Soorten juridische beroepen

Tsjechië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende juridische beroepen in Tsjechië.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Juridische beroepen – Inleiding

Tot de juridische beroepen behoren rechters, openbare aanklagers, advocaten, notarissen en deurwaarders.

Openbare aanklagers

Organisatie

Openbare aanklagers zijn juridische beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn op een bureau van het Openbaar Ministerie (parket). Een parket is een overheidsorgaan dat de staat vertegenwoordigt om het publieke belang te beschermen in duidelijk afgebakende kwesties. Openbare aanklagers behandelen zaken die binnen de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie vallen. Andere organen of personen mogen zich niet op hun activiteitengebied begeven of hen vervangen of vertegenwoordigen bij de uitoefening van hun taken.

De instellingen van de openbare aanklagers zijn op dezelfde manier gestructureerd als de rechtbanken (district, regionaal en hoger). Aan het hoofd van dit stelsel staat het centrale Openbaar Ministerie van de staat, dat gevestigd is in Brno. Het is verantwoordelijk voor de centrale organisatie van openbare aanklagers en houdt toezicht op de gehanteerde procedures. De regering is bevoegd om de hoofdaanklager te benoemen en uit functie te zetten op aanbeveling van de minister van Justitie (Ministerstvo spravedlnosti).

Beroepsvereniging

De Tsjechische Unie van openbare aanklagers (Unie státních zástupců České republiky) is een vrijwillige beroepsvereniging die tot doel heeft bureaus van het Openbaar Ministerie te ondersteunen bij het vervullen van hun taken en te bevorderen dat besluitvorming zonder enige invloed van buitenaf volgens de beginselen van de rechtsstaat verloopt. De unie draagt ook bij aan de opleiding van (toekomstige) openbare aanklagers en behartigt de belangen van openbare aanklagers.

Het beroep wordt gereguleerd door de Gedragscode voor openbare aanklagers.

Op de website van het ministerie van Justitie is de lijst van openbare aanklagers beschikbaar, die is opgesteld aan de hand van de bureaus waar ze onder vallen.

Rol en taken van het parket

Openbare aanklagers zijn ambtenaren die de staat vertegenwoordigen ter bescherming van het algemeen belang, met name door vervolging in te stellen in strafzaken, toezicht te houden op de naleving van de wet in huizen van bewaring en gevangenissen, bij bewaring of opname in een instelling van jongeren en om medische redenen, maatregelen ter preventie van strafbare feiten te treffen en slachtoffers van strafbare feiten bij te staan.

Bevoegdheden in strafzaken

Openbare aanklagers zijn bevoegd in elk stadium van een strafzaak op te treden. De openbare aanklager heeft bepaalde procedurele rechten en moet voldoen aan daarmee corresponderende procedurele verplichtingen.

De werkzaamheden van het Openbaar Ministerie zijn vastgelegd in wet nr. 283/1993. Het Openbaar Ministerie is met name verantwoordelijk voor het instellen van strafvervolging en voor bepaalde andere taken op grond van het wetboek van strafvordering. Daarnaast ziet het toe op de naleving van de wet in huizen van bewaring en gevangenissen, bij bewaring of opname in een instelling van jongeren en om medische redenen, detentie om veiligheidsredenen en andere gevallen waarin de wet beperking van de persoonlijke vrijheid toestaat. Ook treedt het Openbaar Ministerie op in niet-strafrechtelijke procedures en voert het specifieke taken uit die in de wet zijn vastgelegd.

Openbare aanklagers zien erop toe dat de wetgeving in acht wordt genomen tijdens de aan het strafproces voorafgaande procedure. Volgens het wetboek van strafvordering (wet nr. 141/1961) vallen bepaalde stappen in deze fase onder de uitsluitende bevoegdheid van de openbare aanklager.

Alvorens een strafvervolging in te stellen moet de openbare aanklager op de hoogte zijn gebracht van feiten die erop wijzen dat er een misdrijf is gepleegd (artikel 158, lid 2, van het wetboek van strafvordering).

De openbare aanklager vaardigt een formele tenlastelegging uit (met daarin een aanbeveling voor een straf), waarmee de procedure in gang wordt gezet om een vordering in te stellen bij de desbetreffende rechtbank. Openbare aanklagers moeten aanwezig zijn bij de hoofdzitting, waar ze het proces openen met een uiteenzetting van de aanklachten en eindigen met hun slotverklaring.

Openbare aanklagers hebben ook bevoegdheden met betrekking tot het sluiten van overeenkomsten over schuld en strafoplegging.

De openbare aanklager kan tegen een vonnis beroep instellen. Een beroep kan in het voordeel of het nadeel zijn van de verdachte.

Een hoger beroep kan worden ingesteld door de hoofdaanklager.

De openbare aanklager kan ook aanbevelen het proces opnieuw te doen; dit kan in het voordeel of het nadeel van de verdachte zijn.

In een proces tegen een minderjarige moet de openbare aanklager altijd aanwezig zijn, niet alleen tijdens de hoofdzitting waarin het proces wordt geopend, maar ook tijdens openbare rechtszittingen (wet nr. 218/2003 inzake gerechtelijke procedures in jeugdzaken).

Tot de uitsluitende bevoegdheden van de openbare aanklager behoort de bevoegdheid te besluiten over alternatieve beslechting in de fase voorafgaand aan het proces.

Rechtshandelingen van het Openbaar Ministerie in niet-strafrechtelijke zaken

Het Openbaar Ministerie kan ook de aanbeveling doen een civielrechtelijke zaak aan te spannen, of het kan tussenbeide komen in civielrechtelijke procedures die al gaande zijn, maar uitsluitend daar waar de wet dat toestaat.

Artikel 80 van de Tsjechische grondwet vormt de rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie in civielrechtelijke procedures. In dit artikel staat dat het Openbaar Ministerie naast het instellen van vervolging ook nog andere taken kan vervullen. Op grond van de wet betreffende het Openbaar Ministerie kan het Openbaar Ministerie ook in andere procedures dan strafzaken een rol spelen. Deze bevoegdheden worden nader uitgewerkt in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, waarin wordt bepaald in welke gevallen het Openbaar Ministerie zich kan mengen in lopende civielrechtelijke procedures.

Het Openbaar Ministerie kan een partij in civielrechtelijke procedures worden, maar ook aanbevelen dat de hoofdaanklager een proces aanspant, bijvoorbeeld op grond van de wetgeving inzake het gezin in gevallen waarin het vaderschap ontkend wordt.

Kwalificaties en andere vereisten voor openbare aanklagers

Openbare aanklagers worden benoemd door de minister van Justitie, op aanbeveling van de hoofdaanklager. De benoeming is voor onbepaalde tijd. Een openbare aanklager legt een eed af ten overstaan van de minister van Justitie.

Om als openbare aanklager te kunnen worden aangesteld, moet men Tsjechisch staatsburger zijn en:

 • handelingsbekwaam zijn;
 • geen strafblad hebben;
 • minimaal 25 jaar zijn op het moment van benoeming;
 • een mastertitel in de rechten hebben behaald aan een Tsjechische universiteit;
 • geslaagd zijn voor het toelatingsexamen;
 • beschikken over de morele kwaliteiten die garanderen dat hij of zij de functie naar behoren zal uitvoeren, en
 • instemmen met de benoeming tot openbaar aanklager en toewijzing aan een bureau van het Openbaar Ministerie.

Openbare aanklagers worden voor onbeperkte tijd aangesteld, maar zij kunnen uit hun functie worden ontheven door de minister van Justitie. Hun ambtstermijn eindigt wanneer zij de leeftijd van 70 jaar bereiken, bij overlijden of vaststelling van overlijden, of wanneer zij bijvoorbeeld hun handelingsbekwaamheid verliezen of deze beperkt wordt, wanneer zij weigeren de eed af te leggen, wanneer zij de Tsjechische nationaliteit verliezen, wanneer zij een functie aanvaarden die onverenigbaar is met die van openbare aanklager, wanneer zij schuldig worden bevonden aan een misdrijf, wanneer zij ongeschikt worden bevonden voor de uitoefening van hun taken, of wanneer zij door langdurige ziekte belet worden hun taken uit te oefenen. Hun ambtstermijn wordt eveneens beëindigd als zij bij wijze van tuchtmaatregel uit hun functie worden ontheven of als zij ontslag nemen.

De minister van Justitie stelt de begroting van het Openbaar Ministerie vast. De functie van openbare aanklager wordt geregeld door wet nr. 283/1993.

Onverenigbare functies

Afgezien van de in de wet neergelegde uitzonderingen kunnen openbare aanklagers niet optreden als arbiters of bemiddelaars bij de beslechting van juridische geschillen, geen partijen in een proces vertegenwoordigen noch optreden als gemachtigde van een eiser of partij in gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedures. Naast hun ambt kunnen openbare aanklagers geen ander betaald ambt bekleden of enige andere winstgevende activiteit verrichten, met uitzondering van hun positie als hoofd of adjunct-hoofd van een parket en de activiteiten die samenhangen met de tijdelijke aanstelling bij een ministerie of het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. Zij mogen wel hun eigen vermogen beheren en actief zijn aan universiteiten, doceren, publiceren, literaire of artistieke activiteiten ontplooien of lid zijn van adviesorganen van een ministerie of de regering, of van parlementaire organen.

Honorarium

De bezoldiging van openbare aanklagers is bij wet vastgesteld en wordt door de staat betaald.

Beroepsaansprakelijkheid

De staat is volgens de wet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies als gevolg van onrechtmatige besluiten of vormfouten door openbare aanklagers.

Openbare aanklagers zijn ook aansprakelijk voor schendingen van de tuchtregels.

Rechters

Organisatie

De basisbepaling die de status van rechters reguleert, is artikel 82, lid 1, van de Tsjechische grondwet, waarin staat dat rechters in de uitoefening van hun taken onafhankelijk moeten zijn en dat niemand hun onpartijdigheid mag trachten te ondermijnen. Nadere bepalingen zijn vastgelegd in wet nr. 6/2002 inzake rechtbanken en rechters.

Benoeming en ambtstermijn

Als zij aan alle vereisten voldoen, worden rechters benoemd door de president van de republiek en zij aanvaarden hun ambt met het afleggen van de eed. Er bestaat echter geen wettelijk recht om als rechter te worden benoemd.

Om rechter te worden, moet men eerst drie jaar als rechter in opleiding dienst doen in de rechtbanken. Nadat het voorbereidende traject is afgerond, leggen rechters in opleiding een speciaal gerechtelijk examen af.

Rechters worden voor onbepaalde tijd benoemd, maar zij kunnen tijdelijk uit hun functie worden ontheven door de minister van Justitie. De ambtstermijn van rechters eindigt aan het eind van het jaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken, bij overlijden of vaststelling van overlijden, als zij officieel ongeschikt voor de uitoefening van hun taken worden verklaard, of als zij ontslag nemen.

Kwalificaties en andere vereisten voor rechters

Om als rechter te kunnen worden benoemd, moet men:

 • Tsjechisch staatsburger zijn;
 • volledig handelingsbekwaam zijn;
 • geen strafblad hebben;
 • minimaal 30 jaar zijn;
 • een mastertitel in de rechten hebben behaald aan een Tsjechische universiteit;
 • geslaagd zijn voor het speciale gerechtelijke examen;
 • beschikken over de morele kwaliteiten die garanderen dat hij of zij de functie naar behoren zal uitvoeren, en
 • instemmen met de benoeming tot rechter en de toewijzing aan een bepaalde rechtbank.

Voor de functie van lekenrechter worden leden van het algemene publiek benoemd (mits ze geen strafblad hebben). Ze leggen een eed af voor de voorzitter van de rechtbank en worden aangesteld voor vier jaar.

Onverenigbare functies

Naast de werkzaamheden van een voorzitter of vicevoorzitter van een rechtbank mogen rechters geen andere winstgevende activiteit verrichten. Zij kunnen echter wel hun eigen vermogen beheren, werkzaamheden verrichten in de academische, educatieve, literaire, journalistieke of artistieke sfeer, of zitting hebben in adviesorganen voor een ministerie of de regering of in parlementaire organen.

Honorarium

De hoogte van het salaris van rechters is bij wet vastgesteld.

Rol en taken

Een basisrecht en -plicht van rechters in de uitoefening van hun functies is dat zij onafhankelijk zijn en bij hun beslissingen uitsluitend gebonden zijn door het recht, dat zij naar beste weten en gewetensvol moeten uitleggen; zij mogen zich niet laten beïnvloeden door de belangen van bijvoorbeeld politieke partijen, de publieke opinie of de media. Het is verboden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters te schenden of in gevaar te brengen.

Rechters moeten binnen een redelijke termijn en zonder onnodige vertragingen een beslissing nemen, en de partijen bij een geschil en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid bieden hun rechten uit te oefenen. Zij mogen echter niet met hen overleggen over inhoudelijke aspecten van de betrokken zaak of over procedurele kwesties die van invloed kunnen zijn op de zaak.

Zelfs als zij hun ambt hebben neergelegd, moeten rechters alle feiten waarvan zij tijdens hun ambtstermijn kennis hebben genomen, vertrouwelijk behandelen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen zij van deze verplichting worden ontslagen.

Een lijst van rechters en de rechtbanken waaraan ze verbonden zijn, is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie.

De Unie van rechters (Soudcovská unie) vertegenwoordigt niet alle rechters, aangezien het lidmaatschap vrijwillig is. De algemene vergadering van de unie heeft een gedragscode aangenomen met ethische richtlijnen voor de rechterlijke macht.

Categorieën en specialisaties van rechters

Naast hun taak in de rechtspleging kunnen rechters ook werkzaam zijn als voorzitter of vicevoorzitter van een rechtbank. Ze worden benoemd door de president van de republiek (Hooggerechtshof en Administratief Hooggerechtshof) of door de minister van Justitie (hogere rechtbanken, regionale rechtbanken en districtsrechtbanken). Tot hun belangrijkste taken behoort ook het beheer van de rechtbanken.

Een rechter kan ook worden aangesteld als voorzitter van een college van het Hooggerechtshof of het Administratief Hooggerechtshof, of als voorzitter van een kamer.

De interne organisatie van districtsgerechten, regionale en hogere rechtbanken is gebaseerd op kamers die gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden van de strafrechtspraak, civiele rechtspraak of bestuursrechtspraak.

Beroepsaansprakelijkheid

De staat is aansprakelijk voor schade, letsel of verlies als gevolg van onrechtmatige vonnissen of beschikkingen van rechters inzake vrijheidsbeneming, veroordeling of bewaring, of van procedurefouten. De staat kan zich enkel op de rechter verhalen als deze in een tuchtrechtelijk of strafrechtelijk proces schuldig wordt bevonden. Rechters zijn verantwoordelijk voor de professionele uitoefening van hun rechterlijke taken.

Andere gerechtsfunctionarissen

Assistent rechter/Assistent openbare aanklager  PDF (374 Kb) en

Stagiair  PDF (422 Kb) en

Hoge gerechtsambtenaar/Hoge parketambtenaar  PDF (372 Kb) en

Notarissen

Organisatie

In wet nr. 358/1992 zijn de voorschriften voor het beroep notaris en het werk van notarissen vastgelegd (notariële procedures).

Notarissen moeten lid zijn van de kamer van notarissen (Notářská komora), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de beroepsregelgeving. De kamer organiseert ook de beroepsopleiding en de examinering van notarissen in opleiding. Op de website van de kamer van notarissen kan een lijst van notarissen, ingedeeld per regio, worden geraadpleegd.

Benoeming en ambtstermijn

Notarissen worden in een vacature benoemd door de minister van Justitie, op aanbeveling van de kamer van notarissen, na een vergelijkend onderzoek. Een notaris aanvaardt zijn of haar ambt zodra hij of zij is ingeschreven in het register van notarissen dat door de kamer van notarissen wordt bijgehouden.

Leerling-notarissen bereiden zich voor op hun benoeming door in loondienst ervaring op te doen in dienst van een notaris. In de volgende fase van hun opleiding hebben zij de status kandidaat-notaris. Daarvoor moeten zij ten minste drie jaar ervaring hebben en een toelatingsexamen hebben afgelegd.

Het ambt van een notaris is niet gebonden aan een termijn, hoewel een notaris kan worden geschorst. De ambtstermijn van notarissen eindigt wanneer zij de leeftijd van 70 jaar bereiken, bij overlijden of vaststelling van overlijden, wanneer zij uit hun ambt worden ontzet, het Tsjechische staatsburgerschap verliezen, handelingsonbekwaam worden, of als zij bijvoorbeeld weigeren de eed af te leggen of als hun gezondheidstoestand het hun belet hun taken op de lange termijn te vervullen.

Het aantal notariskantoren in de regio van elke districtsrechtbank wordt bepaald door de minister van Justitie in overleg met de kamer van notarissen.

Notarissen zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun taken. Zij zijn uitsluitend gebonden door de wet. Het voeren van een notarispraktijk is onverenigbaar met enige andere winstgevende activiteit (tenzij anders bepaald door de wet).

Kwalificaties en andere vereisten voor notarissen

Om te kunnen worden benoemd tot notaris, moet men:

 • Tsjechisch staatsburger zijn;
 • volledig handelingsbekwaam zijn;
 • geen strafblad hebben;
 • een universitaire graad bezitten;
 • minimaal vijf jaar in een notariële praktijk hebben gewerkt;
 • geslaagd zijn voor het notarieel toelatingsexamen.

Om als notaris in de praktijk aan de slag te kunnen gaan, moet men:

 • worden benoemd tot notaris;
 • de eed hebben afgelegd ten overstaan van de minister van Justitie, voor zover dit nog niet is gebeurd;
 • het officiële notarisstempel hebben verkregen;
 • een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten voor gevallen van schade, letsel of verlies die zich in de uitoefening van de notariële werkzaamheden kunnen voordoen.

Onverenigbare functies

Notarissen mogen geen enkele andere winstgevende activiteit verrichten dan het beheren van hun eigen vermogen. Zij mogen echter wel tegen vergoeding actief zijn aan universiteiten, publiceren, doceren, als tolk of deskundige optreden of artistieke activiteiten ontplooien.

Honorarium

De Tsjechische wet op het notarisambt bepaalt dat notarissen hun werk verrichten tegen een vergoeding, die hoofdzakelijk bestaat uit een honorarium, een vergoeding voor de bestede tijd en een onkostenvergoeding. De vergoeding moet worden betaald door de persoon die de hulp van een notaris inroept. Notarissen hebben het recht een redelijk voorschot te vragen met betrekking tot hun honorarium en onkosten. Details over de honoraria van notarissen zijn neergelegd in specifieke wetgeving.

Rol en taken van notarissen

Bij de uitoefening van hun taken moeten notarissen zich houden aan wetsbesluiten en andere algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen; ook zijn ze gebonden aan de instructies van hun cliënten aan wie ze juridische bijstand verlenen. Zij kunnen uitsluitend weigeren notariële werkzaamheden te verrichten indien deze werkzaamheden in strijd zouden zijn met algemeen verbindende voorschriften, wanneer een notaris of verwant van de notaris partij is bij een zaak, wanneer de notaris in een bepaalde zaak al rechtsbijstand heeft verleend aan een andere persoon met strijdige belangen, of als de opdrachtgever zonder goede reden verzuimt een voorschot op het honorarium van de notaris te betalen. Notarissen kunnen een overeenkomst met een cliënt opzeggen of een verzoek om rechtsbijstand afwijzen als het wederzijds vertrouwen is geschonden.

Notarissen zijn gehouden alle informatie die zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden verkrijgen en die van invloed kan zijn op de rechtmatige belangen van een cliënt of verzoeker om rechtsbijstand, vertrouwelijk te behandelen. Zij kunnen enkel door de personen op wie deze werkzaamheden betrekking hebben, van hun zwijgplicht worden ontslagen.

Notarissen verlenen onder meer de volgende juridische en andere diensten:

 • optreden als gevolmachtigde, d.w.z. als lasthebber van het gerecht, bij erfeniskwesties;
 • het opstellen van notariële akten – officiële documenten van rechtshandelingen, algemene jaarvergaderingen en vergaderingen van rechtspersonen, van andere akten en situaties;
 • het opstellen van contracten;
 • notariële bewaring;
 • het opstellen van notariële akten als executoriale titel;
 • het opstellen en deponeren van testamenten;
 • het opstellen van voorhuwelijkse overeenkomsten (die de vorm moeten hebben van een notariële akte), zekerheidsovereenkomsten, en het registreren van zekerheidsstellingen;
 • het legaliseren van documenten.

Ook verstrekken notarissen uittreksels uit het Tsjechische kadaster, enzovoort.

Beroepsaansprakelijkheid van notarissen

Notarissen zijn tegenover cliënten, personen die hun om advies vragen, of andere betrokkenen aansprakelijk voor schade, letsel of verlies mogelijk door hen veroorzaakt in de uitoefening van hun taken; ook zijn zij aansprakelijk tegenover hun medewerkers voor tijdens hun werkzaamheden geleden schade, letsel of verlies. Om dat risico af te dekken, zijn zij verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Notarissen zijn ook onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Het overheidstoezicht op notarissen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, de Tsjechische kamer van notarissen, en de afzonderlijke kamers van notarissen.

Beroepsvereniging

De kamers van notarissen, die bij wet zijn opgericht in het rechtsgebied van elke regionale rechtbank en van de stadsrechtbank van Praag, omvatten alle notarissen die zich in het betreffende gebied hebben gevestigd. De kamer van notarissen heeft rechtspersoonlijkheid en beschikt over eigen inkomsten en organen.

De Tsjechische kamer van notarissen is de centrale, autonome beroepsorganisatie, die bestaat uit de afzonderlijke kamers van notarissen. Ook deze kamer van notarissen heeft rechtspersoonlijkheid en beschikt over eigen inkomsten en organen. Tot zijn taken behoort het bijhouden en beheren van het centrale register van testamenten. Dit is een niet-openbare, elektronische lijst van testamenten, ontervings- en herroepingsakten, akten waarin executeurs-testamentair in erfrechtprocedures worden benoemd en vervangen. De Tsjechische kamer van notarissen houdt ook een register van zekerheden bij.

Organisatie van juridische beroepen: juristen

Advocaten

Advocaten zijn verplicht lid van de (Tsjechische orde van advocaten) (Česká advokátní komora), het centrale, autonome, niet-gouvernementele orgaan dat verantwoordelijk is voor de beroepsregelgeving.

De dienstverlening door advocaten is vastgelegd in wet nr. 85/1996, de wet op de advocatuur.

Vereisten voor advocaten

Wie als advocaat wil praktiseren, moet zijn ingeschreven op het tableau van advocaten dat wordt bijgehouden door de Tsjechische orde van advocaten. Wie op het tableau wil worden ingeschreven, moet daartoe schriftelijk een verzoek indienen en:

In Tsjechië mogen juridische diensten uitsluitend stelselmatig en tegen betaling worden verleend door:

In Tsjechië bestaat slechts één soort advocaat, maar iedere advocaat ontwikkelt zijn of haar eigen praktische specialisatie binnen de diverse rechtsgebieden in de loop van zijn of haar praktijk.

Rechten en plichten van advocaten

Een advocaat aanvaardt zijn of haar ambt zodra hij of zij op het tableau is ingeschreven.

Een aankomend advocaat bereidt zich voor op het beroep door stage te lopen bij een advocaat.

Er is geen uiterste termijn voor de inschrijving als advocaat. Een advocaat kan echter worden geschorst op grond van de wet of van een besluit van de Tsjechische orde van advocaten.

De toestemming om te praktiseren, vervalt wanneer een advocaat overeenkomstig de wet van het tableau wordt geschrapt, bijvoorbeeld om de volgende redenen: overlijden of vaststelling van overlijden, volledige of gedeeltelijke handelingsonbekwaamheid, tuchtmaatregelen, faillietverklaring of een verzoek van de advocaat zelf om te worden geschrapt. Ook de Tsjechische orde van advocaten kan besluiten een advocaat van het tableau te schrappen.

Onverenigbare functies

De wet bepaalt dat praktiserende advocaten niet tegelijkertijd werkzaamheden in loondienst of een vergelijkbare betrekking mogen verrichten (behalve als universitair docent) en dat zij geen activiteiten mogen ontplooien die onverenigbaar zijn met hun beroep.

Honorarium

In de regel verlenen advocaten juridische diensten tegen een honorarium dat door de cliënt wordt betaald; zij zijn gerechtigd een redelijk voorschot te vragen. De methode voor de vaststelling van het honorarium van een advocaat voor het verlenen van juridische diensten, onkosten en bestede tijd, is neergelegd in een algemeen verbindende verordening. In de regel wordt het honorarium van een advocaat voor zijn of haar juridische diensten bepaald door een overeenkomst met de cliënt (‘vergoeding op contractbasis’). Wanneer in de overeenkomst geen honorarium is bepaald, wordt de vergoeding vastgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de tarievenlijst voor niet-contractuele honoraria. Als een advocaat wordt toegevoegd om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen, wordt zijn of haar honorarium door de overheid betaald.

Beroepsvereniging

De Tsjechische orde van advocaten, die is gevestigd in Praag en een bijkantoor in Brno heeft, is een autonome beroepsorganisatie voor alle advocaten. Deze organisatie heeft eigen organen en kan verordeningen vaststellen die verbindend zijn voor advocaten. Deze worden in het tijdschrift van de Tsjechische orde bekendgemaakt.

Een voorbeeld hiervan is de verordening waarin gedrag en mededinging voor advocaten in Tsjechië is geregeld.

Beroepsaansprakelijkheid

Een advocaat is tegenover zijn of haar cliënten aansprakelijk voor schade, letsel of verlies, door hem of haar, zijn of haar medewerkers of vertegenwoordigers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden veroorzaakt. Advocaten moeten zich verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid.

Advocaten zijn ook aansprakelijk als zij schuldig worden bevonden aan schendingen van de tuchtregels waarbij sprake is van ernstige of herhaalde inbreuk op hun plichten.

Juridische gegevensbank

Op de website van de Tsjechische orde van advocaten is een lijst van advocaten beschikbaar. Daar kunt u advocaten zoeken aan de hand van locatie, maar ook aan de hand van specialisatie en talenkennis.

Is de toegang tot deze gegevensbank kosteloos?

Ja.

Rechtskundige adviseurs

Tsjechië kent slechts één soort advocaat.

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

Een gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijke juridische beroepsbeoefenaar die executoriale titels ten uitvoer legt in overeenstemming met de wet executieprocedure. Alle gerechtsdeurwaarders moeten zijn aangesloten bij de autonome nationale kamer van gerechtsdeurwaarders (Exekutorské komoře).

Het beroep van deurwaarder wordt gereguleerd door wet nr. 120/2001 inzake gerechtsdeurwaarders en executieprocedures (de wet executieprocedure).

Deurwaarders worden benoemd door de minister van Justitie.

In Tsjechië oefenen deurwaarders een openbaar ambt uit. Hun werkzaamheden worden beschouwd als gerechtelijke activiteiten.

Om tot gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd, moet iemand Tsjechisch staatsburger zijn en:

Benoeming en ambtstermijn

Nadat de toekomstige gerechtsdeurwaarder de eed heeft afgelegd, wordt hij of zij door de minister van Justitie in een vacature benoemd. De selectieprocedure is openbaar. Bij zijn of haar benoeming wordt de deurwaarder lid van de kamer van deurwaarders. De opleiding tot deurwaarder omvat in de eerste plaats een stage in dienst van een deurwaarder. In het volgende stadium wordt men kandidaat-deurwaarder; om in het register van deurwaarders te worden ingeschreven, moet een kandidaat-deurwaarder ten minste drie jaar praktijkervaring hebben en een toelatingsexamen afleggen.

Voor de ambtsperiode geldt geen termijn, maar de minister van Justitie kan een deurwaarder schorsen. Als zij geschorst zijn, kunnen deurwaarders hun beroep niet uitoefenen, en wordt een vervanger benoemd. Dat geldt ook voor perioden waarin een deurwaarder zijn of haar beroep om andere redenen niet kan uitoefenen (bijvoorbeeld vanwege ziekte of verlof).

De ambtstermijn van een gerechtsdeurwaarder loopt af wanneer het lidmaatschap van de kamer van deurwaarders vervalt. Dat kan door overlijden, vaststelling van overlijden, ontslag, verlies van staatsburgerschap of geheel of gedeeltelijk verlies van de handelingsbekwaamheid.

Onverenigbare functies

Deurwaarders mogen geen enkele andere winstgevende activiteit verrichten dan het beheren van hun eigen vermogen. Zij mogen echter wel tegen vergoeding actief zijn aan universiteiten, publiceren, doceren, als tolk of deskundige optreden of artistieke activiteiten ontplooien.

Honorarium

Deurwaarders leggen executoriale titels ten uitvoer en verrichten andere diensten tegen een vergoeding, die voornamelijk bestaat uit een deurwaardershonorarium, onkostenvergoeding, vergoeding van de tijd die met de executie is gemoeid, en vergoeding voor de betekening van documenten. Het honorarium van een deurwaarder kan door de deurwaarder en de opdrachtgever worden bepaald. Als een dergelijke overeenkomst ontbreekt, wordt het honorarium vastgesteld in overeenstemming met een algemeen verbindende regeling. Deurwaarders kunnen de opdrachtgever een redelijk voorschot voor de kosten van de tenuitvoerlegging vragen.

Beroepsaansprakelijkheid

Een deurwaarder is aansprakelijk voor schade, letsel of verlies, door hem of haar, zijn of haar medewerkers of vertegenwoordigers tijdens de tenuitvoerleggingen veroorzaakt. Deurwaarders moeten zich verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid.

Deurwaarders en kandidaat-deurwaarders zijn ook onderworpen aan tuchtrechtspraak voor schending van hun wettelijke verplichtingen of ernstige of herhaalde schending van de waardigheid van het deurwaardersberoep.

Nadere informatie is te vinden op de website van de kamer van deurwaarders.

Organisaties die pro bono (gratis) juridische diensten aanbieden

Een aantal niet-gouvernementele organisaties bieden het publiek rechtsbijstand op diverse gebieden, bijvoorbeeld de ecologische juridische dienst (Ekologický právní servis) en luridicum remedium.

In bepaalde specifieke gevallen biedt de Tsjechische orde van advocaten ook gratis juridische bijstand.

De Tsjechische orde van advocaten biedt gratis juridisch advies over tenuitvoerleggingsvraagstukken.

Laatste update: 10/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.