Juridisko profesiju veidi

Grieķija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Grieķijā.

Saturu nodrošina
Grieķija

Prokurori

Darba organizācija

Prokuratūra, būdama tiesu struktūra, pieder pie «tiesu varas», un tai ir neapšaubāma loma tiesiskuma nodrošināšanā. Prokurori (εισαγγελείς) gan savā darbībā, gan personiskā ziņā ir neatkarīgi.

Visās tiesās, izņemot pirmās instances krimināltiesas, ir prokuratūras nodaļa, kas darbojas kā neatkarīga tiesu struktūra. Tās pilnvaras būtībā ir saistītas ar kriminālprocesa sagatavošanu. Prokurora galvenais uzdevums ir īstenot kriminālvajāšanu, pārraudzīt izmeklēšanu un iesniegt pārsūdzības.

Grieķijā prokurori nav specializējušies noteiktās jomās.

Tieslietu ministrija (Yπουργείο Δικαιοσύνης) atbild par vispārējiem dienesta nosacījumiem prokuratūrā.

Nav īpašas tīmekļa vietnes, kurā būtu ziņas par minētajiem tiesu sistēmas darbiniekiem. Informācija par viņu dienesta nosacījumiem ir pieejama Tieslietu ministrijā.

Uzdevums un galvenie pienākumi

Prokurori ir atbildīgi par:

  1. sākotnējo kriminālizmeklēšanu;
  2. kriminālvajāšanu;
  3. pirmstiesas izmeklēšanu;
  4. tiesībaizsardzības iestāžu uzraudzību un kontroli noziedzības novēršanas un kriminālvajāšanas jomā;
  5. priekšlikumu iesniegšanu tiesu padomēm un tiesām;
  6. pārsūdzību iesniegšanu;
  7. ieslodzījuma vietu uzraudzību un kontroli un pārējo tiesību aktos paredzēto pienākumu veikšanu.

Prokuroru darbu pārrauga Augstākās tiesas tiesneši un vecākie prokurori, kā noteikts tiesību aktos.

Tiesneši

Darba organizācija

Tiesiskumu nodrošina tiesas, kuru sastāvā ir parastie tiesneši, kas gan savā darbībā, gan personiskā ziņā ir neatkarīgi.

Tiesneši, pildot savus pienākumus, ir pakļauti tikai Konstitūcijai un likumiem, un viņiem nekādā gadījumā nav jāievēro noteikumi, kas ir pretrunā Konstitūcijai.

Parasto tiesnešu darbu pārrauga augstāka ranga tiesneši un Augstākās tiesas (Αρείος Πάγος) prokurori un prokuroru vietnieki, kā noteikts tiesību aktos.

Par tiesu sistēmas darbinieku dienesta nosacījumiem atbild Tieslietu ministrija.

Nav īpašas tīmekļa vietnes, kurā būtu ziņas par minētajiem tiesu sistēmas darbiniekiem. Informācija par viņu dienesta nosacījumiem ir pieejama Tieslietu ministrijā.

Pārskats par juridiskajām profesijām: advokāti

Advokāti

Grieķijā advokātiem (δικηγόροι) ir neatalgotu civildienesta ierēdņu statuss, un viņiem nav jāspecializējas noteiktās jomās.

Par šīs profesijas dienesta nosacījumiem atbild Tieslietu ministrija.

Grieķijā ir 63 advokātu kolēģijas – pa vienai pie katras pirmās instances tiesas.

Valstī visas advokātu kolēģijas ir tieslietu ministra pārraudzībā.

Juridiskās datubāzes

Informācija ir pieejama Advokātu kolēģiju plenārasamblejas tīmekļa vietnē, tomēr tai piekļūt var tikai katras kolēģijas biedri.

Juriskonsulti

Advokāti Grieķijā darbojas arī kā juriskonsulti.

Juridiskās datubāzes

Informācija ir pieejama Advokātu kolēģiju plenārasamblejas tīmekļa vietnē, tomēr tai piekļūt var tikai katras kolēģijas biedri.

Notāri

Notāriem (συμβολαιογράφοι) ir neatalgotu civildienesta ierēdņu statuss, un viņu galvenais pienākums ir sagatavot un glabāt konstatējošus vai apliecinošus aktus un ieinteresēto personu deklarācijas, ja šādu dokumentu sagatavošana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem vai ja attiecīgās personas vēlas šādus dokumentus noformēt oficiāli.

Grieķijā notāri nespecializējas noteiktās jomās.

Ar Valsts Prezidenta dekrētu katrā miertiesā (ειρηνοδικείο) ir iedibināta vismaz viena notāra vieta.

Par notāru civildienesta nosacījumiem atbild Tieslietu ministrija.

Grieķijā ir deviņas notāru biedrības, kas darbojas pie apelācijas tiesām.

Notāru biedrības pārrauga Tieslietu ministrija.

Informāciju par notāru profesiju var atrast Atēnu, Pirejas, Egejas jūras un Dodekanēsas salu Apelācijas tiesas Notāru biedrības oficiālajā tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības Notariātu padomes (C.N.U.E.) Eiropas Notāru direktorija tīmekļa vietnē.

Citas juridiskās profesijas

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītājiem (δικαστικοί επιμελητές) ir neatalgotu civildienesta ierēdņu statuss.

Tiesu izpildītāji ir atbildīgi par:

  1. tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu;
  2. turpmāk uzskaitīto Grieķijas Civilprocesa kodeksa (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) 904. panta 2. punktā minēto izpildrakstu izpildi, proti: a) galīgie spriedumi un tādi spriedumi, kurus pasludinājusi un par provizoriski izpildāmiem atzinusi kāda Grieķijas tiesa, b) arbitrāžas spriedumi, c) Grieķijas tiesu sēžu protokoli, kuros ietverts izlīgums vai noteikti tiesas izdevumi, d) notariāli dokumenti, e) Grieķijas tiesnešu izdoti maksājuma rīkojumi un “izlikšanas rīkojumi”, f) ārvalstu akti, kas pasludināti par izpildāmiem, un g) rīkojumi un akti, kas likumīgi atzīti par izpildāmiem, un
  3. visiem citiem tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem.

Par tiesu sistēmas darbinieku dienesta nosacījumiem atbild Tieslietu ministrija.

Grieķijā ir astoņas tiesu izpildītāju asociācijas.

Tiesu darbinieki

Tieslietu ministrija atbild par Grieķijas tiesās strādājošo darbinieku dienesta nosacījumiem.

Tiesu izpildītāji  PDF (377 Kb) el

Tiesu darbinieki  PDF (376 Kb) el

Līdzīgas saites

Advokātu kolēģiju plenārasambleja

Tieslietu ministrija

Atēnu, Pirejas, Egejas jūras un Dodekanēsas salu Notāru biedrība

Saloniku Apelācijas tiesas Notāru biedrība

Trāķijas Apelācijas tiesas Notāru biedrība

Grieķijas Tiesu izpildītāju federācija

Lapa atjaunināta: 24/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.