Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Juristen in rechterlijke instanties

Rechters (suci; enkelv. sudac).

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten hebben afgelegd.

Alleen personen die in het bezit zijn van het Kroatische staatsburgerschap, kunnen tot rechter worden benoemd.

Iemand die is afgestudeerd aan de rijksschool voor rechterlijke ambtenaren (Državna škola za pravosudne dužnosnike) kan worden benoemd tot rechter van een politierechtbank (prekršajni sud), gemeentelijke rechtbank (općinski sud), handelsrechtbank (trgovački sud) of administratieve rechtbank (upravni sud).

Iemand die ten minste acht jaar als rechterlijk ambtenaar heeft gewerkt, kan worden benoemd tot rechter van een provinciale rechtbank (županijski sud), de hoge politierechtbank (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), de hoge handelsrechtbank (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) of de hoge administratieve rechtbank (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Om tot rechter van het Hooggerechtshof te kunnen worden benoemd (Vrhovni sud Republike Hrvatske), moet men ten minste vijftien jaar als rechterlijk ambtenaar, advocaat, notaris of hoogleraar in de rechten hebben gewerkt (in het laatste geval wordt de duur van de werkervaring gerekend vanaf het moment dat de betreffende persoon met goed gevolg het examen van de orde van advocaten heeft afgelegd), of een bekend jurist zijn die met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd, ten minste twintig jaar werkervaring heeft en zichzelf heeft bewezen met het werk dat hij op een bepaald rechtsgebied heeft verricht en met wetenschappelijke en andere relevante publicaties die op zijn naam staan.

Wet op de rechterlijke organisatie (Zakon o sudovima)

Wet op de Raad voor de rechterlijke macht (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Wet op de bezoldiging van rechters en andere rechterlijke ambtenaren (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Rechtbankpersoneel

Het aantal leden van het (ondersteunend) rechtbankpersoneel dat nodig is voor het uitvoeren van deskundigen-, administratieve en technische taken, wordt bepaald door de minister van Justitie.

De aanstelling en bezoldiging van rechtbankpersoneel, werkgerelateerde rechten, plichten en taken en de aansprakelijkheid voor ambtsmisdrijven zijn geregeld in de regelgeving betreffende ambtenaren en ondersteunend personeel en de algemene arbeidswetgeving.

Vacatures voor rechtbankpersoneel kunnen alleen met toestemming van het ministerie van Justitie worden vervuld.

Bij de werving van rechtbankpersoneel moet er rekening mee worden gehouden dat in het personeelsbestand ook nationale minderheden moeten zijn vertegenwoordigd.

De regelgeving inzake de opleidingseisen voor rechtbankpersoneel, stages, de voorwaarden voor deelname aan het staatsexamen, het curriculum en de methode voor het afleggen van het examen, alsook andere zaken op dit vlak, wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Rechtbankpersoneel kan bij besluit van de minister van Justitie naar een andere rechtbank worden overgeplaatst, overeenkomstig de behoeften van de dienst. Een rechtbank kan zich laten bijstaan door rechtbankadviseurs (sudski savjetnici; enkelv. sudski savjetnik) en senior rechtbankadviseurs (viši sudski savjetnici; enkelv. viši sudski savjetnik).

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd, kan als rechtbankadviseur werken.

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten, met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd en daarna ten minste twee jaar als rechtbankadviseur, rechterlijk ambtenaar, advocaat of notaris heeft gewerkt of ten minste vijf jaar op andere wijze beroepshalve juridisch actief is geweest, kan tot senior rechtbankadviseur of adviseur van het Hooggerechtshof worden benoemd.

Iemand die ten minste vier jaar als rechtbankadviseur, rechterlijk ambtenaar, advocaat of notaris heeft gewerkt of na het met goed gevolg afleggen van het examen van de nationale orde van advocaten ten minste tien jaar op andere wijze beroepshalve juridisch actief is geweest, kan tot senior adviseur van het Hooggerechtshof worden benoemd.

Bevoegdheden van (senior) rechtbankadviseurs

(Senior) rechtbankadviseurs nemen deel aan rechtszittingen en zijn bevoegd tot het zelfstandig leiden van zittingen, het beoordelen van het bewijs en het vaststellen van de feiten in bepaalde procedures.

De (senior) rechtbankadviseur stelt vervolgens een ontwerpbeslissing op, die ter aanneming wordt voorgelegd aan de daartoe door de president van de rechtbank aangewezen rechter. De beslissing wordt vervolgens met toestemming van de rechter door de (senior) rechtbankadviseur bekendgemaakt.

Wanneer de rechter de ontwerpbeslissing van de (senior) rechtbankadviseur niet aanvaardt, behandelt hij de zaak zelf.

Volgens de Wet op de rechterlijke organisatie zijn (senior) rechtbankadviseurs bevoegd tot het leiden van rechtszittingen en opstellen van ontwerpbeslissingen

 1. in civielrechtelijke procedures betreffende geschillen over een geldelijke vordering of schadevergoeding voor een bedrag van maximaal 100 000 HRK en handelsgeschillen waarbij een bedrag van maximaal 500 000 HRK in het geding is;
 2. in arbeidsrechtelijke procedures betreffende geschillen die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 3. in administratiefrechtelijke procedures betreffende geschillen inzake rechtsvorderingen aangaande kwesties waarover uitspraak wordt gedaan op basis van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis met precedentwerking, geschillen betreffende rechtsvorderingen wegens een handeling of nalatigheid van een publiekrechtelijk lichaam, en geschillen waarbij een bedrag van maximaal 100 000 HRK in het geding is;
 4. in tenuitvoerleggingsprocedures;
 5. in erfopvolgingsprocedures;
 6. in kadasterprocedures;
 7. in procedures voor de behandeling van overtredingen;
 8. in niet-contentieuze procedures, behalve procedures tot ontzegging van handelingsbevoegdheid, tot ontbinding van een vereniging van mede‑eigenaren, tot beslechting van een grensgeschil en familierechtelijke procedures (Obiteljski zakon);
 9. in registerprocedures;
 10. in vereenvoudigde insolventieprocedures;
 11. betreffende de proceskosten voor partijen.

(Senior) rechtbankadviseurs zijn bevoegd om op te treden en beslissingen te nemen in bijzondere procedures wanneer de wet hierin voorziet.

Bij procedures in tweede aanleg en de behandeling van buitengewone rechtsmiddelen doen (senior) rechtbankadviseurs verslag over de voortgang van de zaak en stellen ze een ontwerpbeslissing op.

Rechters in opleiding (sudački vježbenici; enkelv. sudački vježbenik)

Elk jaar beslist het ministerie van Justitie over het aantal stageplaatsen bij rechtbanken, overeenkomstig de middelen die hiervoor in de nationale begroting zijn gereserveerd.

De voorwaarden voor het werven van rechters in opleiding, de wijze waarop dit gebeurt en de duur van en voorwaarden voor stages zijn geregeld in een afzonderlijke wet.

Toegevoegd deskundigen (stručni suradnici; enkelv. stručni suradnik)

Rechtbanken kunnen ook beschikken over personeel dat een relevante beroepsopleiding of een opleiding op doctoraal of postdoctoraal niveau heeft gevolgd en dat beschikt over de vereiste werkervaring in defectologie, sociologie, onderwijs, economie, boekhouding, financiën of een ander relevant vakgebied.

Toegevoegd deskundigen en assistent-deskundigen (stručni pomoćnici; enkelv, stručni pomoćnik) assisteren rechters bij zaken die vragen om specialistische kennis op een bepaald terrein.

Lekenrechters (suci porotnici; enkelv. sudac porotnik)

Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot lekenrechter, dient men een meerderjarige Kroatische staatsburger te zijn die geschikt is voor het bekleden van een dergelijke functie.

Lekenrechters worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen na afloop van deze termijn worden herbenoemd.

Wanneer aan het einde van de ambtstermijn van een lekenrechter geen nieuwe lekenrechter is benoemd, blijft hij in functie totdat een nieuwe lekenrechter is benoemd.

Lekenrechters bij gemeentelijke en provinciale rechtbanken worden benoemd door de provinciale vergadering (županijska skupština) of, in het geval van Zagreb, de gemeenteraad (Gradska skupština Grada Zagreba), op voordracht van de gemeenteraad, de vakbonden, de werkgeversvereniging en de kamer van koophandel.

Lekenrechters bij het Hooggerechtshof worden benoemd door het nationale parlement, op voordracht van de minister van Justitie, op zodanige wijze dat alle provincies zijn vertegenwoordigd.

Voorafgaande aan de benoeming van lekenrechters moet de president van de betrokken rechtbank naar zijn mening over de voorgestelde kandidaten worden gevraagd.

Directeur bedrijfsvoering (ravnatelj sudske uprave)

Een rechtbank met meer dan veertig rechters kan een directeur bedrijfsvoering hebben.

Een groep rechtbanken die gezamenlijk meer dan veertig rechters heeft, kan een gezamenlijke directeur bedrijfsvoering hebben, mits ze in het rechtsgebied van dezelfde provinciale rechtbank zijn gevestigd, ook als ze van verschillende aanleg zijn en bevoegd voor verschillende rechtsgebieden. Rechtbanken die een gezamenlijke directeur bedrijfsvoering hebben, sluiten een overeenkomst over zijn taken en verantwoordelijkheden.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van deskundigen-, administratieve, technische en andere werkzaamheden in de rechtbank, waaronder:

 • onderhoud van het rechtbankgebouw en de werkuitrusting en doen van de noodzakelijke investeringen;
 • organisatie en coördinatie van het opstellen van het jaarlijks aanbestedingsplan, overeenkomstig de wet en de behoeften van de rechtbank;
 • leiding geven aan openbare aanbestedingsprocedures;
 • toezicht op materiële en financiële verrichtingen en uitvoering van administratieve en ondersteunende technische taken;
 • zorg dragen voor een goede besteding van de budgettaire en eigen middelen van de rechtbank en bewaken van de uitgaven;
 • deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van projecten van de directie bedrijfsuitvoering en houden van toezicht op de uitvoering daarvan;
 • zorg dragen voor de goede werking van het computersysteem van de rechtbank;
 • zorg dragen voor de tijdige en correcte productie van statistieken betreffende de werkzaamheden van de rechtbank;
 • samenwerken met lokale en regionale overheden bij de aankoop van uitrusting en verwerven van andere noodzakelijke middelen voor de activiteiten van de rechtbank;
 • uitvoeren van andere door de president van de rechtbank toebedeelde taken.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoording verschuldigd aan de president van de rechtbank.

Om in aanmerking te komen voor de functie van directeur bedrijfsvoering is een universitaire graad in de rechten of de economische wetenschappen en relevante ervaring in organisatorische en financiële functies vereist.

Griffier (tajnik suda)

Een rechtbank met meer dan vijftien rechters kan een griffier hebben. De griffier ondersteunt de president van de rechtbank bij het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken. Iemand die een universitaire graad in de rechten heeft, kan in beginsel tot griffier worden benoemd.

Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot griffier bij het Hooggerechtshof, de hoge handelsrechtbank, de hoge administratieve rechtbank of de hoge politierechtbank dient men te voldoen aan de voorwaarden voor benoeming tot senior adviseur bij het gerecht in kwestie.

De griffier is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van administratieve en technische werkzaamheden in de rechtbank, waaronder:

 • organiseren van de werkzaamheden van het rechtbankpersoneel;
 • monitoren en plannen van de opleiding van rechtbankpersoneel en houden van toezicht op hun functioneren;
 • nemen van besluiten, met toestemming van de president van de rechtbank, over de toewijzing van personeel;
 • behandelen van verzoeken en klachten van partijen over het functioneren van de rechtbank, op delegatie van de president van de rechtbank;
 • taken waarvoor in eerste instantie de directie bedrijfsvoering verantwoordelijk is maar die de president van de rechtbank aan de griffier heeft toegewezen;
 • andere in de wet beschreven taken.

De griffier is verantwoording verschuldigd aan de president van de rechtbank.

Woordvoerder van de rechtbank (glasnogovornik suda)

Elke rechtbank heeft een woordvoerder.

De woordvoerder kan een rechter, rechtbankadviseur of andere jaarlijks door de president van de rechtbank aangewezen persoon zijn.

De president van een provinciale rechtbank kan een rechter van die rechtbank aanwijzen als woordvoerder van zowel de rechtbank zelf als van de gemeentelijke rechtbanken die binnen het rechtsgebied van de rechtbank zijn gevestigd. Naast de woordvoerder kan ook een plaatsvervangende woordvoerder worden aangewezen.

De woordvoerder verstrekt informatie over het werk van de rechtbank, overeenkomstig de Wet op de rechterlijke organisatie, het reglement van orde van de rechtbank (Sudski poslovnik) en de Wet openbaarheid van bestuur (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Openbare aanklagers (državni odvjetnici; enkelv. državni odvjetnik)

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten hebben afgelegd.

De openbare aanklager verricht taken die vallen onder het bevoegdheidsgebied van het openbaar ministerie (državno odvjetništvo) dat hij vertegenwoordigt en beheert.

Het openbaar ministerie is een autonome en onafhankelijke justitiële instantie die bevoegd en verplicht is om in rechte op te treden tegen personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, rechtsvorderingen in te stellen ter bescherming van de bezittingen van de Republiek Kroatië en de Grondwet en andere wetgeving met rechtsmiddelen te verdedigen.

De bevoegdheden van het openbaar ministerie vloeien voort uit de Grondwet en andere nationale wetten, uit internationale verdragen die onderdeel zijn van het Kroatische recht en uit andere wet- en regelgeving die overeenkomstig de Grondwet, internationale verdragen of nationale wetgeving is aangenomen.

Het geografisch bevoegdheidsgebied van het landelijk parket van het openbaar ministerie bestrijkt het hele grondgebied van de Republiek Kroatië. Het geografisch bevoegdheidsgebied van de gemeentelijke parketten (općinska državna odvjetništva; enkelv. općinsko državno odvjetništvo) bestrijkt het rechtsgebied van een of meer gemeentelijke rechtbanken, en dat van de provinciale parketten (županijska državna odvjetništva; enkelv. županijsko državno odvjetništvo) het rechtsgebied van een provinciale rechtbank of handelsrechtbank en het rechtsgebied van een administratieve rechtbank.

LANDELIJK PARKET VAN HET OPENBAAR MINISTERIE VAN DE REPUBLIEK KROATIË

BUREAU TER BESTRIJDING VAN CORRUPTIE EN

GEORGANISEERDE MISDAAD (URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA) [USKOK]

PROVINCIALE PARKETTEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE (15)

GEMEENTELIJKE PARKETTEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE (33)

Landelijk parket van het openbaar ministerie van de Republiek Kroatië
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb
http://www.dorh.hr/

Procureur-generaal van de Republiek Kroatië (glavni državni odvjetnik)
Tel.: +385 1 459 18 88
Fax: +385 1 459 18 54
E-mail: tajnistvo.dorh@dorh.hr

Afdeling strafrecht (kazneni odjel)
Tel.: +385 1 459 18 00
Fax: +385 1 459 18 05
E-mail: tajnistvo.kazneni@dorh.hr

Afdeling civiele en administratieve zaken (građansko upravni odjel)
Tel.: +385 1 459 18 61
Fax: +385 1 459 19 12
E-mail: tajnistvo.gradjanski@dorh.hr

Gemeentelijke parketten van het openbaar ministerie PDF (370 Kb) hr

Provinciale parketten van het openbaar ministerie PDF (284 Kb) hr

Wet op het openbaar ministerie (Zakon o državnom odvjetništvu)

(Wet inzake het geografisch bevoegdheidsgebied en de plaats van vestiging van de parketten van het openbaar ministerie (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava)

De nieuwe Wet inzake het geografisch bevoegdheidsgebied en de plaats van vestiging van de parketten van het openbaar ministerie, waarmee het netwerk van gemeentelijke parketten van het openbaar ministerie wordt gestroomlijnd, treedt op 1 april 2015 in werking.

Wet inzake het Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Advocaten (odvjetnici; enkelv. odvjetnik)

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten hebben afgelegd.

Advocaten zijn onafhankelijke beroepsbeoefenaren die rechtsbijstand verlenen aan natuurlijke en rechtspersonen, zodat deze personen hun rechten en juridische belangen kunnen verdedigen. Het beroep van advocaat is geregeld in de Advocatenwet (Zakon o odvjetništvu).

De autonomie en onafhankelijkheid van advocaten is verzekerd door het feit dat het beroep van advocaat een vrij beroep is. Advocaten zijn georganiseerd in de Kroatische orde van advocaten (Hrvatska odvjetnička komora), een op het grondgebied van de Republiek Kroatië gevestigde autonome en onafhankelijke vereniging van advocaten.

Advocaten kunnen zich organiseren als een eenmans-advocatenkantoor (odvjetnički ured), een gezamenlijk advocatenkantoor (zajednički odvjetnički ured) of een vennootschap (odvjetničko društvo), in het laatste geval in het bijzonder als een beursgenoteerde (javno trgovačko društvo) of een naamloze vennootschap (društvo s ograničenom odgovornošću). Advocaten verlenen beroepshalve juridische bijstand en mogen daarnaast geen andere taken verrichten.

Advocaten moeten lid zijn van de Kroatische orde van advocaten, een autonome en onafhankelijke organisatie met de kenmerken van een rechtspersoon. De orde van advocaten vertegenwoordigt de Kroatische advocatuur als geheel. De orde bestaat uit de vergadering (Skupština), de directie (Upravni odbor), de raad van bestuur (Izvršni odbor), de president (Predsjednik) en andere in de statuten genoemde organen.

Advocaten kunnen elke vorm van juridische bijstand verlenen, in het bijzonder:

 • verstrekken van juridisch advies;
 • opstellen van documenten die tot bewijs dienen (contracten, testamenten, verklaringen, enz.) en van vorderingen, klachten, verzoekschriften, aanvragen, buitengewone rechtsmiddelen en andere processtukken;
 • vertegenwoordigen van hun cliënten.

Een advocaat kan zijn praktijk als eenmanszaak uitoefenen of binnen een gezamenlijk advocatenkantoor, al dan niet in de vorm van een vennootschap.

Alleen advocaten kunnen beroepshalve rechtsbijstand verlenen, tenzij de wet anders bepaalt. Hoogleraren en assistent-hoogleraren (docenti) die rechten doceren aan een Kroatische universiteit mogen tegen betaling juridisch advies geven. Daaronder valt niet het opstellen van documenten die tot bewijs dienen (contracten, testamenten, verklaringen, enz.) en van vorderingen, klachten, verzoekschriften, aanvragen, buitengewone rechtsmiddelen en andere processtukken. Het is bedoelde personen niet toegestaan om naast juridisch advies ook andere vormen van juridische bijstand te verlenen. Wanneer ze voornemens zijn om juridisch advies te verlenen, moeten ze de orde van advocaten daarvan in kennis stellen, zodat daar aantekening van kan worden gemaakt.

Om op het grondgebied van de Republiek Kroatië als advocaat te mogen werken, moet men zijn ingeschreven op het tableau van advocaten en een eed hebben afgelegd. De beslissing om iemand op het tableau van advocaten in te schrijven, wordt genomen door de orde van advocaten.

Kroatische orde van advocaten
Koturaška 53/II, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 6165 200
Fax: +385 1 6170 686
hok-cba@hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr/
Advocatenwet

Notarissen (javni bilježnici; enkelv. javni bilježnik)

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het notarieel staatsexamen hebben afgelegd.

Notarissen vertegenwoordigen geen cliënten. Het zijn ervaren deskundigen die werken in opdracht van cliënten. Notarissen helpen hun cliënten zo goed als mogelijk met het beheer van hun zaken, teneinde langdurige en kostbare geschillen te voorkomen. Notarissen zijn onpartijdig, omdat het niet hun taak is om de belangen van een bepaalde cliënt te verdedigen, maar om te zorgen voor rechtszekerheid. Notarissen mogen niet weigeren om taken te verrichten waarvoor ze officieel bevoegd zijn, tenzij ze daarvoor een geldige reden hebben. Ze zijn gehouden om de informatie die ze bij de uitoefening van hun werk hebben verkregen, vertrouwelijk te behandelen.

Notarissen verlenen de volgende diensten: opmaken en afgeven van akten betreffende rechtshandelingen, verklaringen en feiten waaruit rechten voortvloeien, certificeren van onderhandse akten, in bewaring nemen van documenten, geld en kostbaarheden ter overhandiging aan andere personen of bevoegde instanties en het op last van een bevoegde (rechterlijke) instantie uitvoeren van bepaalde wettelijke procedures. De organisatie en het functioneren van notarissen als openbare dienstverleners is geregeld in de Wet op het notarisambt (Zakon o javnom bilježništvu).

Notarissen zijn autonome en zelfstandige beroepsbeoefenaars die bij de uitoefening van hun ambt publiek vertrouwen genieten. Notarissen worden benoemd door de minister van Justitie. Het ministerie van Justitie bepaalt de standplaats van notarissen. Het ambtsgebied van een notaris komt overeen met het rechtsgebied van de gemeentelijke rechtbank, zoals bepaald bij de wet, binnen het ressort waarvan de notaris zijn standplaats heeft. Een notaris is bevoegd om een cliënt in een niet-contentieuze zaak voor een rechter of andere overheidsinstantie te vertegenwoordigen, mits er een rechtstreeks verband is met een door de notaris opgemaakt stuk, in welk geval de notaris de rechten en taken van een advocaat heeft.

Notarissen moeten lid zijn van de Kroatische orde van notarissen (Hrvatska javnobilježnička komora). De orde is gevestigd in Zagreb. De orde beschermt de reputatie van het notarisambt, verdedigt de rechten en belangen van notarissen en beslist over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden. De orde bestaat uit de volgende organen: de vergadering (Skupština), de directie (Upravni odbor) en de president (Predsjednik).

Behalve de orde houdt ook het ministerie van Justitie toezicht op het werk van notarissen.

Kroatische orde van notarissen
Radnička cesta 34/II, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4556 566
Fax: +385 1 4551 544
E-mail: hjk@hjk.hr
http://www.hjk.hr/Uredi
Wet op het notarisambt (Zakon o javnom bilježništvu)
Wet inzake de honoraria van notarissen (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Juristen bij nationale, lokale en regionale overheden

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten hebben afgelegd (voor functies waarin de betreffende persoon de werkgever vertegenwoordigt).

De rechtspositie van ambtenaren (inclusief juristen) bij nationale overheden is geregeld in de Ambtenarenwet (Zakon o državnim službenicima), terwijl de rechtspositie van ambtenaren (inclusief juristen) bij lokale en regionale overheden is geregeld in de Wet op het lokaal en regionaal zelfbestuur (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

Juristen in handelsondernemingen

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten hebben afgelegd (voor functies waarin de betreffende persoon de werkgever vertegenwoordigt).

Juristen die bij een handelsonderneming te werk zijn gesteld, zijn, mits daartoe gemachtigd, bevoegd om die handelsonderneming voor alle instanties en in alle rechtsbetrekkingen te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in een civiele procedure, bij het sluiten van contracten, in aangelegenheden van arbeidsrecht, onroerend goed en rechtspositie, in strafrechtelijke procedures, enz. Bedrijfsjuristen kunnen desgewenst het examen van de nationale orde van advocaten afleggen, volgens de voorwaarden neergelegd in de wet.

Kroatië heeft geen vereniging van juristen die in een handelsonderneming werken. Vandaar dat een aantal juristen die in een handelsonderneming werken, lid zijn van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de belangen van bedrijfsjuristen en onder meer speciale bijscholingscursussen voor juristen in handelsondernemingen bevorderen.

De rechtspositie van juristen in handelsondernemingen is niet in afzonderlijke wetgeving geregeld.

Juristen in onderwijsinstellingen en universiteiten

Opleidingseisen: in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten hebben afgelegd (voor functies waarin de betreffende persoon de werkgever vertegenwoordigt).

Opleidingseisen voor een universitaire betrekking of voor het uitoefenen van een wetenschappelijk beroep of een beroep in het onderwijs: de betreffende persoon moet in het bezit zijn van een masterstitel of andere universitaire graad in de rechten of een doctorstitel, op wetenschappelijke of academische bijeenkomsten relevante presentaties hebben gegeven en wetenschappelijke of academische publicaties op zijn naam hebben staan.

Raad voor de rechterlijke macht (Državno sudbeno vijeće)

De Raad voor de rechterlijke macht is een autonoom en onafhankelijk orgaan dat instaat voor de autonomie en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de Republiek Kroatië. De Raad beslist autonoom, overeenkomstig de Grondwet en overige wetgeving, over de benoeming, promotie, overplaatsing, tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en het ontslag van rechters en rechtbankpresidenten, uitgezonderd de president van het Hooggerechtshof. De president van het Hooggerechtshof wordt gekozen en ontslagen door het nationale parlement, op voordracht van de president van Kroatië en na raadpleging van de algemene vergadering van het Hooggerechtshof (Opća sjednica) en de bevoegde parlementaire commissie. De president van het Hooggerechtshof wordt gekozen voor een termijn van vier jaar.

De Raad voor de rechterlijke macht telt elf leden, waarvan er zeven rechter zijn, twee hoogleraar in de rechten en twee lid van het nationale parlement (waarvan één deel uitmaakt van de oppositie).

Wet op de Raad voor de rechterlijke macht (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

College van het openbaar ministerie (Državnoodvjetničko vijeće)

Het College van het openbaar ministerie benoemt en ontslaat, en beslist over de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van, openbare aanklagers, uitgezonderd de procureur-generaal van de Republiek Kroatië, en hun plaatsvervangers. De procureur-generaal wordt benoemd voor een termijn van vier jaar. De benoeming gebeurt door het nationale parlement, op voordracht van de regering en na raadpleging van de bevoegde parlementaire commissie.

Het College van het openbaar ministerie telt elf leden, waarvan er zeven plaatsvervangend openbaar aanklager zijn, twee hoogleraar in de rechten en twee lid van het nationale parlement (waarvan één deel uitmaakt van de oppositie).

Laatste update: 12/09/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.