Soorten juridische beroepen

Bulgarije

Deze pagina bevat informatie over de juridische beroepen in Bulgarije. Juridische beroepen: Introductie Openbare aanklagers Opsporingsambtenaren Rechters Organisatie van de juridische beroepen: Advocaten Notarissen Andere juridische beroepen

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Juridische beroepen: inleiding

De voornaamste juridische beroepen in Bulgarije zijn: openbaar aanklager, opsporingsambtenaar, rechter, advocaat, notaris, particuliere deurwaarder, staatsdeurwaarder en registratierechter. De vereisten voor deze beroepen zijn vastgelegd in de grondwet van de Republiek Bulgarije en in de wet inzake het justitiële stelsel.

Openbare aanklagers

Organisatie

Het openbaar ministerie (parket) in de Republiek Bulgarije bestaat uit de procureur-generaal, het parket bij het hof van cassatie, het parket bij het administratieve hooggerechtshof, de nationale opsporingsdienst, de parketten bij de gerechtshoven, het parket bij het gespecialiseerde gerechtshof, het parket bij het militaire gerechtshof, de parketten bij de provinciale rechtbanken, het gespecialiseerde parket, de parketten bij de provinciale militaire rechtbanken en de parketten bij de districtsrechtbanken. Binnen de structuur van de parketten bij de provinciale rechtbanken zijn er provinciale opsporingsafdelingen, terwijl de structuur van het gespecialiseerde parket een afzonderlijke opsporingsafdeling omvat. De parketten bij de provinciale rechtbanken hebben afdelingen voor administratief recht waarvan de openbare aanklagers deelnemen aan bestuursrechtelijke zaken.

Het openbaar ministerie vormt één enkele, gecentraliseerde organisatie. Alle openbare aanklagers en opsporingsambtenaren ressorteren onder de procureur-generaal. Iedere openbare aanklager legt verantwoording af aan de respectieve hogere openbare aanklager en alle openbare aanklagers en opsporingsambtenaren ressorteren onder het administratieve hoofd van het desbetreffende parket. Militaire aanklagers en opsporingsambtenaren zijn bij de verrichting van hun taken onafhankelijk van de militaire autoriteiten.

De procureur-generaal wordt benoemd (en uit zijn ambt ontheven) door de president van de Republiek Bulgarije, handelend op grond van een voordracht door de hoge justitiële raad (Vissh Sadeben Savet) (VSS), voor een termijn van zeven jaar en mag niet voor een tweede termijn worden benoemd.

De openbare aanklagers worden bij besluit van de hoge justitiële raad benoemd, bevorderd, teruggezet in rang, overgeplaatst en uit hun ambt ontheven.

De ambten van openbaar aanklager en de daarvoor benodigde ervaring zijn als volgt:

  • aanklager van het parket bij het hof van cassatie en aanklager van het parket bij het administratieve hooggerechtshof – ten minste twaalf jaar juridische ervaring;
  • aanklager van het parket bij het gerechtshof, aanklager van het parket bij het militaire gerechtshof, en aanklager van het parket bij het gespecialiseerde strafgerechtshof – ten minste tien jaar juridische ervaring, maar voor een rechter bij het gespecialiseerde strafgerechtshof – ten minste twaalf jaar juridische ervaring, waarvan ten minste acht als aanklager of opsporingsambtenaar;
  • aanklager van het parket bij een provinciale rechtbank, aanklager van het parket bij een provinciale militaire rechtbank, aanklager van het gespecialiseerde parket – ten minste acht jaar juridische ervaring, maar voor een aanklager van het gespecialiseerde parket ten minste tien jaar ervaring, waarvan ten minste vijf als aanklager of opsporingsambtenaar;
  • aanklager van het parket bij een districtsrechtbank – ten minste drie jaar juridische ervaring;
  • assistent-aanklager – geen ervaring vereist.

Afhankelijk van een positieve alomvattende beoordeling van hun functioneren, worden aanklagers bij besluit van de hoge justitiële raad officieel aangesteld na vijf jaar ambtsuitoefening.

Rol en functies

De procureur-generaal geeft leiding aan het openbaar ministerie en vaardigt instructies en richtsnoeren uit voor de werkzaamheden van het openbaar ministerie. Hij of zij stelt samen met staatsinstellingen en hogere beambten van het ministerie gespecialiseerde interdepartementale eenheden aan, die ondersteuning bieden bij onderzoeken onder het procedurele toezicht van een door de procureur-generaal benoemde aanklager. De procureur‑generaal is bevoegd om zaken te verwijzen naar het grondwettelijk hof.

De openbare aanklager geeft leiding aan onderzoeken in de hoedanigheid van hoofdaanklager. Hij of zij kan bezwaren indienen en verzoeken om de nietigverklaring of wijziging van onwettige maatregelen binnen de termijnen en onder de voorwaarden die in de wet zijn vastgesteld. Hij of zij mag de tenuitvoerlegging van een maatregel opschorten, totdat een bezwaar in overweging is genomen door de relevante autoriteit. Tegen alle handelingen en akten van een parket kan beroep worden aangetekend bij het parket dat één niveau hoger staat dan het eerstbedoelde parket, tenzij zij aan toetsing door een rechter zijn onderworpen. Een hogere openbare aanklager of een openbare aanklager van een hoger parket kan taken uitvoeren binnen het bevoegdheidsgebied van ondergeschikte openbare aanklagers en kan hun beslissingen schriftelijk opschorten of nietig verklaren in de gevallen waarin de wet voorziet.

Bij de uitoefening van hun taken zijn de openbare aanklagers onafhankelijk en handelen zij in overeenstemming met de wet. De openbare aanklagers zijn politiek neutraal en baseren zich bij hun beslissingen op de wet en het ter zake verzamelde bewijs. Daarbij laten zij zich leiden door hun geweten en innerlijke overtuiging.

U vindt meer informatie op de website van het openbaar ministerie van de Republiek Bulgarije (Prokuraturata na Republika Balgariya).

De vereniging van openbare aanklagers in Bulgarije is een op vrijwillig lidmaatschap gebaseerde, politiek neutrale vereniging van magistraten die binnen het openbaar ministerie van het land werken of hebben gewerkt. Het doel van de vereniging is om binnen het openbaar ministerie werkzame magistraten uit het hele land samen te brengen en een platform te bieden voor de verstrekking van de noodzakelijke informatie en de uitwisseling van standpunten over onderwerpen die verband houden met het werk van openbare aanklagers en om de internationale contacten van het openbaar ministerie en de aanklagers uit te breiden. U vindt meer informatie op de website van de vereniging: - http://ecocrime.bg

Opsporingsambtenaren

Krachtens de wet inzake de rechterlijke macht hebben opsporingsambtenaren in de Republiek Bulgarije de status van magistraten (rechters en aanklagers).

De opsporingsinstanties zijn de nationale opsporingsdienst (NSlS), de provinciale opsporingsafdelingen van de parketten bij de provinciale rechtbanken en de opsporingsafdeling van het gespecialiseerde parket. De opsporingsafdeling van het parket in Sofia heeft de status van provinciale opsporingsafdeling.

De nationale opsporingsdienst wordt geleid door de procureur-generaal, ofwel rechtstreeks ofwel via de directeur van de nationale opsporingsdienst, die in het kader van onderzoeken als adjunct van de procureur-generaal optreedt. De directeur van de nationale opsporingsdienst is verantwoordelijk voor het administratieve en organisatorische beheer van de opsporingsambtenaren en het personeel van de nationale opsporingsdienst en biedt methodologische begeleiding aan opsporingsambtenaren van de provinciale opsporingsafdelingen van de provinciale parketten.

De provinciale opsporingsafdelingen van de provinciale parketten en de opsporingsafdeling bij het gespecialiseerde parket bestaan uit opsporingsambtenaren.

De opsporingsambtenaren die werkzaam zijn bij de provinciale opsporingsafdelingen van de provinciale parketten en bij de opsporingsafdeling van het gespecialiseerde parket voeren onderzoeken uit die aan hen worden toegewezen door het administratieve hoofd van het desbetreffende parket.

Wanneer zij hun taken verrichten in verband met een strafrechtelijke vervolging, treden de opsporingsautoriteiten op onder de leiding en het toezicht van een openbare aanklager.

Bevelen die de opsporingsambtenaren in het kader van een onderzoek uitvaardigen, zijn bindend voor alle overheidsinstanties, rechtspersonen en burgers.

Rechters

Rechters in Bulgarije worden bij besluit van de hoge justitiële raad benoemd, bevorderd, teruggezet in rang, overgeplaatst en uit hun ambt ontheven.

Organisatie

De volgende ambten staan open voor rechters die over de vereiste ervaring beschikken:

  • rechter bij het hof van cassatie en rechter bij het administratieve hooggerechtshof – ten minste twaalf jaar juridische ervaring;
  • rechter bij een gerechtshof, rechter bij een militair gerechtshof, rechter bij het gespecialiseerde strafgerechtshof – ten minste tien jaar juridische ervaring, maar voor een rechter bij het gespecialiseerde strafgerechtshof – ten minste twaalf jaar juridische ervaring, waarvan ten minste acht jaar als rechter in strafzaken;
  • rechter bij een provinciale rechtbank, rechter bij een administratieve rechtbank, rechter bij een militaire rechtbank, rechter bij de gespecialiseerde strafrechtbank – ten minste acht jaar ervaring, maar voor een rechter bij de gespecialiseerde strafrechtbank – ten minste tien jaar ervaring, waarvan ten minste vijf als rechter in strafzaken;
  • rechter bij een districtsrechtbank – ten minste drie jaar ervaring;
  • assistent-rechter – geen ervaring vereist.

Afhankelijk van een positieve alomvattende beoordeling van hun functioneren, worden rechters bij besluit van de hoge justitiële raad officieel aangesteld na vijf jaar ambtsuitoefening.

De federatie van rechters in Bulgarije (SSB) werd op 28 maart 1997 in Sofia opgericht door dertig rechters, waaronder rechters van het hof van cassatie en provinciale en districtsrechtbanken in het hele land.

De federatie van rechters in Bulgarije is de opvolger van de federatie van Bulgaarse rechters, die in 1919 werd opgericht en actief was tot 1945, en is een informele beroepsorganisatie die de gemeenschap van rechters samenbrengt en tot doel heeft de beroepsbelangen van die gemeenschap te behartigen en eventuele problemen te bespreken en op te lossen.

U vindt meer informatie op de website van de federatie van rechters in Bulgarije (Sayuz na Sadiite v Balgariya).

De vereniging van Bulgaarse rechters is opgericht om het volk een eerlijke en transparante rechtsgang en toegang tot de rechtspraak te waarborgen.

De vereniging streeft er in het kader van het rechtsstelsel naar om te werken in overeenstemming met de grondwet en wettelijke voorschriften en tegelijkertijd de regels van de beroepsethiek in acht te nemen. U vindt meer informatie op de website van de vereniging van Bulgaarse rechters - https://judgesbg.org

Rol en functies

De federatie van rechters in Bulgarije stelt dossiers samen, met inbegrip van die inzake tuchtprocedures tegen rechters, bemiddelt in geschillen tussen rechters en andere ambtenaren, biedt ondersteuning aan de wetgevende macht tijdens het wetgevingsproces, houdt registers bij en geeft haar eigen tijdschrift uit.

Juridische assistenten en parketassistenten

Juridische assistenten zijn werkzaam bij de provinciale en administratieve rechtbanken, de gerechtshoven, het hof van cassatie en het administratieve hooggerechtshof.

Parketassistenten werken bij de parketten bij de provinciale rechtbanken en gerechtshoven, het parket bij het hof van cassatie en het parket bij het administratieve hooggerechtshof.

Personen die voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld voor het ambt van rechter, aanklager of opsporingsambtenaar en die zijn geslaagd voor een vergelijkende test voor juridische ambtenaren, worden benoemd als juridisch assistent of parketassistent.

Juridische assistenten worden benoemd door het administratieve hoofd van het gerecht in kwestie. Parketassistenten worden benoemd door de procureur-generaal of het administratieve hoofd van het desbetreffende parket.

Organisatie van de magistratuur: advocaten

Advocaten

In Bulgarije is het beroep van advocaat grondwettelijk vastgelegd. Alleen wie een eed heeft afgelegd en is ingeschreven in het register van een balie, mag het beroep van advocaat uitoefenen. Ieder bevoegdheidsgebied van een provinciale rechtbank heeft een balie, waarbij deze provinciale balies ondergeschikt zijn aan de hoge raad van de balies in Sofia. De wet inzake de advocatuur regelt het statuut en de rechten en verplichtingen van de advocaten.

De hoge raad van de balies is een rechtspersoon bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende balies in een verhouding van één afgevaardigde per 40 advocaten.

De hoge raad van de balies belegt en organiseert de bijeenkomsten van de algemene vergadering van Bulgaarse advocaten, voert haar beslissingen uit, stelt rapporten op en dient deze in bij de algemene vergadering, stelt de initiële en jaarlijkse ledencontributie voor advocaten vast ten behoeve van haar begroting, stelt beschikkingen vast in overeenstemming met de wet inzake de advocatuur, doet uitspraak over beroep of bezwaar wegens onwettigheid van de beslissingen van de algemene vergaderingen van balies en wegens onwettigheid van de verkiezing van een baliebestuur, alsook over beroep of bezwaar tegen de beslissingen van balies over toelating tot de stage voor advocaten en tegen weigeringen tot inschrijvingen als advocaat en keurt uitgaven goed in verband met de werking van het hoge comité van toezicht en het hoge tuchtcollege.

De hoge raad van de balies houdt een register bij van advocaten, een register van assistent‑advocaten en van advocatenkantoren en een register van buitenlandse advocaten die het recht hebben om als advocaat voor de verdediging op te treden voor Bulgaarse gerechten.

Juridische databank

U vindt meer informatie op de website van de hoge raad van de balies (Visshiya Advokatski Savet).

Notarissen

Organisatie

Een notaris is een persoon die door de staat is belast met het verrichten van de notariële handelingen waarin de wet voorziet. De notaris is onafhankelijk in de uitoefening van zijn ambt en moet alleen de wet naleven. De minister van Justitie houdt toezicht op de activiteiten van alle notarissen wat de naleving van de wet en het statuut van de kamer van notarissen betreft.

Het statuut en de rechten en verplichtingen van de notarissen zijn vastgesteld in de wet op de notarissen en de notariële praktijk.

Rol en functies

De kamer van notarissen (Notarialnata Kamara) is een beroepsorganisatie die is opgericht conform de wet op de notarissen en de notariële praktijk. Elke notaris is van rechtswege lid van de kamer van notarissen. De kamer van notarissen is een rechtspersoon en zetelt in Sofia.

De organen van de kamer zijn de algemene vergadering, de raad van notarissen, de raad van toezicht en de tuchtcommissie. De voorzitter van de raad van notarissen treedt op als vertegenwoordiger van de kamer van notarissen.

De kamer van notarissen organiseert en ondersteunt de werkzaamheden van de notarissen, beschermt en bevordert het prestige van het beroep en onderhoudt contacten met internationale organisaties die soortgelijke activiteiten ondernemen.

U vindt meer informatie op de website van de kamer van notarissen (Notarialnata Kamara).

Andere juridische beroepen

Particuliere deurwaarders

Een particuliere deurwaarder is een persoon die door de staat is belast met de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vorderingen en de inning van publiekrechtelijke vorderingen. Het gebied waarin een particuliere deurwaarder werkzaam is, is het gebied waar de betrekkelijke bevoegdheid van de desbetreffende provinciale rechtbank geldt.

De kamer van particuliere deurwaarders heeft als taak om de beroepsbelangen te behartigen en de gerechtelijke tenuitvoerleggingsprocedure te verbeteren en daarbij haar leden te ondersteunen en het algemene belang te beschermen.

Juridische databank

De kamer van particuliere deurwaarders (Kamara na Chastnie Sadebni Izpalnitelni) houdt een register van particuliere deurwaarders bij.

Het register is openbaar en kan via de website van de kamer worden geraadpleegd. Iedereen heeft het recht inlichtingen en uittreksels uit het register op te vragen (wet op de particuliere deurwaarders).

Particuliere deurwaarders moeten halfjaarlijkse en jaarlijkse activiteitenverslagen indienen, die door de minister van Justitie worden gebruikt voor het opzetten, in stand houden en uitbouwen van een informatiesysteem betreffende gerechtelijke tenuitvoerlegging. Het ministerie van Justitie vraagt een vergoeding voor het gebruik van het informatiesysteem, waarvan het tarief door de ministerraad wordt vastgesteld. Officiële toegang tot het informatiesysteem is kosteloos voor de centrale overheid, lokale overheden en overheidsinstanties en personen die openbare ambten uitoefenen.

Staatsdeurwaarders

Staatsdeurwaarders zijn belast met de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vorderingen. De staat kan de staatsdeurwaarders ook belasten met de inning van publiekrechtelijke vorderingen in de gevallen waarin de wet voorziet.

Het aantal staatsdeurwaarders wordt door de minister van Justitie vastgesteld.

Bij districtsrechtbanken zonder staatsdeurwaarders worden hun taken verricht door een door de voorzitter van het desbetreffende gerecht aangewezen districtsrechter; de minister van Justitie wordt hiervan in kennis gesteld.

Staatsdeurwaarders worden door de minister van Justitie benoemd na een vergelijkende test. De minister van Justitie kan op voorstel van de voorzitter van een districtsrechtbank een vergelijkende test organiseren.

De Bulgaarse vereniging van staatsdeurwaarders (Asotsiatsiya na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni v Balgariya) is een onafhankelijke, op vrijwillig lidmaatschap gebaseerde beroepsorganisatie die de beroeps-, intellectuele, culturele, sociale en materiële belangen van haar leden behartigt, opkomt voor de beroepsgroep en bijdraagt aan het prestige van het beroep binnen de staat en de samenleving.

Juridische databank

Het register van staatsdeurwaarders (Registar na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni) kan ook worden geraadpleegd op de website van de vereniging van staatsdeurwaarders.

Registratierechters

Registratierechters verrichten hun taken bij districtsrechtbanken op onderstaande wijze.

Ze bevelen of weigeren registratie, aantekening of doorhaling in het kadaster en beslissen over de afgifte van uittreksels en certificaten; ze maken notariële en andere akten op waarin de wet voorziet. Registratierechters mogen alleen in hun eigen district optreden.

Het aantal registratierechters wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Bij districtsrechtbanken zonder registratierechters of waar de registratierechter verhinderd is, worden hun taken verricht door een districtsrechter; de minister van Justitie wordt hiervan in kennis gesteld.

De minister van Justitie kan de werkzaamheden van een registratierechter opdragen aan een staatsdeurwaarder bij hetzelfde gerecht.

Registratierechters worden door de minister van Justitie benoemd na een vergelijkende test. De minister van Justitie kan op voorstel van de voorzitter van een districtsrechtbank een vergelijkende test organiseren.

De Bulgaarse vereniging van registratierechters is een onafhankelijke, op vrijwillig lidmaatschap gebaseerde beroepsorganisatie die de beroeps-, intellectuele, culturele, sociale en materiële belangen van registratierechters in Bulgarije behartigt, opkomt voor de beroepsgroep en bijdraagt aan het prestige van het beroep binnen de staat en de samenleving. U vindt meer informatie op de website van de vereniging -  http://www.basv.free.bg.

Meer informatie over gerechtspersoneel vindt u hier PDF (378 Kb) en.

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.