Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Juridisko profesiju veidi

Grieķija

Šajā vietnē ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Grieķijā.

Saturu nodrošina
Grieķija

Prokurori

Tiesneši

Advokāti

Juriskonsulti / juridiskie padomnieki

Notāri

Tiesu izpildītāji

Sekretāri

Prokurori

Organizācija

Prokuratūras (εισαγγελίες) kā tiesu iestādes pieder pie valdības tiesu varas un piedalās tiesiskuma nodrošināšanā. Prokuroriem (εισαγγελείς) ir darbības un personīgā neatkarība.

Jebkurai tiesai, izņemot apgabala krimināltiesas (πταισματοδικεία), ir prokuratūra, kas darbojas kā neatkarīga tiesu sistēmas iestāde, kuras pienākums galvenokārt ir kriminālprocesu sagatavošana. Prokurora galvenais uzdevums ir uzsākt tiesvedību, pārraudzīt izmeklēšanu un iesniegt pārsūdzības.

Grieķijā prokurori nav specializējušies noteiktā jomā.

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija atbild par vispārējiem prokuroru dienesta nosacījumiem.

Nav speciālas tīmekļa vietnes, kurā būtu informācija par prokuroriem. Informācija par viņu dienesta nosacījumiem ir pieejama Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijā.

Loma un galvenie pienākumi

Prokurori ir atbildīgi par:

 1. pirmstiesas izmeklēšanas veikšanu;
 2. tiesvedības uzsākšanu;
 3. lietā iesaistīto personu iztaujāšanu;
 4. tiesībaizsardzības iestāžu veikto noziedzības novēršanas un kriminālvajāšanas darbību uzraudzību;
 5. priekšlikumu iesniegšanu tiesu padomēm un tiesām;
 6. apelāciju iesniegšanu;
 7. kriminālspriedumu izpildes panākšanu un palīdzības sniegšanu izpildrakstu izpildē;
 8. cietumu uzraudzību

un visiem citiem likumā noteiktajiem jautājumiem.

Prokuroru darbu pārskata Augstākās tiesas tiesneši un vecākie prokurori, kā noteikts likumā.

Tiesneši

Organizācija

Tiesiskuma nodrošināšanu veic tiesas, kuru sastāvā ir parastie tiesneši (τακτικοί δικαστές), kam ir darbības un personīgā neatkarība.

Attiecībā uz tiesnešiem (δικαστές) viņu pienākumu izpildē ir piemērojama tikai Konstitūcija un tiesību akti, un viņiem nav jāievēro noteikumi, kas ir pretrunā Konstitūcijai.

Parasto tiesnešu darbu pārskata vecākie tiesneši un Augstākās tiesas (Άρειος Πάγος) prokurori un prokuroru vietnieki (Αντεισαγγελείς), kā noteikts likumā.

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija atbild par tiesnešu dienesta nosacījumiem.

Nav speciālas tīmekļa vietnes, kurā būtu informācija par tiesnešiem. Informācija par viņu dienesta nosacījumiem ir pieejama Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijā.

Juridisko profesiju organizācija: advokāti

Tiesu advokāti / advokāti

Grieķijā advokātiem (δικηγόροι) ir civildienesta ierēdņu statuss, bet viņi nesaņem atlīdzību no valsts un viņiem nav jāspecializējas noteiktā jomā.

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija atbild par šīs profesijas dienesta nosacījumiem.

Grieķijā ir 63 advokātu kolēģijas (δικηγορικοί σύλλογοι) — pa vienai pie katras pirmās instances tiesas (πρωτοδικείο).

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija pārrauga visas advokātu kolēģijas valstī.

Juridiskās datubāzes

Informācija ir pieejama Atēnu Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē, tomēr piekļuve tai ir ierobežota, proti, tai var piekļūt tikai katras kolēģijas biedri.

Juriskonsulti / juridiskie padomnieki

Grieķijā juriskonsulti darbojas arī kā juridiskie padomnieki (νομικοί σύμβουλοι).

Juridiskās datubāzes

Informācija ir pieejama Atēnu Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē, tomēr piekļuve tai ir ierobežota, proti, tai var piekļūt tikai katras kolēģijas biedri.

Notāri

Notāriem (συμβολαιογράφοι) ir civildienesta ierēdņu statuss, bet viņi nesaņem atlīdzību no valsts un viņu galvenais pienākums ir sagatavot un saglabāt rakstiskus juridiskus ieteikumus un ieinteresēto personu pierādījumu aktus un paziņojumus, ja šādi dokumenti ir vajadzīgi saskaņā ar likumu vai ja attiecīgās personas vēlas formalizēt šādus dokumentus.

Grieķijā notāriem nav noteiktas jomas specializācijas.

Ar prezidenta Dekrētu ir noteikts, ka pie katras apgabala civiltiesas (ειρηνοδικείο) jābūt vismaz vienam notāram.

Par notāru dienesta nosacījumiem atbild Tieslietu ministrija.

Grieķijā ir deviņas notāru biedrības (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), kas darbojas pie apelācijas tiesām (εφετεία).

Notāru biedrības pārrauga Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija.

Informāciju par notāriem var atrast Grieķijas Notāru biedrības (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) tīmekļa vietnē un European Directory of Notaries website of the Eiropas Savienības Notariātu padomes (CNUE) Eiropas Notāru direktorija tīmekļa vietnē.

Citas juridiskās profesijas

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītājiem (δικαστικοί επιμελητές) ir civildienesta ierēdņu statuss, bet viņi nesaņem atlīdzību no valsts.

Tiesu izpildītāji ir atbildīgi par:

 1. tiesas un ārpustiesas dokumentu iesniegšanu;
 2. izpildrakstu izpildi, kā minēts Civilprocesa kodeksa 904. panta 2. punktā, t. i., a) galīgo spriedumu un tādu spriedumu izpildi, kurus pasludinājusi un par provizoriski izpildāmiem atzinusi Grieķijas tiesa, b) arbitrāžas spriedumu izpildi, c) tādu Grieķijas tiesu reģistru izpildi, kuros ietverts izlīgums vai noteikti tiesas izdevumi, d) notariālu dokumentu izpildi, e) Grieķijas tiesnešu izdotu maksājuma rīkojumu un “izlikšanas rīkojumu” izpildi, f) tādu ārvalstu aktu izpildi, kas pasludināti par izpildāmiem, un g) tādu rīkojumu un aktu izpildi, kas likumīgi atzīti par izpildāmiem, un
 3. visiem citiem likumā noteiktajiem pienākumiem.

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija atbild par tiesu izpildītāju dienesta nosacījumiem.

Grieķijā ir astoņas tiesu izpildītāju asociācijas (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Sekretāri

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija atbild par tiesu darbinieku dienesta nosacījumiem.

Tiesu izpildītāji  PDF (378 Kb) en

Sekretāri PDF (379 Kb) en

Saistītās saites

Atēnu Advokātu kolēģija

Pirejas Advokātu kolēģija

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija

Grieķijas Notāru biedrība

Saloniku Notāru biedrība

Lapa atjaunināta: 27/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.