Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Juridisko profesiju veidi

Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par juridiskajām profesijām Rumānijā.

Saturu nodrošina
Rumānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Juridiskās profesijas — ievads

Rumānijā ir šādas juridiskās profesijas:

Prokurori

Organizācija

Rumānijas prokuratūru veido:

 • prokuratūras nodaļas, kas darbojas pie apelācijas tiesām, tribunāliem, bērnu un ģimenes lietu tribunāliem un rajonu tiesām;
 • prokuratūras nodaļas, kas darbojas pie militārām tiesām.
 1. Augstākā līmeņa struktūra ir Prokuratūra un tās specializētās struktūras (Valsts korupcijas apkarošanas departaments un Organizētās noziedzības un terorisma apkarošanas departaments), kas darbojas pie Augstākās kasācijas tiesas.
 2. Pirmais līmenis: rajona tiesām (176) piesaistītās prokuratūras nodaļas.
 3. Otrais līmenis: tribunāliem (42) piesaistītās prokuratūras un Bērnu un ģimenes lietu tribunālam (1) piesaistītā prokuratūra.
 4. Trešais līmenis: apelācijas tiesām (15) piesaistītās prokuratūras.

Tiesnešu augstākā padome (CSM) ir centrālā valsts iestāde, kas tiesu iestāžu sistēmā ir atbildīga par prokurora amata reglamentēšanu. Tiesnešu sākotnējo un turpmāko profesionālās kvalifikācijas apmācību nodrošina Valsts tiesnešu institūts, Tiesnešu augstākās padomes pārraudzībā esoša valsts iestāde ar juridiskas personas statusu. Valsts prokuratūras īsteno savas pilnvaras ar tās nodaļās strādājošo prokuroru starpniecību. Šādas prokuratūras nodaļas darbojas pie visām tiesām, izņemot disciplinārlietu tribunālus.

Apelācijas tiesām, tribunāliem vai bērnu un ģimenes lietu tribunāliem piesaistīto prokuratūras nodaļu virzītais kriminālprocess

Prokuratūras nodaļu institucionālā hierarhija ir norādīta turpmāk.

 1. Augstākā prokuratūras iestāde ir prokuratūras nodaļa, kas darbojas pie Augstākās kasācijas tiesas (Ģenerālprokuratūra), un to vada Rumānijas ģenerālprokurors. Tā koordinē 15 apelācijas tiesām piesaistīto prokuratūras nodaļu darbību.
 2. Apelācijas tiesām piesaistītās prokuratūras koordinē 43 tribunāliem (ieskaitot specializēto Bērnu un ģimenes lietu tribunālu) piesaistīto prokuratūras nodaļu darbību. Katru no tām vada vadošais prokurors.
 3. Tribunāliem piesaistītās prokuratūras nodaļas koordinē 176 rajonu tiesām piesaistīto prokuratūras nodaļu darbību; katru no tām vada pirmā līmeņa prokurors.
 4. Pirmajā (zemākajā) hierarhijas līmenī ir 176 rajonu tiesām piesaistītās prokuratūras, ko vada pirmā līmeņa prokurori.

Augstākajai kasācijas tiesai piesaistītās prokuratūras nodaļas ietvaros darbojas divi atsevišķi specializēti departamenti. Tie ir:

 • Valsts korupcijas apkarošanas departaments (DNA), kas izmeklē un virza lietas par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar korupciju; to vada galvenais prokurors;
 • Organizētās noziedzības un terorisma apkarošanas departaments (DIICOT), kas izmeklē un virza ar organizēto noziedzību un terorismu saistītas lietas; to vada galvenais prokurors, kurš darbojas Rumānijas ģenerālprokurora uzraudzībā.

Militārajām tiesām piesaistīto prokuratūras nodaļu virzītais kriminālprocess

Kriminālprocesu pret militārpersonu izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem virza militārās prokuratūras nodaļas, kurām juridiski ir militāru vienību statuss. Šīs nodaļas darbojas pie militārajiem tribunāliem, pie Bukarestes Militārā tribunāla vai Bukarestes Militārās apelācijas tiesas.

Prokuroru funkcionālā hierarhija

Prokuroru darbā ir jāievēro likumības, objektivitātes un hierarhijas principi.

Prokurori īsteno savas dienesta pilnvaras saskaņā ar tiesību aktiem, ievērojot un aizsargājot personu cieņu un aizstāvot personu tiesības.

Katras prokuratūras nodaļas prokurori ir pakļauti attiecīgās prokuratūras vadītājam, kurš savukārt ir pakļauts attiecīgās hierarhijā augstākās prokuratūras nodaļas vadītājam.

Augstākās kasācijas tiesai piesaistītās prokuratūras ģenerālprokurors, Valsts korupcijas apkarošanas departamenta galvenais prokurors un apelācijas tiesas prokuratūras galvenais prokurors var savā pakļautībā esošos prokurorus kontrolēt vai nu tiešā veidā, vai ar īpaši norīkotu prokuroru starpniecību.

Loma un pienākumi

Rumānijā ir divi prokuroru veidi:

 1. Civillietu prokurori, kuri izmeklē un virza lietas par civiliedzīvotāju veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem.
 2. Militārie prokurori, kuri izmeklē un virza lietas galvenokārt par militārpersonu veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Valsts līmenī darbojas šādu veidu prokurori:

 • Rumānijas ģenerālprokurors (Augstākajai kasācijas tiesai piesaistītās prokuratūras nodaļas vadītājs);
 • galvenais prokurors (Valsts korupcijas apkarošanas departamenta un Organizētās noziedzības un terorisma apkarošanas departamenta vadītājs);
 • vadošie prokurori (apelācijas tiesām piesaistīto prokuratūras nodaļu vadītāji);
 • pirmā līmeņa prokurori (rajona tiesām vai tribunāliem piesaistīto prokuratūras nodaļu vadītāji);
 • prokurori-nodaļu vadītāji (prokuratūras nodaļu iekšējo struktūrvienību-nodaļu vadītāji);
 • prokurori-dienestu vadītāji (prokuratūras nodaļu iekšējo struktūrvienību-dienestu vadītāji);
 • prokurori-biroju vadītāji (prokuratūras nodaļu iekšējo biroju vadītāji);
 • prokurori.

Kad tas ir nepieciešams, ex officio vai pēc Tiesnešu augstākās padomes pieprasījuma Tieslietu ministrs var īstenot uzraudzību pār prokuroriem ar Rumānijas ģenerālprokurora, Valsts korupcijas apkarošanas departamenta galvenā prokurora vai tieslietu ministra īpaši norīkotu prokuroru starpniecību, lai kontrolētu:

 • prokuroru organizatorisko efektivitāti;
 • prokuroru darbības efektivitāti un mērķu sasniegšanu, kā arī
 • prokuroru profesionālās sadarbības ar pilsoņiem un citām ar prokuratūras nodaļu darbību saistītām personām kvalitāti.

Šī kontrole neattiecas uz visiem pasākumiem, ko prokurori var veikt kriminālprocesa ietvaros, ne arī uz attiecīgajiem lēmumiem kriminālprocesā.

Tieslietu ministrs var pieprasīt Rumānijas ģenerālprokuroram vai, ja nepieciešams, Valsts korupcijas apkarošanas departamenta galvenajam prokuroram ziņot par prokuratūras darbību un sniegt norādījumus par pasākumiem, kas veicami efektīvai noziedzības novēršanai un apkarošanai.

Augstākās kasācijas tiesai piesaistītā prokuratūras nodaļa reizi gadā sniedz ziņojumu par savām aktivitātēm Tiesnešu augstākajai padomei un tieslietu ministram, kurš, savukārt, savā ziņojumā informē Rumānijas Parlamentu par saviem secinājumiem attiecībā uz prokuratūras ziņojumu.

Tiesneši

Organizācija

Tiesnešu augstākā padome (CSM) ir centrālā valsts iestāde, kas ir atbildīga par tiesneša profesijas reglamentēšanu. Tiesnešu sākotnējo un turpmāko profesionālās kvalifikācijas apmācību nodrošina Valsts tiesnešu institūts, Tiesnešu augstākās padomes pārraudzībā esoša valsts iestāde ar juridiskas personas statusu.

Loma un pienākumi

Rumānijā tiesneši specializējas šādās lietās:

 • civillietas un izpildu tiesvedības lietas;
 • krimināllietas un sodu izpildes lietas;
 • komerclietas (maksātnespējas lietu tiesneši);
 • ģimenes un bērnu tiesību lietas;
 • administratīvās un nodokļu/finanšu lietas;
 • darba tiesību strīdu un sociālās apdrošināšanas jomas lietas;
 • konstitucionālās lietas;
 • militārās lietas.

Juridisko profesiju struktūra: advokāti

Advokāti

Centrālā iestāde, kas reglamentē advokāta profesiju, ir Rumānijas Valsts advokātu kolēģiju apvienība (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania — UNBR) publisko tiesību juridiska persona, kurā ietilpst visas Rumānijas advokātu kolēģijas. Tā nodrošina, ka tiesības uz aizstāvību realizē juridiski kvalificēti pārstāvji, kā arī nodrošina tajā ietilpstošo advokātu profesionalitāti, disciplīnu un goda un cieņas aizsardzību. Visas Rumānijas advokātu kolēģijas ir Rumānijas Valsts advokātu kolēģiju apvienības dalībnieki.

Juridiskās datubāzes

Informācija par advokātiem Rumānijā ir pieejama Rumānijas Valsts advokātu kolēģiju apvienības tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Juridiskie padomnieki

Saskaņā ar tiesību aktiem juridiskie padomnieki var veidot vietēja līmeņa kolēģijas pēc viņu profesionālās darbības nozares vai jomas vai arī, ja piemēroti, valsts līmeņa kolēģijas, ievērojot biedrību un nodibinājumu tiesisko regulējumu. Viena no profesionālajām biedrībām, kas ir izveidota saskaņā ar biedrību un nodibinājumu tiesisko regulējumu, ir Rumānijas Juridisko padomnieku kolēģiju apvienība (Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România — UCCJR). Tā ietver juridisko padomnieku asociācijas no visām grāfistēm. Juridiskie padomnieki tāpat var veidot cita veida profesionālās biedrības. Juridisko padomnieku saraksti pēc to grāfistēm ir pieejami UCCJR pārstāvēto asociāciju tīmekļa vietnēs. Saites uz tām ir iekļautas UCCJR tīmekļa vietnē.

Valsts notāri

Organizācija

Saskaņā ar tiesību aktiem Rumānijas Tieslietu ministrija ir deleģējusi notāru pakalpojumu īstenošanu Valsts notāru kolēģiju apvienībai (Uniunea Nationala a Notarilor Publici — UNNP). Valsts notāru kolēģiju apvienība ir profesionāla apvienība, kas pārstāv valsts notārus un kuras pienākumos ietilpst notāru profesijas organizēšana, tās dalībnieku profesionālo interešu aizstāvība un profesijas reputācijas uzturēšana. Visi valsts notāri ir šīs apvienības biedri. Valsts notāri veido 15 palātas, kuras darbojas pie attiecīgajām apelācijas tiesām.

Loma un pienākumi

Rumānijā valsts notāri sniedz šādus juridiskos pakalpojumus:

 • ar likumiskās un testamentārās pēctecības (mantošanas) nodrošināšanu saistīto dokumentu sagatavošana;
 • līgumu (pirkuma līgumu, maiņas līgumu, uztura līgumu, dāvinājuma līgumu, hipotēkas līgumu, ķīlas līgumu un kustamās un nekustamās mantas nomas līgumu) un citu aktu (dažādu institūciju pieprasītu galvojumu) noslēgšana;
 • komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu statūtu sagatavošana;
 • dokumentu apliecināšana;
 • parakstu, parakstu paraugu un zīmogu apliecināšana;
 • citi likumā noteikti pakalpojumi.

Citas juridiskās profesijas

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāju profesionālā organizācija ir Rumānijas Valsts tiesu izpildītāju apvienība (Uniunea Natională a Executorilor Judecătoreşti din România — UNEJ). Tā ir atbildīga par tiesu izpildītāju profesijas reputācijas un autoritātes uzturēšanu. Pamatā tās pienākumos ietilpst tās dalībnieku profesionālo interešu aizstāvība. Tiesu izpildītāji veido 15 palātas, kuras darbojas pie attiecīgajām apelācijas tiesām.

Tiesu izpildītāju saraksts ir pieejams Rumānijas Valsts tiesu izpildītāju apvienības un Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Jāņem vērā, ka šīs abas datubāzes ir veidotas atšķirīgi.

Tiesu ierēdņi

Tiesnešu augstākā padome (CSM) ir centrālā valsts iestāde, kas ir atbildīga par tiesu ierēdņa profesijas reglamentēšanu.

Par tiesu ierēdņu sākotnējo un turpmāko profesionālās kvalifikācijas apmācību ir atbildīga Valsts tiesu ierēdņu skola (SNG), Tiesnešu augstākās padomes pārraudzībā esoša valsts iestāde ar juridiskas personas statusu.

Rumānijas tiesu sistēmā ietilpst dažādu veidu tiesu ierēdņi:

 • tiesas sēžu ierēdņi;
 • statistikas ierēdņi;
 • pētniecības ierēdņi;
 • informācijas tehnoloģiju ierēdņi;
 • arhīvu ierēdņi;
 • uzskaites ierēdņi.

Vairāk par šo profesionālo kategoriju varat uzzināt šajā dokumentā. PDF (390 Kb) en

Lapa atjaunināta: 09/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.