Soorten juridische beroepen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Juristen in rechterlijke instanties

De werknemers van de rechterlijke instanties zijn (rechterlijke) ambtenaren en ondersteunend personeel.

Rechters (suci; enkelv. sudac)

Rechters zijn gerechtelijke ambtenaren met een permanente functie. Alleen personen die in het bezit zijn van het Kroatische staatsburgerschap, kunnen tot rechter worden benoemd.

Iemand die is afgestudeerd aan de rijksschool voor rechterlijke ambtenaren (Državna škola za pravosudne dužnosnike) kan worden benoemd tot rechter van een politierechtbank (prekršajni sud), gemeentelijke rechtbank (općinski sud), handelsrechtbank (trgovački sud) of administratieve rechtbank (upravni sud).

Iemand die ten minste tien jaar als rechterlijk ambtenaar heeft gewerkt, kan worden benoemd tot rechter van een districtsrechtbank (županijski sud).

Iemand die ten minste twaalf jaar als rechterlijk ambtenaar heeft gewerkt, kan worden benoemd tot rechter van de hoge politierechtbank (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), de hoge handelsrechtbank (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) of de hoge administratieve rechtbank (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Om tot rechter van het Hooggerechtshof te kunnen worden benoemd (Vrhovni sud Republike Hrvatske), moet iemand ten minste vijftien jaar als rechterlijk ambtenaar, advocaat, notaris of hoogleraar in de rechten hebben gewerkt (in het laatste geval wordt de duur van de werkervaring gerekend vanaf het moment dat de betreffende persoon met goed gevolg het examen van de orde van advocaten heeft afgelegd), of een bekend jurist zijn die met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd, ten minste twintig jaar werkervaring heeft en zichzelf heeft bewezen met het werk dat hij/zij op een bepaald rechtsgebied heeft verricht en met wetenschappelijke en andere relevante publicaties die op zijn/haar naam staan.

Wet op de rechterlijke organisatie (Zakon o sudovima)
Wet op de Staatsraad voor de rechterlijke macht (Zakon o državnom sudbenom vijeću)
Wet op de bezoldiging van rechters en andere rechterlijke ambtenaren (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Rechtbankpersoneel

Het aantal leden van het (ondersteunend) rechtbankpersoneel dat nodig is voor het uitvoeren van deskundigen-, administratieve en technische taken, wordt bepaald door de minister van Justitie.

De aanstelling van rechtbankpersoneel, de uitvoering van een beroepsstage, de procedure, de methode en het curriculum voor het afleggen van het gespecialiseerde staatsexamen, hun bezoldiging en andere werkgerelateerde rechten, plichten en taken en de aansprakelijkheid voor ambtsmisdrijven zijn geregeld in de regelgeving betreffende ambtenaren en ondersteunend personeel en de algemene arbeidswetgeving.

Vacatures voor rechtbankpersoneel kunnen alleen met toestemming van het ministerie van Justitie worden vervuld.

Bij de werving van rechtbankpersoneel moet er rekening mee worden gehouden dat in het personeelsbestand ook nationale minderheden moeten zijn vertegenwoordigd.

De regelgeving inzake de opleidingseisen voor rechtbankpersoneel wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Rechtbankadviseurs (sudski savjetnici; enkelv. sudski savjetnik), senior rechtbankadviseurs (viši sudski savjetnici; enkelv. viši sudski savjetnik) en gespecialiseerde senior rechtbankadviseurs (viši sudski savjetnici – specijalisti; enkelv. viši sudski savjetnik – specijalist)

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten of een bachelordiploma en een universitaire graad in de rechten en met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd, kan als rechtbankadviseur werken.

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten of een bachelordiploma en een universitaire graad in de rechten, met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd en daarna ten minste twee jaar als rechtbankadviseur of parketadviseur, rechterlijk ambtenaar, advocaat of notaris heeft gewerkt of ten minste vijf jaar op andere wijze beroepshalve juridisch actief is geweest, kan tot senior rechtbankadviseur of adviseur van het Hooggerechtshof worden benoemd.

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten of een bachelordiploma en een universitaire graad in de rechten, met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd en daarna ten minste vier jaar als rechtbankadviseur of parketadviseur, rechterlijk ambtenaar, advocaat of notaris heeft gewerkt of ten minste acht jaar op andere wijze beroepshalve juridisch actief is geweest, kan tot gespecialiseerd senior rechtbankadviseur worden benoemd.

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten of een bachelordiploma en een universitaire graad in de rechten, met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd en daarna ten minste vier jaar als rechtbankadviseur, parketadviseur, rechterlijk ambtenaar, advocaat of notaris heeft gewerkt of ten minste acht jaar op andere wijze beroepshalve juridisch actief is geweest, kan tot senior rechtbankadviseur van het Hooggerechtshof worden benoemd.

Iemand die in het bezit is van een universitaire graad in de rechten of een bachelordiploma en een universitaire graad in de rechten, met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd en daarna ten minste zes jaar als rechtbankadviseur of parketadviseur, rechterlijk ambtenaar, advocaat of notaris heeft gewerkt of ten minste tien jaar op andere wijze beroepshalve juridisch actief is geweest, kan tot gespecialiseerd senior rechtbankadviseur van het Hooggerechtshof worden benoemd.

Bevoegdheden van (senior) rechtbankadviseurs

Rechtbankadviseurs en (gespecialiseerde) senior rechtbankadviseurs nemen deel aan rechtszittingen en zijn bevoegd tot het zelfstandig leiden van zittingen, het beoordelen van het bewijs en het vaststellen van de feiten in bepaalde procedures. Op basis van de ingestelde procedure overleggen zij de rechter een ontwerpbeslissing ter aanneming en maken zij de op die manier aangenomen beslissing in opdracht van de rechter bekend.

Volgens de wet op de rechterlijke organisatie zijn rechtbankadviseurs en (gespecialiseerde) senior rechtbankadviseurs bevoegd tot het leiden van rechtszittingen en het opstellen van ontwerpbeslissingen

 1. in civielrechtelijke procedures betreffende geschillen over een geldelijke vordering of schadevergoeding voor een bedrag van maximaal 100 000 HRK en handelsgeschillen waarbij een bedrag van maximaal 500 000 HRK in het geding is;
 2. in arbeidsrechtelijke procedures betreffende geschillen die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 3. in administratiefrechtelijke procedures betreffende geschillen inzake rechtsvorderingen aangaande kwesties waarover uitspraak wordt gedaan op basis van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis met precedentwerking, geschillen betreffende rechtsvorderingen wegens een handeling of nalatigheid van een publiekrechtelijk lichaam, en geschillen waarbij een bedrag van maximaal 100 000 HRK in het geding is;
 4. in tenuitvoerleggingsprocedures;
 5. in erfopvolgingsprocedures;
 6. in kadasterprocedures;
 7. in procedures voor de behandeling van overtredingen;
 8. in niet-contentieuze procedures, behalve procedures tot ontzegging van handelingsbevoegdheid, tot ontbinding van een vereniging van mede-eigenaren, tot beslechting van een grensgeschil en familierechtelijke procedures (Obiteljski zakon);
 9. in registerprocedures;
 10. in vereenvoudigde insolventieprocedures;
 11. betreffende de proceskosten voor partijen.

Recht en (gespecialiseerde) senior rechtbankadviseurs zijn bevoegd om op te treden en beslissingen te nemen in bijzondere procedures wanneer de wet hierin voorziet.

Bij procedures in tweede aanleg en de behandeling van buitengewone rechtsmiddelen doen rechtbankadviseurs en (gespecialiseerde) senior rechtbankadviseurs verslag over de voortgang van de zaak en stellen ze een ontwerpbeslissing op.

Rechters in opleiding (sudački vježbenici; enkelv. sudački vježbenik)

Elk jaar beslist het ministerie van Justitie over het aantal stageplaatsen bij rechtbanken, overeenkomstig de middelen die hiervoor in de nationale begroting zijn gereserveerd.

De voorwaarden voor het werven van rechters in opleiding, de wijze waarop dit gebeurt en de duur van en voorwaarden voor stages zijn geregeld in een afzonderlijke wet.

Toegevoegd deskundigen (stručni suradnici; enkelv. stručni suradnik)

Rechtbanken kunnen ook beschikken over personeel dat een relevante beroepsopleiding of een opleiding op doctoraal of postdoctoraal niveau heeft gevolgd en dat beschikt over de vereiste werkervaring in defectologie, sociologie, onderwijs, economie, boekhouding, financiën of een ander relevant vakgebied.

Toegevoegd deskundigen en assistent-deskundigen (stručni pomoćnici; enkelv. stručni pomoćnik) assisteren rechters bij zaken die vragen om specialistische kennis op een bepaald terrein.

Lekenrechters (suci porotnici; enkelv. sudac porotnik)

Lekenrechters zijn staatsburgers van de Republiek Kroatië die in bepaalde procedures deelnemen aan het vonnis en die geen rechters van beroep zijn, maar lid zijn van een raad die op gelijke voet met de rechter wordt gesteld en uitspraak doet over kwesties waarover in een strafprocedure wordt geoordeeld.

Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot lekenrechter, dient men een meerderjarige Kroatische staatsburger te zijn die geschikt is voor het bekleden van een dergelijke functie.

Lekenrechters worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen na afloop van deze termijn worden herbenoemd.

Lekenrechters bij gemeentelijke en districtsrechtbanken worden benoemd door de provinciale vergadering (županijska skupština) of, in het geval van Zagreb, de gemeenteraad (Gradska skupština Grada Zagreba), op voordracht van de gemeenteraad, de vakbonden, de werkgeversvereniging en de kamer van koophandel.

Voorafgaande aan de benoeming van lekenrechters moet de president van de betrokken rechtbank naar zijn/haar mening over de voorgestelde kandidaten worden gevraagd.

Directeur bedrijfsvoering (ravnatelj sudske uprave)

Een rechtbank met meer dan vijftien rechters benoemt een directeur bedrijfsvoering.

De directeur bedrijfsvoering ondersteunt de president van de rechtbank bij het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken. Dit houdt met name in dat hij/zij:

 • de administratieve werkzaamheden uitvoert in verband met de personeelsplanning en het personeelsbeheer van de rechtbank;
 • de werkzaamheden van het rechtbankpersoneel organiseert en hun efficiëntie volgt;
 • de opleiding van rechtbankpersoneel volgt en plant;
 • toeziet op het onderhoud van het rechtbankgebouw en de werkuitrusting en de noodzakelijke investeringen doet;
 • de uitwerking van het jaarlijks aanbestedingsplan organiseert en coördineert, overeenkomstig de wet en de behoeften van de rechtbank;
 • openbare aanbestedingsprocedures organiseert;
 • toezicht houdt op de materiële en financiële verrichtingen en administratieve en ondersteunende technische taken uitvoert;
 • zorg draagt voor een goede besteding van de budgettaire en eigen middelen van de rechtbank en de uitgaven bewaakt;
 • deelneemt aan de voorbereiding en uitvoering van projecten van de directie bedrijfsuitvoering en toezicht houdt op de uitvoering daarvan;
 • zorg draagt voor de tijdige en correcte productie van statistieken betreffende de werkzaamheden van de rechtbank;
 • samenwerkt met lokale en regionale overheden bij de aankoop van uitrusting en andere middelen verwerft die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de rechtbank;
 • andere door de president van de rechtbank toebedeelde taken verricht.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoording verschuldigd aan de president van de rechtbank.

Iemand die in het bezit is van een bachelordiploma en een universitaire graad in de rechten of een universitaire graad of een gespecialiseerde universitaire graad in de economie en ten minste vijf jaar ervaring heeft in overeenkomstige functies, komt in aanmerking voor de functie van directeur bedrijfsvoering.

Woordvoerder van de rechtbank (glasnogovornik suda)

Elke rechtbank heeft een woordvoerder.
De woordvoerder kan een rechter, rechtbankadviseur of andere jaarlijks door de president van de rechtbank aangewezen persoon zijn.

De president van een districtsrechtbank kan een rechter van die rechtbank aanwijzen als woordvoerder van zowel de rechtbank zelf als van de gemeentelijke rechtbanken die binnen het rechtsgebied van de rechtbank zijn gevestigd. Naast de woordvoerder kan ook een plaatsvervangende woordvoerder worden aangewezen.

De woordvoerder verstrekt informatie over het werk van de rechtbank, overeenkomstig de wet op de rechterlijke organisatie, het reglement van orde van de rechtbank (Sudski poslovnik) en de wet openbaarheid van bestuur (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Openbaar aanklagers (državni odvjetnici; enkelv. državni odvjetnik)

Iemand die voldoet aan de algemene en bijzondere voorwaarden om te worden benoemd tot plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Kroatië, kan worden benoemd tot procureur-generaal.

De openbaar aanklagers van de districten worden benoemd uit de openbaar aanklagers, plaatsvervangend procureurs-generaal, plaatsvervangers binnen de speciale parketten en de plaatsvervangend openbaar aanklagers van de districten, die ten minste twee jaar als plaatsvervangend openbaar aanklager van een district hebben gewerkt.

De openbaar aanklager van het district wordt benoemd voor een termijn van vier jaar. De benoeming gebeurt door de Raad, op voordracht van de procureur-generaal en na raadpleging van het college van het parket.

De gemeentelijk openbaar aanklager wordt benoemd uit de openbaar aanklagers en hun plaatsvervangers.

De gemeentelijk openbaar aanklager wordt benoemd voor een termijn van vier jaar. De benoeming gebeurt door de Raad, op voordracht van de procureur-generaal en na raadpleging van het college van het districtsparket en de openbaar aanklager van het district.

Plaatsvervangend openbaar aanklagers (zamjenici državnog odvjetnika)

De plaatsvervangend openbaar aanklagers worden benoemd op de wijze, onder de omstandigheden er in het kader van de procedure waarmee hun deskundigheid, hun onafhankelijkheid en hun waardigheid bij de uitvoering van de functie van openbaar aanklager kunnen worden gewaarborgd.

Iedere Kroatische staatsburger die het examen van de nationale orde met goed gevolg heeft afgelegd en voldoet aan de bijzondere voorwaarden uit de wet inzake het College van het openbaar ministerie (Zakon o državnoodvjetničkom vijeću) kan worden benoemd tot plaatsvervangend openbaar aanklager.

Iemand die is afgestudeerd aan de rijksschool voor rechterlijke ambtenaren kan worden benoemd tot plaatsvervangend gemeentelijk openbaar aanklager.

Iemand die ten minste tien jaar beroepshalve juridisch actief is geweest, kan worden benoemd tot plaatsvervangend openbaar aanklager van het district.

Om tot plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Kroatië te kunnen worden benoemd, moet iemand ten minste vijftien jaar als rechterlijk ambtenaar, advocaat, notaris of hoogleraar in de rechten hebben gewerkt (in het laatste geval wordt de duur van de werkervaring gerekend vanaf het moment dat de betreffende persoon met goed gevolg het examen van de orde van advocaten heeft afgelegd), of een bekend jurist zijn die met goed gevolg het examen van de nationale orde van advocaten heeft afgelegd, ten minste twintig jaar werkervaring heeft en zichzelf heeft bewezen met het werk dat hij/zij op een bepaald rechtsgebied heeft verricht en met wetenschappelijke en andere relevante publicaties die op zijn/haar naam staan.

Om tot plaatsvervangend openbaar aanklager van een parket van hogere aanleg te worden benoemd, moet de plaatsvervangend openbaar aanklager niet alleen voldoen aan de voorwaarden uit de wet, maar tijdens de laatste evaluatie voorafgaand aan de benoeming ten minste de beoordeling «voert zijn/haar taken succesvol uit» hebben gekregen.

Er worden binnen het parket een of meerdere plaatsvervangend openbaar aanklagers benoemd en zij voeren hun functie permanent uit.

De openbaar aanklager en de plaatsvervangend openbaar aanklager gedragen zich zodanig dat zij geen schade toebrengen aan hun waardigheid en die van het parket en dat de neutraliteit en de autonomie en onafhankelijkheid van het parket niet in het geding komen.

Bij de uitoefening van hun vertegenwoordigingswerkzaamheden en in hun betrekkingen met overheidsorganen en rechtspersonen moeten de openbaar aanklager en de plaatsvervangend openbaar aanklager het beginsel van wettigheid en onpartijdigheid naleven en blijk geven van hun deskundigheid, terwijl ze zich aan de voorgeschreven termijnen voor de bepaalde procedures en de voorrangsregels bij de beslechting van zaken houden.

In het kader van hun vertegenwoordigingstaken bij de gerechten en administratieve organen moeten de openbaar aanklager en de plaatsvervangend openbaar aanklager de vaardigheid van de organen waarbij zij optreden, hun eigen waardigheid en die van het parket respecteren en behouden.

De openbaar aanklager en de plaatsvervangend openbaar aanklager mogen gegevens en andere informatie die zij tijdens de uitvoering van hun functie hebben verkregen, die niet in de wet zijn aangemerkt als beroepsgeheim en die betrekking hebben op het privé- en gezinsleven van de partijen en anderen, uitsluitend openbaar maken als dit niet strafbaar is, en zij moeten alle gegevens die niet openbaar toegankelijk zijn, geheimhouden.

De openbaar aanklager en de plaatsvervangend openbaar aanklager mogen geen lid zijn van een politieke partij of politieke activiteiten verrichten.

De procureur-generaal van de Republiek Kroatië, de plaatsvervangend procureur-generaal, en alle openbaar aanklagers en plaatsvervangend openbaar aanklagers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het formuleren van een juridisch advies in de zaak die hun is toegekend, behalve als het gaat om een schending van de wet die een strafbaar feit oplevert.

De parketadviseurs (državnoodvjetnički savjetnici)

De parketadviseurs, de senior parketadviseurs (viši državnoodvjetnički savjetnici) en de gespecialiseerde senior parketadviseurs (viši državnoodvjetnički savjetnici – specijalisti) ondersteunen de openbaar aanklager en zijn/haar plaatsvervanger bij de werkzaamheden, werken ontwerpbeslissingen uit, maken processen-verbaal van verslagen, documenten en verklaringen van burgers, en voeren autonoom en onder toezicht en op instructie van de openbaar aanklager en zijn/haar plaatsvervanger de gespecialiseerde taken uit die zijn bepaald in de wet en in voorschriften die op basis van de wet zijn vastgesteld.

Binnen de afdeling strafrecht van het parket kunnen zij de tenlastelegging kenbaar maken in het kader van procedures voor strafbare feiten die worden bestraft met een boete of een gevangenisstraf van vijf jaar.

Binnen de afdeling civiel en administratief van het parket kunnen zij op basis van een speciaal mandaat van het bevoegde parket als volgt verschijnen voor gerechten en administratieve en andere organen:

 • binnen de gemeentelijke parketten in geschillen over een bedrag van ten hoogste 100 000,00 HRK;
 • binnen de districtsparketten in geschillen over een bedrag van ten hoogste 500 000,00 HRK.

Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – USKOK)

Het USKOK is een speciaal bureau van de openbare aanklager, dat bevoegd is voor het hele grondgebied van de Republiek Kroatië. Het verricht vervolgingstaken in zaken betreffende corruptie en georganiseerde misdaad.

USKOK
Gajeva 30a
10 000 Zagreb

Tel.: +385 4591874
Fax: +385 14591878

E-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr
wet inzake het Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Directeur van het Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (USKOK)

Het USKOK staat onder leiding van een directeur die wordt benoemd door de procureur-generaal, op basis van een voorafgaand advies van het ministerie van Justitie en op advies van het college van het parket van de Republiek Kroatië. De directeur wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan na deze periode worden herbenoemd.

De advocatuur – autonome en onafhankelijke dienst

Advocaten zijn onafhankelijke beroepsbeoefenaren die rechtsbijstand verlenen aan natuurlijke en rechtspersonen, zodat deze personen hun rechten en juridische belangen kunnen verdedigen.

Advocaten (odvjetnici; enkelv. odvjetnik)

Advocaten kunnen elke vorm van juridische bijstand verlenen.

Zij kunnen in het bijzonder juridisch advies verstrekken, documenten opstellen die tot bewijs dienen (contracten, testamenten, verklaringen enz.), evenals vorderingen, klachten, verzoekschriften, aanvragen, buitengewone rechtsmiddelen en andere processtukken, en de partijen vertegenwoordigen;

Advocaten kunnen hun praktijk als eenmanszaak uitoefenen of binnen een gezamenlijk bureau of een advocatenkantoor; bovendien mogen advocaten uitsluitend activiteiten uitoefenen die verenigbaar zijn met de reputatie en onafhankelijkheid van advocaten.

Advocaten moeten zich aan het beroepsgeheim houden en mogen niets openbaar maken wat hun cliënt hun heeft toevertrouwd of wat zij tijdens de vertegenwoordiging van hun cliënt te weten zijn gekomen. Ook anderen die bij een advocatenkantoor werken of hebben gewerkt, zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

Advocaten kunnen aanspraak maken op een honorarium en een vergoeding van de kosten die zij tijdens hun werk hebben gemaakt, tegen het tarief dat de Kroatische orde van advocaten (Hrvatska odvjetnička komora) met instemming van het ministerie van Justitie heeft vastgesteld.

Het ministerie van Justitie stelt de hoogte van de honoraria voor advocaten die ambtshalve zijn aangewezen vast.

Gedaagden bij een districtsrechtbank kunnen uitsluitend worden vertegenwoordigd door een advocaat, met dien verstande dat uitsluitend advocaten die ten minste acht jaar ervaring hebben als advocaat of als ambtenaar van een rechterlijk orgaan mogen optreden als de vertegenwoordiger die ambtshalve wordt aangewezen of wordt ingeschakeld op kosten van de staatsbegroting in het kader van procedures voor strafbare feiten waarvoor een lange gevangenisstraf kan worden uitgesproken.

Na de dienstverlening moeten advocaten een factuur versturen aan de partij die ze hebben vertegenwoordigd. Indien de procesvolmacht wordt ontbonden of ingetrokken, moet de advocaat binnen dertig dagen na de ontbinding of intrekking en factuur indienen.

Advocaten moeten lid zijn van de Kroatische orde van advocaten, een autonome en onafhankelijke organisatie met de kenmerken van een rechtspersoon. De Kroatische orde van advocaten vertegenwoordigt de Kroatische advocatuur als geheel.

Om op het grondgebied van de Republiek Kroatië als advocaat te mogen werken, moet men zijn ingeschreven op het tableau van advocaten.

Kroatische orde van advocaten
Koturaška 53/II
10 000 Zagreb

Tel.: +385 16165 200
Fax: +385 16170686

hok-cba@hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr/
Wet op de advocatuur (Zakon o odvjetništvu)

Het notariaat

Notarissen (javni bilježnici; enkelv. javni bilježnik)

Een notaris is iemand die met maatschappelijk vertrouwen die is benoemd door het ministerie van Justitie in het kader van een vergelijkend onderzoek door de Kroatische orde van notarissen (Hrvatska javnobilježnička komora).

Het is een gediplomeerd jurist die het notarieel staatsexamen met goed gevolg heeft afgelegd, de benodigde ervaring heeft en op autonome en onafhankelijke wijze een openbaar ambt uitoefent en de onpartijdige gevolmachtigde van de partijen is.

Een notaris is bevoegd om:

 • notariële akten op te maken en af te geven – dit zijn publiekrechtelijke akten met betrekking tot juridische transacties en verklaringen die de basis van de rechten van de partijen vormen;
 • notariële processen-verbaal op te maken en af te geven met betrekking tot rechtshandelingen die de notaris heeft uitgevoerd of waarbij hij/zij aanwezig was;
 • notariële verklaringen op te maken en af te geven met betrekking tot feiten die de notaris heeft vastgesteld;
 • documenten, geld, effecten en kostbaarheden in bewaring te nemen ter overhandiging aan andere personen of bevoegde instanties (notarieel depot);
 • onderhandse akten te certificeren (voor echt verklaren);
 • handelingen te verrichten en beslissingen te nemen als gerechtelijk gevolmachtigde in erfopvolgingsprocedures;
 • tenuitvoerleggingsprocedures uit te voeren op basis van betrouwbare akten;
 • de partijen te vertegenwoordigen voor gerechten en andere overheidsinstanties, maar uitsluitend indien deze zaken direct verband houden met een akte die de notaris heeft opgesteld.

Zoals de partijen in erfopvolgingsprocedures niet een andere bevoegde rechter kunnen kiezen, kunnen zij evenmin kiezen welke notaris de gevolmachtigde van de rechtbank is.

Een notaris die een partij vertegenwoordigt voor een rechtbank of een andere overheidsinstantie, heeft dezelfde rechten en plichten als een advocaat.

Notarissen kunnen niet zonder geldige reden weigeren officiële handelingen te verrichten; alles waarvan zij bij de uitoefening van hun taken kennisnemen, valt onder het beroepsgeheim.

Notarissen kunnen voor de handelingen die zij hebben verricht en die onder hun bevoegdheid vallen, aanspraak maken op een honorarium en een vergoeding van de kosten in overeenstemming met de verordening betreffende de voorlopige notaristarieven (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi), de voorschriften aangaande de hoogte van de honoraria en verschotten van notarissen die optreden als gevolmachtigden van de gerechten in erfopvolgingsprocedures (Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku), en de voorschriften aangaande de honoraria en verschotten van notarissen in tenuitvoerleggingsprocedures (Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku).

Notarissen moeten lid zijn van de Kroatische orde van notarissen.

De Kroatische orde van notarissen en het ministerie van Justitie controleren de activiteiten van notarissen in hun respectieve bevoegdheidsgebied.

De activiteiten van notarissen die optreden als gevolmachtigden van de gerechten in erfopvolgingsprocedures, worden gecontroleerd door de rechtbank die hun de zaak heeft toevertrouwd.

Kroatische orde van notarissen
Radnička cesta 34/II
10 000 Zagreb

Tel.: +385 14556566
Fax: +385 14551544

E-mail: hjk@hjk.hr
http://www.hjk.hr/Uredi
Wet op het notarisambt (Zakon o javnom bilježništvu)
Wet op de notariskosten (Zakon o javnobilježničkim) pristojbama)

De gerechtelijke academie (Pravosudna akademija)

De gerechtelijke academie is een onafhankelijke overheidsinstelling die de opleiding en training verzorgt voor kandidaten op het gebied van het autonoom, professioneel en onafhankelijk uitvoeren van een rechterlijke functie, evenals de beroepsopleiding voor rechterlijke ambtenaren, gerechtelijke adviseurs en andere werknemers van rechterlijke instanties en de permanente educatie van rechterlijke ambtenaren. De academie staat onder leiding van een directeur en wordt bestuurd door de Raad van bestuur die uit negen leden bestaat. De docenten van de gerechtelijke academie zijn opgeleide rechters, (plaatsvervangend) procureurs-generaal of universitair docenten of hebben waar nodig andere beroepen.

De gerechtelijke academie neemt actief deel aan internationale samenwerkingsprojecten en is betrokken bij EU-projecten, als begunstigde en als deelnemer. De projecten zijn gericht op institutionele versterking van de academie en de beroepsontwikkeling van haar doelgroepen.

Wet op de gerechtelijke academie (Zakon o Pravosudnoj akademiji)

Staatsraad voor de rechterlijke macht (Državno sudbeno vijeće)

De Staatsraad voor de rechterlijke macht is een autonoom en onafhankelijk orgaan dat instaat voor de autonomie en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de Republiek Kroatië. De Raad beslist autonoom, overeenkomstig de grondwet en overige wetgeving, over de benoeming, promotie, overplaatsing, tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en het ontslag van rechters en rechtbankpresidenten, uitgezonderd de president van het Hooggerechtshof. De Staatsraad voor de rechterlijke macht telt elf leden, van wie er zeven rechter zijn, twee hoogleraar in de rechten en twee lid van het nationale parlement (van wie één als lid van de oppositie).

Wet op de Staatsraad voor de rechterlijke macht

College van het openbaar ministerie (Državnoodvjetničko vijeće)

Het College van het openbaar ministerie is een autonoom en onafhankelijk orgaan dat instaat voor de autonomie en onafhankelijkheid van het parket in de Republiek Kroatië.

Het is een speciaal orgaan dat bevoegd is om de plaatsvervangend openbaar aanklagers te benoemen en af te zetten, openbaar aanklagers van de districten en gemeentelijk openbaar aanklagers te benoemen, procedures te leiden en uitspraak te doen over de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend openbaar aanklagers, plaatsvervangend openbaar aanklagers over te plaatsen, de vermogensverklaringen van de (plaatsvervangend) openbaar aanklagers te beheren en controleren en alle taken uit te voeren in overeenstemming met de wet.

Het College van het openbaar ministerie telt elf leden, van wie er zeven plaatsvervangend openbaar aanklager zijn, twee hoogleraar in de rechten en twee lid van het nationale parlement (van wie één als lid van de oppositie).

De leden van het College van het openbaar ministerie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na deze periode worden herbenoemd.

Wet op het College van het openbaar ministerie (Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću)

Constitutioneel Hof van de Republiek Kroatië (Ustavni sud Republike Hrvatske)

De oprichting, organisatie en bevoegdheden van het Constitutioneel Hof zijn vastgelegd in de grondwet en de constitutionele wet op het Constitutioneel Hof (Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH). 
Het Hof bestaat uit dertien rechters, die met een meerderheid van twee derde van de stemmen op het totale aantal afgevaardigden volgens de procedure uit de constitutionele wet worden benoemd door het nationale parlement, en die gerenommeerde juristen zijn en dan voornamelijk rechters, openbaar aanklagers, advocaten en hoogleraren in de rechten. Het mandaat van de rechter bij het Constitutioneel Hof beloopt acht jaar en indien er aan het eind van zijn/haar mandaat geen nieuwe rechter is benoemd of deze nog niet aan zijn functie begint, wordt het mandaat bij wijze van uitzondering met ten hoogste zes maanden verlengd tot de datum waarop de nieuwe rechter aan zijn/haar functie begint. De procedure voor kandidaatstelling van rechters voor het Hof en de voordracht voor hun benoeming worden uitgevoerd door de parlementaire commissie die bevoegd is voor constitutionele kwesties. Het Constitutioneel Hof benoemt een president voor een termijn van vier jaar. 
De constitutionele wet op het Constitutioneel Hof bevat de voorwaarden en de procedure voor de benoeming van rechters bij het Constitutioneel Hof, het einde van hun functie, de voorwaarden en termijnen voor het beginnen van procedures voor de evaluatie en grondwettigheid van een wet en de grondwettigheid en wettigheid van andere voorschriften, de procedure en de juridische gevolgen van hun beslissingen, de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die door de grondwet worden gegarandeerd en andere relevante kwesties met betrekking tot de functie en de werking van het Hof. 
Het Hof waarborgt de naleving en toepassing van de grondwet en zijn verrichtingen zijn gebaseerd op de bepalingen uit de grondwet en de constitutionele wet op het Constitutioneel Hof. 
Het Constitutioneel Hof treedt onafhankelijk van alle overheidsinstanties op en verdeelt de middelen uit de nationale begroting autonoom, in overeenstemming met zijn jaarlijkse begroting en de wet, met het oog op de goede werking van het Hof. De interne organisatie van het Hof is vastgelegd in het reglement van het Constitutioneel Hof. Zijn activiteiten zijn openbaar en de rechters van het Hof genieten dezelfde immuniteit als de afgevaardigden van het nationale parlement.

Constitutioneel Hof
Trg Svetoga Marka 4
10 000 Zagreb

Tel.: +385 16400250
Fax: +385 14551055

E-mail: Ustavni_sud@usud.hr
https://www.usud.hr/

Laatste update: 11/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.