Juridisko profesiju veidi

Malta

Šajā lapā ir sniegta informācija par juridiskajām profesijām Maltā.

Saturu nodrošina
Malta

Juridiskās profesijas — ievads

Maltā juridisko profesiju pārstāvji ir advokāts, valsts notārs un advokāta palīgs.

  • Advokātiem ir tiesības piedalīties visās tiesās.
  • Valsts notārus uzskata par valsts ierēdņiem, un tie sagatavo un publicē publiskus aktus.
  • Advokāta palīgiem ir tiesības piedalīties zemākās instances tiesās — praksē viņu ikdienas darbs ir saistīts ar sekošanu līdzi procesuālajām darbībām gan tiesas sēdēs, gan arī saistībā ar citām tiesas kancelejā saņemtajām prasībām.

Juridiskās profesijas Maltā veido vienotu sistēmu, un prokurorus ieceļ no praktizējošu advokātu vidus.

Prokurori

Organizācija

Saskaņā ar Konstitūcijas 91. pantu ģenerālprokurors veic Konstitūcijā paredzētās funkcijas, bet Ģenerālprokurora birojs ir izveidots ar ģenerālprokurora rīkojumu kā valsts iestāde (Maltas Normatīvo aktu krājuma 90. sadaļa) un kā Maltas Republikas aizstāvības advokāts.

Saskaņā ar Maltas Konstitūciju ģenerālprokuroram ir garantēts amata pastāvīgums, un viņš pieņem neatkarīgus spriedumus lietās saistībā ar kriminālvajāšanu, kā arī veic funkcijas, ko paredz Kriminālprocesa kodekss attiecībā uz kriminālvajāšanu.

Ģenerālprokuroram palīdz ģenerālprokurora vietnieks un citas juridiskas amatpersonas.

Uzdevumi un pienākumi

Ģenerālprokurors ir galvenais prokurors krimināltiesā. Saskaņā ar 2020. gada Nodarījumu kriminālvajāšanas noteikumiem (pārejas noteikumi) (Prosecution of Offences (Transitory Provisions) Regulations) (2020. gada Juridiskais paziņojums Nr. 378), kas stājās spēkā 2020. gada 1. oktobrī, ģenerālprokuroram ir piešķirtas pilnvaras lemt par to, vai ierosināt kriminālvajāšanu Miertiesā kā tiesā, kur izmeklē smago noziegumu kategoriju, tostarp:

  1. terorisma aktus, terorisma finansēšanu un papildu nodarījumus saskaņā ar Kriminālkodeksa pirmā sējuma II daļas IX nodaļas IV A apakšnodaļu;
  2. izspiešanu, uzpirkšanu, tiesas piesēdētāju ietekmēšanu un korupciju, tirgošanos ar ietekmi un grāmatvedības pārkāpumus saskaņā ar Kriminālkodeksa pirmā sējuma II daļas III nodaļas IV apakšnodaļu;
  3. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas likuma (Prevention of Money Laundering Act) 3. pantā noteiktos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumus, izņemot, ja šo noziegumu kriminālvajāšana tiek veikta kopā ar noziegumiem, kas noteikti Rīkojumā par bīstamām narkotiskām vielām (Dangerous Drugs Ordinance) vai Rīkojumā par medicīnas un radniecīgām profesijām (Medical and Kindred Professions Ordinance);
  4. krāpšanas un nelikumīgas piesavināšanās lietas, ja finanšu zaudējums ir vismaz piecdesmit tūkstoši eiro (50 000 EUR);
  5. mēģinājumus veikt minētos nodarījumus vai līdzdarboties tajos, vai tos organizēt.

Īstenojot pilnvaras ierosināt, vadīt vai izbeigt kriminālprocesu, kas ģenerālprokuroram ir piešķirtas ar likumu, kurš dod tiesības īstenot šādas pilnvaras, ģenerālprokuroru nevada un nekontrolē neviena persona vai kāda cita iestāde, izņemot, ja ar konkrētu likumu ir noteikts, ka:

  1. tiesā izskata lēmumu nesākt kriminālvajāšanu vai jebkuru citu lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz prettiesiskumu vai nepamatotību, vai,
  2. pamatojoties uz likumā noteiktiem kritērijiem, tiesā izskata ģenerālprokurora lēmumu, ka kriminālvajāšana ir jāveic kriminālās jurisdikcijas augstākas instances tiesai, ja piemērojamais sods ir smagāks par sodu, kas būtu piemērojams, ja šo pašu nodarījumu iztiesātu kriminālās jurisdikcijas zemākas instances tiesā.

Valsts advokāts

Organizācija

Valsts advokāta birojs ir izveidots 2019. gada 18. decembrī kā atsevišķa juridiska vienība un veic noteiktas funkcijas un pienākumus, kuri iepriekš bija ģenerālprokuratūras atbildībā. Saskaņā ar Konstitūcijas 91.A pantu valsts advokātam ir konstitucionālas funkcijas. Valsts advokāta birojs ir izveidots kā valdības iestāde saskaņā ar Valsts advokāta likumu (State Advocate Act), Maltas Normatīvo aktu krājuma 603. sadaļa.

Saskaņā ar Maltas Konstitūciju valsts advokātam ir garantēts tāds pats amata pastāvīgums kā ģenerālprokuroram, un, īstenojot savas funkcijas, valsts advokātam ir jārīkojas saskaņā ar savu personisko spriedumu, un to nedrīkst vadīt vai kontrolēt kāda cita persona vai iestāde.

Valsts advokātam palīdz valsts advokāta vietnieks un citas juridiskas amatpersonas.

Uzdevumi un pienākumi

Valsts advokāts ir valdības galvenais juridiskais padomnieks, savukārt Valsts advokāta biroja juridiskās amatpersonas pārstāv valdību civiltiesā un konstitucionālajā tiesā.

Valsts advokāta birojs pārstāv Maltas Republiku starptautiskajās tiesās, tostarp Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, un tā amatpersonas pārstāv valdību starptautiskajās sanāksmēs par juridisko un tiesisko sadarbību.

Turklāt birojs palīdz izstrādāt tiesību aktus un ratificēt tiesību aktus Parlamentā.

Tiesneši

Organizācija

Tiesnešus un miertiesnešus ieceļ valsts prezidents, pamatojoties uz ieteikumu, ko sniedz Tiesnešu iecelšanas komiteja (Judicial Appointments Committee), kura izveidota saskaņā ar Konstitūcijas 96A. pantu. Augstāko tiesnesi ieceļ valsts prezidents, pamatojoties uz rezolūciju, ko pieņēmusi Pārstāvju palāta vismaz ar divām trešdaļām tās locekļu balsu.

Visiem tiesnešiem un miertiesnešiem tiek garantēta neatkarība un amata pastāvīgums. Lai varētu kandidēt uz miertiesneša amatu Maltā, ir jāpraktizē kā advokātam ne mazāk kā septiņus gadus, bet, lai varētu kandidēt uz tiesneša amatu — ne mazāk kā divpadsmit gadus. Tiesu administrācijas komisijai ir prerogatīva piemērot tiesu iestādēm disciplinārpasākumus, kas neparedz tiesu iestādes locekli atbrīvot no amata. Lēmumus par tiem var pārsūdzēt Konstitucionālajā tiesā. Īstenojot savas funkcijas, Komisijai ir piešķirtas visas civillietu tiesas funkcijas. Ja Komisija konstatē, ka rīcības izmeklēšanas rezultātā no amata būtu jāatceļ šķīrējtiesnesis, ir jādod valsts prezidentam ieteikums atcelt šķīrējtiesnesi no amata, pamatojoties uz pierādītu amatpārkāpumu vai pierādītu nespēju veikt amata funkcijas. Šķīrējtiesnesis var pārsūdzēt šo ieteikumu Konstitucionālajā tiesā.

Juridisko profesiju organizācija: Advokāti

Tiesu advokāti / Advokāti

Uzdevumi un pienākumi

Advokāti ir profesionāļi, kuriem ir pilnvaras sniegt juridiskas konsultācijas un atzinumus, kā arī pārstāvēt savus klientus tiesās, tribunālos un citos juridiskos forumos.

Lai persona varētu Maltā praktizēt kā advokāts, tai ir jāsaņem valsts prezidenta pilnvarojuma raksts ar Maltas valsts ģerboni. Personai ar šādu pilnvarojuma rakstu pirms prakses sākšanas ir Apelācijas tiesas atklātā sēdē jādod uzticības zvērests un amata zvērests.

Organizācija

Maltas Advokātu kolēģija pārstāv advokātus, kuriem ir tiesības nodarboties ar advokāta praksi. Tā ir brīvprātīga nevalstiska un nepolitiska organizācija, kuru finansē no biedru naudu iemaksām un tās organizēto aktivitāšu ietvaros dibinātajiem fondiem. Tā ir juridiski atzīta advokātu apvienība, kas sniedz konsultācijas par tiesu sistēmas organizatoriskiem un administratīviem jautājumiem.

Maltā nav dažādas specializācijas juristu, ar terminu “jurists” un “advokāts” apzīmē vienu un to pašu. Profesiju regulē Tiesu administrācijas komisija, kuras sastāvā ir Maltas prezidents, augstākais tiesnesis, divi tiesneši, divi miertiesneši, Advokātu kolēģijas prezidents un divi juridisko profesiju pārstāvji. Visas sūdzības par advokātiem izskata komiteja piecu advokātu sastāvā, kas iesniedz Tiesu administrācijas komisijai ieteikumus par disciplinārsodu piemērošanu. Advokātu kolēģija ieceļ trīs no pieciem advokātiem, tādējādi īstenojot Kolēģijas tiesības regulēt šo profesiju.

Advokātu kolēģijai ir sava profesijai veltīta informatīva tīmekļvietne, kurā ir arī reģistrs. Reģistrs ir sadalīts divās daļās — pirmā daļa, kas ir pieejama plašākai sabiedrībai, sniedz informāciju par visiem advokātiem, kuri ir Advokātu kolēģijas biedri, bet privātajā biedru sadaļā ir sīkāka informācija par visiem Advokātu kolēģijai zināmajiem advokātiem.

Pēdējo gadu laikā kolēģija ir organizējusi vairākas akadēmiskas konferences un seminārus, kā arī ikmēneša lekciju ciklus, lai sekmētu visu advokātu nepārtrauktu pilnveidošanos juridiskos jautājumos.

Juridiskās datubāzes

Valdības tīmekļvietnē lawyersregister.gov.mt ir sniegts oficiālais advokātu saraksts, kurā ir norādīts to pilnvaroto advokātu vārds, uzvārds un citi dati, kas ir devuši piekrišanu publicēt šajā reģistrā savus profesijas datus. Reģistrs publiski pieejams.

Notāri

Uzdevumi un pienākumi

Notāri ir valsts ierēdņi, kuriem ir pilnvaras pieņemt jebkuras personas dzīves laikā taisītus aktus un testamentus un tiem piešķirt publiski tiesisku spēku. Šo pienākumu un saistību ietvaros notāri ir atbildīgi par minēto dokumentu glabāšanu un drīkst izsniegt to kopijas. Maltas Normatīvo aktu krājuma 55. sadaļā (Notāru profesijas un notariālo arhīvu akts) ir norādītas citas notāru pilnvaras un uzdevumi.

Pirms prakses uzsākšanas notāri dod uzticības zvērestu un amata zvērestu Apelācijas tiesai.

Visu notāru, notariālo arhīvu un valsts reģistra pārraudzību veic specializēta tiesa — Notariālo aktu pārskatīšanas tiesa. Tās locekļus ieceļ par notariāta lietām atbildīgais ministrs no pensionēto tiesnešu un miertiesnešu, advokātu un valsts notāru vidus.

Šī tiesa var visos gadījumos, kad tā to uzskata par nepieciešamu, bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt un pārbaudīt arhīvus, valsts reģistru un jebkura notāra biroju.

Katru gadu janvārī oficiālais Maltas valdības laikraksts publicē datus par visiem Maltā praktizējošajiem notāriem.

Organizācija

Notāru padome ir iestāde, kas pārrauga notariātu un pēc savas iniciatīvas vai saņemot sūdzību, ir pilnvarota izskatīt jebkura notāra rīcību, kas tiek uzskatīta par neatbilstošu notāra profesionālajiem standartiem. Padome var arī izskatīt sūdzības par notāru nolaidību vai ļaunprātīgu rīcību, veicot profesionālos pienākumus vai saistībā ar profesionālajām lietām, ja vien šīs pilnvaras nav piešķirtas citai iestādei saskaņā ar Maltas Normatīvo aktu krājuma 55. sadaļas “Notariāta un notariālo arhīvu akts” (Notarial Profession and Notarial Archives Act) 85. un 94. pantu vai jebkuru citu tiesību aktu.

Juridiskās datubāzes

Notāru padomes oficiālajā tīmekļvietnē (Malta) ir iekļauta informācija par Notāru padomi, vispārēja plašai sabiedrībai un notāriem noderīga informācija un saraksts ar Maltā praktizējošo valsts notāru kontaktinformāciju. Datubāze ir bez maksas pieejama visiem interesentiem.

Citas juridiskās profesijas

Advokāta palīgi

Lai persona Maltā praktizētu kā advokāta palīgs, tai ir jāsaņem valsts prezidenta pilnvarojuma raksts ar Maltas valsts ģerboni. Personai ar šādu pilnvarojuma rakstu pirms prakses sākšanas ir Apelācijas tiesas atklātā sēdē jādod uzticības zvērests un amata zvērests.

Advokāta palīgu pamatpienākums ir palīdzēt advokātiem, pie kuriem viņi strādā lietu tiesvedībā. Viņi iesniedz rakstveida lūgumus tiesas kancelejā klientu vārdā un sniedz citus pakalpojumus saistībā ar advokātu gatavošanos tiesas prāvām.

Advokāta palīgiem ir tiesības uzstāties miertiesās, speciālos tribunālos un padomēs. Viņi var sniegt arī konsultācijas.

Tiesu administrācijas komisija ir institūcija, kas atbildīga par noteikumu ievērošanu šajā profesijā Maltā.

Tiesas dienestu aģentūra

Tiesas dienestu aģentūra ir atbildīga par Maltas tiesas administrāciju. Aģentūra ir atbildīga par tiesas kancelejām un tām piesaistītajām amatpersonām, tiesas aktu reģistrēšanu un iesniegšanu, tiesas nolēmumu, piemēram, spriedumu un garantiju, izpildi ar tiesas iecelto tiesu izpildītāju un citu amatpersonu starpniecību, izsoļu rīkošanu un par citām ar zvērināto tiesu un krimināltiesu saistītām procedūrām.

Sekretāra vietnieks  PDF (489 Kb) mt

Tiesneša palīgs  PDF (382 Kb) mt

Sekretariāta darbinieks  PDF (390 Kb) mt

Noderīgas saites

Maltas Advokātu kolēģija

Maltas Notāru padomes oficiālā tīmekļvietne

Lapa atjaunināta: 16/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.