam padomniekam papildus darbavietai ir arī atsevišķa advokāta prakse, viņš/viņa, pārstāvot darba devēju uzņēmumu vai organizāciju, var izmantot tikai juridiskā padomnieka titulu. Tas nozīmē, ja darba devējs lūdz štata juridisko padomdevēju sniegt juridisku konsultāciju klientam vai organizācijas loceklim, konsultācijas laikā advokāta titulu drīkst pieminēt tikai tad, ja štata juridiskajam padomniekam papildus darbavietai ir arī atsevišķa advokāta prakse un viņš/viņa pieņem klientu vai organizācijas locekli savas privātās prakses ietvaros.

Taču, ja štata juridiskajam padomniekam papildus darbavietai nav atsevišķas advokāta prakses un ja viņš/viņa sniedz klientam vai organizācijas loceklim juridisku konsultāciju un klients vai organizācijas loceklis ir patērētājs, un konsultācija tiek sniegta komerciālā nolūkā, likumu par juridiskām konsultācijām piemēro štata juridiskajam padomnieka  darbībai ar vienu izņēmumu: tas nav piemērojams juridiskai konsultācijai, kuru sniedz arodbiedrības un nevalstiskas organizācijas. Šāda izņēmuma pamatojums ir, ka šāda konsultācija netiek piedāvāta komerciālā nolūkā un pamatā tiek uzskatīta kā parasts papildu pakalpojums biedriem, kas ir saistīts ar arodbiedrības mērķi.

Juridisko konsultāciju, kuru apvienības darbinieks (ar advokāta prakses sertifikātu) sniedz individuālam patērētājam, regulē tikai vispārējie kompensācijas noteikumi attiecībās bez līguma un tikai netiešā veidā regulē Dānijas Uzvedības kodekss (Danish Code of conduct). Uzvedības kodekss nodrošina to, ka saskaņā ar Likuma par tiesu administrāciju 26. panta 4. punktu advokātam (ārpus viņa vai viņas profesionālās advokāta prakses) nav jāiejaucas biznesa vai finansiāla rakstura jautājumos, kas nav advokāta kompetencē.

Likums par juridiskajām konsultācijām

Kopš 2006. gada jūlija komerciālos nolūkos klientiem sniegtās juridiskās konsultācijas ir pakļautas atsevišķam noteikumam – neatkarīgi no juridiskā padomnieka izglītības. Likums konkrēti neattiecas uz juridiskām konsultācijām, kuras sniedz advokāti  neatkarīgas advokāta prakses ietvaros. Tāpat arī tas nav piemērojams juridiskām konsultācijām, kuras sniedz nevalstisko organizāciju apvienības, jo uzskatāms, ka šādām konsultācijām nav komerciāls raksturs (skat. iepriekš). Turklāt finanšu konsultantu sniegtās juridiskās konsultācijas neietilpst likuma darbības jomā, jo finanšu konsultants ir pakļauts Ekonomikas un Biznesa lietu ministrijas izdotajiem uzvedības kodeksiem.

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, nav gluži tā, ka likums neregulē juridisko konsultāciju, kuru sniedz persona ar advokāta prakses sertifikātu. Ja štata juridiskais padomnieks ar advokāta prakses sertifikātu sniedz klientam juridisku konsultāciju (tas ir kādam citam, kas nav viņa/viņas darba devējs) un štata juridiskajam padomniekam nav oficiālas advokāta prakses, šis pakalpojums atbilst likuma par juridiskajām konsultācijām darbības jomai, gadījumos, kad uzskatāms, ka konsultācija tiek sniegta komerciālā nolūkā.

Galvenās Likuma par juridiskajām konsultācijām iezīmes ir šādas:

  • Juridiskais padomnieks rīkojas saskaņā ar uzvedības kodeksu. Tas ietver savu pienākumu veikšanu apzinīgi, rūpīgi un atbilstīgi klienta interesēs. Konsultāciju jāsniedz bez liekas kavēšanās.
  • Līgumus par juridisko konsultāciju sniegšanu noformē rakstveidā.
  • Juridiskajam padomniekam nav jāizņem profesionālās kompensācijas apdrošināšanas polise, tomēr šī informācija ir jāiekļauj līgumā par juridisko konsultāciju sniegšanu.
  • Juridiskajam padomniekam jāinformē klients par juridiskās konsultācijas cenu.
  • Juridiskais padomnieks nedrīkst uzņemties aizgādnību par mantu.
  • Juridiskais padomnieks nedrīkst palīdzēt klientam, ja viņam/viņai ir noteiktas personiskas vai finansiālas intereses attiecībā uz lietas rezultātu.
  • Juridiskais padomnieks ievēro uzvedības kodeksu, kuru izdevusi Tieslietu ministrija. Patērētāju tiesībsargs uzrauga to, kā juridiskie padomnieki ievēro likumu un uzvedības kodeksu.  

Juridiskās datubāzes

Šī informācija ir pieejama Dānijas Juristu biedrības tīmekļa vietnē.

Šī vietne piedāvā informāciju angļu valodā par juridiskajām profesijām Dānijā . Tajā ir ietverts praktizējošo advokātu katalogs (dāņu valodā).

Citas juridiskās profesijas

Organizācijas, kuras piedāvā bezmaksas juridiskos pakalpojumus

Visā Dānijā ir pieejami juridiskās palīdzības biroji. Ikviens, kam nepieciešama juridiskā palīdzība, var vērsties Civillietu aģentūrā, kas norādīs personai tuvāko juridiskās palīdzības biroju. Adrese:

Civillietu aģentūra (The Civil Affairs Agency)

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

Tālrunis: +45 33 92 33 34,

Fakss: +45 39 20 45 05

E-pasts: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

No pirmdienas līdz ceturtdienai, 10.00 līdz 15.00, piektdien no 10.00 līdz 14.00

Lapa atjaunināta: 20/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.