Vrste pravniških poklicev

Malta

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev na Malti.

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Pravniški poklici – uvod

Pripadniki pravniških poklicev na Malti so odvetniki, notarji in pravni zastopniki.

  • Odvetniki imajo pravico do nastopa pred vsemi sodišči.
  • Notarji se štejejo za javne uslužbence, in sicer pripravljajo in objavljajo javne listine.
  • Pravni zastopniki imajo pravico do nastopa pred nižjimi sodišči, v praksi pa njihovo delo vključuje predvsem spremljanje pravnih aktov, povezanih s sodnimi zadevami in tudi z drugimi zahtevki v sodnem tajništvu.

Pravniški poklici na Malti so organizirani po enotnem sistemu in javni tožilci so imenovani iz vrst odvetnikov.

Tožilci

Organizacija

V skladu s členom 91 ustave generalni državni tožilec opravlja ustavne naloge, urad generalnega državnega tožilca pa je na podlagi odloka o generalnem državnem tožilcu (poglavje 90 zakonodaje Malte) ustanovljen kot vladna agencija in kot pravobranilec republike.

V skladu z določbami malteške ustave ima generalni državni tožilec varen mandat ter izvaja neodvisno presojo v zadevah, povezanih s kazenskim pregonom, in opravlja naloge, ki jih kazenski zakonik določa v zvezi s kazenskim pregonom.

Generalnemu državnemu tožilcu pomagajo namestnik generalnega državnega tožilca in drugi pravni uslužbenci.

Vloga in pristojnosti

Generalni državni tožilec je glavni tožilec pred kazenskimi sodišči. V skladu s predpisi o pregonu kaznivih dejanj (prehodne določbe) iz leta 2020 (pravno obvestilo 378 iz leta 2020), ki so začeli veljati 1. oktobra 2020, ima generalni državni tožilec pooblastilo za odločanje o tem, ali je treba pregon začeti pred mirovnim sodiščem kot preiskovalnim sodiščem za kategorijo hudih kaznivih dejanj, ki vključuje:

  1. teroristična dejanja, financiranje terorizma in s tem povezana kazniva dejanja na podlagi podnaslova IV A naslova IX dela II prvega zvezka kazenskega zakonika;
  2. nezakonito izterjavo, izsiljevanje, podkupovanje, podkupovanje porotnikov in korupcijo, trgovanje z vplivom ter kazniva dejanja na računovodskem področju na podlagi podnaslova IV naslova III dela II prvega zvezka kazenskega zakonika;
  3. kazniva dejanja pranja denarja na podlagi člena 3 zakona o preprečevanju pranja denarja, razen kadar se taka kazniva dejanja preganjajo skupaj s kaznivimi dejanji zoper odlok o nevarnih zdravilih ali odlok o zdravniškem in sorodnih poklicih;
  4. primere goljufije in poneverbe, kadar znaša povzročena finančna izguba najmanj petdeset tisoč eurov (50 000 EUR);
  5. poskuse storitve ali sostoritve zgoraj navedenih kaznivih dejanj ter zarote pri njihovem načrtovanju.

Generalni državni tožilec pri izvajanju pooblastil za uvedbo ali vodenje kazenskega postopka ali odstop od njega, ki mu jih podeljuje kateri koli zakon, ki dovoljuje izvajanje takih pooblastil, ni podvržen navodilom ali nadzoru katere koli osebe ali katerega koli drugega organa, razen kadar zadevni zakon morda določa:

  1. sodni nadzor odločbe o neuvedbi pregona ali katere koli druge odločbe na podlagi nezakonitosti ali nerazumnosti ali
  2. sodni nadzor na podlagi meril, določenih z zakonom, v zvezi z odločbo generalnega državnega tožilca, da se pregon uvede pred višjim sodiščem, pristojnim za kazenske zadeve, kadar je kazen, ki se lahko naloži, višja od kazni, ki bi se lahko naložila, če bi isto kaznivo dejanje obravnavalo nižje sodišče, pristojno za kazenske zadeve.

Državni odvetnik

Organizacija

Državno odvetništvo je bilo ustanovljeno 18. decembra 2019 kot ločen pravni subjekt, opravlja pa nekatere naloge in dolžnosti, ki so prej spadale v pristojnost generalnega državnega tožilstva. V skladu s členom 91A ustave državni odvetnik opravlja ustavne naloge. Državno odvetništvo je ustanovljeno kot vladna agencija v skladu z zakonom o državnem odvetništvu (poglavje 603 zakonodaje Malte).

V skladu z malteško ustavo ima državni odvetnik na svojem položaju enako varen mandat kot generalni državni tožilec, pri izvrševanju svojih nalog pa mora delovati po lastni presoji in ne sme biti podvržen navodilom ali nadzoru druge osebe ali organa.

Državnemu odvetniku pomagajo namestnik državnega odvetnika in drugi pravni uradniki.

Vloga in pristojnosti

Državni odvetnik je glavni pravni svetovalec vlade, pravni uradniki državnega odvetništva pa zastopajo vlado pred civilnimi sodišči in ustavnim sodiščem.

Državno odvetništvo zastopa Republiko Malto pred mednarodnimi sodišči, med drugim pred Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice, njegovi uradniki pa zastopajo vlado na mednarodnih srečanjih s področja pravnega in pravosodnega sodelovanja.

Poleg tega državno odvetništvo pomaga pri pripravi zakonodaje in ratifikaciji zakonodaje v parlamentu.

Sodniki

Organizacija

Sodnike in mirovne sodnike imenuje predsednik republike na priporočilo odbora za imenovanje v sodstvu, ustanovljenega na podlagi člena 96A ustave. Predsednika vrhovnega sodišča imenuje predsednik republike na podlagi sklepa predstavniškega doma, sprejetega z najmanj dvotretjinsko večino njegovih članov.

Vsi sodniki in mirovni sodniki so neodvisni od izvršilne oblasti in imajo varen mandat. Za imenovanje na položaj mirovnega sodnika mora oseba opravljati poklic odvetnika na Malti najmanj sedem let, za imenovanje na položaj sodnika pa najmanj 12 let. Disciplinski ukrepi v zvezi s sodstvom, ki morda ne bodo povzročili razrešitve člana sodstva s položaja, so v pristojnosti komisije za pravosodje. Zoper odločitve v zvezi z zgoraj navedenim se je mogoče pritožiti pri ustavnem sodišču. Komisija ima pri izvrševanju nalog vsa pooblastila sodišč, pristojnih za civilne zadeve. Če komisija ugotovi, da bi lahko ravnanje, ki se preiskuje, privedlo do razrešitve sodnika, bi morala predsedniku republike svetovati, naj sodnika razreši s položaja na podlagi dokazane kršitve ali dokazane nesposobnosti za opravljanje nalog. Sodnik se lahko zoper to priporočilo pritoži pri ustavnem sodišču.

Organizacija pravniškega poklica: Odvetniki

Odvetniki

Vloga in pristojnosti

Odvetniki so strokovnjaki, ki imajo dovoljenje za zagotavljanje pravnega svetovanja in mnenj ter za zastopanje strank pred sodišči, razsodišči ali drugimi pravnimi forumi.

Posameznik lahko opravlja poklic odvetnika na Malti, če ima za to ustrezno dovoljenje, ki ga je izdal predsednik republike pod uradnim pečatom Malte. Posameznik, ki ima tako dovoljenje, mora, preden začne opravljati poklic odvetnika, zapriseči na javnem zasedanju pred pritožbenim sodiščem.

Organizacija

Malteška odvetniška zbornica zastopa odvetnike, ki so bili sprejeti v to stanovsko organizacijo. Je prostovoljna nepolitična nevladna organizacija, ki se financira iz članarin in sredstev, zbranih z dejavnostmi, ki jih organizira. Pravno je priznana kot posvetovalna in participativna stanovska organizacija odvetnikov v zadevah, povezanih z organizacijo in upravljanjem pravosodja.

Na Malti obstaja le ena vrsta odvetnikov, pri čemer sta izraza „lawyer“ in „advocate“ medsebojno zamenljiva. Poklic odvetnika ureja komisija za pravosodje, ki jo sestavljajo predsednik Malte, predsednik vrhovnega sodišča, dva sodnika, dva mirovna sodnika, predsednik odvetniške zbornice in dva delavca v pravni stroki Vse pritožbe zoper odvetnike obravnava odbor petih odvetnikov, ki komisiji za pravosodje nato poda priporočila glede potrebnih disciplinskih ukrepov. Tri od teh petih odvetnikov imenuje odvetniška zbornica, kar ji zagotavlja učinkovita pooblastila pri urejanju poklica.

Odvetniška zbornica vzdržuje informativno spletišče, namenjeno odvetništvu, ki vključuje tudi imenik odvetnikov. Ta ima dva dela: v delu, dostopnem širši javnosti, so podatki o vseh odvetnikih, ki so člani odvetniške zbornice, v delu, dostopnem članom, pa so podrobni podatki o vseh odvetnikih, ki so znani odvetniški zbornici.

V zadnjih nekaj letih je zbornica organizirala več akademskih konferenc in seminarjev ter mesečnih predavanj z namenom spodbujati kulturo stalnega poklicnega razvoja vseh odvetnikov.

Pravne zbirke podatkov

Vladno spletišče lawyersregister.gov.mt zagotavlja uradni seznam odvetnikov z navedbo imena in drugih podrobnosti pooblaščenih odvetnikov, ki so privolili v objavo svojih poklicnih podatkov v tem registru. Register je javno dostopen.

Notarji

Vloga in pristojnosti

Notarji so javni uslužbenci, pooblaščeni, da prejemajo akte, ki jih posamezniki pripravijo za časa življenja, in oporoke ter da tem dokumentom podeljujejo značaj javnih listin. Zaradi te obveznosti in dolžnosti so odgovorni tudi za hrambo takih listin in lahko izdajajo njihove kopije. Poglavje 55 zakonodaje Malte (zakon o notarskem poklicu in notarskih arhivih) natančno določa še druga pooblastila in naloge notarjev.

Preden začnejo notarji opravljati svoj poklic, zaprisežejo pred pritožbenim sodiščem.

Nadzor nad vsemi notarji, notarskimi arhivi in javnim razvidom izvaja posebno sodišče, ki se imenuje sodišče za revizijo notarskih listin. Člane tega sodišča imenuje minister, pristojen za področje notariata, izmed upokojenih sodnikov in mirovnih sodnikov ter odvetnikov in notarjev.

Sodišče lahko kadar koli, če meni, da je to primerno, in brez predhodnega obvestila obišče in pregleda arhive, javni register ali urad katerega koli notarja.

Vsako leto januarja se v malteškem uradnem listu objavijo podatki o vseh notarjih, ki delujejo na Malti.

Organizacija

Notarski svet je splošni organ, ki nadzoruje notarski poklic in ki lahko bodisi na lastno pobudo bodisi po prejemu pritožbe preišče ravnanje katerega koli notarja, za katerega se šteje, da ravna v nasprotju s pravili notarskega poklica. Svet lahko obravnava tudi vse obtožbe glede malomarnosti ali zlorabe, vložene zoper katerega koli notarja med opravljanjem njegovih poklicnih dolžnosti ali v zvezi s poklicnimi zadevami, razen če je za to pristojen drug organ v skladu s členoma 85 in 94 poglavja 55 zakona o notarskem poklicu in notarskih arhivih zakonodaje Malte ali katerim koli drugim zakonom.

Pravne zbirke podatkov

Uradno spletišče notarskega sveta (Malta) vključuje informacije o notarskem svetu, splošne informacije, ki so koristne za javnost in notarje, ter imenik s podrobnimi podatki o notarjih, ki delujejo na Malti. Zbirka podatkov je na voljo širši javnosti in dostop do nje je brezplačen.

Drugi pravniški poklici

Pravni zastopniki

Posameznik lahko opravlja poklic pravnega zastopnika na Malti, če ima za to ustrezno dovoljenje, ki ga je izdal predsednik republike pod uradnim pečatom Malte. Posameznik, ki pridobi tako dovoljenje, mora, preden začne opravljati poklic, zapriseči na javnem zasedanju pred pritožbenim sodiščem.

Osnovna dolžnost pravnega zastopnika je pomagati odvetniku, ki ga je najel v zvezi s sodnim postopkom. Tako pravni zastopniki v imenu strank vlagajo pisno procesno gradivo v sodnih tajništvih in na splošno opravljajo druge storitve, povezane s pripravo pravd pri odvetnikih.

Pravni zastopniki imajo pravico do nastopa pred mirovnimi sodišči, posebnimi razsodišči in odbori. Prav tako lahko svetujejo.

Subjekt, pristojen za urejanje tega poklica na Malti, je komisija za pravosodje.

Agencija za sodne storitve

Agencija za sodne storitve je pristojna za upravljanje malteških sodišč. Pristojna je za registre in uradnike za te razvide, evidentiranje in vročanje pravnih aktov, izvrševanje izvršilnih naslovov, kot so sodbe in nalogi, prek izvršiteljev, ki jih imenujejo sodišča, in drugih uradnikov, prodaje na dražbi, sojenja s poroto in druge kazenske sodne postopke.

Namestnik sodnega tajnika  PDF (489 Kb) mt

Sodniški pomočnik  PDF (382 Kb) mt

Sodni uradnik  PDF (390 Kb) mt

Sorodne povezave

Malteška odvetniška zbornica

Uradno spletišče notarskega sveta (Malta)

Zadnja posodobitev: 16/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.