Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tipi ta’ professjonijiet legali

Slovakkja

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fis-Slovakkja. Prosekuturi Imħallfin Avukati Konsulenti legali Nutara

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-professjonisti legali - introduzzjoni

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka huwa awtorità Statali indipendenti mmexxija mill-Prosekutur Ġenerali. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jħares id-drittijiet u l-interessi legali ta' individwi, entitajiet ġuridiċi u l-Istat fil-limiti tas-setgħat tiegħi.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka għandu kapitolu baġitarju separat għalih fil-baġit Statali.

L-istatus u r-rwol tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u l-Prosekutur Ġenerali huma rregolati mill-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka (l-Artikolu 149) u mill-Att Nru 153/2001 dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, li jirregolaw wkoll is-setgħat tal-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi l-oħrajn. L-Att jirregola wkoll l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. L-istatus, id-drittijiet u r-responsabilitajiet tal-prosekuturi huma stabbiliti fl-Att Nru 154/2001 dwar il-Prosekuturi u l-Prosekuturi Apprendisti.

L-istruttura ġerarkika

Fid-dawl tar-rwol tiegħu bħala awtorità li tħares il-liġi, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jeħtieġ li jkun organizzat b'mod ġerarkiku. Dan jiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-liġijiet u ta' kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali, kif ukoll l-applikazzjoni uniformi tal-politika penali.

Fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku hemm ġerarkija tal-prosekuturi, li huma kollha subordinati għall-Prosekutur Ġenerali.

Setgħat

Is-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jinkludu dan li ġej:

 • il-prosekuzzjoni kriminali ta' individwi suspettati li kkommettew reati kriminali, u jara li jkun hemm konformità mal-liġi kemm fil-bidu tal-prosekuzzjonijiet kriminali u kemm waqt il-proċedimenti preliminari;
 • li jara li jkun hemm konformità mal-liġi tal-postijiet u l-kundizzjonijiet tad-detenzjoni tal-persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom jew li l-libertà tagħhom kienet ġiet ristretta b'deċiżjoni ta' qorti jew kwalunkwe korp statali awtorizzat ieħor;
 • li jeżerċita s-setgħat tiegħu fi proċedimenti ġudizzjarji;
 • li jirrappreżenta l-Istat fi proċedimenti ġudizzjarji, fejn stipulat mil-liġi;
 • li, sa fejn hu definit mil-liġi, jara li kwalunkwe awtorità amministrattiva pubblika timxi skont il-liġi;
 • li jieħu sehem fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' miżuri li jipprevjenu l-ksur tal-liġi u ta' kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali;
 • li jgħin fl-eliminazzjoni tal-kawżi u l-kundizzjonijiet tal-attivitajiet kriminali, kif ukoll fil-prevenzjoni u s-suppressjoni tal-kriminalità;
 • li jgħin fit-tħejjija tal-leġiżlazzjoni (involviment fil-proċess leġiżlattiv);
 • li jwettaq kwalunkwe dmir ieħor stipulat minn liġi jew att speċjali jew trattat internazzjonali promulgat legalment.

Dmirijiet

Il-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi individwali jwettqu d-dmirijiet kollha li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, u jużaw il-mezzi statutorji kollha li jistgħu meta jwettqu d-dmirijiet u l-obbligi tagħhom. Huma jridu:

 • jimplimentaw (sa fejn jafu u b’bona fide) il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka, il-liġijiet kostituzzjonali, il-liġijiet, it-trattati internazzjonali promulgati legalment, u kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali;
 • jirrispettaw u jipproteġu d-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem, u jevitaw kull forma ta' diskriminazzjoni;
 • jipproteġu l-interess pubbliku;
 • jaġixxu dejjem b’inizjattiva, b’ġustizzja, b’imparzjalità u mingħajr dewmien żejjed.

Ġerarkija

Is-sistema organizzattiva tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika tar-Repubblika Slovakka hija magħmula mill-korpi li ġejjin:

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali huwa l-ogħla awtorità u jmexxi s-sistema tal-prosekuzzjoni. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jinkludi:

 • l-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjali stabbilit sabiex jiskopri u jtella’ l-qorti kawżi ta’ korruzzjoni u ta’ kriminalità organizzata;
 • is-Sezzjoni Militari tal-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali;
 • l-Uffiċċji Reġjonali tal-Prosekuzzjoni (8), li huma superjuri għall-Uffiċċji Distrettwali tal-Prosekuzzjoni fir-reġjun tagħhom, u l-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Militari Ċentrali (1), li huwa superjuri għall-Uffiċċji tal-Prosekutur Militari Distrettwali;
 • l-Uffiċċji tal-Prosekutur Distrettwali (55) u Uffiċċji tal-Prosekutur Militari Distrettwali (3).

Il-Ministeru tad-Difiża huwa responsabbli biex jipprovdi l-materjali u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa għas-sezzjoni militari tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali u tal-uffiċċji tal-prosekuzzjoni militari kollha.

Il-kwartieri ġenerali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali qegħdin Bratislava.

Il-kwartieri ġenerali u d-distretti territorjali tal-uffiċċji tal-prosekuzzjoni subordinati jikkorrispondu għall-kwartieri ġenerali u għad-distretti tal-qrati rispettivi. Madankollu, il-kwartieri ġenerali u l-ġuriżdizzjoni territorjali ma jikkorrispondux għat-tqassim territorjali amministrattiv tal-pajjiż.

Il-prosekuturi jwettqu dmirijiethom bħala parti minn relazzjoni ta’ servizz, li tiġi stabbilita meta jinħatru. Il-prosekuturi jinħatru mill-Prosekutur Ġenerali f'karigi ta’ prosekuzzjoni mingħajr limitu ta’ żmien. Il-prosekuturi jridu jieħdu ġurament mingħajr riżervi meta jieħdu l-kariga tagħhom.

Kwalifiki

Il-prosekuturi jridu jkunu ċittadini Slovakki u jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin. Huma:

 • irid ikollhom tal-inqas 25 sena dakinhar tal-ħatra tagħhom;
 • iridu jkunu gradwati fil-liġi;
 • irid ikollhom kapaċità ġuridika sħiħa;
 • irid ikollhom fedina penali nadifa, u jkollhom kwalitajiet morali li jiggarantixxu li se jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod xieraq;
 • iridu jkunu jafu sew is-Slovakk;
 • irid ikollhom residenza permanenti fir-Repubblika Slovakka;
 • ma jridu jkunu membri tal-ebda partit politiku jew moviment politiku;
 • iridu jkunu għaddew mill-eżami għal prosekutur;
 • irid jagħti l-kunsens tiegħu bil-miktub għall-ħatra tiegħu bħala prosekutur f’uffiċċju partikolari tal-prosekuzzjoni.

Biex issir prosekutur ta' uffiċċju tal-prosekutur militari jridu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin. Il-prosekutur irid ikun:

 • serva fis-servizz militari bħala suldat professjonist;
 • inħatar jew ġie promoss għall-grad ta’ uffiċjal jew ta’ ġeneral;
 • inħatar biex iwettaq dmirijiet f’uffiċċju tal-prosekutur militari skont il-liġi rilevanti.

Prosekutur apprendist fis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika biss jista’ jirreġistra għall-eżami għal prosekutur. Il-postijiet battala għall-prosekuturi apprendisti jimtlew permezz ta’ eżami selettiv.

L-eżami ġudizzjarju tal-esperti u l-eżamijiet sabiex wieħed isir avukat jew nutar jikkwalifikaw ukoll bħala eżamijiet għal prosekutur skont l-Att.

Il-promozzjoni fil-karriera għall-kariga ta’ kap prosekutur jew għal kariga ogħla f’uffiċċju tal-prosekuzzjoni tkun possibbli biss permezz ta’ eżami selettiv.

Il-kollokament temporanju ta’ prosekutur biex iwettaq kompiti f’uffiċċju tal-prosekuzzjoni ieħor irid isir bil-kunsens tiegħu. Il-prosekuturi jistgħu jkunu ttrasferiti lejn uffiċċju tal-prosekuzzjoni ieħor bil-kunsens tagħhom biss, jekk japplikaw għat-trasferiment jew minħabba miżura dixxiplinari imposta fuqhom.

Il-Prosekutur Ġenerali jista' jissospendi prosekutur jekk ikun hemm kawża kontrih li tinvolvi reat kriminali intenzjonat jew jekk ikun suġġett għal proċediment dixxiplinari għal att li jista' jirriżulta fit-tkeċċija tiegħu minn prosekutur.

Ir-relazzjoni ta’ servizz ta’ prosekutur tista’ tiġi tterminata biss għar-raġunijiet iddefiniti mil-liġi.

Rwoli u responsabbiltajiet

Prosekutur għandu l-awtorità li jissorvelja l-konformità mal-liġi kemm qabel il-prosekuzzjoni u kemm waqt il-proċedimenti preliminari. Filwaqt li jwettaq is-setgħat ta’ sorveljanza tagħhom, il-prosekuturi jkollhom is-setgħa li:

 • jagħtu struzzjonijiet vinkolanti lil membri tal-pulizija, qabel ma jibdew il-proċedimenti kriminali, waqt l-investigazzjoni u l-investigazzjoni sommarja ta’ atti kriminali, u biex jimponi limiti ta’ żmien għall-ġestjoni ta’ kawża; kwalunkwe struzzjoni trid tiġi inkluża fl-atti rispettivi tal-kawża;.
 • jitolbu fajls, dokumenti, materjali u rapporti dwar l-istatus ta’ investigazzjoni tal-pulizija, meta l-prosekuzzjoni tkun diġà bdiet, sabiex jistabbilixxu jekk il-pulizija bdietx il-prosekuzzjoni fil-ħin u hix qed timxi korrettament;
 • jieħdu sehem fl-azzjonijiet tal-pulizija, iwettqu attivitajiet investigattivi individwali jew imexxu l-investigazzjoni kollha jew l-investigazzjoni sommarja, joħorġu deċiżjoni fi kwalunkwe każ; meta jagħmlu dan, il-prosekutur irid jimxi skont l-Att; jistgħu jitressqu lmenti kontra d-deċiżjonijiet tal-prosekuturi bl-istess mod kif jitressqu kontra d-deċiżjonijiet tal-pulizija;
 • jirreferu l-kwistjoni lura lill-pulizija bi struzzjonijiet biex jissupplimentaw l-investigazzjoni jew l-investigazzjoni sommarja u jiddeterminaw limitu ta’ żmien għal dan; il-prosekutur jinnotifika kemm lill-akkużat kif ukoll lill-vittma li l-kawża reġgħet intbagħet għand il-pulizija;
 • iħassru deċiżjonijiet illegali jew inġustifikati tal-pulizija u jissostitwuhom bid-deċiżjonijiet tagħhom; prosekutur jista’ jiddeċiedi li ma jkomplix bi prosekuzzjoni kriminali jew jittrasferixxi kawża banda oħra fi żmien 30 jum, jekk il-prosekutur jissostitwixxi riżoluzzjoni tal-pulizija b’deċiżjoni tiegħu għal raġuni għajr fuq il-bażi ta’ lment imressaq minn persuna intitolata; jista’ jsir ilment kontra d-deċiżjoni tal-prosekutur u kontra r-riżoluzzjoni tal-pulizija; prosekutur jista’ anki jagħti struzzjonijiet vinkolanti sabiex tinbeda investigazzjoni u investigazzjoni sommarja.

Prosekutur biss għandu s-setgħa li:

 • jakkuża lil xi ħadd;
 • jikkonkludi ftehim dwar ħtija u kastig mal-persuna akkużata u jressaq mozzjoni quddiem il-qorti biex tiġi approvata;
 • jissospendi prosekuzzjoni kriminali;
 • iwaqqaf, provviżorjament jew le, prosekuzzjoni kriminali;
 • japprova l-konċiljazzjoni jew soluzzjoni ekstraġudizzjarja u jwaqqaf il-prosekuzzjoni kriminali;
 • jagħti ordni biex tiġi ssekwestrata l-proprjetà tal-akkużat u jiddetermina liema beni m’għandhomx jiġu ssekwestrati, jew jikkanċella tali sekwestru;
 • jiżgura t-talba ta’ persuna leża, jikkanċellaha, parzjalment jew le, jew jeskludi xi ħaġa minnha;
 • jordna li katavru jiġi eżumat;
 • jitlob kunsens għal prosekuzzjoni kriminali jew l-arrestat ta' persuna f'kawża li teħtieġ il-kunsens tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, tal-Kunsill Ġudizzjarju tar-Repubblika Slovakka, tal-Qorti Kostituzzjonali jew tal-Parlament Ewropew;
 • iressaq mozzjoni fil-qorti biex akkużat jiġi arrestat jew biex jiġi estiż il-perjodu li fih jinżamm taħt arrest;
 • iressaq mozzjoni biex jitlob li akkużat jiġi rritornat minn barra l-pajjiż;
 • iwettaq investigazzjoni preliminari fi proċedimenti ta’ estradizzjoni, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi;
 • fuq il-bażi ta’ talba minn awtorità barranija kompetenti, iressaq mozzjoni fil-qorti bil-għan li jissekwestra b’mod preliminari l-proprjetà ta’ individwu li fil-konfront tiegħu għaddejja prosekuzzjoni kriminali barra mill-pajjiż, meta parti minn dik il-proprjetà tkun tinsab fit-territorju tar-Repubblika Slovakka.

Filwaqt li jwettqu s-setgħa ta’ sorveljanza tagħhom fuq il-konformità mal-liġi fiċ-ċentri ta' dentenzjoni ta' persuni li ġew miċħuda mil-libertà tagħhom jew li l-libertà tagħhom ġiet ristretta, il-prosekuturi jridu jiżguraw li:

l-individwi jkunu kkonfinati biss fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-qorti jew ta’ deċiżjoni ta’ kwalunkwe korp Statali ieħor awtorizzat f’ċelel tal-pulizija, jew fi stabbilimenti maħsuba għad-detenzjoni, iċ-ċaħda tal-libertà, it-trattament protettiv, ir-riabilitazzjoni protettiva ta’ żgħażagħ li wettqu reati, it-trattament ta’ pazjenti fl-isptar jew it-trattament istituzzjonali;

il-liġijiet u kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali jiġu osservati.

Fi proċedimenti ċivili, il-prosekutur għandu s-setgħa biex:

 1. iressaq mozzjoni biex jibda proċedimenti ċivili sabiex:
 • jimponi r-riabilitazzjoni protettiva ta’ żgħażagħ li wettqu reati fuq persuna li jkollha iktar minn 12-il sena imma inqas minn 14, jekk ikunu wettqu att kriminali li, skont il-Kodiċi Kriminali, jista’ jiġi kkastigat b’sentenza ta’ priġunerija għal għomorhom;
 • jiddetermina l-illegalità ta’ strajk jew ta’ sensji;
 • jiddetermina l-invalidità ta’ trasferiment ta' proprjetà tal-Istat skont l-Att dwar l-ippruvar tal-oriġini tal-fondi fil-każ ta' privatizzazzjoni, l-Att li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għat-trasferiment ta' proprjetà tal-Istat lil persuni oħrajn jew l-Att dwar l-amministrazzjoni ta' proprjetà tal-Istat;
 • jistħarreġ il-legalità ta’ kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed minn awtorità amministrattiva f’każijiet fejn il-protest imressaq minn prosekutur ma jkunx intlaqa';
 • jirrevoka deċiżjoni illegali adottata minn muniċipalità, jekk il-muniċipalità tkun naqset milli tirrevoka d-deċiżjoni tagħha kif tkun mitluba tagħmel mill-prosekutur;
 1. jissieħeb fi proċedimenti ċivili pendenti li jikkonċernaw:
 • kompetenza ġuridika
 • dikjarazzjoni ta’ mewt
 • trobbija ta’ minorenni
 • tutela
 • annotazzjonijiet fir-Reġistru Kummerċjali
 • falliment u ristrutturazzjoni

Filwaqt li jissorvelja l-konformità mal-liġijiet u ma’ kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali, min-naħa tal-awtoritajiet amministrattivi, il-prosekutur għandu d-dritt jistħarreġ il-legalità ta':

 • il-leġiżlazzjoni ta' applikazzjoni ġenerali maħruġa mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi;
 • regoli amministrattivi interni maħruġa mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi bl-għan li jkun żgurat li jitwettqu l-kompiti amministrattivi pubbliċi;
 • deċiżjonijiet li jittieħdu dwar diversi kwistjonijiet fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika;
 • azzjonijiet tal-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi meta joħorġu regoli u deċiżjonijiet amministrattivi interni fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Persunal tal-qorti

 1. Assistent amministratur prinċipali PDF (382 Kb) sk
 2. Reġistratur tal-qorti PDF (295 Kb) sk
 3. Uffiċjal ġudizzjarju anzjan PDF (460 Kb) sk
 4. Assistent ta' mħallef tal-Qorti Suprema PDF (291 Kb) sk

Avukati

Bażijiet ta' dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, irreferi għas-sit tal-Kamra tal-Avukati Slovakka.

Konsulenti legali

Bażijiet ta' dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, irreferi għas-sit taċ-Ċentru Slovakk għall-Għajnuna Legali.

Nutara

In-nutara fir-Repubblika Slovakka jridu jkunu gradwati fil-liġi.

Id-dmir ta' nutar huwa li jeżegwixxi l-ġustizzja preventiva u joħroġ atti uffiċjali awtentikati.

In-nutara jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

In-nutara jridu jkunu membri tal-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Slovakka.

Bażijiet ta' dejta ġuridiċi

Is-sit tal-Kamra tan-Nutara jipprovdi biss appoġġ permezz ta' intranet għan-nutara. L-aċċess huwa mingħajr ħlas imma l-informazzjoni li tista' tiġi aċċessata hija limitata.

Il-bażi ta’ dejta tipprovdi aċċess:

 • - għar-reġistri pubbliċi
 • - għal lista ta' nutara (dettalji ta' kuntatt, lingwa/i magħrufa, ħinijiet tal-ftuħ)
 • - għal-leġiżlazzjoni
L-aħħar aġġornament: 27/02/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.