Tipi ta’ professjonijiet legali

Greċja

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet legali fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

Bħala awtoritajiet ġudizzjarji, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku (eisangelíes) jappartjenu lill-“fergħa ġudizzjarja” tal-gvern u jipparteċipaw fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-prosekuturi pubbliċi (eisangeleís) jibbenefikaw minn indipendenza operazzjonali u personali.

F’kull qorti, bl-eċċezzjoni tal-qrati għal reati minuri, hemm uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, li jaġixxi bħala awtorità ġudizzjarja indipendenti. Is-setgħat tiegħu huma essenzjalment relatati mal-preparazzjoni tal-proċedimenti kriminali. Id-dmir ewlieni tal-prosekutur pubbliku huwa li jibda l-proċedimenti kriminali, jissorvelja l-investigazzjonijiet u jressaq l-appelli.

Fil-Greċja, il-prosekuturi pubbliċi mhuma speċjalizzati fl-ebda qasam.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali tas-servizz tal-prosekuturi pubbliċi.

M’hemmx sit web speċjali għall-prosekuturi pubbliċi. L-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tas-servizz tagħhom tinżamm fil-Ministeru għall-Ġustizzja.

Rwol u dmirijiet prinċipali

Il-prosekuturi pubbliċi huma responsabbli biex:

  1. jagħmlu l-investigazzjonijiet preliminari;
  2. jagħtu bidu għall-proċedimenti kriminali;
  3. jinterrogaw lill-persuni involuti fil-kawża;
  4. jissorveljaw l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi għall-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati;
  5. jippreżentaw proposti lill-kunsilli u l-qrati ġudizzjarji;
  6. iressqu l-appelli;
  7. jissorveljaw il-ħabsijiet; u kwalunkwe responsabbiltà oħra stabbilita mil-liġi.

Il-prosekuturi pubbliċi huma riveduti mill-imħallfin tal-Qorti Suprema u l-prosekuturi pubbliċi anzjani, kif stabbilit mil-liġi.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Il-ġustizzja hija amministrata mill-qrati ffurmati minn imħallfin ordinarji (taktikoí dikastés) li jibbenefikaw minn indipendenza operazzjonali u personali.

Fil-qadi tad-dmirijiethom, l-imħallfin (dikastés) huma soġġetti biss għall-Kostituzzjoni u l-liġijiet u ma għandhomx jikkonformaw ma’ kwalunkwe dispożizzjoni li tikser il-Kostituzzjoni.

L-imħallfin ordinarji huma riveduti mill-imħallfin superjuri u mill-Prosekutur Pubbliku u d-Deputati Prosekuturi Pubbliċi (antieisangeleís) tal-Qorti Suprema (Áreios Págos) kif stabbilit mil-liġi.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tas-servizz tal-imħallfin.

M’hemmx sit web speċjali għall-imħallfin. L-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tas-servizz tagħhom tinżamm fil-Ministeru għall-Ġustizzja.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: Barristers/Avukati

Barristers/Avukati

Fil-Greċja, l-avukati (dikigóroi) huma impjegati taċ-ċivil mhux imħallsa u ma għandhomx għalfejn ikunu speċjalizzati f’xi qasam partikolari.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tas-servizz tal-avukati.

Hemm 63 kamra tal-avukati (dikigorikoí sýllogoi) fil-Greċja – waħda fis-sede ta’ kull qorti tal-ewwel istanza (protodikeío).

Il-Ministeru għall-Ġustizzja jissorvelja l-kmamar tal-avukati kollha fil-Greċja.

Bażijiet ta’ data ġuridika

L-informazzjoni hija disponibbli fis-sit web tal-Plenarja tal-Kamra tal-Avukati, iżda l-aċċess huwa riservat għall-membri ta’ kull kamra.

Solicitors/Konsulenti legali

Fil-Greċja, l-avukati jservu wkoll bħala konsulenti legali (nomikoí sýmvouloi).

Bażijiet ta’ data ġuridika

L-informazzjoni hija disponibbli fis-sit web tal-Plenarja tal-Kamra tal-Avukati, iżda l-aċċess huwa riservat għall-membri ta’ kull kamra.

Nutara

In-nutara (symvolaiográfoi) huma impjegati taċ-ċivil mhux imħallsa bid-dmir ewlieni li jippreparaw u jżommu dokumenti li jikkostitwixxu jew iservu bħala evidenza ta’ atti legali u dikjarazzjonijiet minn partijiet interessati meta dawn id-dokumenti jkunu rikjesti mil-liġi jew meta l-partijiet jixtiequ li d-dokumenti jsiru uffiċjali.

Fil-Greċja, in-nutara mhuma speċjalizzati fl-ebda qasam.

Hemm mill-inqas post notarili wieħed fis-sede ta’ kull qorti ċivili distrettwali (eirinodikeío), stabbilit b’digriet presidenzjali.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tas-servizz tan-nutara.

Hemm disa’ Assoċjazzjonijiet tan-Nutara (symvolaiografikoí sýllogoi) fil-Greċja, li joperaw fis-sede tal-qrati tal-appell (efeteía).

L-assoċjazzjonijiet tan-nutara huwa sorveljati mill-Ministeru għall-Ġustizzja.

L-informazzjoni dwar in-nutara tinsab fis-sit web tal-Assoċjazzjoni tan-Nutara tal-Qrati tal-Appell ta’ Ateni, ta’ Piraeus, tal-Eġew u tad-Dodecanese u fis-sit web tad-Direttorju Ewropew tan-Nutara mmexxi mill-Kunsill tan-Notarjati tal-Unjoni Ewropea (CNUE).

Professjonijiet legali oħra

Bailiffs

Il-bailiffs (dikastikoí epimelités) huma impjegati taċ-ċivil mhux imħallsa.

Il-bailiffs huma responsabbli:

  1. għan-notifika tad-dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji;
  2. għall-infurzar ta’ atti infurzabbli kif imsemmija fl-Artikolu 904(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, jiġifieri (a) sentenzi finali u sentenzi li għaddew in ġudikat u li ġew iddikjarati provviżorjament infurzabbli minn qorti Griega, (b) deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ, (c) rekords tal-qrati Griegi li fihom ftehim jew ftehim dwar l-ispejjeż tal-qorti, (d) dokumenti notarizzati, (e) ordnijiet għal pagament maħruġa minn imħallfin griegi u “ordnijiet ta’ żgumbrament”, (f) atti barranin iddikjarati infurzabbli; u (g) ordnijiet u atti rikonoxxuti legalment bħala eżegwibbli; u
  3. għal kwalunkwe dmir ieħor stabbilit mil-liġi.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tas-servizz tal-bailiffs.

Hemm tmien Assoċjazzjonijiet tal-Bailiffs (sýllogoi dikastikón epimelitón) fil-Greċja.

Skrivana

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tas-servizz tal-impjegati tal-qrati Griegi.

Bailiffs  PDF (377 Kb) el

Skrivana  PDF (376 Kb) el

Links relatati

Plenarja tal-Kmamar tal-Avukati

Ministeru għall-Ġustizzja

Assoċjazzjoni tan-Nutara ta’ Ateni, ta’ Piraeus, tal-Eġew u tad-Dodecanese

Assoċjazzjoni tan-Nutara tal-Qorti tal-Appell ta’ Tessaloniki

Assoċjazzjoni tan-Nutara tal-Qorti tal-Appell ta’ Thrace

Federazzjoni Griega tal-Bailiffs

L-aħħar aġġornament: 24/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.