Tipi ta’ professjonijiet legali

Slovakkja

Din il-paġna tagħtik ħarsa ġenerali tal-professjonijiet legali fis-Slovakkja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Professjonisti legali - introduzzjoni

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka huwa awtorità Statali indipendenti mmexxija mill-Prosekutur Ġenerali. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jħares id-drittijiet u l-interessi protetti mil-liġi ta’ individwi, entitajiet ġuridiċi u l-Istat fl-ambitu tas-setgħat tiegħu.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka għandu kapitolu baġitarju separat għalih fil-baġit Statali.

L-istatus u r-rwol tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u l-Prosekutur Ġenerali huma rregolati mill-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka (l-Artikolu 149) u mill-Att Nru 153/2001 dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, li jirregolaw ukoll is-setgħat tal-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi l-oħrajn. L-Att jirregola wkoll l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. L-istatus, id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-prosekuturi huma stabbiliti fl-Att Nru 154/2001 dwar il-Prosekuturi u l-Prosekuturi Apprendisti.

Struttura ġerarkika

Fid-dawl tar-rwol tiegħu bħala awtorità li tħares il-liġi, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jeħtieġ li jkun organizzat b’mod ġerarkiku. Dan jiżgura l-implimentazzjoni uniformi tal-liġijiet u ta’ kull leġiżlazzjoni oħra ta’ applikazzjoni ġenerali, u l-applikazzjoni uniformi tal-politika penali.

Fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku hemm ġerarkija ta’ prosekuturi, li huma kollha subordinati għall-Prosekutur Ġenerali.

Setgħat

Is-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jinkludu dan li ġej:

 • li jkun hemm il-prosekuzzjoni kriminali ta’ individwi suspettati li kkommettew reati kriminali, u l-monitoraġġ tal-konformità mal-liġi kemm qabel ma tibda l-prosekuzzjoni kriminali skont il-liġi rilevanti kif ukoll waqt il-proċedimenti preliminari;
 • li jiżgura li l-persuni li ġew imċaħħda mil-libertà tagħhom jew li l-libertà tagħhom kienet ġiet ristretta b’deċiżjoni ta’ qorti jew kwalunkwe korp statali awtorizzat ieħor jinżammu f’postijiet u b’kundizzjonijiet legalment konformi;
 • li jeżerċita s-setgħat tiegħu fi proċedimenti ġudizzjarji;
 • li jirrappreżenta lill-Istat fi proċedimenti tal-qorti skont il-leġiżlazzjoni rilevanti;
 • li jara li kwalunkwe awtorità amministrattiva pubblika timxi b’mod konformi sa fejn iddefinit mil-liġi;
 • li jeżerċita s-setgħat tiegħu fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali sa fejn speċifikat fil-leġiżlazzjoni rilevanti, fi trattati internazzjonali promulgati bil-mod stabbilit mil-liġi u f’atti tal-UE legalment vinkolanti;
 • li jieħu sehem fl-abbozzar u l-implimentazzjoni ta’ miżuri mfassla biex jipprevjenu l-ksur tal-liġi u ta’ kull leġiżlazzjoni oħra ta’ applikazzjoni ġenerali;
 • li jgħin fl-eliminazzjoni tal-kawżi u l-kundizzjonijiet tal-attivitajiet kriminali, u fil-prevenzjoni u t-trażżin tal-kriminalità;
 • li jgħin fit-tħejjija tal-leġiżlazzjoni (involviment fil-proċess leġiżlattiv);
 • li jwettaq kompiti oħrajn stipulati minn liġi jew att speċifiku jew minn trattat internazzjonali promulgat legalment.

Dmirijiet

Il-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi individwali jwettqu d-dmirijiet kollha li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-missjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, u jużaw il-mezzi statutorji kollha li jistgħu meta jwettqu d-dmirijiet u l-obbligi tagħhom. Huma jridu:

 • jimplimentaw (sa fejn jafu u b’bona fide) il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka, il-liġijiet kostituzzjonali u liġijiet oħrajn, it-trattati internazzjonali promulgati legalment, u kull leġiżlazzjoni oħra ta’ applikazzjoni ġenerali;
 • jirrispettaw u jipproteġu d-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem, u joqogħdu lura minn kull forma ta’ diskriminazzjoni;
 • jipproteġu l-interess pubbliku;
 • jaġixxu dejjem b’inizjattiva, b’ġustizzja, b’imparzjalità, u mingħajr dewmien żejjed.

Ġerarkija

Is-sistema organizzattiva tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka hija magħmula mill-korpi li ġejjin:

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali huwa l-ogħla awtorità u jinsab fil-quċċata tas-sistema tal-prosekuzzjoni. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jinkludi:

 • l-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjali stabbilit sabiex jiskopri u jieħu passi kriminali kontra każijiet ta’ korruzzjoni u ta’ kriminalità organizzata;
 • l-Uffiċċji Reġjonali tal-Prosekuzzjoni (8), li huma superjuri għall-Uffiċċji Distrettwali tal-Prosekuzzjoni fir-reġjun tagħhom; u
 • l-Uffiċċji tal-Prosekutur Distrettwali (55).

Il-kwartieri ġenerali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jinsabu fi Bratislava.

Il-kwartieri ġenerali u d-distretti territorjali tal-uffiċċji tal-prosekuzzjoni subordinati jikkorrispondu għall-kwartieri ġenerali u għad-distretti tal-qrati rilevanti. Madankollu, il-kwartieri ġenerali u l-ġuriżdizzjoni territorjali ma jikkorrispondux għat-tqassim territorjali amministrattiv tal-pajjiż.

Il-prosekuturi jwettqu dmirijiethom bħala parti minn relazzjoni ta’ servizz, li tiġi stabbilita meta jinħatru. Il-prosekuturi jinħatru mill-Prosekutur Ġenerali f’karigi ta’ prosekuzzjoni għal perjodu indefinit. Il-prosekuturi jridu jieħdu ġurament mingħajr kundizzjonijiet meta jieħdu l-karigi tagħhom.

Kwalifiki

Il-prosekuturi jridu jkunu ċittadini Slovakki u jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin. Huma:

 • irid ikollhom tal-inqas 25 sena dakinhar tal-ħatra tagħhom;
 • ikollhom il-lawrja ta’ master fil-liġi minn fakultà tal-liġi ta’ università fir-Repubblika Slovakka jew ċertifikat rikonoxxut maħruġ minn università barranija u li jiċċertifika l-lawrja ta’ master fil-liġi; jekk prosekutur l-ewwel jikseb grad ta’ baċellerat u mbagħad lawrja ta’ master, iż-żewġ lawrji jridu jinkisbu fil-qasam tal-liġi;
 • igawdu kapaċità ġuridika sħiħa u jkunu fiżikament f’saħħithom biex iwettqu l-kompiti ta’ prosekutur;
 • irid ikollhom fedina penali nadifa, u jkollhom kwalitajiet morali li jiggarantixxu li se jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod xieraq;
 • iridu jkunu jafu sew is-Slovakk;
 • irid ikollhom residenza permanenti fir-Repubblika Slovakka;
 • ma jridu jkunu membri tal-ebda partit politiku jew moviment politiku;
 • iridu jkunu għaddew mill-eżami għal prosekutur;
 • iridu jkunu għaddew b’suċċess mill-proċedura tal-għażla, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi;
 • iridu jagħtu l-kunsens tagħhom bil-miktub għall-ħatra bħala prosekutur f’uffiċċju partikolari tal-prosekuzzjoni.

Prosekutur apprendist biss jista’ jirreġistra għall-eżami għal prosekutur. Il-postijiet battala għall-prosekuturi apprendisti jimtlew permezz ta’ eżami selettiv.

L-eżami ġudizzjarju tal-esperti u l-eżamijiet sabiex wieħed isir avukat jew nutar jikkwalifikaw ukoll bħala eżamijiet għal prosekutur skont l-Att.

Il-promozzjoni għall-kariga tal-Kap Prosekutur jew għal kariga ogħla tkun possibbli biss abbażi ta’ proċedura ta’ għażla u wara konsultazzjoni mal-Kunsill tal-Prosekuturi.

Il-kollokament temporanju ta’ prosekutur biex iwettaq kompiti f’uffiċċju tal-prosekuzzjoni ieħor irid isir bil-kunsens tiegħu. Mingħajr tali kunsens, il-prosekuturi jistgħu jiġu ssekondati temporanjament biex iwettqu kompiti f’uffiċċju ta’ prosekutur ieħor għal massimu ta’ 60 jum ta’ xogħol kull sena kalendarja jekk dan ikun meħtieġ sabiex l-uffiċċju tal-prosekutur inkwistjoni jkun jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu kif suppost.

Il-prosekuturi jistgħu jkunu ttrasferiti lejn uffiċċju tal-prosekuzzjoni ieħor bil-kunsens tagħhom biss, jekk japplikaw għat-trasferiment jew jiġu ttrasferiti għal raġunijiet dixxiplinari.

Il-Prosekutur Ġenerali jista’ jissospendi prosekutur li jkun hemm kawża kontrih li tinvolvi reat kriminali intenzjonat jew reat kriminali mwettaq b’negliġenza fit-twettiq tal-kompiti ta’ prosekutur, jew li jkun suġġett għal proċediment dixxiplinari għal att li jista’ jirriżulta fit-tkeċċija tiegħu minn prosekutur.

Ir-relazzjoni ta’ servizz ta’ prosekutur tista’ tiġi tterminata biss għar-raġunijiet iddefiniti mil-liġi.

Rwoli u responsabbiltajiet

Prosekutur jissorvelja l-konformità mal-liġi kemm qabel il-prosekuzzjoni u kemm waqt il-proċedimenti preliminari. Filwaqt li jwettqu s-setgħat ta’ sorveljanza tagħhom, il-prosekuturi jkollhom is-setgħa li:

 • jagħtu struzzjonijiet vinkolanti lil membri tal-forza tal-pulizija, qabel ma jibdew il-proċedimenti kriminali u waqt l-investigazzjoni u l-investigazzjoni sommarja ta’ atti kriminali, u li jimponu limiti ta’ żmien għall-ġestjoni ta’ kawża; kwalunkwe struzzjoni trid tiġi inkluża fl-atti rispettivi tal-kawża;
 • jitolbu fajls, dokumenti, materjali u rapporti dwar l-istatus ta’ investigazzjoni tal-pulizija, ladarba l-prosekuzzjoni tkun bdiet, sabiex jistabbilixxu jekk il-pulizija bdietx il-prosekuzzjoni fil-ħin u hix qed timxi kif xieraq;
 • jieħdu sehem fl-operazzjonijiet tal-pulizija, iwettqu attivitajiet investigattivi individwali jew imexxu investigazzjoni sħiħa jew investigazzjoni sommarja, u joħorġu deċiżjoni relatata ma’ kwalunkwe każ; meta jagħmel dan, il-prosekutur irid jimxi skont il-liġi; jistgħu jitressqu lmenti kontra d-deċiżjonijiet tal-prosekuturi bl-istess mod kif jitressqu kontra d-deċiżjonijiet tal-pulizija;
 • jirreferu kawża lura lill-pulizija bi struzzjonijiet biex jissupplimentaw investigazzjoni jew investigazzjoni sommarja, u jiddeterminaw limitu ta’ żmien biex il-pulizija tagħmel dan; il-prosekutur jinnotifika kemm lill-akkużat kif ukoll lill-vittma li l-kawża reġgħet intbagħtet għand il-pulizija;
 • iħassru deċiżjonijiet illegali jew inġustifikati tal-pulizija u jissostitwuhom bid-deċiżjonijiet tagħhom; prosekutur jista’ jiddeċiedi li ma jkomplix bi prosekuzzjoni kriminali jew jittrasferixxi kawża banda oħra fi żmien 30 jum, jekk il-prosekutur jissostitwixxi riżoluzzjoni tal-pulizija b’deċiżjoni tiegħu għal raġuni għajr fuq il-bażi ta’ lment imressaq minn persuna intitolata; jista’ jsir ilment kontra d-deċiżjoni tal-prosekutur u kontra r-riżoluzzjoni tal-pulizija; prosekutur jista’ anki jagħti struzzjonijiet vinkolanti sabiex tinbeda investigazzjoni u investigazzjoni sommarja.
 • jirtiraw każ minn uffiċjal tal-pulizija u jieħdu azzjoni sabiex jittrasferuh lil uffiċjal(i) tal-pulizija ieħor(oħra);
 • jieħdu azzjoni biex jiżguraw li investigatur tal-pulizija jagħmel investigazzjoni jew investigazzjoni sommarja ta’ reat kriminali mwettaq minn membru tal-forza tas-sigurtà armata; qabel tali azzjoni, il-prosekuturi għandhom jitolbu l-opinjoni tal-Kap tal-Uffiċċju tas-Servizz ta’ Spezzjoni; f’investigazzjonijiet jew investigazzjonijiet sommarji dwar reati kriminali mwettqa minn uffiċjali tad-dwana, il-prosekuturi jistgħu jipproċedu b’mod simili.

Prosekutur biss għandu s-setgħa li:

 • jakkuża lil xi ħadd;
 • jikkonkludi ftehim ta’ ħtija u kastig ma’ persuna akkużata u jressaq proposta quddiem il-qorti biex dan il-ftehim jiġi approvat;
 • jissospendi prosekuzzjoni kriminali;
 • iwaqqaf, provviżorjament jew le, prosekuzzjoni kriminali;
 • japprova l-konċiljazzjoni jew soluzzjoni ekstraġudizzjarja u jwaqqaf il-prosekuzzjoni kriminali;
 • jagħti ordni biex tiġi ssekwestrata l-proprjetà tal-akkużat u jiddetermina liema beni m’għandhomx jiġu ssekwestrati, jew jikkanċella tali sekwestru;
 • jiżgura t-talba ta’ persuna leża, jikkanċellaha, parzjalment jew le, jew jeskludi xi ħaġa minnha;
 • jordna li katavru jiġi eżumat;
 • jitlob kunsens għal prosekuzzjoni kriminali jew l-arrest ta’ persuna f’kawża li teħtieġ il-kunsens tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, tal-Kunsill Ġudizzjarju tar-Repubblika Slovakka, tal-Qorti Kostituzzjonali jew tal-Parlament Ewropew;
 • jitlob ordni tal-qorti biex akkużat jiġi arrestat jew biex jiġi estiż il-perjodu li fih jinżamm taħt arrest;
 • jitlob ordni li titlob ir-ritorn ta’ imputat minn barra l-pajjiż;
 • iwettaq investigazzjoni preliminari fi proċedimenti ta’ estradizzjoni, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi;
 • fuq il-bażi ta’ talba minn awtorità barranija kompetenti, jitlob ordni lill-qorti bil-għan li jissekwestra b’mod preliminari l-proprjetà ta’ individwu li fil-konfront tiegħu għaddejja prosekuzzjoni kriminali barra mill-pajjiż, jew il-parti minn dik il-proprjetà li tkun tinsab fit-territorju tar-Repubblika Slovakka.

Fl-eżerċizzju tas-setgħa ta’ sorveljanza tagħhom bil-għan li jiġi żgurat li ċ-ċentri ta’ detenzjoni għal persuni li jkunu ġew imċaħħda mil-libertà tagħhom jew li l-libertà tagħhom tkun ġiet ristretta jkunu legalment konformi, il-prosekuturi jridu jiżguraw li dawn il-persuni jinżammu f’ċentri bħal dawn biss fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-qorti jew ta’ deċiżjoni ta’ xi korp Statali ieħor awtorizzat, u li l-liġijiet u atti oħrajn ta’ applikazzjoni ġenerali jiġu osservati fil-postijiet ikkonċernati.

Fi proċedimenti ċivili, prosekutur għandu s-setgħa li:

 1. jitlob il-ftuħ ta’ proċedimenti ċivili sabiex:
 • jimponi r-riabilitazzjoni protettiva ta’ persuna li jkollha bejn 12 u 14-il sena, jekk tkun wettqet att kriminali li, skont il-Kodiċi Kriminali, jista’ jiġi kkastigat b’sentenza ta’ priġunerija għal għomorha;
 • jiddikjara strajk jew lock-out illegali;
 • jiddikjara invalidu t-trasferiment ta’ proprjetà tal-Istat skont l-Att dwar l-ippruvar tal-oriġini tal-fondi fil-każ ta’ privatizzazzjoni, l-Att li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għat-trasferiment ta’ proprjetà tal-Istat lil persuni oħrajn jew l-Att dwar l-amministrazzjoni ta’ proprjetà tal-Istat;
 • jistħarreġ il-legalità ta’ kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed minn awtorità amministrattiva f’każijiet fejn l-oġġezzjoni mressqa minn prosekutur ma tkunx ġiet aċċettata;
 • jirrevoka deċiżjoni illegali adottata minn muniċipalità jekk din tal-aħħar tkun naqset milli tirrevoka d-deċiżjoni tagħha fuq il-bażi ta’ oġġezzjoni mill-prosekutur;
 1. jintervjeni fi kwalunkwe proċediment ċivili mhux kontenzjuż ħlief għal proċedimenti ta’ divorzju. Jekk il-proċedimenti tad-divorzju jingħaqdu ma’ proċedimenti li jiddeterminaw ir-relazzjonijiet ta’ wara d-divorzju tal-konjuġi mat-tfal minuri tagħhom, il-prosekuturi jistgħu jintervjenu f’din il-parti tal-proċedimenti.
 2. Fi proċedimenti ċivili kontenzjużi, il-prosekuturi jistgħu:
  1. jippreżentaw azzjoni f’kawżi fejn l-Istat jitlob l-irkupru ta’ arrikkiment indebitu, fejn tkun qed tintalab id-determinazzjoni tas-sjieda, fejn id-dispożizzjonijiet ta’ att ta’ applikazzjoni ġenerali jkunu nkisru, jew fejn previst f’att speċifiku;
  2. jintervjenu fi proċedimenti miftuħa f’kawżi fejn l-Istat, persuna ġuridika stabbilita mill-Istat, intrapriża tal-Istat, persuna ġuridika li fiha l-Istat għandu interess ta’ sjieda, awtorità muniċipali jew unità territorjali ogħla tkun waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, jew f’kawżi li jikkonċernaw ir-responsabbiltà għal dannu kkawżat permezz tal-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika.

Filwaqt li jissorvelja l-konformità mal-liġijiet u ma’ kull leġiżlazzjoni oħra ta’ applikazzjoni ġenerali, min-naħa tal-awtoritajiet amministrattivi, il-prosekutur għandu d-dritt jistħarreġ il-legalità ta’:

 • il-leġiżlazzjoni ta’ applikazzjoni ġenerali maħruġa mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi;
 • regoli amministrattivi interni maħruġa mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi bl-għan li jkun żgurat li jitwettqu l-kompiti amministrattivi pubbliċi;
 • deċiżjonijiet li jittieħdu f’kawżi individwali fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika;
 • azzjonijiet tal-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi meta joħorġu regoli u deċiżjonijiet amministrattivi interni fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Persunal tal-qorti

 1. Assistent amministratur prinċipali  PDF (382 Kb) sk
 2. Reġistratur tal-Qorti  PDF (295 Kb) sk
 3. Uffiċjal ġudizzjarju anzjan  PDF (460 Kb) sk
 4. Assistent ta’ mħallef tal-Qorti Suprema  PDF (291 Kb) sk

Avukati

Bażijiet tad-data legali

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għas-sit web tal-Kamra tal-Avukati Slovakka.

Konsulenti legali

Bażijiet tad-data legali

Għal aktar informazzjoni, irreferi għas-sit web taċ-Ċentru Slovakk għall-Għajnuna Legali.

Nutara

In-nutara fir-Repubblika Slovakka jridu jkunu gradwati fil-liġi.

Il-kompitu ta’ nutar huwa li jeżegwixxi l-ġustizzja preventiva u joħroġ atti uffiċjali awtentikati.

In-nutara jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Ġustizzja.

In-nutara jridu jkunu membri tal-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Slovakka.

Bażijiet tad-data legali

Is-sit web tal-Kamra tan-Nutara jipprovdi appoġġ permezz ta’ intranet biss għan-nutara. L-aċċess huwa mingħajr ħlas imma l-informazzjoni li tista’ tiġi aċċessata hija limitata.

Il-bażi ta’ data tipprovdi aċċess:

 • għar-reġistri pubbliċi
 • għal lista ta’ nutara (dettalji ta’ kuntatt, lingwa/i magħrufa, ħinijiet tal-ftuħ)
 • għal-leġiżlazzjoni
L-aħħar aġġornament: 16/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.