Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Juridische beroepen – inleiding

Beroep van advocaat – inleiding

Het beroep van advocaat in de Republiek Cyprus (Κυπριακή Δημοκρατία) wordt geregeld door hoofdstuk 2 van de advocatenwet (Ο περί Δικηγόρων Νόμος), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Krachtens de advocatenwet moeten personen die het beroep van advocaat wensen uit te oefenen:

  • in het bezit zijn van een graad of diploma in de rechten dat wordt erkend door de raad voor de rechtspraak (Νομικό Συμβούλιο);
  • één jaar stage hebben gelopen bij een advocatenbureau waar op dat moment ten minste één advocaat al minstens vijf jaar het beroep van advocaat uitoefent;
  • met goed gevolg de examens hebben afgelegd die georganiseerd worden door of onder toezicht van de raad voor de rechtspraak.

Andere gerelateerde beroepen

Cyprus kent geen gerelateerde beroepen zoals het beroep van openbaar notaris. Al wat verband houdt met rechtsinstrumenten is juridisch materiaal en alleen leden van de advocatenorde van Cyprus (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) zijn bevoegd om het beroep van advocaat uit te oefenen krachtens de van toepassing zijnde wetten. Advocaten die niet langer een praktijk voeren mogen actief blijven als interne juridische raadgevers bij zowel bestaande advocatenbureaus als andere organisaties.

Er is één beroep dat als gerelateerd beroep kan worden aangemerkt, namelijk dat van parajurist (δικηγορικοί υπάλληλοι), waarvoor een afzonderlijke wetgeving geldt. Personen die het beroep van parajurist wensen uit te oefenen moeten het middelbaar onderwijs hebben afgerond, ten minste zes opeenvolgende maanden bij een advocatenbureau hebben gewerkt, van onbesproken gedrag zijn en een aanvraag indienen bij de griffier van de districtsrechtbank in het district waar het advocatenbureau dat de kandidaat in dienst heeft, gevestigd is.

Openbare aanklagers (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organisatie

Algemeen

De procureur-generaal (Γενικός Εισαγγελέας) is niet alleen bevoegd als juridisch adviseur, maar is tevens hoofd van het Bureau juridisch zaken (Νομική Υπηρεσία) en treedt op als directeur van het Openbaar Ministerie (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Het Bureau juridische zaken wordt geleid door de procureur-generaal en is bemand met advocaten van wie sommigen zijn gespecialiseerd in strafrecht en zich buigen over zaken die bij de assisenrechtbanken aanhangig zijn gemaakt. De procureur-generaal wordt te allen tijde geïnformeerd en stelt de nodige richtsnoeren vast.

Behalve de leden van het Bureau juridische zaken treden ook op als openbare aanklagers leden van de politiemacht van Cyprus (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) die in het bezit zijn van een graad in de rechten en bevoegd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen. Deze politiefunctionarissen brengen verslag uit en zijn verantwoording verschuldigd aan de procureur-generaal wanneer zij als openbare aanklagers optreden. De procureur-generaal heeft dezelfde bevoegdheid met betrekking tot het werk dat wordt uitgevoerd door deze personen als door de functionarissen van het Bureau juridische zaken.

In uitzonderlijke gevallen is de procureur-generaal gemachtigd om eminente praktiserende advocaten te gelasten specifieke zaken te behandelen.

Rol en taken van openbare aanklagers

Het Openbaar Ministerie (Κατηγορούσα Αρχή) wordt voor de districtsrechtbank in strafzaken vertegenwoordigd door advocaten die in dienst zijn van de vervolgingsunits van de politiemacht, ofschoon in sommige specifieke gevallen een lid van het Bureau juridische zaken met deze taak kan worden belast. Voor de assisenrechtbank wordt het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door advocaten van het Bureau juridische zaken. Al wie als openbare aanklager optreedt, ongeacht of hij tot de politiemacht of het Bureau juridische zaken behoort, valt onder de bevoegdheid van de procureur-generaal, die te allen tijde kan interveniëren en in sommige gevallen strafprocedures kan beëindigen.

Het Bureau juridische zaken staat onder leiding van de procureur-generaal, die in de eerste plaats wordt bijgestaan door de advocaat-generaal (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας) en verder ook door advocaten van de Republiek (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), senior raadgevers van de Republiek (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) en raadgevers van de Republiek (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Een van de advocaten van de Republiek leidt de Afdeling strafrecht (Τμήμα Ποινικού Δικαίου) en brengt ook weer verslag uit aan de procureur-generaal.

De zitting geschiedt op basis van pleidooien. Het Openbaar Ministerie voert bewijsmiddelen aan en roept zijn getuigen op, die een verhoor, een kruisverhoor en een finaal verhoor ondergaan. Wanneer alle getuigen door het Openbaar Ministerie gehoord zijn, is het aan de rechter om zich uit te spreken over de vraag of er sprake is van een prima facie-zaak. Zo ja, dan verzoekt de rechter de beschuldigde een exceptie op te werpen en adviseert hij hem zijn eigen getuigen op te roepen en onder ede te getuigen, waarop de getuigen van de beschuldigde en de beschuldigde zelf door het Openbaar Ministerie aan een kruisverhoor worden onderworpen. De beschuldigde kan ook een onbeëdigde verklaring vanaf de beklaagdenbank afleggen. In dat geval wordt geen kruisverhoor afgenomen.

De rechter doet uitspraak aan het einde van de zitting. Bij vrijspraak wordt de beschuldigde vrijgesproken en op vrije voeten gesteld. Bij veroordeling krijgt de verdediging de kans te pleiten voor een strafvermindering en na afronding van de procedures spreekt de rechter een passende straf uit.

Rechters

Organisatie

De structuur van de Cypriotische rechtbanken is zeer eenvoudig.

Hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο)

Het hooggerechtshof is opgericht krachtens de bepalingen van de Wet op de rechtspraak (verzamelwet) van 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [Wet 33/1964] na de aftreding van de presidenten van het hooggerechtshof en het grondwettelijk hooggerechtshof (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο), wat de feitelijke ontbinding van de twee gerechtshoven tot gevolg had, aangezien de vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in de diverse overheidsorganen niet konden instemmen met de noodzakelijke beslissingen en aan deze beslissingen geen gevolg gaven.

De leden van het hooggerechtshof worden benoemd door de president van de Republiek Cyprus. Het hof telt thans dertien leden, van wie één voorzitter is. Personen van onbesproken gedrag die zich gedurende ten minste twaalf jaar verdienstelijk hebben gemaakt in het juridisch beroep kunnen tot rechter van het hooggerechtshof worden benoemd.

Assisenrechtbanken (Κακουργιοδικεία)

De assisenrechtbank is de hoogste strafrechtbank in eerste aanleg van de Republiek en is samengesteld uit drie rechters (de voorzitter, een hogere districtsrechter en een districtsrechter). De leden van de assisenrechtbank worden voor een ambtsperiode van twee jaar door het hooggerechtshof gekozen uit respectievelijk de voorzitters van de districtsrechtbanken, de hogere districtsrechters en de districtsrechters).

Districtsrechtbanken (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Elke provincie van de Republiek Cyprus telt een districtsrechtbank met onbeperkte jurisdictie, uiteraard met uitzondering van de zaken die onder de bevoegdheid van het hooggerechtshof en de hieronder genoemde gespecialiseerde rechtbanken vallen. De districtsrechters zijn onderverdeeld in voorzitters van districtsrechtbanken, hogere districtsrechters en districtsrechters. Districtsrechters worden benoemd, overgeplaatst en gepromoveerd door het hooggerechtshof.

Familierechtbanken (Οικογενειακά Δικαστήρια)

De familierechtbanken, die zijn opgericht krachtens de Wet op de familierechtbanken (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Wet 23/90), zijn samengesteld uit drie leden (een voorzitter en twee lekenrechters), die alle drie een juridische achtergrond hebben en vóór hun benoeming met succes als jurist hebben gewerkt.

Rechtbanken voor huurgeschillen (Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Deze gespecialiseerde rechtbanken zijn samengesteld uit drie leden: een voorzitter en twee lekenrechters. Alleen advocaten die met succes als jurist hebben gewerkt gedurende hetzelfde aantal jaren als dat wat vereist is om benoemd te worden tot rechter van de districtsrechtbank kunnen voorzitter van deze rechtbanken worden.

Rechtbanken voor industriële geschillen (Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών)

Net zoals de rechtbanken voor huurgeschillen zijn ook de rechtbanken voor industriële geschillen samengesteld uit drie leden: een voorzitter en twee lekenrechters. Alleen advocaten die vóór hun benoeming tot rechter van de rechtbank gedurende vijf jaar als jurist hebben gewerkt, kunnen voorzitter van deze rechtbanken worden.

Militaire rechtbank (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

De laatste gespecialiseerde rechtbank is de militaire rechtbank, die wordt voorgezeten door een advocaat van onbesproken gedrag die op het tijdstip van de benoeming over de nodige kwalificaties beschikt om tot rechter van de districtsrechtbank te worden benoemd. De voorzitter van de militaire rechtbank moet een hoge legerofficier zijn die ten minste de rang van kolonel heeft. De lekenrechters van de militaire rechtbank moeten beroepsmilitairen zijn.

Gids (Ευρετήριο)

Op de website van het hooggerechtshof is een gids beschikbaar met algemene informatie over de rechtbanken in Cyprus.

Rol en taken

Hooggerechtshof

Het hooggerechtshof treedt op als hof van beroep tegen uitspraken van alle lagere rechtbanken van de Republiek Cyprus en als rechtbank in eerste aanleg voor diverse zaken zoals administratieve geschillen en maritieme aangelegenheden. Het hof vaardigt tevens certiorari, mandamus en andere bevelschriften uit en het houdt toezicht op alle lagere rechtbanken van de Republiek Cyprus om te waarborgen dat de rechtspraak naar behoren functioneert. Bovendien oefent het tuchtrechtelijke controle uit op de leden van de rechterlijke macht.

Assisenrechtbanken

Met uitzondering van bepaalde zeer ernstige strafbare feiten is elke assisenrechtbank bevoegd om in eerste aanleg alle feiten te behandelen die strafbaar zijn krachtens het Wetboek van strafrecht (Ποινικός Κώδικας) of enige andere wetgeving, waar Cyprioten als dader of slachtoffer bij betrokken zijn en die gepleegd zijn binnen de grenzen van de Republiek of in de Cypriotische delen van de Sovereign Bases, of in enige ander land terwijl de beschuldigde in dienst was van de Republiek, of op een schip of in een vliegtuig in de Republiek, of op andere plaatsen en onder andere omstandigheden zoals bepaald door de wet.

Districtsrechtbanken

Districtsrechtbanken die zijn samengesteld uit een voorzitter zijn bevoegd om in eerste aanleg alle zaken in behandeling te nemen die onder hun lokale bevoegdheid vallen en daarover uitspraak te doen.

Elke hogere districtsrechter of districtsrechter is bevoegd (behoudens enkele uitzonderingen) om uitspraak te doen over zaken waarbij het betwiste bedrag of de waarde van de vordering niet hoger is dan 500 000,00 euro voor hogere districtsrechters en 100 000,00 euro voor districtsrechters.

De rechtsmacht in strafzaken van districtsrechtbanken is van toepassing op alle strafbare feiten die gepleegd worden binnen de grenzen van het district van de rechtbank en waarvoor bij wet een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, een boete van 50 000,00 euro of beide wordt opgelegd, en in verband waarmee de rechter kan beslissen dat het slachtoffer een vergoeding ten bedrage van maximaal 6 000,00 euro moet ontvangen.

Tegen uitspraken van districtsrechtbanken in zowel strafzaken als civiele zaken kan zonder beperking beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Gespecialiseerde rechtbanken

De familierechtbanken zijn bevoegd voor vrijwel alle huwelijksgeschillen. De bevoegdheid van de rechtbanken voor huurgeschillen beperkt zich tot geschillen over verhuurde onroerende goederen waarvoor een regime van huurprijsbeheersing geldt. De rechtbanken voor industriële geschillen is slechts bevoegd voor betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, met name in gevallen waar sprake is van ongerechtvaardigd ontslag. De militaire rechtbank is bevoegd om strafzaken te behandelen waarbij leden van de nationale garde (Εθνική Φρουρά) betrokken zijn of voorschriften betreffende de nationale garde met voeten zijn getreden.

Tegen alle uitspraken van de voornoemde rechtbanken kan beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Organisatie van juridische beroepen: advocaten (Δικηγόροι)

De Republiek Cyprus beschikt over een standaardsysteem voor juridische dienstverlening. Alle juridische dienstverleners dragen de titel van advocaat, ongeacht het land waar zij gestudeerd hebben en het universiteitsdiploma waarmee zij hun rechtenstudies hebben afgesloten.

Op internet is een advocatengids beschikbaar die gratis toegankelijk is voor advocaten en rechters en tegen vergoeding kan worden geraadpleegd door het publiek.

Juridische gegevensbanken

The website leginetcy omvat wetgeving, jurisprudentie en verordeningen en kan gratis geraadpleegd worden door advocaten, rechters en overheidsdiensten. Andere gebruikers moeten een vergoeding betalen. De website cylaw bevat rechterlijke uitspraken en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Advocaten/juridische adviseurs (Νομικοί Σύμβουλοι)

Er is een standaardsysteem dat de uitoefening van het beroep van advocaat/juridisch adviseur regelt.

Openbare notarissen (Συμβολαιογράφοι)

Het beroep van openbaar notaris bestaat niet in Cyprus. Het werk dat gewoonlijk door een openbare notaris wordt verricht, wordt in Cyprus uitgevoerd door advocaten.

Andere juridische beroepen

In de Republiek Cyprus zijn ook de volgende beroepen gerelateerd aan de magistratuur.

Griffiers (Πρωτοκολλητές)

Griffiers worden benoemd door het hooggerechtshof en zijn functionarissen van de rechtbank die gewoonlijk advocaat zijn en een juridische achtergrond hebben. Griffiers zijn belast met specifieke bij wet voorgeschreven taken. De griffier met het hoogste aantal dienstjaren wordt door het hooggerechtshof tot hoofdgriffier benoemd en is verantwoordelijk voor het algemeen toezicht op het personeel van de rechtbank.

Deurwaarders

Er zijn twee soorten deurwaarders: deurwaarders uit de particuliere sector, wier bevoegdheid beperkt is tot de betekening van diverse gerechtelijke documenten, en deurwaarders in vaste dienst van de rechtbank, die inzonderheid belast zijn met de uitvoering van rechterlijke beslissingen.

Parajuristen (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Wie het beroep van parajurist wenst uit te oefenen, moet gedurende zes opeenvolgende maanden bij een advocatenbureau gewerkt hebben en een aanvraag indienen bij de griffier van de districtsrechtbank in het district waar het advocatenbureau dat de kandidaat in dienst heeft, gevestigd is.

Links

Bureau van de procureur-generaal

Hooggerechtshof

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.