Vrste pravnih struka

Malta

Ova stranica sadržava pregled pravne struke na Malti.

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Pravna struka – uvod

Pravnoj struci na Malti pripadaju odvjetnici, javni bilježnici i pravni opunomoćenici.

  • Odvjetnici imaju pravo zastupanja na svim sudovima.
  • Javni bilježnici smatraju se javnim službenicima i sastavljaju te objavljuju javne akte.
  • Pravni opunomoćenici imaju pravo zastupanja na sudovima nižeg stupnja: u praksi se većina njihova rada sastoji od praćenja pravnih akata povezanih sa sudskim predmetima i onih koji se odnose na druge zahtjeve na sudu.

Pravna struka na Malti organizirana je kao jedinstveni sustav, a državni odvjetnici imenovani su među odvjetnicima pravne struke.

Tužitelji

Organizacija

U skladu s člankom 91. Ustava glavni državni odvjetnik ima ustavne dužnosti, a Ured glavnog državnog odvjetnika uspostavljen je kao vladina agencija u skladu s Pravilnikom o glavnim državnim odvjetnicima, poglavljem 90. Zakona Malte, i kao branitelj za Republiku.

U skladu s odredbama Ustava Malte, glavni državni odvjetnik ima siguran mandat i donosi neovisne odluke u predmetima povezanima s kaznenim progonom te izvršava dužnosti koje su predviđene Kaznenim zakonom u odnosu na kazneni progon.

Glavnom državnom odvjetniku u radu pomažu zamjenik glavnog državnog odvjetnika i drugi pravni službenici.

Uloga i dužnosti

Glavni državni odvjetnik je glavni tužitelj na Kaznenom sudu. U skladu s odredbama kaznenog progona (prijelazne odredbe) iz 2020. (Pravna obavijest br. 378 iz 2020.) koje su stupile na snagu 1. listopada 2020., glavni državni odvjetnik ima ovlasti donijeti odluku hoće li progon biti pokrenut pred nižim sudom kao istražnim sudom za kategorije teških kaznenih djela koja obuhvaćaju:

  1. terorističke napade, financiranje terorizma i sporedna kaznena djela u skladu s podglavom IV. A glave IX. drugog dijela prve knjige Kaznenog zakona;
  2. nezakonite zahtjeve, iznudu, mito, utjecaj na porotu i korupciju, trgovanje utjecajem i kaznena djela iz područja računovodstva u skladu s podglavom IV. glave III. drugog dijela prve knjige Kaznenog zakona;
  3. pranje novca u skladu s člankom 3. Zakona o sprečavanju pranja novca osim ako se progon takvih kaznenih djela vrši zajedno s progonom kaznenih djela koja se odnose na kršenje Pravilnika o opasnim drogama ili Pravilnika o medicinskim i srodnim zanimanjima;
  4. slučajeve prevare ili nezakonitog prisvajanja sredstava u slučaju kad naneseni financijski gubitak iznosi barem pedeset tisuća eura (50 000 EUR);
  5. pokušaje ili urotu da se počine gore navedena kaznena djela ili sudjeluje u njima.

U izvršavanju ovlasti pokretanja, provođenja ili obustave kaznenih postupaka koje su mu dodijeljene bilo kojim zakonom kojim se dopušta izvršavanje takvih ovlasti, Glavni državni odvjetnik ne smije primati upute ili biti pod kontrolom bilo koje druge osobe ili tijela, osim ako određeni zakon predviđa:

  1. sudsko preispitivanje odluke o nepokretanju postupka ili bilo koje druge odluke na temelju nezakonitosti ili neopravdanosti; ili
  2. sudsko preispitivanje, na temelju kriterija utvrđenih zakonom, odluke koju je donio glavni državni odvjetnik o tome da će se progon pokrenuti pred višim sudom kaznene nadležnosti na kojem je primjenjiva kazna stroža od one koja bi bila primjenjiva u slučaju da se za isto kazneno djelo pokrene postupak pred nižim sudom kaznene nadležnosti.

Državni pravobranitelj

Organizacija

Ured državnog pravobranitelja osnovan je 18. prosinca 2019. kao zasebno pravno tijelo koje obavlja određene funkcije i dužnosti koje su prethodno bile odgovornost Ureda glavnog državnog odvjetnika. U skladu s člankom 91.A Ustava, državni pravobranitelj ima ustavne dužnosti. Ured državnog pravobranitelja uspostavljen je kao vladina agencija u skladu sa Zakonom o državnom pravobranitelju, poglavljem 603. Zakona Malte.

U skladu s Ustavom Malte, državni pravobranitelj ima jednako siguran mandat kao i glavni državni odvjetnik, a u vršenju svoje dužnosti državni pravobranitelj mora djelovati u skladu s vlastitom prosudbom i ne smije primati upute ili biti pod kontrolom bilo koje druge osobe ili tijela.

Državnom pravobranitelju u radu pomažu zamjenik državnog pravobranitelja i drugi pravni službenici.

Uloga i dužnosti

Državni pravobranitelj glavni je pravni savjetnik Vlade, a pravni službenici iz Ureda državnog pravobranitelja zastupaju Vladu pred građanskim i ustavnim sudovima.

Ured državnog pravobranitelja predstavlja Republiku Maltu pred međunarodnim sudovima, među ostalim pred Sudom Europske unije i Europskim sudom za ljudska prava, a njegovi dužnosnici predstavljaju Vladu na međunarodnim sastancima o pravnoj i pravosudnoj suradnji.

Osim toga, Ured pomaže u izradi zakonodavstva i u ratifikaciji zakonodavstva u parlamentu.

Suci

Organizacija

Suce i magistratske suce imenuje Predsjednik Republike na preporuku Odbora za imenovanje sudaca koji je osnovan na temelju članka 96.A Ustava. Vrhovnog suca imenuje Predsjednik Republike temeljem odluke Zastupničkog doma uz potporu glasova najmanje dvije trećine članova.

Svi suci i magistratski suci neovisni su od izvršne vlasti i imaju siguran mandat. Da bi mogao biti imenovan magistratskim sucem osoba mora raditi kao odvjetnik na Malti najmanje sedam godina, odnosno dvanaest godina da bi mogao biti imenovan sucem. Stegovne mjere u pogledu sudstva koje možda ne vode do udaljavanja iz službe člana sudstva obuhvaćene su ovlastima Povjerenstva za djelovanja pravosuđa. Na odluke povezane s gore navedenim moguća je žalba pred Ustavnim sudom. U obavljanju svojih dužnosti Povjerenstvo ima sve ovlasti građanskih sudova. Ako Povjerenstvo ustanovi da postupanje koje je predmetom istrage može dovesti do udaljavanja suca, ono treba savjetovati Predsjednika Republike da na temelju dokazane povrede dužnosti ili dokazane nemogućnosti vršenja svoje dužnosti udalji suca s dužnosti. Sudac se može žaliti na ovu preporuku pred Ustavnim sudom.

Organizacija pravne struke: Odvjetnici

Pravozastupnici/odvjetnici

Uloga i dužnosti

Odvjetnici su stručnjaci ovlašteni za pružanje pravnih savjeta i mišljenja kao i za zastupanje svojih stranaka na sudovima ili drugim pravnim forumima.

Da bi osoba mogla raditi kao odvjetnik na Malti mora posjedovati ovlaštenje koji je izdao Predsjednik Republike sa službenim pečatom Malte. Osobe koje imaju takvo ovlaštenje moraju, prije preuzimanja dužnosti, položiti prisegu pred Žalbenim sudom na javnom zasjedanju.

Organizacija

Malteška komora branitelja predstavlja branitelje koji su primljeni u tu strukovnu organizaciju. To je dobrovoljna, nepolitička, nevladina organizacija koja se financira iz članarina i sredstava koja su prikupljena iz aktivnosti koje udruženje organizira, te se pravno priznaje kao savjetodavno i participativno tijelo branitelja u predmetima povezanima s organizacijom i djelovanjem pravosuđa.

Postoji samo jedna vrsta odvjetnika na Malti, a pojmovi „odvjetnik” i „branitelj” upotrebljavaju se naizmjenično. Strukom upravlja Povjerenstvo za djelovanje pravosuđa, čiji su članovi Predsjednik Malte, vrhovni sudac, dva suca, dva magistratska suca, predsjednik Komore branitelja i drugi članovi sudstva, kao i dva pravna stručnjaka. Sve pritužbe protiv odvjetnika rješava odbor sastavljen od pet odvjetnika koji zatim sastavlja preporuke Povjerenstvu za djelovanje pravosuđa o disciplinskim mjerama koje je potrebno poduzeti. Tri od pet odvjetnika imenuje Komora branitelja te joj se time daju izvršna prava upravljanja strukom.

Komora branitelja održava informativne internetske stranice posvećene struci, koje sadržavaju i imenik. Imenik je podijeljen na dva dijela: dio dostupan široj javnosti koji sadržava pojedinosti o svim odvjetnicima koji su članovi Komore branitelja i dio posvećen privatnim članovima koji sadržava pojedinosti o svim odvjetnicima koji su poznati Komori branitelja.

Tijekom proteklih godina Komora je organizirala brojne akademske konferencije i seminare, kao i niz mjesečnih predavanja u cilju promicanja kulture stalnog pravnog napretka svih odvjetnika.

Pravne baze podataka

Vladine internetske stranice lawyersregister.gov.mt pružaju službeni popis odvjetnika na kojem su navedena imena i ostale pojedinosti o ovlaštenim odvjetnicima koji su dali privolu za objavljivanje svojih poslovnih podataka u ovom registru. Registar je dostupan javnosti.

Javni bilježnici

Uloga i dužnosti

Javni bilježnici javni su službenici koji su ovlašteni primati pravne akte pojedinaca tijekom njihova života i oporuke te im dodijeliti značaj pravne isprave. Kao rezultat takvih obveza i dužnosti odgovorni su i za čuvanje tih isprava te mogu izdati preslike tih isprava. Poglavljem 55. Zakona Malte (Akt o javnobilježničkoj struci i javnobilježničkim arhivima) određuju se ostale ovlasti i funkcije javnih bilježnika.

Javni bilježnici polažu prisegu pred Žalbenim sudom prije nego što počnu obavljati dužnosti.

Nadzor nad svim javnim bilježnicima, javnobilježničkim arhivima i javnim registrom vrši posebni sud koji se zove Revizorski sud javnobilježničkih akata. Taj sud sastavljen je od umirovljenih sudaca i magistratskih sudaca te od branitelja i javnih bilježnika, a imenuje ih ministar odgovoran za javnobilježnička pitanja.

Sud može, kad god to smatra potrebnim i bez prethodne najave, posjetiti i obaviti inspekciju arhiva, javnoga registra ili ureda bilo kojeg javnog bilježnika.

Svake godine u siječnju, u Službenom listu Vlade Malte izdaju se pojedinosti o svim javnim bilježnicima koji se bave strukom na Malti.

Organizacija

Javnobilježničko vijeće glavno je tijelo koje nadzire javnobilježničku struku te ima pravo, ili na vlastitu inicijativu ili po zaprimanju žalbe, istražiti postupanje bilo kojeg javnog bilježnika za kojeg smatra da se ne ophodi u skladu s dostojanstvom javnobilježničke struke. Vijeće se može baviti i optužbama za nemar ili zlouporabu protiv bilo kojeg javnog bilježnika tijekom njegova poslovnog vladanja ili u odnosu na poslovna pitanja, osim ako su takve ovlasti povjerene nekim drugim tijelima kako je navedeno u člancima 85. i 94. poglavlja 55.: Akt o javnobilježničkoj struci i javnobilježničkim arhivima Zakona Malte, ili u bilo kojem drugom zakonodavstvu.

Pravne baze podataka

Službene internetske stranice Javnobilježničkog vijeća (Malta) uključuju informacije o Javnobilježničkom vijeću, opće informacije korisne javnosti i javnim bilježnicima i imenik koji sadrži pojedinosti o javnim bilježnicima koji se bave strukom u Malti. Baza podataka dostupna je široj javnosti te je besplatna.

Ostale pravne struke

Pravni opunomoćenici

Da bi osoba mogla raditi kao pravni opunomoćenik na Malti mora posjedovati ovlaštenje koji je izdao Predsjednik Republike sa službenim pečatom Malte. Osobe koje imaju takvo ovlaštenje moraju, prije preuzimanja dužnosti, položiti prisegu pred Žalbenim sudom na javnom zasjedanju.

Glavna je dužnost pravnog opunomoćenika pomagati odvjetniku koji ga uzima u službu u pogledu sudskih postupaka. Stoga su uključeni u podnošenje pisanih podnesaka sudskim registrima u ime stranaka i općenito u izvršenje ostalih usluga povezanih s pripremom parnica od strane odvjetnika.

Pravni opunomoćenici imaju pravo zastupanja pred nižim sudovima i posebnim sudovima te odborima. Imaju i pravo savjetovanja.

Povjerenstvo za djelovanje pravosuđa tijelo je odgovorno za upravljanje tom strukom na Malti.

Agencija za sudsku administraciju

Agencija za sudsku administraciju nadležna je za upravljanje sudovima u Malti. Agencija je odgovorna za registre i službenike povezane s njima, evidentiranje i dostavljanje sudskih akata, izvršenje izvršnih akata, kao što su presude i nalozi koji se donose uz pomoć službenika koje su imenovali sudovi i drugih službenika, prodaje u obliku dražbe, suđenja s porotom i ostale kaznene sudske postupke.

Zamjenik tajnika  PDF (489 Kb) mt

Sudski pomoćnik  PDF (382 Kb) mt

Službenik za registar  PDF (390 Kb) mt

Druge poveznice

Komora branitelja Malte

Službene internetske stranice Javnobilježničkog vijeća (Malta)

Posljednji put ažurirano: 15/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.