Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tipi ta’ professjonijiet legali

Awstrija

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fl-Awstrija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-professjonijiet legali — INTRODUZZJONI

Fil-preżent hemm 1 693 Imħallef professjonist li għalihom il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Awstrijak huwa responsabbli (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li tirrappreżenta pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż tal-Qorti Suprema).

L-Imħallfin jinħatru wkoll barra s-sistema ġudizzjarja, pereżempju lill-Qorti Amministrattiva (madwar 63) u l-Qorti tal-Ażil.

Barra minn hekk, hemm persuni lajċi li huma assenjati għal każijiet speċifiċi li jaħdmu fuq bażi volontarja. Dawn jaġixxu bħala Imħallfin Lajċi jew membri tal-ġurija f’każijiet kriminali u bħala Imħallfin Assoċjati b'kompetenza speċjali f’każijiet kummerċjali, tax-xogħol u tal-liġi soċjali.

Hemm 375 prosekutur pubbliku (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż fl-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi) u 4 864 Uffiċjal u aġenti kuntrattwali (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inklużi fil-Qorti Suprema u fl-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi), li jgħinu biex jinżamm it-tħaddim xieraq tal-qrati u l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni pubblika.

B’kollox 3 631 persuna huma impjegati fis-sistema penitenzjarja (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inklużi l-membri tad-Direttorat tal-Ħabsijiet); din iċ-ċifra tinkludi total ta’ 3 098 gwardjan tal-ħabs (inklużi 127 responsabbli biex jgħallmu l-priġunieri).

1. Imħallfin

L-edukazzjoni u l-ħatra

Wara li jlestu l-istudji legali tagħhom, segwit minn prattika tal-qrati fil-qafas ta’ servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja, l-imħallfin jgħaddu mit-taħriġ prattiku tagħhom. Kull sena, jinħatru madwar 60-80 kandidat imħallfin. Is-servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja (inkluża l-prattika tal-qrati) fil-prinċipju jdum għaddej erba’ snin u jitwettaq fi qrati distrettwali, qrati reġjunali, fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, fil-ħabs jew f'ċentru għall-protezzjoni tal-vittmi jew ta' assistenza, jew fl-uffiċċju ta’ avukat skont il-liġi, nutar jew prosekutur li jirrappreżentaw il-Ministeru Federali tal-Finanzi. Parti mit-taħriġ tas-servizz jista’ jitwettaq ukoll fil-Qorti Reġjonali Għolja, fil-Qorti Suprema, fil-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, fid-Direttorat tal-Ħabsijiet, fiċ-ċentri ta' servizzi tal-perjodu ta' prova, fl-assoċjazzjonijiet ta’ trustees legali jew fl-uffiċċji tal-benesseri taż-żgħażagħ, fl-Uffiċċju tal-ombudsman għad-drittijiet taċ-ċittadini jew garanziji xierqa, jew fis-settur finanzjarju. Is-servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja jikkonkludi b’eżami tal-kariga ġudizzjarja.

Ladarba jkunu għaddew l-eżami tal-kariga ġudizzjarja, l-imħallfin kandidati jkunu jistgħu japplikaw għal pożizzjonijiet permanenti vakanti bħala mħallfin.

Il-ħatriet bħala mħallfin isiru mill-President Federali li, fil-każ tal-parti l-kbira tal-pożizzjonijiet, ikun iddelega dan il-kompitu lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Ċittadini Awstrijaċi biss jistgħu jinħatru bħala imħallfin.

Il-persuni lajċi għandhom jiġu distinti mill-imħallfin professjonisti. Dawn ma għandhom bżonn l-ebda taħriġ legali u jaħdmu fuq bażi volontarja. Huma jaġixxu bħala Imħallfin Lajċi jew membri tal-ġurija fi proċedimenti kriminali u bħala Imħallfin Assoċjati b'kompetenza speċjali f’każijiet kummerċjali, tax-xogħol u tal-liġi soċjali.

l-Istatus tal-Imħallfin

L-Imħallfin professjonisti jkollhom relazzjoni ta’ impjieg mal-liġi pubblika fl-Istat Federali. Minbarra l-Att Kostituzzjonali Federali, l-Att tas-Servizz tal-Imħallfin huwa s-sors legali ewlieni għat-taħriġ u l-istatus professjonali tal-imħallfin. (L-isem sħiħ ta' dan is-sors legali huwa l-Att tal-Imħallfin u tas-Servizz ta' Prosekuzzjoni Pubblika; b'mod partikolari, għadd ta' dispożizzjonijiet li l-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi huma suġġetti għalihom u li jirregolaw, pereżempju, il-proċeduri dixxiplinarji u d-deskrizzjonijiet tas-servizzi huma ddeterminati bl-istess mod.)

Imħallfin professjonisti jinħatru għal perjodu ta’ żmien mhux limitat u jirtiraw fl-aħħar tas-sena li fiha jagħlqu l-età ta’ 65 sena.

Skont l-Artikoli 87 u 88 tal-Att Kostituzzjonali Federali, l-imħallfin jaġixxu bħala aġenti indipendenti tal-Istat fl-interpretazzjoni tal-liġi u fl-aġġudikazzjoni ta' każijiet. Din l-indipendenza hija espressa fil-libertà mill-istruzzjoni li jgawdu l-imħallfin (indipendenza materjali) u fl-impossibbiltà li jitneħħew jew li jiġu trasferiti għal pożizzjoni oħra (indipendenza personali). L-Imħallfin huma marbuta biss bil-liġi u jiddeċiedu fuq il-bażi tal-kundanni legali tagħhom stess. Bl-istess mod, dawn ma jkunux marbuta b’deċiżjonijiet preċedenti ta’ qrati oħra dwar kwistjonijiet legali simili (preċedenti).

Minbarra meta dawn jirtiraw b’mod permanenti wara li jilħqu l-limitu ta’ età statutorja, l-imħallfin jistgħu jitneħħew mill-kariga jew jiġu trasferiti għal pożizzjoni oħra jew jiġu rtirati kontra l-volontà tagħhom biss fiċ-ċirkostanzi u fil-manjiera provduta mil-liġi u fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ġudizzjarja formali (l-Artikolu 88 tal-Att Kostituzzjonali Federali).

L-istatus speċjali ta’ imħallfin taħt il-Kostituzzjoni jgħodd biss meta jeżerċitaw il-kariga ġudizzjarja tagħhom (fit-tmexxija tan-negozju ġudizzjarju kollu allokat bil-liġi jew taħt sistema ta’ allokazzjoni ta’ negozju). Teżisti eżenzjoni għall-kwistjonijiet ta' “amministrazzjoni ta' ġustizzja” (miżuri sabiex tinżamm l-operazzjoni tas-sistema ġudizzjarja). Iżda f’dawn il-każijiet, l-imħallfin huma indipendenti biss jekk huma jittrattaw dawn il-kwistjonijiet (bħalma hija l-allokazzjoni ta’ negozju ġudizzjarju u proposti għal ħatriet għal pożizzjonijiet ġudizzjarji) fuq il-bordijiet jew fil-kummissjonijiet. Inkella, dawn huma marbutin bi struzzjonijiet minn fuq. Allokazzjoni fissa ta’ xogħol ġudizzjarju tiżgura li d-dritt għal imħallef taħt is-sistema legali, li huwa ggarantit mill-Kostituzzjoni, jiġi rrispettat.

Rwol u dmirijiet

L-Imħallfin huma responsabbli għal każijiet ġudikanti tal-liġi ċivili u kriminali. Fi kwistjonijiet amministrattivi u ta' liġi kostituzzjonali, jaġixxu bħala kontroll fuq l-amministrazzjoni u bħala gwardjana tal-kostituzzjoni.

Responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Il-Qorti dixxiplinari: Imħallef li kolpevolment jikser l-obbligi professjonali tiegħu huwa responsabbli fil-konfront tal-Qorti dixxiplinari, li hija stabbilita fil-livell tal-Qorti Reġjonali Għolja jew tal-Qorti Suprema u tikkonsisti biss minn imħallfin (il-Qorti dixxiplinari hija wkoll kompetenti fil-kwistjoni ta’ kondotta ħażina minn prosekuturi pubbliċi).

Il-Qorti Kriminali: Imħallef li, fi ksur ħati tal-obbligi professjonali tiegħu, jikkommetti wkoll reat kriminali huwa responsabbli fil-konfront tal-qorti kriminali (pereżempju, f’każ ta’ abbuż ta’ poter uffiċjali).

Il-Qorti Ċivili: Parti li tkun sofriet telf minħabba f'imġiba illegali u ħatja minn imħallef (jew, jekk applikabbli, prosekutur pubbliku) tista’ ssostni dan it-telf biss kontra l-Istat. L-Istat jista’ jkollu rikors kontra l-imħallef (jew, jekk applikabbli, prosekutur pubbliku) fil-każ ta’ atti intenzjonali jew negliġenza grossa.

2. Prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

Bażikament, l-organizzazzjoni ġerarkika tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku tikkorrispondi għall-organizzazzjoni tal-qrati.

F’kull qorti kompetenti li għandha ġurisdizzjoni fuq każijiet kriminali (jiġifieri 17-il qorti b’kollox) hemm l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Barra minn hekk, hemm Servizz Ċentrali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati Ekonomiċi b’kompetenzi għall-Awstrija kollha. F’kull Qorti Reġjonali Għolja hemm uffiċju tal-prosekutur pubbliku superjuri u l-uffiċċju tad-direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi huwa fil-Qorti Suprema. L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku superjuri u l-uffiċċju tad-Direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi jaqgħu direttament taħt il-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-edukazzjoni u l-ħatra

L-edukazzjoni ta’ prosekutur pubbliku tikkorrispondi għal dik ta’ imħallef professjonali.

Kull min jissodisfa r-rekwiżiti għall-ħatra għall-pożizzjoni ta’ imħallef jista’ wkoll jinħatar prosekutur pubbliku.

Pożizzjonijiet permanenti vakanti għal prosekuturi pubbliċi, bħal pożizzjonijiet permanenti għall-imħallfin, għandhom jixxandru pubblikament biex jimtlew. Huwa l-President Federali li jkollu d-dritt li jaħtar il-prosekuturi pubbliċi iżda, bħal fil-każ ta’ mħallfin, huwa jkun iddelega d-dritt ta’ ħatra fir-rigward ta’ bosta pożizzjonijiet permanenti għal prosekuturi pubbliċi lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-istatus ta’ prosekuturi pubbliċi

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku huma l-awtoritajiet ġudizzjarji separati minn, iżda mhux indipendenti mill-qrati. Huma għandhom struttura ġerarkika u huma marbuta bl-istruzzjonijiet tal-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku għoli u fl-aħħar mill-aħħar tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

Hemm regoli statutorji preċiżi li jirregolaw id-dritt li jinħarġu l-istruzzjonijiet. Struzzjonijiet mingħand uffiċċju ta' prosekutur pubbliku għoli jew mingħand il-Ministru Federali tal-Ġustizzja jistgħu jinħarġu biss fil-forma miktuba u jridu jkunu akkumpanjati minn stqarrija ta’ raġunijiet. Barra minn hekk, l-istruzzjonijiet irċevuti jridu jiġu rreġistrati fil-fajl tal-każijiet kriminali. Il-Ministru Federali tal-Ġustizzja iġorr ir-responsabbiltà ministerjali u għalhekk huwa obbligat jipprovdi informazzjoni lill-Parlament, li għalih huwa jew hija j/tkun responsabbli.

Il-membri tal-persunal tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi individwali għandhom ikunu konformi mal-istruzzjonijiet mogħtija mill-mexxejja tal-awtoritajiet. Madankollu, jekk jikkunsidraw li xi struzzjoni tmur kontra l-liġi, huma jistgħu jitolbu ordni bil-miktub li tikkonċerna l-istruzzjoni u jistgħu anki jagħmlu arranġamenti biex ikunu rilaxxati mill-maniġġar tal-kawża kriminali inkwistjoni. L-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi huma għalhekk ġerarkikament organizzati b'livelli subordinati u superjuri. Dan huwa wkoll meħtieġ minħabba l-fatt li — għall-kuntrarju tas-sentenzi tal-Qorti — id-deċiżjonijiet tagħhom ma jistgħux jiġu kkuntestati permezz ta’ kwalunkwe rimedju legali.

Rwol u dmirijiet

L-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi huma korpi speċjali separati mill-qrati. Ir-rwol tagħhom huwa li jħarsu l-interess pubbliku fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Dan primarjament jinvolvi t-tressiq ta' atti ta' akkużi kontra persuni u l-preżentazzjoni ta' akkużi fi proċedimenti kriminali. Huma għalhekk jissejħu wkoll aġenziji tal-prosekuzzjoni. Fi proċedimenti kriminali huma inkarigati wkoll mill-proċedimenti preliminari.

Il-prosekuturi pubbliċi huma responsabbli għar-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni ta' akkużi kemm quddiem il-qorti reġjonali kif ukoll quddiem il-qrati distrettwali tad-distrett tal-qorti reġjonali rispettiv. Bħala regola, il-prosekuturi distrettwali jippreżentaw l-att ta’ akkuża quddiem il-qrati distrettwali. Il-prosekuturi distrettwali huma uffiċjali b’kompetenza speċjali, iżda mhumiex meħtieġa li jkollhom grad akkademiku.

Is-Servizz Ċentrali jokkupa pożizzjoni speċjali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati Ekonomiċi li l-ġurisdizzjoni tagħhom mifruxa mal-pajjiż kollu issa testendi għall-oqsma ta’ abbużi minn impjegati taċ-ċivil u għar-reati ekonomiċi li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 5 000 000. Taħt din il-kompetenza jaqgħu ukoll ir-reati finanzjarji li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 5 000 000, każijiet eliġibbli ta’ frodi soċjali, azzjoni minn debitur li hija ta’ detriment lill-kredituri, u offiżi taħt il-Liġi dwar il-Kumpaniji Pubbliċi b’Responsabbiltà Limitata jew il-Liġi dwar Kumpaniji Privati b'Responsabbiltà Limitata impenjati f'impriżi li huma daqstant kbar (b’kapital azzjonarju ta’ mill-inqas EUR 5 000 000 jew aktar minn 2 000 impjegat).

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku għoli huma ġerarkikament superjuri għall-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku u jappoġġjaw il-Qrati Reġjonali Għolja fi Vjenna, Graz, Linz u Innsbruck. Barra milli jaġixxu għall-prosekuzzjoni quddiem il-Qorti Reġjonali Għolja, huma wkoll responsabbli għas-superviżjoni tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi kollha distrettwali tagħhom u jaqgħu taħt il-kontroll dirett tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi, stabbilit fil-Qorti Suprema, min-naħa tiegħu jokkupa pożizzjoni speċjali. Huwa jaqa' taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja u fih innifsu ma għandux id-dritt li joħroġ struzzjonijiet lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi u lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi għolja. Lanqas ma jista' joħroġ akkużi, iżda huwa inkarigat bl-appoġġ tal-Qorti Suprema. Huwa awtorizzat b'mod speċjali biex jiddepożita dawk li huma magħrufa bħala appelli ta' nullità għall-osservanza tal-liġi fi kwistjonijiet kriminali li fihom il-partijiet ma għandhom l-ebda possibbiltà (oħra) ta’ appell. L-uffiċċju tad-direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi għalhekk iwettaq funzjoni importanti f’li jżomm l-unità tal-liġi u jiżgura ċ-ċertezza legali fi kwistjonijiet tal-liġi kriminali.

Ir-responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Ir-responsabbiltà dixxiplinarja, kriminali u ċivili tal-prosekuturi pubbliċi hija rregolata bl-istess mod bħal dik tal-imħallfin.

3. Reġistraturi

Organizzazzjoni

Fl-Awstrija, ir-reġistraturi huma pilastru essenzjali tas-sistema ġudizzjarja. Aktar minn 80 % tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-kawża f’kawżi dwar il-liġi ċivili issa jittieħdu mis-662 reġistratur (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li tirrappreżenta pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż fil-grupp tal-iskjerament tal-persunal).

Edukazzjoni

Biex ikun ammess għat-taħriġ bħala reġistratur, il-kandidat għandu jkollu diploma u jkun għadda mill-eżamijiet u/jew kiseb ċertifikat tas-sekondarja, jew ingħata ċertifikat tas-sekondarja vokazzjonali (fi kliem ieħor, ikollu fil-pussess tiegħu ċertifikat ta' tlestija tal-edukazzjoni sekondarja). L-eżamijiet ikkonċernati jistgħu jiġu sostitwiti b'apprendistat jew permezz tat-tkomplija b’suċċess jew ta’ studji f’akkademja teknika jew ta’ studji għall-eżami ta' dħul fl-università.

Qabel ma tiġi ammessa għat-taħriġ bħala reġistratur, il-persuna rilevanti trid taħdem fl-uffiċċju tal-qorti għal mill-inqas sentejn u tkun trid tgħaddi mill-eżami tal-uffiċċju tal-qorti maħsub għall-impjegati tal-uffiċċju tal-qorti, kif ukoll mill-eżami tas-servizz speċjalizzat. B’hekk biss huwa possibbli li impjegat tal-qorti jiġi ammess għat-taħriġ bħala reġistratur mill-imħallef li qed jippresiedi fil-Qorti Reġjonali Għolja.

It-taħriġ biex wieħed isir reġistratur idum tliet snin u jinkludi dan li ġej:

 • impjieg f’qorti waħda jew aktar, it-tħejjija għat-trattament ta' kwistjonijiet fil-qasam tax-xogħol maħsub,
 • sehem f’kors ta' bażi u f'kors ta' qasam ta’ xogħol u
 • l-parteċipazzjoni fl-eżami tar-reġistratur, li wieħed irid ikun għadda b'suċċess fiż-żewġ partijiet.

Wara li jgħaddi mill-eżami tar-reġistraturi, ir-reġistratur kandidat jirċievi diploma maħruġa mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

Għandha ssir distinzjoni bejn din id-diploma u ċ-ċertifikat ta' reġistratur, li jinħareġ biss wara l-programm ta' taħriġ ta' tliet snin u jikkonferma l-awtorizzazzjoni biex wieħed jipprattika l-professjoni ta’ reġistratur. Iċ-ċertifikat ta' reġistratur jagħti lill-uffiċjal tal-qorti rilevanti l-awtorizzazzjoni fundamentali biex jittratta n-negozju ġudizzjarju li jaqa’ taħt il-qasam ta’ attività tiegħu jew tagħha fir-rigward tat-territorju federali.

L-imħallef li jippresiedi tal-Qorti Reġjonali Ogħla għandu sussegwentement jiddetermina l-qorti li fiha l-uffiċjal rilevanti tal-qorti għandu jiġi impjegat bħala reġistratur u, jekk applikabbli, għal liema perjodu ta’ żmien. Fil-qorti kkonċernata, ir-reġistratur huwa allokat mill-maniġer tal-qorti lil dipartiment tal-qorti mmexxi minn imħallef jew, jekk applikabbli, lil numru ta’ dipartimenti tal-qorti. Fid-dipartiment tal-qorti, l-imħallef rilevanti huwa responsabbli għall-allokazzjoni tan-negozju.

L-Istatus tar-reġistraturi

Ir-reġistraturi huma uffiċjali tal-qorti mħarrġa b'mod speċjali li lilhom ġie trasferit it-trattament ta' negozju ċirkostritt b'mod speċifiku fi kwistjonijiet ċivili fl-ewwel istanza fuq il-bażi tal-Att Kostituzzjonali Federali Awstrijak (Taqsima 87 (a)) u l-Att tar-Reġistraturi Awtrijaċi. Huma marbuta biss bl-istruzzjonijiet tal-imħallef responsabbli għall-każ skont l-allokazzjoni tan-negozju tal-qorti. L-imħallef jista’ fi kwalunkwe punt u fi kwalunkwe stadju jassenja mill-ġdid it-trattament tal-każ għalih/a innifsu/nfisha. Ir-reġistraturi jistgħu joħorġu biss ordnijiet tal-qorti. L-imħallfin jistgħu jagħtu permess għall-appell kontra dawn l-ordnijiet. Ir-rimedju legali li tinħtieġ sottomissjoni tal-każ lil imħallef jeżisti wkoll.

Fil-prattika, ir-reġistraturi jaħdmu indipendentement sa fejn ikun l-aktar possibbli. Struzzjonijiet mingħand l-imħallef mhumiex normali u jinħarġu estremament rari.

Rwol u dmirijiet

Ir-reġistraturi huma użati fl-oqsma ta' ħidma li ġejjin:

 • Il-proċedura ċivili, l-infurzar u kwistjonijiet ta’ insolvenza (“proċedimenti ta’ saldu ta’ dejn”)
 • Kwistjonijiet mhux kontenzjużi
 • Kwistjonijiet dwar ir-reġistru tal-artijiet u dwar ir-reġistru tal-bastimenti
 • Kwistjonijiet dwar ir-reġistru tal-kumpaniji.

Kull wieħed minn dawn l-oqsma ta' ħidma jeħtieġ taħriġ speċjali u ħatra speċjali bħala reġistratur fir-rigward tal-qasam ta’ ħidma rilevanti.

Diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-imħallfin u r-reġistraturi

L-isfera ta’ attività ta' reġistratur ma tinkludix il-ħidma u d-deċiżjonijiet kollha li jirriżultaw fiż-żoni ta’ ħidma msemmija hawn fuq. In-negozju li jaqa’ fl-isfera ta’ attività tar-reġistratur huwa stipulat speċifikament fl-Att tar-Reġistraturi Awstrijak, u l-kobor tal-isfera ta’ attività jvarja ħafna minn żona waħda ta’ ħidma għal oħra.

L-ambitu tal-kompetenzi tar-reġistraturi jinkludi, fost l-oħrajn:

 • azzjonijiet ta’ inadempjenza
 • il-konferma tal-effett legali u l-infurzar ta’ sentenzi minn imħallfin fil-qasam ta' ħidma tagħhom
 • deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għal għajnuna legali fi proċedimenti ta' amministrazjoni tal-ġustizzja
 • it-twettiq ta’ atti uffiċjali fuq il-bażi ta’ talba għall-assistenza ġudizzjarja minn qorti nazzjonali jew minn awtorità nazzjonali.

4. Avukati (RechtsanwäIte)

Punti ġenerali

L-Avukati (Rechtsanwälte) huma msejħa u awtorizzati li jirrappreżentaw partijiet fil-proċedimenti kollha fil-qorti u barra mill-qorti fil-kwistjonijiet pubbliċi u privati kollha quddiem il-qrati u l-awtoritajiet pubbliċi kollha tar-Repubblika tal-Awstrija.

L-ebda ħatra uffiċjali ma hi meħtieġa minn kull min jixtieq jipprattika bħala Avukat (Rechtsanwalt) fl-Awstrija; madankollu, il-prattika professjonali hija kondizzjonali fuq il-ħtiġiet stabbiliti hawn taħt.

Il-bażijiet legali sostantivi jinkludu l-Kodiċi Awstrijak tal-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 96/1896, l-Istatut Dixxiplinari għall-Avukati (Rechtsanwälte) u l-Avukati kandidati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 474/1990, l-Att Federali dwar it-tariffi tal-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 189/1969 u l-Liġi dwar l-Eżami għall-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 556/1985.

Rekwiżiti għal prattika professjonali

Kull min jixtieq jeżerċita l-professjoni ta’ Avukat (Rechtsanwalt), wara li jkun studja l-liġi Awstrijaka, għandu jagħti prova li huwa kien involut għal total ta’ mill-inqas ħames snin f’ħidma legali professjonali, li minnhom irid ikun qatta' mill-inqas ħames xhur f’qorti jew f'uffiċċju ta' prosekutur pubbliku u tliet snin fl-uffiċċju ta' Avukat Awstrijak bħala Avukat.

L-eżami tal-Avukat, li s-suċċess tiegħu huwa kundizzjoni biex wieħed ikun jista’ jipprattika, jista' jsir wara l-impjieg prattiku ta’ tliet snin, li minnhom wieħed irid ikun qatta' mill-inqas ħames xhur f’qorti u mill-inqas sentejn fl-uffiċċju ta’ Avukat (Rechtsanwalt). Biex wieħed jagħmel l-eżami, irid jieħu sehem f’korsijiet ta’ taħriġ preskritti b'mod obbligatorju għall-Avukati kandidati mill-Kamra tal-Avukati.

Persuna li tissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati tista' tirranġa biex tiddaħħal fil-lista ta’ dawk il-Kmamar tal-Avukati li fil-qasam tagħhom se tkun qed tipprattika.

Taħt ċerti ċirkostanzi, Avukat barrani, ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta’ Stat kontraenti ieħor tal-Konvenzjoni taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Isvizzera jista', fl-Awstrija:

 • jwettaq ħidma bħala Avukat fuq bażi temporanja
 • japplika sabiex jiddaħħal fil-lista ta’ Avukati tal-Kamra tal-Avukati responsabbli, wara eżami ta' profiċjenza, jew
 • jistabbilixxi l-uffiċċju tiegħu fl-Awstrija minnufih mingħajr l-ebda eżami ta' profiċjenza qabel dan taħt it-titolu professjonali użat fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu u jiġi integrat b’mod sħiħ fil-professjoni legali Awstrijaka wara tliet snin "effettivi u regolari" ta' prattika professjonali fl-Awstrija.

Taħt ċerti ċirkostanzi, membru tal-Kamra tal-Avukati ta’ Stat Membru fil-GATS jista' temporanjament iwettaq ċerta ħidma delimitata b'mod preċiż bħala Avukat fir-Repubblika tal-Awstrija.

Responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Avukati (Rechtsanwälte) li jiksru l-obbligi professjonali jew idaħħlu l-malafama fil-professjoni huma responsabbli fil-konfront ta' kunsill dixxipplinarju magħżul mill-Kamra tal-Avukati lokali. Il-penali li jistgħu jiġu imposti mill-kunsill dixxipplinarju jestendu sal-qtugħ tal-individwu kkonċernat mil-lista tal-Avukati (Rechtsanwälte). Id-deċiżjonijiet fit-tieni istanza jittieħdu mill-Kumitat tal-Appell Suprem u ta’ Dixxiplina f’diviżjonijiet ta’ erba’ persuni li jikkonsistu minn żewġ imħallfin mill-Qorti Suprema u żewġ Avukati (Rechtsanwälte).

Barra minn hekk, l-Avukati (Rechtsanwälte) huma ovvjament suġġetti wkoll għar-responsabbiltà kriminali u ċivili.

L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka

Avukati (Rechtsanwälte) ta' provinċja federali u Avukati kandidati mdaħħla fil-lista kkonċernata flimkien jiffurmaw Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati. Assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati huma korporazzjonijiet regolati mil-liġi pubblika u huma korpi awtonomi li jirregolaw lilhom infushom.

Għall-iskop tal-koordinazzjoni tal-kompiti tagħhom, id-delegati mill-assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati tal-provinċji federali individwali jiffurmaw korp rappreżentattiv konġunt fil-livell federali, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka (http://www.rechtsanwaelte.at/).

5. Nutara

Punti ġenerali

In-nutara, bħala istituzzjoni indipendenti u imparzjali tal-amministrazzjoni prekawzjonarja tal-ġustizzja, huma disponibbli għall-persuni li għandhom bżonn ta' proċeduri legali għall-finijiet ta’ regolamentazzjoni tar-relazzjonijiet legali privati tagħhom.

L-impenn prinċipali tagħhom huwa li jipparteċipaw fil-proċessi legali u li jipprovdu assistenza legali lill-pubbliku. In-nutara jwettqu kuntratti pubbliċi, iżommu oġġetti minn partijiet terzi sikuri, ifasslu kuntratti privati u jirrappreżentaw partijiet, l-iktar f’oqsma mhux kontenzjużi. In-nutara huma wkoll responsabbli għax-xogħol bħala aġenti tal-qorti fi proċedura mingħajr kontenzjoni. B’mod partikolari, huma ikkonsultati bħala "Kummissarji tal-qorti” biex imexxu l-proċeduri tas-suċċessjoni.

In-nutara jridu jiżguraw li l-assi ta' persuna mejta huma garantiti u mgħoddija lill-persuni intitolati. Din il-ħidma teħtieġ għarfien speċjali tal-liġi tal-wirt u ta' proċedura mingħajr kontenzjoni, li jfisser ukoll li n-nutara huma kontinwament ikkonsultati mill-pubbliku biex jassistu fl-abbozzar tat-testmenti u speċjalment biex jagħtu pariri u jipprovdu rappreżentazzjoni fi kwistjonijiet ta' wirt.

In-nutara għandhom kariga pubblika, iżda mhumiex impjegati taċ-ċivil. Iġorru r-riskju kummerċjali li jmexxu l-uffiċju taI-prattika, iżda ma jmexxux negozju. Dawn huma simili għal persuni li jipprattikaw waħda mill-professjonijiet liberali, iżda bħala kummissarji tal-qorti huma ufiċċjali ġudizzjarji. Il-ħidma ta' nutar hija professjoni prinċipali u ma tistax tiġi kkombinata ma' ħidma bħala Avukat (Rechtsanwalt)

It-tibdil fin-numru ta’ pożizzjonijiet notarili u fil-postijiet tal-uffiċċji tagħhom isir permezz tar-regolamentazzjoni mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Fil-preżent hemm 490 uffiċċju notarili fl-Awstrija.

Il-bażijiet legali sostantivi għal din l-attività jinkludu l-Kodiċi tan-Nutara, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 75/1871, il-Liġi dwar l-Atti Notarili, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 76/1871, il-Liġi dwar il-Miżati tan-Nutara, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 576/1973, il-Liġi dwar l-Eżami għan-Nutara, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 522/1987, il-Liġi dwar il-Kummissarji tal-Qrati, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 343/1970 u l-Liġi dwar il-Miżati tan-Nutara bħala Kummissarji tal-Qrati, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 108/1971.

Edukazzjoni

Kull min ikun lesta l-istudji legali tiegħu jew tagħha (studji tal-liġi Awstrijaka) u huwa interessat fil-professjoni ta' nutar irid ifittex nutar li jaċċettah/a bħala impjegat u jdaħħal ismu fil-lista tan-nutara kandidati.

Id-dħul fil-lista tan-nutara kandidati miżmuma mill-Kamra tan-Nutara responsabbli huwa permissibbli biss jekk il-persuna rilevanti kellha ħames xhur’ prattika fil-qorti bħala professjonist legali f’qorti jew f'uffiċċju ta' prosekutur pubbliku u li ma tkunx għadha laħqet l-età ta’ 35 meta tkun iddaħħlet l-ewwel darba fil-lista ta’ kandidati.

Biex in-nutar kandidat ikun jista' jagħmel l-eżami tan-nutara,irid jattendi avvenimenti ta’ taħriġ b’mod obbligatorju preskritti mill-Kamra tan-Nutara.

L-eżami tan-nutara huma magħmul minn żewġ partijiet.

In-nutar kandidat jista' jagħmel l-ewwel parti tal-eżami wara 18-il xahar ta' kandidatura, iżda jrid jgħaddi mill-ewwel parti mhux aktar tard mit-tmiem tal-ħames sena ta’ kandidatura; inkella, ismu jkollu jitneħħa mil-lista tan-nutara kandidati.

It-tieni parti tal-eżami tista' ssir wara aktar prattika ta' impjieg ta’ mill-inqas sena bħala nutar kandidat. Il-kandidat irid jgħaddi mit-tieni parti tal-eżami tan-nutara mhux aktar tard minn qabel it-tmiem ta’ kandidatura ta’ għaxar snin; inkella, isem il-kandidat jitneħħa mil-lista.

Ħatra

Pożizzjonijiet notarili li jkunu ġew vakanti jew li nħalqu mill-ġdid għandhom ikunu reklamati pubblikament qabel ma jimtlew. Il-liġi (it-Taqsima 6 tar-Regoli Awstrijaċi għan-Nutara) titlob, fost l-oħrajn, li l-applikanti għal pożizzjoni ta' nutara:

 • ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew taż-ŻEE jew tal-Isvizzera
 • ikunu lestew b’suċċess l-istudji fil-liġi Awstrijaka
 • ikunu għaddew l-eżami tan-nutara u
 • jkunu kapaċi jġibu prova ta' seba’ snin ta’ impjieg fil-professjoni legali, inklużi mill-inqas tliet snin bħala nutara kandidati wara li jagħmlu l-eżami tan-nutara.

Dawn ir-rekwiżiti bażiċi, madankollu, ma jagħtu l-ebda dritt biex wieħed jinħatar bħala nutar. Fil-proċedura tal-ħatra, l-applikanti huma evalwati u kklassifikati mill-Kamra tan-Nutara li jkollha ġurisdizzjoni ġeografika, u sussegwentement mid-diviżjonijiet tal-persunal responsabbli għall-Qorti Reġjonali u għall-Qorti Reġjonali Għolja, fejn it-tul ta’ impjieg prattiku huwa ta’ importanza deċiżiva. Il-Kamra tan-Nutara kif ukoll iż-żewġ diviżjonijiet tal-persunal jibagħtu proposta magħmula minn tliet persuni lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Għalkemm il-Ministru mhuwiex marbut bil-proposti, hu jew hi fil-prattika jaħtar/taħtar biss wieħed mill-applikanti kklassifikati.

Hu jew hi jista' jipprattika/tista' tipprattika bħala nutar sal-31 ta’ Jannar tas-sena kalendarja wara li jagħlaq is-70 sena. Trasferiment uffiċjali ta’ nutar għal pożizzjoni differenti ta' nutar mhuwiex permess.

Is-superviżjoni tan-nutara; Ir-responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Minħabba d-dmirijiet tagħhom fit-tfassil ta’ dokumenti pubbliċi u bħala kummissarji tal-qorti, in-nutara huma soġġetti għal superviżjoni partikolari. Is-superviżjoni tan-nutara hija r-responsabbiltà tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u, direttament, il-Kmamar tan-Nutara.

In-nutara għandhom il-liġi dixxiplinari tagħhom stess. Reati dixxiplinari jiġu kkastigati fl-ewwel istanza mill-Qorti Reġjonali Għolja bħala l-qorti dixxiplinari għan-nutara, u fit-tieni istanza mill-Qorti Suprema bħala l-qorti dixxiplinari għan-nutara, u t-tribunali li jisimgħu il-każijiet f’kull każ għandu jkollhom ukoll in-nutara bħala membri. Il-lista ta’ penali li jistgħu jiġu imposti mill-qorti dixxiplinari testendi għat-tneħħija mill-kariga. Penali għal ksur ordinarju tal-istat tad-dritt huma imposti mill-Kamra tan-Nutara.

Minbarra r-responsabbiltà dixxiplinarja tagħhom, in-nutara huma ovvjament ukoll responsabbli taħt il-liġi kriminali u ċivili.

Fejn in-nutara jaġixxu bħala kummissarji tal-qorti, huma meqjusa bħala impjegati taċ-ċivil għall-finijiet tal-liġi kriminali u huma għalhekk responsabbli għal "reati tal-kariga”, li jinkludu b’mod partikolari l-abbuż ta’ poter uffiċjali. Ir-responsabbiltà tagħhom skont il-liġi ċivili hija rregolata b’mod differenti. Jekk dawn jaġixxu bħala kummissarji tal-qorti, huma suġġetti għall-istess dispożizzjonijiet ta’ responsabbiltà bħall-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi. L-affermazzjonijiet għalhekk ma jistgħux jitressqu direttament kontra tagħhom mill-partijiet, li għandhom minflok jindirizzaw it-talbiet tagħhom għall-kumpens lill-Istat. L-Istat jista’ jwassal għal azzjoni ta' rikors f’każ ta’ atti intenzjonali jew negliġenza grossa. Minbarra l-attività tagħhom bħala kummissarji, huma direttament responsabbli fil-konfront tal-partijiet taħt il-liġi ċivili.

L-Assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka

Nutara li jkollhom l-uffiċċju tagħhom fi provinċja federali jew li jitniżżlu bħala nutara kandidati f’dik il-lista tal-provinċja federali tan-nutara kandidati jikkostitwixxu Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati. Il-provinċji federali ta’ Vjenna, tal-Awstrija ta’ isfel u ta' Burgenland għandhom l-assoċjazzjoni konġunta tagħhom, kif għandhom ukoll il-provinċji federali tat-Tirol u ta' Vorarlberg.

L-Assoċjazzjoni hija responsabbli għall-preservazzjoni tal-unur u d-dinjità tal-professjoni u biex tirrappreżenta l-interessi tagħha.

Kull Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati għandha teleġġi l-Kamra tan-Nutara minn fost il-membri tagħha. Il-Kamra tan-Nutara hija magħmula minn nutar bħala President u minn sitt nutara oħra (tnax fi Vjenna) u tliet nutara kandidati (sitta fi Vjenna) bħala membri.

L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awtrijaka (http://www.notar.at/) hija magħmula mill-Kmamar tal-provinċji federali tan-Nutara. L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka tissejjaħ biex tirrappreżenta n-nutara, u biex tiddefendi d-drittijiet u t-tħassib tagħhom, dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw in-nutara Awstrijaċi b'mod ġenerali jew dwar kwistjonijiet li l-ambitu tagħhom jestendi lil hinn minn dak tal-Kamra ta' Nutara individwali.

Links relatati

Professjonijiet legali – L-Awstrija

L-aħħar aġġornament: 25/06/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.