Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Juridisko profesiju veidi

Itālija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Itālijā.

Saturu nodrošina
Itālija

Juridiskās profesijas – ievads

Galvenās juridiskās profesijas Itālijā ir maģistrāti (magistrato) (proti, tiesneši (giudice) un valsts prokuratūras amatpersonas (ministero pubblico)), advokāti un notāri.

Maģistrāti

Tiesneši un valsts prokuratūras amatpersonas īsteno tiesu varu saskaņā ar Konstitūcijā paredzēto sistēmu.

Tiesneši

Tiesu spriež tautas vārdā. Tiesneši ir pakļauti tikai likumam (Konstitūcijas 101. pants).

Veids, kā tiesneši īsteno tiesu varu, ir noteikts tiesību aktos par tiesu sistēmu.

Nav iespējams izveidot „ārkārtas” vai „īpašas” tiesas, izņemot īpašas palātas parastajās tiesās. Tas, kādā veidā un kādos gadījumos iedzīvotāji var tieši piedalīties tiesas spriešanā, ir noteikts tiesību aktos.

Tiesneša amatu var iegūt publiska konkursa kārtībā. Tomēr var iecelt arī goda tiesnešus, kuri var veikt visas atsevišķu parastu tiesnešu funkcijas.

Autonomija un neatkarība

Tiesu iestādes ir autonomas no visiem citiem valsts varas atzariem (Konstitūcijas 104. pants). Tiesu iestāžu neatkarību nodrošina Tiesnešu augstākā padome (Consiglio Superiore della Magistratura) – pašpārvaldes struktūra, kura ir atbildīga par tiesnešu iecelšanu amatā, pienākumu piešķiršanu, pārcelšanu darbā, paaugstināšanu amatā un disciplinārsodiem ( Konstitūcijas 105. pants).

Tiesneši savā starpā atšķiras vienīgi pēc to pienākumu rakstura.

Tiesnešus amatā ieceļ uz pastāvīgu laiku, un viņus var atcelt vai uz laiku atstādināt no amata tikai ar Tiesnešu augstākās padomes attiecīgu lēmumu saskaņā ar tiesību aktiem par tiesu varu un tajos noteiktajām garantijām vai arī ar attiecīgā tiesneša piekrišanu.

Prokurori

Organizācija

Konstitūcijā ir nostiprināts arī valsts prokuroru neatkarības un autonomijas princips (Konstitūcijas 107. pants).

Konstitūcijas 112. pantā ir nostiprināts princips par pienākumu saukt pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem: tiklīdz kompetentais prokurors ir informēts par noziedzīgu nodarījumu, tam ir jāveic izmeklēšana un tās rezultāti jāiesniedz tiesnesim vērtējumam līdz ar attiecīgo apsūdzību. Pienākums sākt kriminālprocesu palīdz nodrošināt valsts prokuratūras neatkarību savu funkciju izpildē un stiprina visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā.

Valsts prokuratūra darbojas pie Kasācijas tiesas, apelācijas tiesām, parastajām tiesām un nepilngadīgo tiesām.

Loma un pienākumi

Prokurors piedalās visā kriminālprocesā un rīkojas valsts vārdā. Tiesību aktos paredzētajos gadījumos prokurors piedalās civilprocesā (piemēram, atsevišķos ģimenes strīdos, lietās, kurās iesaistītas personas bez tiesībspējas u. c.).

Juridiskās profesijas organizācija: advokāti un notāri

Advokāti

Advokāts ir neatkarīgs juridiskās profesijas pārstāvis, kurš var pārstāvēt klientu – fizisku personu, juridisku personu vai valsts iestādi – civilā, kriminālā vai administratīvā tiesvedībā un klientam sniegt juridisku palīdzību.

Advokāts klientu aizstāv, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos par pārstāvību, un par to saņem atlīdzību.

Pie katras tiesas darbojas vietējo advokātu kolēģija (Consiglio dell'ordine).

Valsts līmenī darbojas Nacionālā advokātu kolēģija (Consiglio Nazionale Forense).

Ar 2012. gada 31. decembra Likumu Nr. 247 tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz juridisko profesiju darbību.

Notāri

Notārs ir brīvas juridiskās profesijas pārstāvis, kas īsteno publiskas pilnvaras: apliecina viņa klātbūtnē parakstītus aktus.

Notariāta darbību regulē 1913. gada 16. februāra Likums Nr. 89 par notāru profesiju un arhīvus regulējošajiem noteikumiem.

Notāru organizācija valsts līmenī ir Nacionālā notāru padome (Consiglio Nazionale del Notariato).

Lapa atjaunināta: 02/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.