Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Juridisko profesiju veidi

Malta

Šajā lapā ir sniegta informācija par juridiskajām profesijām Maltā Juridiskās profesijas - ievads Prokurori Tiesneši Tiesu advokāti / Advokāti Notāri Citas juridiskās profesijas Tiesas sekretārs un darbinieki

Saturu nodrošina
Malta
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Juridiskās profesijas - ievads

Maltā juridisko profesiju pārstāvji ir advokāts, valsts notārs un advokāta palīgs.

  • Advokātiem ir tiesības piedalīties visās tiesās.
  • Valsts notārus uzskata par valsts ierēdņiem, un tie sastāda un publicē publiskus aktus.
  • Advokāta palīgiem ir tiesības piedalīties zemākās instances tiesās praksē viņu ikdienas darbs saistās ar sekošanu līdzi procesuālajām darbībām gan tiesas sēdēs, gan arī saistībā ar citām tiesas kancelejā saņemtajām prasībām.

Juridiskās profesijas Maltā veido vienotu sistēmu, un prokurorus ieceļ no praktizējošu advokātu vidus.

 

Prokurori

Organizācija

Saskaņā ar Konstitūcijas 91. pantu ģenerālprokurors veic Konstitūcijā paredzētās funkcijas, bet Ģenerālprokurora birojs ir izveidots ar ģenerālprokurora rīkojumu kā valsts iestāde (Maltas tiesību aktu 90. nodaļa).

Saskaņā ar Maltas Konstitūciju ģenerālprokuroram amata pastāvīgums ir garantēts, tāpat kā tiesnesim, viņš pieņem neatkarīgus spriedumus lietās saistībā ar kriminālvajāšanu, kā arī veic funkcijas, ko paredz Kriminālprocesa kodekss attiecībā uz kriminālvajāšanu.

Ģenerālprokuroram palīdz ģenerālprokurora vietnieks, ģenerālprokurora asistents un citas juridiskas amatpersonas.

Loma un pienākumi

Ģenerālprokurors uzstājas kā galvenais valsts apsūdzētājs Krimināllietu tiesā un Krimināllietu apelācijas tiesā. Dažām policijas ierosinātām lietām ir nepieciešams saņemt ģenerālprokurora iepriekšēju piekrišanu.

Īstenojot pilnvaras uzsākt, uzturēt vai izbeigt kriminālprocesu, kuras ģenerālprokuroram piešķir likums, kas paredz šādu pilnvaru izmantošanu, ģenerālprokurors nepakļaujas nevienas citas personas vai iestādes vadībai vai kontrolei.

Ģenerālprokurors arī darbojas kā valdības juridiskais konsultants, un Ģenerālprokurora biroja amatpersonas pārstāv valdību civiltiesās un konstitucionālajā tiesā.

Ģenerālprokurora birojs ir arī kompetentā iestāde jautājumos par juridisko sadarbību civillikuma, komerclikuma un krimināllikuma jomās.

Ģenerālprokurora birojs pārstāv Maltas Republiku starptautiskās tiesās, kā arī ir valdības pārstāvis starptautiskās sanāksmēs par juridiskas un tiesiskas sadarbības jautājumiem.

Birojs izstrādā tiesību aktu projektus un sniedz atbalstu to virzīšanai parlamentā.

Tiesneši

Organizācija

Tiesnešus un miertiesnešus ieceļ republikas prezidents, balstoties uz premjerministra ieteikumu. Tiesnešiem tiek garantēta neatkarība un amata pastāvīgums. Lai varētu kandidēt uz miertiesneša amatu Maltā, ir jāpraktizē kā advokātam ne mazāk kā septiņus gadus, bet lai varētu kandidēt uz tiesneša amatu – ne mazāk kā divpadsmit gadus. Tiesnešus no amata var atcelt prezidents pēc Pārstāvju palātas pieprasījuma ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu, ja tiek pierādīta tiesneša nespēja pildīt amata pienākumus (sakarā ar fizisku vai garīgu nespēju vai citiem iemesliem) vai arī pierādīta tiesneša neatbilstoša rīcība.

Juridiskās profesijas organizācija: Juristi

Tiesu advokāti / Advokāti

Loma un pienākumi

Advokāti ir profesionāļi, kuriem ir pilnvaras sniegt juridiskas konsultācijas un atzinumus, kā arī pārstāvēt savus klientus tiesās, tribunālos un citos juridiskos forumos.

Lai persona varētu Maltā praktizēt kā advokāts, tai ir jāsaņem valsts prezidenta pilnvarojuma raksts ar Maltas valsts ģerboni. Personai ar šādu pilnvarojuma rakstu pirms prakses sākšanas ir Apelācijas tiesas atklātā sēdē jādod uzticības zvērests un amata zvērests.

Organizācija

Maltas Advokātu kolēģija pārstāv advokātus, kuriem ir tiesības nodarboties ar advokāta praksi. Tā ir brīvprātīga nevalstiska un nepolitiska organizācija, kuru finansē no biedru naudu iemaksām un tās organizēto aktivitāšu ietvaros dibinātajiem fondiem. Tā ir juridiski atzīta advokātu apvienība, kas sniedz konsultācijas par tiesu sistēmas organizatoriskiem un administratīviem jautājumiem.

Maltā nav dažādas specializācijas juristu, ar terminu „jurists” un „advokāts” apzīmē vienu un to pašu. Profesiju regulē Tiesu administrācijas komisija, kuras sastāvā ietilpst Maltas prezidents, augstākais tiesnesis, Advokātu kolēģijas prezidents un citi tieslietu sistēmas un citu juridisko profesiju pārstāvji. Visas sūdzības par advokātiem izskata komiteja piecu advokātu sastāvā, kas iesniedz Tiesu administrācijas komisijai ieteikumus par disciplinārsodu piemērošanu. Advokātu kolēģija ieceļ trīs no pieciem advokātiem, tādējādi īstenojot Kolēģijas tiesības regulēt šo profesiju.

Advokātu kolēģijai ir sava profesijai veltīta informatīva tīmekļa vietne, kurā ir arī reģistrs. Reģistrs ir sadalīts divās daļās – pirmā daļa, kas ir pieejama plašākai sabiedrībai, sniedz informāciju par visiem advokātiem, kuri ir Advokātu kolēģijas biedri, bet privātajā biedru sadaļā ir sīkāka informācija par visiem Advokātu kolēģijai zināmajiem advokātiem.

Pēdējo gadu laikā kolēģija ir organizējusi vairākas akadēmiskas konferences un seminārus, kā arī ikmēneša lekciju ciklus, lai sekmētu visu advokātu nepārtrauktu pilnveidošanos juridiskos jautājumos.

Juridiskās datubāzes

Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par advokatūru, tostarp ziņas, notikumu kalendārs un advokātu datu bāze. Ir arī tikai biedriem pieejama sadaļa, kas piedāvā papildu pakalpojumus advokātiem.

Vai piekļuve datu bāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datu bāzei ir bez maksas.

Notāri

Loma un pienākumi

Notāri ir valsts ierēdņi, kuriem ir pilnvaras pieņemt jebkuras personas dzīves laikā taisītus aktus un testamentus un tiem piešķirt publiski tiesisku spēku. Šo pienākumu un saistību ietvaros notāri ir atbildīgi par minēto dokumentu glabāšanu un drīkst izsniegt to kopijas. Maltas Normatīvo aktu krājuma 55. sadaļā (Notāru profesijas un notariālo arhīvu akts) ir norādītas citas notāru pilnvaras un uzdevumi.

Pirms prakses uzsākšanas notāri dod uzticības zvērestu un amata zvērestu Apelācijas tiesai.

Visu notāru, notariālo arhīvu un valsts reģistra pārraudzību veic specializēta tiesa – Notariālo aktu pārskatīšanas tiesa. Tās locekļus ieceļ par notariāta lietām atbildīgais ministrs no pensionēto tiesnešu un miertiesnešu, advokātu un valsts notāru vidus.

Šī tiesa var visos gadījumos, kad tā to uzskata par nepieciešamu, bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt un pārbaudīt arhīvus, valsts reģistru un jebkura notāra biroju.

Katru gadu janvārī oficiālais Maltas valdības laikraksts publicē datus par visiem Maltā praktizējošajiem notāriem.

Organizācija

Notāru padome ir iestāde, kas pārrauga notariātu un pēc savas iniciatīvas vai saņemot sūdzību, ir pilnvarota izskatīt jebkura notāra rīcību, kas tiek uzskatīta par neatbilstošu notāra profesionālajiem standartiem. Padome var arī izskatīt sūdzības par notāru nolaidību vai ļaunprātīgu rīcību, veicot profesionālos pienākumus vai saistībā ar profesionālajām lietām, ja vien šīs pilnvaras nav piešķirtas citai iestādei saskaņā ar Maltas Likumu krājuma 55. nodaļas „Notariāta un notariālo dokumentu akts” 85. un 94. pantu vai jebkuru citu tiesību aktu.

Juridiskās datubāzes

Notāru padomes oficiālajā tīmekļa vietnē (Malta) ir atrodama informācija par Notāru padomi, vispārēja sabiedrībai un notāriem noderīga informācija un saraksts ar Maltā praktizējošo valsts notāru kontaktinformāciju. Datubāze ir bez maksas pieejama visiem interesentiem.

Citas juridiskās profesijas

Advokāta palīgi

Lai persona Maltā praktizētu kā advokāta palīgs, tai ir jāsaņem valsts prezidenta pilnvarojuma raksts ar Maltas valsts ģerboni. Personai ar šādu pilnvarojuma rakstu pirms prakses sākšanas ir Apelācijas tiesas atklātā sēdē jādod uzticības zvērests un amata zvērests.

Advokāta palīgu pamatpienākums ir palīdzēt advokātiem, pie kuriem viņi strādā lietu tiesvedībā. Viņi iesniedz rakstiskus lūgumus tiesas kancelejā klientu vārdā un sniedz citus pakalpojumus saistībā ar advokātu gatavošanos tiesas prāvām.

Advokāta palīgiem ir tiesības uzstāties miertiesās, speciālos tribunālos un padomēs, viņi var arī sniegt konsultācijas.

Tiesu administrācijas komisija ir institūcija, kas atbild par noteikumu ievērošanu šajā profesijā Maltā. Iekšlietu un nacionālās drošības ministrijas tīmekļa vietnē advokāta palīga profesijai ir atvēlēta sadaļa, kas ir pieejama visiem interesentiem.

Tiesas sekretārs un darbinieki

Tiesas sekretārs atbild par tiesas kancelejas darbu un lietām piesaistītajiem tiesas darbiniekiem, viņš reģistrē un nodrošina tiesas nolēmumu, piemēram, spriedumu izpildi ar tiesas iecelto tiesu izpildītāju starpniecību, rīko tiesu izsoles un atbild par citām ar zvērināto tiesu un krimināltiesu saistītām procedūrām..

Sekretāra vietnieks PDF (377 Kb) en

Tiesneša palīgs PDF (374 Kb) en

Sekretariāta darbinieks PDF (378 Kb) en

Saistītas saites

Maltas Advokātu kolēģija

Maltas Notāru padomes oficiālā tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 26/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.