Juridisko profesiju veidi

Itālija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Itālijā.

Saturu nodrošina
Itālija

JURIDISKĀS profesijas — Ievads

Galvenās juridiskās profesijas Itālijā ir: tiesu varas amatpersonas (magistrati) (tiesneši (giudici) un prokurori (pubblici ministeri)), advokāti un notāri.

Tiesu vara

Tiesneši un prokurori īsteno tiesas spriešanas funkcijas saskaņā ar Konstitūcijā paredzēto sistēmu.

Tiesneši

Tiesu spriež tautas vārdā. Tiesneši ir pakļauti tikai likumam. (Konstitūcijas 101. pants).

Veids, kā tiesneši īsteno tiesas spriešanas funkcijas, ir noteikts tiesību aktos par tiesu sistēmu.

Nav iespējams izveidot “ārkārtas” vai “īpašas” tiesas, izņemot īpašas palātas parastajās tiesās. Tas, kādā veidā un kādos gadījumos iedzīvotāji var tieši piedalīties tiesas spriešanā, ir noteikts tiesību aktos.

Tiesneša amatu var iegūt publiska konkursa kārtībā. Tomēr var iecelt arī goda tiesnešus, kuri var veikt visas atsevišķu parastu tiesnešu funkcijas.

Autonomija un neatkarība

Tiesu vara ir neatkarīga un nošķirta no jebkādas citas varas (Konstitūcijas 104. pants).

Tiesu varas neatkarību nodrošina Tiesnešu augstākā padome (Consiglio Superiore della Magistratura) — pašpārvaldes struktūra, kura ir atbildīga par tiesnešu iecelšanu amatā, pienākumu piešķiršanu, pārcelšanu, paaugstināšanu amatā un disciplinārsodiem. (Konstitūcijas 105. pants).

Tiesneši savā starpā atšķiras vienīgi pēc to pienākumu rakstura.

Tiesnešus amatā ieceļ uz pastāvīgu laiku, un viņus var atcelt vai uz laiku atstādināt no amata tikai ar Tiesnešu augstākās padomes attiecīgu lēmumu saskaņā ar tiesību aktiem par tiesu varu un tajos noteiktajām garantijām vai ar attiecīgā tiesneša piekrišanu.

Prokurori

Organizācija

Konstitūcijā ir nostiprināts arī prokuroru neatkarības un autonomijas princips (107. pants).

Konstitūcijas 112. pantā ir nostiprināts princips par pienākumu saukt pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem: tiklīdz kompetentais prokurors ir informēts par noziedzīgu nodarījumu, tam ir jāveic izmeklēšana un tās rezultāti jāiesniedz tiesnesim vērtēšanai līdz ar attiecīgo apsūdzību. Pienākums sākt kriminālprocesu palīdz nodrošināt prokuratūras neatkarību savu funkciju izpildē un stiprina pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā.

Prokuratūra darbojas pie Kasācijas tiesas, apelācijas tiesām, parastajām tiesām un nepilngadīgo tiesām.

Loma un pienākumi

Prokurors piedalās visā kriminālprocesā un rīkojas valsts vārdā. Tiesību aktos paredzētajos gadījumos prokurors piedalās civilprocesā (piemēram, atsevišķos ģimenes strīdos, lietās, kurās iesaistītas personas bez tiesībspējas, u. c.).

Kanceleju un sekretariātu darbinieki

Tiesu kanceleju un sekretariātu darbinieki ir dažādu kategoriju administratīvie darbinieki (vadītājs, ierēdnis, sekretārs, grāmatvedis, palīgdarbinieks u. c.), kas pieņemti darbā publiskā konkursā pēc pārbaudījumiem un klasificēti kā ierēdņi saskaņā ar valsts darba koplīgumu ministriju sektorā. Šie darbinieki strādā Tieslietu ministrijas Tiesu organizācijas, personāla un pakalpojumu departamentā (Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) un pilda administratīvus un lietu pārvaldības uzdevumus, kā arī palīdz tiesām visu veidu tiesvedībā. Darbinieku apmācību nodrošina Tieslietu ministrijas Personāla un mācību ģenerāldirektorāts (Ministero della Giustizia — Direzione Generale del Personale e della Formazione).

Juridisko profesiju organizācija: advokāti un notāri

Advokāti

Advokāts ir neatkarīgs juridiskās profesijas pārstāvis, kurš var pārstāvēt klientu — fizisku personu, juridisku personu vai valsts iestādi — civilā, kriminālā vai administratīvā tiesvedībā un klientam sniegt juridisku palīdzību.

Advokāts klientu aizstāv, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos par pārstāvību, un par to saņem atlīdzību.

Pie katras tiesas darbojas vietējo advokātu kolēģija (Consiglio dell'ordine).

Valsts līmenī darbojas Nacionālā advokātu kolēģija (Consiglio Nazionale Forense).

Ar 2012. gada 31. decembra Likumu Nr. 247 tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz juridisko profesiju darbību.

Notāri

Notārs ir neatkarīgs juridiskās profesijas pārstāvis, kas īsteno publiskas pilnvaras: apliecina viņa klātbūtnē parakstītus aktus.

Notariāta darbību regulē 1913. gada 16. februāra Likums Nr. 89 par notāru profesiju un arhīvus regulējošajiem noteikumiem.

Notāru organizācija valsts līmenī ir Nacionālā notāru padome (Consiglio Nazionale del Notariato).

Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.