Tipi ta’ professjonijiet legali

Rumanija

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet legali fir-Rumanija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Professjonijiet legali - Introduzzjoni

Il-professjonijiet legali li ġejjin huma pprattikati fir-Rumanija:

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Rumen jinkludi:

 • uffiċċji tal-prosekutur marbuta ma’ qrati tal-appell, tribunali, tribunali tat-tfal u tal-familja, u qrati distrettwali;
 • uffiċċji tal-prosekutur marbuta ma’ qrati militari.
 1. Il-korp suprem huwa l-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja, inklużi d-diviżjonijiet speċjalizzati tagħha (id-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni (DNA) u d-Direttorat għall-Investigazzjoni tal-Kriminalità Organizzata u t-Terroriżmu (DIICOT)).
 2. L-ewwel livell: l-uffiċċji tal-prosekutur marbuta mal-qrati distrettwali (176)
 3. It-tieni livell: l-uffiċċji tal-prosekutur marbuta mat-tribunali (42) u mat-Tribunal tat-Tfal u l-Familja (1)
 4. It-tielet livell: l-uffiċċji tal-prosekutur marbuta mal-qrati tal-appell (15).

Il-Kunsill Superjuri tal-Maġistrati (CSM) huwa l-korp ċentrali responsabbli fis-sistema ġudizzjarja biex jirregola l-professjoni ta’ prosekutur. Taħriġ professjonali inizjali u ulterjuri għall-imħallfin u l-prosekuturi huwa pprovdut mill-Istitut Nazzjonali tal-Maġistrati (INM), li huwa korp pubbliku b’personalità ġuridika taħt il-koordinazzjoni tas-CSM. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jwettaq il-kompiti tiegħu permezz ta’ prosekuturi li jaħdmu fl-uffiċċji tal-prosekutur. Dan tal-aħħar jinstab marbut mal-qrati kollha, bl-eċċezzjoni ta' tribunali ta’ kondotta professjonali.

Proċeduri kriminali mmexxija mill-uffiċċji tal-prosekutur marbuta ma’ qrati tal-appell, tribunali, jew tribunali tat-tfal u l-familja.

Il-ġerarkija istituzzjonali tal-uffiċċji tal-prosekutur hija kif ġej:

 1. L-ogħla korp huwa l-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja (Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali), immexxi mill-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija. Dan il-korp jikkoordina l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekutur marbuta mal-15-il qorti tal-appell.
 2. L-uffiċċji tal-prosekutur marbuta mal-qrati tal-appell jikkoordinaw l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekutur marbuta mat-43 tribunal (inkluż it-tribunal speċjali għat-tfal u għall-kwistjonijiet tal-familja). Kull wieħed minnhom huwa amministrat minn kap prosekutur.
 3. L-uffiċċji tal-prosekuturi marbuta mat-tribunali jikkoordinaw l-attivitajiet tal-uffiċċji marbuta mal-176 qorti distrettwali li jiffunzjonaw, li kull wieħed minnhom huwa mmexxi mill-ewwel prosekutur.
 4. L-uffiċċji tal-prosekuturi marbuta mal-176 qorti distrettwali li jiffunzjonaw jirrappreżentaw l-ewwel livell (l-iktar baxx) tal-ġerarkija u huma mmexxija mill-ewwel prosekuturi.

Żewġ strutturi speċjalizzati separati joperaw fl-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja. Dawn huma:

 • Id-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni (DNA), responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni. Dan huwa mmexxi minn kap prosekutur.
 • Id-Direttorat għall-Investigazzjoni tal-Kriminalità Organizzata u t-Terroriżmu (DIICOT), responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Dan huwa mmexxi minn kap prosekutur li jaġixxi taħt il-koordinazzjoni tal-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija.

Proċedimenti kriminali mmexxija mill-uffiċċji tal-prosekutur marbuta ma’ qrati militari

Il-proċedimenti kriminali għal reati kriminali mwettqa minn persunal militari jitwettqu minn uffiċċji tal-prosekutur militari, li għandhom l-istatus legali ta’ entitajiet militari. Dawn huma marbuta ma’ tribunali militari, it-Tribunal Militari ta’ Bukarest jew il-Qorti Militari tal-Appell ta’ Bukarest.

Ġerarkija funzjonali tal-prosekuturi

Il-prosekuturi jaġixxu f’konformità mal-prinċipji tal-legalità, l-imparzjalità u l-kontroll ġerarkiku.

Huma jaġixxu skont il-liġi, biex josservaw u jipproteġu d-dinjità tal-bniedem, u jiddefendu d-drittijiet tal-individwi.

Il-prosekuturi f’kull uffiċċju tal-prosekutur jirrapportaw lill-kap ta’ dak l-uffiċċju, li min-naħa tiegħu jirrapporta lill-kap tal-uffiċċju tal-prosekutur li huwa ġerarkikament superjuri.

Il-kontroll li għandu jiġi eżerċitat mill-Prosekutur Ġenerali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja, il-kap prosekutur tad-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni u l-kap prosekutur tal-uffiċċju tal-prosekutur marbut mal-qorti tal-appell fuq prosekuturi taħt l-awtorità tagħhom jista’ jitwettaq jew direttament jew permezz ta’ prosekuturi maħtura.

Rwol u dmirijiet

Hemm żewġ kategoriji ta’ prosekutur fir-Rumanija:

 1. prosekuturi ċivili, responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali mwettqa minn persuni ċivili;
 2. prosekuturi militari, responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali mwettqa prinċipalment minn persunal militari.

Il-kategoriji tal-prosekutur nazzjonali huma kif ġej:

 • il-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija (il-kap tal-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja);
 • il-Kap Prosekutur (il-kap tad-DNA u d-DIICOT);
 • il-kapijiet prosekuturi (il-kapijiet tal-uffiċċji tal-prosekuturi marbuta mal-qrati tal-appell);
 • l-ewwel prosekuturi (il-kapijiet tal-uffiċċji tal-prosekuturi marbuta ma’ tribunali jew qrati distrettwali);
 • il-kapijiet ta’ sezzjoni (il-kapijiet ta’ sezzjonijiet interni tal-uffiċċji tal-prosekutur);
 • il-kapijiet ta’ dipartiment (il-kapijiet ta’ dipartimenti interni tal-uffiċċji tal-prosekutur);
 • il-kapijiet ta’ uffiċċju (il-kapijiet ta’ uffiċċji interni tal-uffiċċji tal-prosekutur);
 • prosekuturi.

Kull meta jitqies li jkun meħtieġ, ex officio jew fuq talba tas-CSM, il-Ministru għall-Ġustizzja jista’ jeżerċita kontroll fuq il-prosekuturi permezz ta’ prosekuturi maħtura mill-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija, il-Kap Prosekutur tad-DNA, jew il-Ministru innifsu, sabiex jiġi verifikat dan li ġej:

 • l-effiċjenza maniġerjali tal-prosekuturi;
 • il-prestazzjoni u t-twettiq tal-kompiti tal-prosekuturi; u
 • il-kwalità tar-relazzjonijiet professjonali tal-prosekuturi maċ-ċittadini u ma’ persuni oħrajn involuti f’attivitajiet imwettqa mill-uffiċċji tal-prosekutur.

La l-firxa tal-miżuri li l-prosekuturi jistgħu jieħdu matul il-proċedimenti kriminali u lanqas id-deċiżjonijiet korrispondenti ma jiġu vverifikati.

Il-Ministru għall-Ġustizzja jista’ jitlob lill-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija jew, fejn xieraq, lill-Kap Prosekutur tad-DNA, biex jirrapporta dwar l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekutur u jista’ joħroġ struzzjonijiet dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex tiġi evitata u miġġielda l-kriminalità b’mod effettiv.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja jissottometti rapporti ta’ attività annwali lill-Kunsill Superjuri tal-Maġistrati u lill-Ministru għall-Ġustizzja, li min-naħa tagħhom jippreżentaw il-konklużjonijiet tagħhom dwar ir-rapport lill-Parlament Rumen.

Mħallfin

Organizzazzjoni

Il-Kunsill Superjuri tal-Maġistrati (CSM) huwa l-korp ċentrali responsabbli fis-sistema ġudizzjarja biex jirregola l-professjoni ta’ mħallef. Taħriġ professjonali inizjali u ulterjuri għall-imħallfin u l-prosekuturi huwa pprovdut mill-Istitut Nazzjonali tal-Maġistrati (INM), li huwa korp pubbliku b’personalità ġuridika taħt il-koordinazzjoni tas-CSM.

Rwol u dmirijiet

L-imħallfin fir-Rumanija jispeċjalizzaw fit-tipi ta’ kawżi li ġejjin:

 • kawżi ċivili u ta’ eżekuzzjoni ċivili;
 • kawżi kriminali u ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenzi kriminali;
 • kawżi kummerċjali (imħallfin tal-falliment);
 • kawżi tal-liġi tal-familja u tat-tfal;
 • kawżi amministrattivi u fiskali/finanzjarji;
 • kawżi relatati ma’ tilwim dwar ix-xogħol u l-assigurazzjoni soċjali;
 • kawżi tal-liġi kostituzzjonali;
 • kawżi militari.

Organizzazzjoni ta’ professjonijiet legali: avukati

Avukati

Il-korp ċentrali responsabbli għall-professjoni tal-avukati huwa l-Unjoni Nazzjonali Rumena tal-Kmamar tal-Avukati (UNBR), li hija persuna ġuridika ta’ interess pubbliku li tinkludi l-kmamar tal-avukati kollha fir-Rumanija. Hija tiżgura l-eżerċizzju kkwalifikat tad-dritt tad-difiża, il-kompetenza professjonali u d-dixxiplina, u l-protezzjoni tad-dinjità u l-unur tal-avukati li huma membri tal-unjoni. Il-kmamar tal-avukati kollha fir-Rumanija jappartjenu għall-UNBR.

Bażijiet tad-data legali

Informazzjoni dwar avukati Rumeni hija disponibbli fis-sit web tal-Unjoni Nazzjonali Rumena tal-Kmamar tal-Avukati.

L-aċċess għal din il-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas?

Iva

Konsulenti legali

Skont il-liġi, il-konsulenti legali jistgħu jiffurmaw assoċjazzjonijiet fil-livell tal-kontea skont is-settur jew il-qasam ta’ attività u skont l-interessi professjonali tagħhom, jew, fejn applikabbli, assoċjazzjonijiet nazzjonali, soġġetti għal-liġi dwar l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet. Waħda mill-assoċjazzjonijiet professjonali mwaqqfa skont dik il-liġi hija l-Ordni Rumena tal-Konsulenti Legali (OCJR). Din tinkludi l-assoċjazzjonijiet kollha ta’ konsulenti legali fil-kontej kollha. Il-konsulenti legali jistgħu wkoll jiffurmaw assoċjazzjonijiet professjonali oħra. Il-listi tal-konsulenti legali skont il-kontea huma disponibbli fis-siti web individwali tal-assoċjazzjonijiet membri tal-OCJR. (il-links huma disponibbli fis-sit web tal-OCJR)

Nutara pubbliċi

Organizzazzjoni

Skont il-liġi, il-Ministeru għall-Ġustizzja Rumen iddelega l-eżerċizzju tas-servizzi notarili lill-Unjoni Nazzjonali tan-Nutara Pubbliċi (UNNP).L-UNNP hija l-korp professjonali li jirrappreżenta n-nutara pubbliċi, responsabbli biex jorganizza l-professjoni, jiddefendi l-interessi tal-membri tiegħu u l-pożizzjoni tal-professjoni. In-nutara kollha huma membri. Huma organizzati fi 15-il Kamra tan-Nutara Pubbliċi, kull waħda marbuta ma’ qorti tal-appell.

Rwol u dmirijiet

Fir-Rumanija, in-nutara pubbliċi jipprovdu s-servizzi legali li ġejjin:

 • it-tfassil tad-dokumenti meħtieġa għas-suċċessjoni legali u testamentarja;
 • il-konklużjoni ta’ kuntratti (kuntratti ta' bejgħ, kuntratti ta’ permuta, kuntratti ta’ manteniment, kuntratti ta’ donazzjoni, kuntratti ta’ self b’ipoteka, kuntratti ta’ pleġġ, kuntratti ta’ kiri, kuntratti ta’ lokazzjoni) u atti oħra (garanziji mitluba minn diversi istituzzjonijiet mill-amministraturi tagħhom);
 • it-tfassil ta’ statuti ta’ assoċjazzjoni għal kumpaniji, assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet;
 • l-awtentikazzjoni ta’ dokumenti;
 • iċ-ċertifikazzjoni ta’ firem, kampjuni ta’ firem u siġilli;
 • kwalunkwe servizz ieħor previst mil-liġi.

Professjonijiet ġuridiċi oħra

Bailiffs

L-Unjoni Nazzjonali Rumena tal-Bailiffs (UNEJ) hija korp professjonali b’personalità ġuridika li tinkludi lill-bailiffs kollha. L-UNEJ hija responsabbli għall-preżervazzjoni tal-pożizzjoni u l-awtorità tal-professjoni, u l-missjoni ewlenija tagħha hija li tirrappreżenta u tiddefendi l-interessi professjonali tal-membri tagħha. Il-bailiffs huma organizzati fi 15-il kamra, kull waħda marbuta mal-qorti tal-appell rilevanti.

Is-sit web tal-UNEJ fih lista tal-bailiffs,

Skrivani tal-qorti

Il-Kunsill Superjuri tal-Maġistrati (CSM) huwa l-korp ċentrali responsabbli fis-sistema ġudizzjarja biex jirregola l-iskrivani tal-qorti.

L-Iskola Nazzjonali tal-Iskrivani tal-Qorti (SNG) hija korp pubbliku b’personalità ġuridika, taħt il-koordinazzjoni tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistrati, responsabbli biex tipprovdi taħriġ professjonali inizjali u ulterjuri għall-iskrivani tal-qorti.

Is-sistema ġudizzjarja Rumena għandha diversi kategoriji ta’ skrivani tal-qorti:

 • skrivani tas-seduti;
 • skrivani tal-istatistika;
 • skrivani tar-riċerka;
 • skrivani tal-IT;
 • skrivani tal-arkivji;
 • skrivani tar-reġistru.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar din il-professjoni f’dan id-dokument  PDF (354 Kb) ro.

Assistenti ġudizzjarji

Dawn jiffurmaw parti mill-bord tal-imħallfin fl-ewwel kawżi li jinvolvu tilwim dwar ix-xogħol u l-assigurazzjoni soċjali.

Huma jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet b’vot konsultattiv u jiffirmaw is-sentenzi, l-opinjoni tagħhom hija rreġistrata fis-sentenza, u jagħtu raġunijiet għal opinjonijiet kuntrarji. Meta l-panel jinkludi assistenti ġudizzjarji, il-president jista’ jinkariga lil wieħed minnhom bl-editjar tas-sentenza.

L-assistenti ġudizzjarji huma nominati mill-Ministeru għall-Ġustizzja u proposti mill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali għal perjodu ta’ ħames snin; iridu jkunu okkupaw pożizzjoni legali għal mill-inqas dak il-perjodu u jridu jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha stabbiliti mil-liġi.

Matul il-mandat tagħhom l-assistenti ġudizzjarji jgawdu stabbiltà, huma soġġetti biss għal-liġi, jieħdu l-ġurament preskritt bil-liġi għall-imħallfin, u d-dispożizzjonijiet legali dwar l-obbligi, il-projbizzjonijiet, l-inkompatibilitajiet, l-eċċezzjonijiet, is-sanzjonijiet dixxiplinarji u r-raġunijiet għat-tneħħija mill-kariga li japplikaw għall-imħallfin u l-prosekuturi japplikaw għalihom ukoll.

L-għadd totali ta’ karigi ta’ assistenti ġudizzjarji u l-allokazzjoni tagħhom fil-qrati, skont il-volum ta’ xogħol, huwa stabbilit b’ordni tal-Ministeru għall-Ġustizzja.

Il-kundizzjonijiet, l-għażla u l-proċedura tal-proposta mill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tal-kandidati għan-nomina bħala assistenti ġudizzjarji mill-Ministeru għall-Ġustizzja, kif ukoll il-kundizzjonijiet għad-delegazzjoni, id-distakkament u l-trasferiment tagħhom, huma stabbiliti b’deċiżjoni tal-gvern.

Assistenti maġistrati

Il-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja tħaddan tim ta’ assistenti maġistrati li jieħdu sehem fis-seduti tagħha.

Id-dmirijiet tal-assistenti maġistrati jinkludu:

 • li jiżguraw li l-iskrivani tas-seduti u tal-arkivji jagħmlu dak kollu meħtieġ għat-tmexxija bla xkiel tas-seduti, billi jiggwidaw ix-xogħol tal-iskrivan tas-seduti;
 • li jippreparaw ċerti rapporti matul il-proċedimenti (dwar l-ammissibilità fil-prinċipju tal-appell u dwar l-applikazzjoni għall-appell fil-kassazzjoni);
 • li jirrekordjaw, għal kull fajl, is-sottomissjonijiet orali tal-partijiet u tal-prosekuzzjoni, u l-miżuri ordnati mill-qorti;
 • li jabbozzaw ir-rekords, ħlief għal dawk tas-smigħ;
 • li jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet b’vot konsultattiv;
 • li jabbozzaw is-sentenzi skont l-allokazzjoni tal-president tal-panel, il-konformità mal-iskadenzi legali, eċċ.

Għal deskrizzjoni dettaljata tax-xogħol tal-assistenti maġistrati, ikkonsulta dan id-dokument  PDF (126 Kb) ro.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.