Juridisko profesiju veidi

Lietuva

Šajā lapā ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Lietuvā.

Saturu nodrošina
Lietuva

Juridiskās profesijas – ievads

Lietuvā juridisko profesiju pārstāvji ir:

 • prokurori (prokurorai);
 • tiesneši (teisėjai);
 • advokāti (advokatai);
 • notāri (notarai);
 • tiesu izpildītāji (antstoliai).

Prokurori

Organizācija

Pēc teritoriālās jurisdikcijas Lietuvā ir 56 prokuratūras:

 • 51 reģionālā prokuratūra;
 • 5 apgabalprokuratūras.

Teritoriālās prokuratūras (teritorinės prokuratūros) atrodas Ģenerālprokuratūras (Generalinė prokuratūra) pakļautībā. Lietuvas Republikas prezidents (Lietuvos Respublikos Prezidentas) ar parlamenta (Seimas) piekrišanu ieceļ ģenerālprokuroru amatā uz septiņiem gadiem.

Ģenerālprokuroram ir jāatskaitās parlamentam un Valsts prezidentam. Lietuvā ir šādi prokurori:

 • Ģenerālprokurors (generalinis prokuroras);
 • galvenie (apgabala vai rajona) prokurori (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai);
 • citi prokurori.

Starp Tieslietu ministriju un prokuratūru nepastāv subordinācija, tām nav kopīgas jurisdikcijas vai kādas citas īpašas saistības.

Loma un pienākumi

Prokuratūras pilda šādas funkcijas:

 • organizē un vada pirmstiesas izmeklēšanas;
 • uztur valsts apsūdzības krimināllietās;
 • aizstāv sabiedrības intereses;
 • nodrošina taisnīgumu;
 • palīdz tiesnešiem tiesvedībā.  

Prokurori piedalās visās krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās prasībā norādītajā kārtībā.

Tiesneši

Organizācija

Lietuvā nav dažāda veida tiesnešu; visi ir profesionāli tiesneši (profesionalūs teisėjai).

Galvenos tiesu varas principus nosaka Konstitūcija un parlamenta akts, kas regulē tiesu darbību. Tiesas ir neatkarīgas un tām ir šādas pašpārvaldes institūcijas:

 • Tiesnešu kopsapulce (Visuotinis teisėjų susirinkimas);
 • Tiesu padome (Teisėjų taryba);
 • Goda tiesa (Teisėjų garbės teismas).

Tiesām to darbā palīdz Nacionālā tiesu administrācija (Nacionalinė teismų administracija).

Juridisko profesiju organizācija: Advokāti

Tiesu advokāti / Advokāti

Lietuvā ir advokāti (advokatai) un advokātu palīgi (advokatų padėjėjai). Advokātu palīgi var pārstāvēt klientus civilprocesos un aizstāvēt tos kriminālprocesos, ja to pieļauj likums un ja pārraugošais advokāts ir devis atļauju.

Advokātus un advokātu palīgus neiedala pēc specializācijas. Advokāti var brīvi izvēlēties tieslietu jomu, kurā tie vēlas specializēties (advokāta specializācija).

Juridiskās datubāzes

Plašāka informācija ir atrodama Lietuvas Advokātu asociācijas (Lietuvos advokatūra) tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve datu bāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Lietuvas Advokātu asociācijas tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Zemāko instanču tiesu advokāti/ juridiskie padomnieki

Lietuvā nav zemāko instanču tiesu advokātu jeb juridisko padomnieku.

Notāri

Organizācija

Lietuvā ir tikai viena veida notāri (notarai). Notāru un to biroju skaitu, kā arī notāru jurisdikciju nosaka tieslietu ministrs (Teisingumo ministerija), kurš notārus ieceļ amatā un atbrīvo no amata.

Notāru darbu pārrauga Notāru palāta (Notarų rūmai). Katru gadu Notāru palāta iesniedz Tieslietu ministrijai detalizētu gada pārskatu par tās darbību kopā ar nākamā gada plānu un notāru darbības vadlīnijām.

Notāru darbību regulējošos tiesību aktus apstiprina tieslietu ministrs, ņemot vērā Notāru palātas prezidija (Notarų rūmų prezidiumas) viedokli.

Ja tieslietu ministrs uzskata, ka Notāru palātas rezolūcija vai lēmums ir pretrunā Lietuvas Republikas tiesību aktiem, viņš var iesniegt apelācijas sūdzību Viļņas reģionālajā tiesā (Vilniaus apygardos teismas), lai šādu rezolūciju vai lēmumu atceltu.

Plašāka informācija ir atrodama Lietuvas Notāru palātas tīmekļa vietnē.

Loma un pienākumi

Notāru palātas galvenie pienākumi ir:

 1. koordinēt notāru darbu;
 2. rūpēties par notāru profesionālo izaugsmi;
 3. aizstāvēt un pārstāvēt notāru intereses valsts pārvaldes un administratīvajās iestādēs;
 4. izstrādāt normatīvo aktu projektus par jautājumiem, kas attiecas uz notariātu, un iesniegt tos Tieslietu ministrijai;
 5. nodrošināt vienotību notāru praksē;
 6. pārraudzīt notāru veikto funkciju izpildi un to atbilstību profesionālas ētikas prasībām;
 7. nodrošināt izstrādāto dokumentu ieviešanu un izmantošanu notāru profesionālajā darbībā;
 8. nodrošināt notāru mācības;
 9. veikt citus Notāru palātas statūtos (Notarų rūmų statutas) paredzētos uzdevumus.

Citas juridiskās profesijas

Tiesu izpildītāji

Lietuvā ir tikai viena veida tiesu izpildītāji (antstoliai).

Informācija par tiesu izpildītājiem atrodama tiesu izpildītāju profesionālās organizācijas tīmekļa vietnē un Tiesu izpildītāju palātas (Antstolių rūmai) tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.