Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Soorten juridische beroepen

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een overzicht van enkele van de belangrijkste juridische beroepen in het rechtsgebied 'Engeland en Wales' van het Verenigd Koninkrijk, zoals rechters, openbare aanklagers en verschillende typen advocaten.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

De rechterlijke macht

In het rechtsstelsel van Engeland en Wales houden rechters met een uiteenlopende juridische status zitting in de verschillende courts en tribunals in Engeland en Wales. Sommigen werken daar voltijds, anderen deeltijds. Informatie over de rechterlijke macht in Engeland en Wales is te vinden op de website Judiciary of England and Wales.

 

 

 

 

Voltijdrechters

 • Lord Chief Justice – de Lord Chief Justice staat aan het hoofd van de rechterlijke macht in Engeland en Wales en is president van de rechtbanken in Engeland en Wales. De laatstbedoelde functie ging in op 3 april 2006, toen de gerechtelijke taken van de Lord Chancellor krachtens de Constitutional Reform Act 2005 werden overgedragen aan de Lord Chief Justice. De Lord Chief Justice staat ook aan het hoofd van de strafrechtspraak.
 • Heads of division – vier hogere rechters staan aan het hoofd van de andere jurisdicties: de Master of the Rolls (civiele rechtspraak); de President of the Queen’s Bench Division; de President of the Family Division en de Chancellor of the High Court (Chancery). Nadere informatie is te vinden op de website van de Judiciary of England and Wales.
 • Lords Justices of Appeal houden zitting in het Court of Appeal, dat rechtspreekt in zowel strafzaken als civiele zaken.
 • High Court Judges houden zitting in het High Court, waar de meest complexe civiele zaken worden behandeld. Zij behandelen ook de ernstigste en gevoeligst liggende strafzaken (bijvoorbeeld moord) van het Crown Court (vgl. politierechter).
 • Circuit Judges (vgl. arrondissementsrechters) behandelen over het algemeen strafzaken, civiele zaken en familiezaken.
 • District Judges (vgl. kantonrechters) behandelen civiele zaken. Het grootste deel van hun werk vindt plaats in raadkamer en dus niet tijdens openbare zittingen. Zij hebben ook de bevoegdheid om een beslissing te geven in alle county court-zaken onder een bepaalde financiële grens, die van tijd tot tijd wordt aangepast. Zaken die deze limiet te boven gaan, worden meestal gehoord door een circuit judge. District judges handelen meer dan 80 % van alle aangespannen civiele procedures in Engeland en Wales af.
 • District Judges (magistrates’ courts) hebben zitting in magistrates’ courts en handelen hetzelfde soort zaken af als magistrates (zie hieronder); maar zij assisteren met name bij het horen van langer lopende en complexere zaken.
 • High Court Masters and Registrars zijn procedural judges (in de burgerlijke rechtsvordering gespecialiseerde rechters) die belast zijn met de behandeling van het merendeel van de civiele zaken in de Chancery Division en de Queen’s Bench Division van het High Court.

Deeltijdrechters

Deeltijdrechters worden meestal benoemd voor een periode van ten minste vijf jaar, afhankelijk van de desbetreffende bovenste leeftijdsgrens. De belangrijkste deeltijdrechters worden hieronder vermeld.

 • Deputy High Court Judges hebben zitting in een of meerdere kamers van het High Court.
 • Recorders hebben een met de circuit judge vergelijkbare bevoegdheid, hoewel zij vaak de minder complexe en minder ernstige zaken afhandelen.
 • Deputy District Judges hebben zitting in county courts en in de district registries van het High Court en handelen de minder complexe zaken af die binnen de bevoegdheid van de district judges vallen.
 • Deputy District Judges (Magistrates’ Courts) doen werk dat vergelijkbaar is met dat van hun voltijds werkende collega’s.
 • Deputy High Court Masters and Registrars doen werk dat vergelijkbaar is met dat van hun voltijds werkende collega’s in het High Court.

Rechters bij een tribunal

Tribunals behandelen per jaar ongeveer 800 000 zaken over sterk uiteenlopende onderwerpen, zoals geschillen over belastingen, pensioenen en immigratie.

Tribunals houden meestal zitting als meervoudige kamer. De voorzitter is een jurist of een van de leden is een rechter, die wordt ondersteund door niet-rechtsgeleerde deskundigen op een bepaald gebied. Een tribunal maakt geen gebruik van een jury en is niet bevoegd de in het ongelijk gestelde partij tot een gevangenisstraf te veroordelen. De voornaamste taak van de leden van een tribunal is een oplossing te vinden voor de problemen en, in sommige zaken, een beslissing te nemen over de hoogte van de schadevergoeding of de verhaalsmogelijkheden voor de in het gelijk gestelde partij.

Magistrates

Magistrates, ook wel ‘Justices of the Peace’ (vrederechters) of ‘JPs’ genoemd, handelen 95 % van alle strafrechtelijke zaken af in Engeland en Wales. Er zijn meer dan 30 000 magistrates. Zij voeren hun taken lokaal uit en houden over het algemeen 26 halve dagen per jaar zitting. Magistrates hoeven geen juridische opleiding te hebben en zijn onbezoldigd.

Magistrates houden, normaal gesproken, zitting als meervoudige kamer (een 'bench', drie leden), waarvan één lid is opgeleid tot voorzitter. Dit lid geeft leiding aan de bench en voert het woord. Een bench wordt altijd bijgestaan door een juridisch geschoolde clerk, die juridische en procedurele adviezen geeft.

Magistrates behandelen de relatief minder ernstige strafzaken, zoals kleine diefstallen, vandalisme, ordeverstoring en verkeersovertredingen. Verder behandelen ze uiteenlopende zaken op het gebied van het familie- en jeugdrecht en vergunningaanvragen.

Openbare aanklagers

Organisatie

De Crown Prosecution Service (CPS) (vgl. Openbaar Ministerie) is een onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor de vervolging van strafzaken in Engeland en Wales waarnaar door de politie onderzoek is gedaan. Op de CPS wordt toezicht gehouden door de Attorney General (vgl. procureur-generaal), die aan het parlement verantwoording aflegt. In Engeland en Wales zijn er 42 CPS-regio’s, die elk onder leiding staan van een chief crown prosecutor (vgl. hoofdofficier van justitie). Verder zijn er vier gespecialiseerde landelijke divisies, namelijk voor de georganiseerde misdaad, bijzondere misdrijven, contraterrorisme en fraudevervolging. Er is ook een telefonische adviesdienst, CPS Direct, waar politiemensen uit heel Engeland en Wales na kantooruren terecht kunnen voor advies en informatie over beslissingen van aanklagers.

De CPS staat onder leiding van de Director of Public Prosecutions (DPP) (vgl. het college van procureurs-generaal), die beslissingen neemt over de meest complexe en gevoelig liggende zaken en de politie adviseert over strafrechtelijke aangelegenheden. De DPP draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de aanklachten en vervolgingen door de CPS en legt verantwoording af aan de Attorney General.

De CPS heeft prosecutors (openbare aanklagers), associate prosecutors (een soort junior-aanklagers), caseworkers en administrators (vgl. parketmedewerkers) in dienst. Crown prosecutors zijn ervaren barristers of juristen die verantwoordelijk zijn voor het namens de Kroon vervolgen van strafzaken. De taak van associate prosecutors is het bestuderen van een beperkt gedeelte van de strafzaken in magistrates’ courts en het optreden als aanklager in sommige van die zaken.

Rol en taken

Het personeel van de CPS:

 • adviseert de politie over strafzaken en onderzoekt of er genoeg bewijs is voor vervolging;
 • neemt beslissingen over de aanklacht (in alle zaken, behalve de hele lichte) als tot vervolging besloten is;
 • bereidt rechtszaken voor en treedt in de rechtbank op als aanklager.

Crown prosecutors zijn ambtenaren en worden geworven via open sollicitatieprocedures. Om voor de functie in aanmerking te komen, moet de sollicitant:

 • in Engeland en Wales als solicitor toegelaten zijn en een volledige en geldige praktijkvergunning hebben, of
 • een barrister zijn die lid is van de balie (the English Bar) en de stageperiode (pupilage) heeft afgerond, of
 • burger zijn van de Europese Economische Ruimte of het Gemenebest. Juristen die hun opleiding buiten Engeland en Wales hebben genoten, moeten slagen voor een toelatingsexamen voordat ze voor de functie in aanmerking kunnen komen.

Organisatie van de advocatuur: raadslieden

Barristers (pleiters)

De Bar Council is het bestuurlijk orgaan voor alle barristers in Engeland en Wales. De Bar Council is opgericht om de belangen van het beroep te vertegenwoordigen, belangrijke beleidsinitiatieven te formuleren en toe te passen en de normen, de eer en de onafhankelijkheid van de Bar te bewaren. Krachtens de Legal Services Act 2007 (wet juridische dienstverlening) heeft de Bar Council de verplichting om het beroep te reguleren gedelegeerd aan de onafhankelijke, 'afgescheiden' Bar Standards Board. Barristers zijn individuele, specialistische juridische adviseurs en rechtbankadvocaten. Over het algemeen zijn het zelfstandige ondernemers die groepsgewijs samenwerken in zogenaamde 'chambers' (vgl. maatschap) waar ze bekend staan als 'tenants' (huurders) van de chambers. Barristers zijn vooral opgeleid als pleiter, dat wil zeggen dat ze opgeleid zijn om hun cliënten voor de hogere rechtbanken te vertegenwoordigen. Zij besteden ook veel tijd aan het adviseren van cliënten, het bestuderen van zaken en het bijhouden van vakkennis. Ongeveer 10 % van de praktiserende barristers is Queen’s Counsel (of QC). Een QC behandelt de belangrijkste en meest ingewikkelde zaken.

Solicitors (juridische adviseurs)

Het is de taak van een solicitor cliënten (particulieren, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, liefdadigheidsinstellingen enz.) gedegen juridisch advies en bijstand te verlenen en hen ook in de rechtbank te vertegenwoordigen. Hun werkzaamheden zijn enorm gevarieerd. De meeste solicitors werken in een maatschap samen met andere solicitors om hun diensten aan cliënten aan te bieden. Het kan zijn dat ze een algemene praktijk voeren die allerlei rechtsgebieden bestrijkt of dat ze gespecialiseerd zijn in een bepaald rechtsgebied. Anderen werken als solicitors in dienst van centrale en lokale overheden, de Crown Prosecution Service, de Magistrates’ Courts Service, commerciële of industriële organisaties of andere lichamen. Solicitors kunnen dus een werkomgeving kiezen die het best bij hen past.

In het algemeen geven solicitors juridisch advies aan cliënten. Als deze cliënten vertegenwoordiging verlangen in de hogere rechtbanken van Engeland en Wales, zal een solicitor een barrister instrueren om de zaak voor de rechtbank te behandelen. Een barrister is echter niet altijd nodig, omdat voldoende gekwalificeerde solicitors het recht hebben gehoord te worden (d.w.z. zij hebben het recht om cliënten te vertegenwoordigen) voor hogere rechtbanken.

De Law Society vertegenwoordigt de solicitors in Engeland en Wales. De taken van deze vereniging variëren van het onderhandelen met en het lobbyen bij regelgevende instanties, de overheid en andere instanties tot het bieden van scholing en advies. Het doel van de Law Society is het bieden van steun, bescherming en belangenbehartiging aan solicitors in Engeland en Wales.

De Solicitors Regulation Authority is bevoegd voor alle regelgevings- en tuchtaangelegenheden en is verder belast met de vaststelling van richtlijnen voor de solicitors in Engeland en Wales, het toezicht daarop en de handhaving ervan. Vroeger heette deze overheidsinstantie de Law Society Regulation Board; zij handelt uitsluitend in het algemeen belang.

Het Office for Legal Complaints (bureau voor juridische klachten) behandelt klachten van burgers over een solicitor. Dit onafhankelijke en onpartijdige orgaan, dat vroeger bekend stond als de Legal Complaints Service, streeft ernaar om kwesties zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.

Notaries

Het beroep van notary is een van de oudste juridische beroepen in Engeland en Wales. Notaries krijgen hun faculty (toestemming om als notary te werken) van het Faculty Office. In 1279 was de aartsbisschop van Canterbury de eerste die de bevoegdheid kreeg om faculties te verlenen. De regelgevende instantie is het Court of Faculties. Notaries slaan een brug tussen civil law en common law.

Alle notaries hebben een juridische opleiding gehad. De meeste zijn ook solicitor, maar om als notary te worden toegelaten, moeten ze ook nog andere, afzonderlijke examens afleggen. Alle notaries moeten, om tot het beroep te worden toegelaten, met succes dezelfde cursus volgen: de notarial practice course van het University College London. Als ze afgestudeerd zijn, kunnen ze overal in Engeland en Wales een praktijk uitoefenen en hebben zij allen dezelfde bevoegdheden. Naast het opmaken en afgeven van notariële akten en instrumenten kunnen notaries ook advies verlenen met betrekking tot het opstellen van testamenten, erfrechtelijke zaken, het beheer van eigendommen en eigendomstransacties.

Het werk van notaries is al eeuwen wereldwijd erkend. Het stelt burgers en bedrijven in staat zich overal vrij te bewegen. Notaries vergemakkelijken het drijven van handel en het leven van gewone mensen, en maken het hen mogelijk tegen redelijke kosten en zonder onnodige vertraging hun dagelijks leven te leiden en zaken te doen.

Een notary beschikt over een officieel zegel. Notariële akten in Engeland en Wales hebben bewijskracht. Zij worden opgesteld als onderhandse of als authentieke akte (notarial acts in authentic form). Notariële akten met de handtekening en het zegel van een notary worden in alle landen van de wereld erkend als zijnde afkomstig van een betrouwbare juridische functionaris.

Notaries zijn onderworpen aan vergelijkbare beroepsregels als solicitors. Zij moeten hun praktijkvergunning jaarlijks vernieuwen en verzekeringen afsluiten tegen beroepsaansprakelijkheid en fraude. Verlenging van de vergunning is afhankelijk van het naleven van de regels. Een benoeming tot notary is een persoonlijke benoeming. De Notaries Society is een ledenvereniging, die ongeveer 800 notaries public vertegenwoordigt. De Society of Scrivener Notaries vertegenwoordigt ongeveer 30 notaries, die voornamelijk kantoor houden in centraal Londen en die werden benoemd door de Scriveners Company, een oude gilde.

Octrooi- en merkenrechtadvocaten

Octrooi- en merkenrechtadvocaten zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in intellectuele eigendom. Zij verstrekken juridisch advies aan cliënten op dit gebied, met name met betrekking tot octrooien, merken, ontwerpen en auteursrechten. Bovendien vertegenwoordigen zij hun cliënten in de specialistische rechtbanken voor intellectuele eigendom (sommigen krijgen aanvullende rechten toegekend nadat zij de extra kwalificatie van procesadvocaat hebben gekregen). De meeste octrooi- en merkenrechtadvocaten werken in een zelfstandige praktijk. Velen werken in gespecialiseerde praktijken, maar sommigen werken ook samen met raadsmannen. Daarnaast werkt een aanzienlijk deel van hen in het bedrijfsleven. Octrooi- en merkenrechtadvocaten kunnen hun cliënten in de rechtbank vertegenwoordigen, net zoals solicitors voor zaken over intellectuele eigendom, of ze kunnen ook een barrister (pleiter) opdragen de zaak te behandelen. Het Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA, geaccrediteerd instituut voor octrooirechtadvocaten) vertegenwoordigt octrooi- en merkenrechtadvocaten in het VK. Dit instituut pleegt overleg met de regering over wetgeving inzake intellectuele eigendom, biedt training voor octrooirechtadvocaten en trainees en onderhoudt contacten met de toezichthouders van het beroep. CIPA probeert wetgeving inzake intellectuele eigendom en de desbetreffende beroepsbelangen te bevorderen. Het Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA, instituut voor merkenrechtadvocaten) vertegenwoordigt merkenrechtadvocaten en het beroep merkenrechtadvocaat in het hele Verenigd Koninkrijk. Het ITMA heeft tot taak te onderhandelen met en te lobbyen bij de regering, haar onafhankelijke regelgevende tak (IPReg) en andere relevante organisaties. Het biedt relevante opleidingen, training en advies voor het beroep merkenrechtadvocaat en is verantwoordelijk voor de bevordering van het beroep en intellectuele eigendom. De Intellectual Property Regulation Board (IPReg, regelgevende instantie intellectuele eigendom) is bevoegd voor alle kwesties betreffende regelgeving en tuchtrecht, stelt normen vast voor octrooi- en merkenrechtadvocaten in het VK en zorgt voor toezicht op en handhaving van die normen. Zij handelt in het openbaar belang en houdt wettelijke registers bij van octrooi- en merkenrechtadvocaten, zowel individuele advocaten als organisaties.

Andere juridische beroepen

Behalve de clerks die aan de magistrates’ courts verbonden zijn, hoeven de clerks en het andere personeel van de meeste rechtbanken in Engeland en Wales geen juridische opleiding te hebben gevolgd. Het zijn ambtenaren die administratief werk doen en rechters assisteren. Zij mogen geen juridische adviezen verstrekken. Als overheidsambtenaren zijn deze rechtbankmedewerkers in dienst bij Her Majesty’s Courts and Tribunals Service.

Nadere informatie over de categorieën rechtbankmedewerkers is hier PDF (456 Kb) en te vinden.

Bij de magistrates’ courts vervullen de clerks een andere rol. Lay magistrates (lekenrechters) hebben geen juridische opleiding en vertrouwen daarom op de adviezen van juridisch geschoolde clerks, die in twee groepen kunnen worden onderverdeeld: justices’ clerks en legal advisers (of court clerks).

 • Justices’ clerks zijn de belangrijkste juridische adviseurs van de magistrates. Het zijn advocaten (barristers dan wel solicitors) die ten minste vijf jaar relevante ervaring hebben. Zij adviseren de magistrates over juridische en procedurele aangelegenheden in en buiten de rechtbank en zij zijn belast met de leiding over en de opleiding van legal advisers, de kwaliteit van de verleende juridische diensten en het geven van consistent juridisch advies binnen hun administratieve regio.

 • Legal advisers houden zitting in de rechtbank en adviseren magistrates over de wet, de rechtspraktijk en wettelijke procedures. Zij hebben eveneens een juridische kwalificatie (meestal die van solicitor of barrister).

De bevelschriften van het High Court worden tegenwoordig ten uitvoer gelegd door high court enforcement officers, die door de Lord Chancellor of diens vertegenwoordiger worden benoemd in de verschillende districten. Zij zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van gerechtelijke bevelen door geldsommen te innen die verschuldigd zijn krachtens een beslissing van het High Court of een beslissing van een county court die naar het High Court is doorverwezen. Zij kunnen beslag leggen op goederen en deze verkopen met het oog op de aflossing van een schuld. Zij zijn ook bevoegd op het gebied van de terugverkrijging of de teruggave van goederen en oefenen daarop toezicht uit.

County court bailiffs zijn ambtenaren die in dienst zijn van Her Majesty’s Courts and Tribunals Service en belast zijn met de tenuitvoerlegging van beslissingen en/of bevelschriften van de county courts. Zij leggen uitvoeringsbevelen en bevelen tot beslaglegging op land, inbeslagneming van goederen en teruggave van goederen ten uitvoer. De regeling voor bailiffs die bevelen ten uitvoer leggen is vastgelegd in de artikelen 85-111 van de County Courts Act 1984. De procedures voor executie zijn vastgelegd in de civil procedure rules. Daarnaast voeren county court bailiffs nog andere taken uit, zoals persoonlijke betekening van documenten en bevelen tot inhechtenisneming. De procedures voor inhechtenisneming zijn vastgelegd in de artikelen 118-122 van de County Courts Act.

Certificated bailiffs (gecertificeerde deurwaarders) zijn particuliere deurwaarders die gecertificeerd zijn krachtens de distress for rent rules en worden gemachtigd door een circuit judge in een county court. De term 'distress for rent' verwijst naar de beslaglegging door een huisbaas op de goederen van een huurder, om zich te verzekeren van betaling van huurachterstand zonder dat de rechter tussenbeide komt. Krachtens een aantal andere wetten zijn certificated bailiffs ook bevoegd tot het innen van andere specifieke schulden zoals gemeentebelastingen en zakelijke onroerendgoedbelastingen.

Links

Crown Prosecution Service,
Faculty Office,
Notaries Society,
Judiciary of England and Wales,
The Law Society,
Solicitors Regulation Authority,
Office for Legal Complaints,
Legal Services Commission,
Chartered Institute of Patent Attorneys,
Institute of Trade Mark Attorneys,
Intellectual Property Regulation Board,
Her Majesty's Courts and Tribunals Service.

Laatste update: 25/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.