Soorten juridische beroepen

Estland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatie van de juridische beroepen in Estland.

Inhoud aangereikt door
Estland

Juridische beroepen — inleiding

De juridische beroepen in Estland omvatten:

 • openbaar aanklagers;
 • rechters;
 • lekenrechters;
 • assistent-rechters en griffiers;
 • juristen;
 • notarissen;
 • tenuitvoerleggingsfunctionarissen, en
 • faillissementscuratoren.

Openbaar aanklagers

Organisatie

De openbaar aanklager is een overheidsinstantie die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie valt. Zijn kantoor kent een tweelagige structuur: het bureau van de procureur-generaal (de hoogste geleding van de dienst) en vier arrondissementsbureaus.

Het ambtsgebied van het bureau van de procureur-generaal is het hele grondgebied van Estland en dat van de arrondissementsbureaus valt samen met dat van de politieprefecturen. Aan het hoofd van de openbaar aanklager staat de procureur-generaal, die wordt benoemd voor een periode van vijf jaar door de Estse regering op voordracht van de minister van Justitie, die daartoe eerst advies inwint bij de Commissie juridische zaken van het Estse parlement.

Elk jaar dient de procureur-generaal tijdens de voorjaarszitting van het parlement bij de Commissie grondwetszaken een overzicht in van de verrichting, in het voorgaande kalenderjaar, van de taken die door de wet aan de openbaar aanklager worden opgedragen.

Aan het hoofd van een arrondissementsbureau staat de hoofdaanklager, die eveneens voor vijf jaar door de minister van Justitie op voordracht van de procureur-generaal wordt benoemd.

In totaal zijn er acht soorten openbaar aanklagers in Estland: de procureur-generaal, leidinggevende openbare aanklagers, openbare aanklagers en assistent-aanklagers in het bureau van de procureur-generaal en leidinggevende aanklagers, senior aanklagers, gespecialiseerde aanklagers, arrondissementsaanklagers en assistent-aanklagers in de arrondissementsbureaus.

Zie de Wet op de openbaar aanklager.

Rol en taken

Op grond van de Wet op de openbaar aanklager:

 • neemt de openbaar aanklager deel aan de planning van de surveillance die nodig is voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;
 • leidt de openbaar aanklager de aan het strafproces voorafgaande procedure en waarborgt hij de wettigheid en doeltreffendheid hiervan;
 • treedt de openbaar aanklager als zodanig op voor de rechter;
 • vervult de openbaar aanklager andere taken die door de wet aan hem zijn opgedragen.

De openbaar aanklager is onafhankelijk bij de verrichting van zijn taken uit hoofde van de Wet op de openbaar aanklager.

Als leider van de strafprocedure heeft de aanklager de leiding over het vooronderzoek, waarin bewijs wordt verzameld, en beslist hij of een persoon wordt vervolgd op grond van de vastgestelde feiten.

Krachtens de Statuten voor de openbaar aanklager
verricht het bureau van de procureur-generaal de volgende taken:

 • het waarborgen van de wettigheid en doeltreffendheid van de aan het strafproces voorafgaande procedure en in elke aanleg optreden als openbare aanklager voor de rechter, in alle zaken met betrekking tot ambtsmisbruik, economische misdrijven, misdrijven in verband met dienst in de strijdkrachten, milieumisdrijven, misdrijven tegen de rechtspleging en strafbare feiten in het kader van georganiseerde criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die veel publiekelijke aandacht krijgen, alsmede misdrijven tegen de menselijkheid en de internationale veiligheid, ernstigere misdrijven tegen de staat, misdrijven door openbaar aanklagers en andere misdrijven die als zodanig zijn toegewezen door de openbaar aanklager;
 • het analyseren van, toezicht houden op en verstrekken van adviezen over de activiteiten van de arrondissementsbureaus en het analyseren en trekken van algemene conclusies inzake de justitiële praktijken en de praktijken van de openbaar aanklager;
 • het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit internationale samenwerking, waaronder deelname aan de activiteiten van Eurojust;
 • het deelnemen aan het opstellen van wetten, verordeningen en besluiten van de regering van de republiek en verordeningen en richtlijnen van de minister van Justitie betreffende de activiteiten van de openbaar aanklager;
 • het deelnemen aan het opstellen van ontwikkelingsplannen in verband met de openbaar aanklager en zijn taken;
 • het organiseren van pr-activiteiten van de openbaar aanklager en het voorlichten van het publiek over de werkzaamheden van de openbaar aanklager;
 • het organiseren van het personeelsbeleid en de opleidingswerkzaamheden van de openbaar aanklager, het afhandelen van kwesties in verband met de gezondheid en veiligheid op het werk van ambtenaren en werknemers en het bijhouden van de personeelsregistratie;
 • het organiseren van de administratieve taken van het selectiecomité voor openbaar aanklagers;
 • het opstellen van de ontwerpbegroting voor de openbaar aanklager en het waarborgen dat de begrotingsmiddelen op doelgerichte wijze worden aangewend;
 • het organiseren van het beheer van de staatseigendommen die in het bezit zijn van de openbaar aanklager;
 • het uitvoeren van overige taken die per wet, een besluit van de Riigikogu, een besluit van de president van de republiek, een verordening of besluit van de regering van de republiek of een verordening van de minister van Justitie aan het bureau zijn toegewezen.

Rechters

Organisatie

Een rechter moet de Estse nationaliteit hebben, in het bezit zijn van een nationaal erkend universitair rechtendiploma, een gelijkwaardige kwalificatie in de zin van artikel 28, lid 2, tweede alinea, van de Onderwijswet van de Republiek Estland of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie, een grondige kennis hebben van het Estlands, van onbesproken gedrag zijn en blijk geven van de bekwaamheid en de persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om als rechter te kunnen optreden. Rechters worden voor het leven benoemd. De minister van Justitie is niet gemachtigd om rechters bevelen te geven en kan geen disciplinair gezag uitoefenen ten aanzien van rechters. Rechters kunnen uitsluitend uit hun functie worden ontzet krachtens een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. Rechters kunnen in elk geval aanblijven totdat zij de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt, maar mogelijk ook langer.

De volgende personen kunnen niet als rechter worden benoemd:

 • personen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit;
 • personen die uit het ambt van rechter, notaris of tenuitvoerleggingsfunctionaris zijn ontzet;
 • personen die geroyeerd zijn als lid van de Estse orde van advocaten;
 • personen die vanwege een tuchtrechtelijke overtreding ontslagen zijn als ambtenaar in de openbare dienst;
 • personen die failliet zijn;
 • personen wier beroepswerkzaamheden als accountant zijn beëindigd, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf;
 • personen wier recht om te mogen werken als octrooigemachtigde is ingetrokken, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf;
 • personen wier recht om te mogen werken als beëdigd vertaler is ingetrokken op basis van artikel 28, lid 3, derde alinea, van de Wet op de beëdigde vertalers.

Personen die na het verkrijgen van de relevante kwalificatie ten minste vijf jaar juridische ervaring hebben opgedaan of ten minste drie jaar als referendaris of griffier hebben gewerkt en het examen voor rechter met goed gevolg hebben afgelegd of hiervan zijn vrijgesteld, kunnen worden benoemd als rechter in een kantonrechtbank of administratieve rechtbank.

Ervaren en erkende juristen die het examen voor rechter met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen worden benoemd als rechter in een arrondissementsrechtbank. Personen die onmiddellijk voorafgaand aan hun benoeming als rechter hebben gewerkt, hoeven het rechtersexamen niet af te leggen.

Ervaren en erkende juristen kunnen worden benoemd tot rechter in het Hooggerechtshof.

Rechters worden benoemd via een vergelijkende procedure die open staat voor alle personen die in principe in aanmerking komen.

Een rechter mag buiten dit ambt geen andere functie bekleden, tenzij het een onderwijs- of onderzoeksactiviteit betreft. Een rechter moet de president van de rechtbank inlichten over alle andere activiteiten dan die in het kader van zijn ambt als rechter. Een andere werkkring mag de uitvoering van de officiële taken van de rechter of diens onpartijdigheid bij de rechtspleging niet in gevaar brengen. Een rechter mag lid van de Riigikogu of gemeenteraadslid zijn, noch lid van een politieke partij, oprichter, beherend partner of lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een onderneming, directeur van een vestiging van een buitenlandse onderneming, faillissementscurator, lid van een faillissementscommissie, verplichte bewindvoerder over een onroerende zaak of arbiter die door een van de partijen bij een geschil is gekozen.

Een rechter kan uitsluitend uit zijn functie worden ontzet krachtens een rechterlijke uitspraak. Een tenlastelegging tegen een rechter van een rechtbank van eerste of tweede aanleg kan tijdens zijn ambtsperiode uitsluitend worden ingediend op voorstel van het Hooggerechtshof in voltallige zitting (en banc) met goedvinden van de president van de republiek. Een tenlastelegging tegen een rechter van het Hooggerechtshof kan tijdens zijn ambtsperiode uitsluitend worden ingediend op voorstel van de kanselier van Justitie, met goedvinden van een meerderheid van het Estse parlement.

De vereisten die van toepassing zijn op rechters, hun praktische voorbereiding en hun verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Rol en taken

De uitoefening van het beroep van rechter is bij wet geregeld. Bovendien hebben alle rechters van de Estse rechtbanken in voltallige zitting een ethische gedragscode aangenomen. Meer informatie vindt u op de website van de rechterlijke organisatie en op de website van het Hooggerechtshof van Estland.

De rol van een rechter is recht spreken in overeenstemming met de grondwet en rechtsinstrumenten, op basis waarvan de rechter beslist over een rechtvaardige oplossing voor de procederende partijen. Een rechter ontwikkelt het recht door rechtsinstrumenten te interpreteren en onderzoek te doen.

Een rechter kwijt zich op onpartijdige wijze en zonder eigenbelang van zijn taken en handelt zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten in het belang van zijn ambt. Een rechter moet zowel binnen als buiten zijn beroepsactiviteiten van onberispelijk gedrag zijn en zich onthouden van handelingen die de reputatie van de gerechtelijke organisatie kunnen schaden. Een rechter mag geen informatie bekendmaken die hem ter ore komt tijdens een zitting achter gesloten deuren of tijdens besprekingen die gehouden worden om tot een schikking te komen. De geheimhoudingsverplichting is te allen tijde van kracht, zelfs nadat de rechter zijn ambt heeft neergelegd. Een rechter moet toezicht uitoefenen op rechters van gerechten van eerste aanleg met minder dan drie jaar ervaring, personen die de voorbereidende dienst doorlopen om assistent-rechter te worden en universitaire stagiairs. Geen enkele rechter mag toezicht uitoefenen op meer dan twee personen tegelijk. Een rechter dient zijn beroepskennis en vaardigheden regelmatig verder te ontwikkelen en bijscholing te volgen.

Sociale zekerheden voor rechters

Van rechtswege ontvangen rechters meerdere sociale zekerheden, waaronder een ambtsgebonden salaris, aanvullende vergoedingen, pensioen, vakantiedagen, toga’s en andere zekerheden.

Het ambtsgebonden salaris van rechters is vastgelegd in de Wet inzake salarissen van hogere staatsambtenaren.

De gronden voor het vaststellen van het pensioen van een rechter zijn uiteengezet in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Het pensioen van een rechter bestaat uit ouderdomspensioen, lijfrente, invaliditeitspensioen en een nabestaandenpensioen voor de gezinsleden van de rechter. Het rechterspensioen wordt niet uitbetaald tijdens het dienstverband als rechter. Als een gepensioneerde rechter elders werkt, ontvangt hij het volledige rechterspensioen ongeacht zijn inkomsten. Het rechterspensioen wordt niet uitgekeerd aan een persoon die uit zijn functie is ontzet wegens een tuchtrechtelijke overtreding of is veroordeeld voor een met opzet gepleegd strafbaar feit. Het rechterspensioen van een persoon die is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit dat indruist tegen de goede rechtspleging, wordt ingetrokken.

Een rechter heeft recht op vakantiedagen. Rechters hebben 35 vakantiedagen en 7 aanvullende vakantiedagen worden toegekend voor de tijd die zij als rechter hebben gewerkt, volgens de voorwaarden van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Lekenrechters

Lekenrechters nemen alleen in strafzaken over een misdrijf van de eerste graad deel aan de rechtspraak in kantonrechtbanken. Een lekenrechter heeft op het gebied van de rechtspleging dezelfde status en dezelfde rechten en plichten als een beroepsrechter. Kandidaten voor de functie van lekenrechter kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd en moeten voorts een handelingsbekwame Estse burger zijn, tussen 25 en 70 jaar oud zijn, Estse ingezetene zijn, de Estse taal beheersen op C1-niveau als bedoeld in de Taalwet of op een gelijkwaardig niveau, van onbesproken gedrag zijn en de kwaliteiten hebben die nodig zijn om de functie van lekenrechter te kunnen uitoefenen. Een lekenrechter kan voor maximaal twee opeenvolgende termijnen worden benoemd.

De volgende personen kunnen niet als lekenrechter worden benoemd: personen die zijn veroordeeld voor een strafbaar feit, failliet zijn, ongeschikt zijn vanwege gezondheidsredenen, minder dan een jaar een vast adres (d.w.z. een adres dat is opgenomen in het bevolkingsregister) hebben gehad binnen het bevoegdheidsgebied van de lokale overheid die de betrokkene heeft voorgedragen als kandidaat voor de functie van lekenrechter, die werken voor de rechtbanken, de openbaar aanklager of de binnenlandse veiligheidsdienst, die onderdeel is van de strijdkrachten, die advocaat, notaris of tenuitvoerleggingsfunctionaris zijn, lid zijn van de Estse regering of een gemeenteraad of die president van de republiek of lid van de Riigikogu zijn. Personen die worden beschuldigd van een strafbaar feit, kunnen zolang het strafproces loopt niet worden benoemd als lekenrechter.

In wezen is het de taak van de lekenrechter om in de rechtspraak uiting te geven aan de visie van de doorsneeburger, die gerechtelijke procedures veeleer bekijkt vanuit menselijk dan vanuit juridisch oogpunt. De verantwoordelijkheid voor de benoeming van lekenrechters berust bij de lokale overheidsinstanties.

Assistent-rechters en griffiers

Een assistent-rechter is een gerechtsambtenaar die bij wet vastgestelde taken vervult. Een assistent-rechter is onafhankelijk, maar moet gevolg geven aan de instructies van de rechter zoals bepaald in de wet. Assistent-rechters zijn bevoegd tot het uitvoeren van registraties (bijvoorbeeld in het kadaster of het ondernemingsregister) en het vaststellen van regels over het bijhouden van registers, waaronder besluiten om boetes op te leggen. Voor betalingsbevelen kunnen assistent-rechters een versnelde procedure toepassen. De beperkingen aan het bekleden van het ambt van rechter gelden ook voor assistent-rechters.

Als assistent-rechter kunnen worden benoemd personen die in het bezit zijn van een nationaal erkend universitair rechtendiploma, een gelijkwaardige kwalificatie in de zin van artikel 28, lid 2, tweede alinea, van de Onderwijswet van de Republiek Estland of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie, kennis hebben van het Ests op C1-niveau als bedoeld in de Taalwet of op een gelijkwaardig niveau, van onbesproken gedrag zijn, en het voorbereidende traject voor assistent-rechter hebben doorlopen, tenzij zij van dit traject zijn vrijgesteld door het selectiecomité. Ook eenieder die het examen voor rechter met goed gevolg heeft afgelegd, kan worden benoemd als assistent-rechter.

De volgende personen kunnen niet als assistent-rechter worden benoemd: personen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit; personen die uit het ambt van rechter, notaris of tenuitvoerleggingsfunctionaris zijn ontzet; personen die geroyeerd zijn als lid van de Estse orde van advocaten; personen die vanwege een tuchtrechtelijke overtreding ontslagen zijn als ambtenaar in de openbare dienst; personen die failliet zijn; personen wier beroepswerkzaamheden als accountant zijn beëindigd, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf; personen wier recht om te mogen werken als octrooigemachtigde is ingetrokken, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf; personen wier recht om te mogen werken als beëdigd vertaler is ingetrokken op basis van artikel 28, lid 3, derde alinea, van de Wet op de beëdigde vertalers; personen die uit het ambt van rechter zijn ontzet vanwege ongeschiktheid om dit ambt te vervullen, gedurende drie jaar na benoeming.

Assistent-rechters worden benoemd via een vergelijkende procedure die open staat voor alle personen die in principe in aanmerking komen.

De vereisten die van toepassing zijn op assistent-rechters zijn vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Een griffier is een ambtenaar van de rechtbank die, hetzij onafhankelijk, hetzij onder toezicht van een rechter, deelneemt aan de voorbereiding en behandeling van zaken voor zover daarin wordt voorzien in de Wet tot regulering van de gerechtelijke procedures. Krachtens deze wet is een griffier bevoegd om dezelfde handelingen te verrichten en dezelfde vonnissen te geven als een assistent-rechter of andere gerechtsfunctionarissen. Een griffier is onafhankelijk in de uitvoering van zijn of haar taken, maar moet gevolg geven aan de instructies van de rechter voor zover bepaald in de wet.

De eisen die worden gesteld aan griffiers zijn dezelfde als die voor assistent-rechters. Een vacature voor griffier wordt opgevuld via een openbare sollicitatieprocedure.

De volgende personen kunnen niet als griffier worden benoemd: personen die zijn gestraft voor een met opzet gepleegd strafbaar feit; personen die zijn gestraft voor een met opzet gepleegd strafbaar feit tegen de staat, ongeacht of de gegevens van de veroordeling zijn uitgewist; iedereen van wie het recht om als griffier te werken is ingetrokken bij een gerechtelijk vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; iedereen die een naaste verwante of partner is van een persoon die rechtstreeks toezicht houdt op een griffier.

Naast griffiers  Word (521 Kb) en en assistent-rechters  PDF (373 Kb) en behoren directeuren van rechtbanken  PDF (367 Kb) en en griffiers van rechtszittingen  PDF (364 Kb) en tot de gerechtsmedewerkers.

Juristen

Tot het beroep van jurist behoren advocaten en hun assistenten.

Juristen zijn lid van de Estse orde van advocaten en het beroep is geregeld bij de Wet op de orde van advocaten. Wie voldoet aan de in de Wet op de orde van advocaten vastgelegde vereisten en geslaagd is voor het examen voor advocaat, kan lid worden van de Estse orde van advocaten.

De Estse orde van advocaten is een autonome beroepsorganisatie die is opgezet om te voorzien in juridische dienstverlening in zowel particulier als openbaar belang en om de beroepsrechten van juristen te beschermen. Zij houdt toezicht op de beroepsactiviteiten van haar leden en ziet erop toe dat zij voldoen aan de vereisten op het gebied van beroepsethiek. De Estse orde van advocaten organiseert tevens de bijscholing van juristen en de voorziening van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Via haar leden verzorgt de orde de voorziening van deze door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

De Estse orde van advocaten handelt door middel van haar organen. Deze omvatten de algemene vergadering, de raad, de voorzitter, de auditcommissie, de ereraad en de adviescommissie voor beroepsbekwaamheid.

Procureurs hebben de bevoegdheid om:

 • cliënten voor de rechter en tijdens het vooronderzoek en andere procedures in Estland en in het buitenland te vertegenwoordigen en te verdedigen;
 • bewijs te verzamelen;
 • naar eigen inzicht rechtmatige middelen en maatregelen te kiezen en te gebruiken tijdens het verlenen van juridische diensten;
 • van nationale en lokale instanties de voor het verlenen van juridische diensten benodigde informatie te verkrijgen, documenten in te zien en er afschriften en uittreksels van te verkrijgen, tenzij het juristen bij wet verboden is deze informatie en documentatie te verkrijgen;
 • in overeenstemming met een overeenkomst of rechtshandeling verkregen persoonsgegevens, waaronder begrepen bijzondere categorieën persoonsgegevens, van andere personen dan hun cliënten te verwerken zonder dat die personen daarmee hebben ingestemd, indien dit nodig is om de juridische diensten te verlenen;
 • in het kader van de juridische diensten die zij aan een cliënt verlenen aan de rechter en aan andere officiële instanties voorgelegde afschriften van documenten en handtekeningen te controleren;
 • als contactpersoon op te treden;
 • als arbiter of als conciliator op te treden in de in de Wet inzake conciliatie vastgelegde procedure;
 • op te treden als faillissementscurator, indien ze lid zijn van de Kamer van tenuitvoerleggingsfunctionarissen en faillissementscuratoren.

Assistenten van procureurs hebben de bevoegdheid van een procureur binnen de wettelijk vastgestelde kaders.

Assistent-procureurs zijn niet bevoegd om als arbiter of als conciliator op te treden in de in de Wet inzake conciliatie vastgelegde procedure. Zij zijn niet bevoegd om cliënten voor het Hooggerechtshof te vertegenwoordigen of te verdedigen, tenzij anders bepaald bij wet. Assistent-procureurs zijn niet bevoegd om als faillissementscurator op te treden.

Een assistent van een procureur mag alleen juridische diensten verlenen onder toezicht van de procureur die als patroon voor de assistent optreedt.

Bij het verlenen van juridische diensten handelt een jurist onafhankelijk en in overeenstemming met de wet, de door de organen van de Estse orde van advocaten vastgestelde rechtsinstrumenten en besluiten, de vereisten voor de beroepsethiek van juristen, goede praktijken en zijn geweten.

Aan een jurist bekendgemaakte informatie is vertrouwelijk. Een jurist of een medewerker van de Estse orde van advocaten of van een advocatenkantoor die als getuige wordt gehoord, mag niet worden verhoord of worden gevraagd uitleg te geven over zaken die tijdens het verlenen van juridische diensten aan hem bekend zijn geworden.

Gegevensdragers die verband houden met het verlenen van juridische diensten door een jurist zijn onschendbaar.

Het door een jurist verrichten van zijn beroepsmatige taken mag er niet toe leiden dat hij wordt vereenzelvigd met een cliënt of met de rechtszaak van de cliënt.

Een jurist mag niet worden vastgehouden, gefouilleerd of in voorlopige hechtenis worden genomen om redenen die voortkomen uit zijn beroepsactiviteiten, tenzij op basis van een uitspraak van een kantonrechtbank. Een advocatenkantoor via welk een jurist juridische diensten verleent, mag niet worden doorzocht om redenen die voortkomen uit de beroepsactiviteiten van de jurist.

Een lijst van juristen en advocatenkantoren en andere nuttige informatie vindt u op de website van de Estse orde van advocaten. De functie “Een advocaat zoeken” maakt het echter mogelijk om via de Europese Unie een advocaat te vinden.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat geen gegevensbank behoudens de hierboven genoemde.

Rechtskundige adviseurs

In Estland bestaat er geen wettelijke regeling voor rechtskundige adviseurs.

Notarissen

Organisatie

In Estland hebben alle notarissen dezelfde competentie. Het beroep van notaris is geregeld in de Notariswet. Het Ministerie van Justitie en de Kamer van notarissen zijn beide verantwoordelijk voor de regulering en het beheer van de beroepsactiviteiten van notarissen. De Kamer van notarissen is een publiekrechtelijk orgaan waarvan alle benoemde notarissen lid zijn. Zij heeft onder meer tot taak te controleren of de notarissen hun beroepsactiviteiten op plichtsgetrouwe en correcte wijze uitvoeren, de beroepsactiviteiten van notarissen te harmoniseren, te voorzien in opleidingsmogelijkheden voor notarissen en in diensten voor kandidaat-notarissen, het elektronische informatiesysteem voor notarissen te beheren en te ontwikkelen, de minister van Justitie bij te staan bij de controletaken enzovoort. De website van de Kamer van notarissen biedt informatie over de notarissen en hun taken.

Rol en taken

Een notaris bekleedt een overheidsambt. Hij is van overheidswege bevoegd om op verzoek akten op te stellen van feiten en gebeurtenissen die een juridische betekenis hebben en andere notariële handelingen te verrichten waarmee de rechtszekerheid wordt gewaarborgd.

Notarissen moeten onpartijdig, betrouwbaar en onafhankelijk zijn bij de uitoefening van hun activiteiten. Zij zijn verplicht de feitelijke intenties van de partijen bij een transactie en de voor het uitvoeren van een correcte transactie vereiste omstandigheden vast te stellen en aan de partijen uitleg te geven over de verschillende manieren waarop de transactie kan worden uitgevoerd en over de gevolgen van de transactie.

Notarissen verrichten op verzoek de volgende notariële handelingen:

 • voorzien in authentieke geschriften (diverse overeenkomsten, volmachten, wilsbeschikkingen) en notariële legalisatie (afschriften, handtekeningen, uitdraaien enz.);
 • erfopvolgingskwesties afwikkelen;
 • certificaten afgeven betreffende het opstellen van notariële akten die in Estland moeten worden uitgevoerd op grond van artikel 60 van of bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1);
 • certificaten afgeven betreffende het rechtsgevolg van notariële akten in Estland, op basis van artikel 59, lid 1, van en bijlage II bij Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107), en certificaten afgeven betreffende het opstellen van notariële akten die in Estland moeten worden uitgevoerd, op basis van artikel 60, lid 2, en bijlage II;
 • uittreksels afgeven betreffende het opstellen van notariële akten die in Estland moeten worden uitgevoerd, op basis van artikel 48, lid 3, van en de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1);
 • volmachten ongeldig verklaren in overeenstemming met de Wet op de notariële bekrachtiging;
 • overeenkomsten die via een jurist die als mediator/bemiddelaar is opgetreden of via een andere notaris tot stand zijn gekomen, uitvoerbaar verklaren;
 • certificaten (apostilles) afgeven;
 • op verzoek van rechtspersonen hun financiële jaarverslagen overleggen aan de rechtbank die het register bijhoudt;
 • huwelijken sluiten en bewilligen in echtscheidingen en het opstellen van huwelijks- en echtscheidingsregistraties;
 • gelden, effecten en stukken in deposito of bewaring aannemen;
 • toegang verlenen tot de gegevens die zijn ingevoerd in het register van de afdeling landregistratie of de afdeling registratie of tot een document in het register;
 • indienen van kennisgevingen en aanvragen bij een economische administratieve autoriteit op verzoek van een onderneming, ontvangen van stukken of andere informatie van economische administratieve autoriteiten en een administratieve handeling doen toekomen aan een onderneming;
 • op verzoek van een onderneming informatie invoeren in het register;
 • op verzoek van een rechtspersoon of faillissementscurator informatie verstrekken met betrekking tot de uiteindelijk gerechtigde.

De cliënt betaalt de notaris de wettelijk vastgelegde vergoeding voor deze transacties.

Notarissen mogen de volgende officiële diensten aanbieden:

 • juridische advisering buiten de legalisatieprocedure;
 • advisering over belastingrecht en buitenlandse wetgeving, al dan niet in het kader van een legalisatieprocedure;
 • conciliatie overeenkomstig de Wet inzake conciliatie;
 • arbitrage op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
 • het leiden van veilingen, stemmingen en loterijen en lotentrekkingen en het controleren van de resultaten;
 • het houden van toezicht op het afnemen van de eed en de legalisatie van beëdigde verklaringen;
 • het doorsturen van verzoeken en kennisgevingen die geen verband houden met officiële taken en het afgeven van certificaten betreffende het doorsturen of de onmogelijkheid om dergelijke verzoeken en/of kennisgevingen door te sturen;
 • het optreden als contactpersoon;
 • het in deposito of bewaring aannemen van gelden — met uitzondering van contact geld — effecten, stukken en andere zaken indien het hierbij niet om een notariële handeling gaat of om een officiële taak die uit een notariële handeling voortvloeit;
 • het beantwoorden van een verzoek om toelichting van een onderneming.

Informatie over de officiële diensten die notarissen aanbieden vindt u op de website van de Kamer van notarissen. De cliënt en de notaris komen de vergoedingen voor de door de notaris te verlenen dienst vooraf overeen.

Andere juridische beroepen

Tenuitvoerleggingsfunctionarissen

In Estland is het beroep van tenuitvoerleggingsfunctionaris een vrij beroep: tenuitvoerleggingsfunctionarissen handelen zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun handelingen. Een tenuitvoerleggingsfunctionaris moet onpartijdig en verantwoordelijk zijn bij het uitvoeren van zijn taken. De officiële activiteiten van tenuitvoerleggingsfunctionarissen zijn geregeld in de Wet op de tenuitvoerleggingsfunctionarissen.

Sinds januari 2010 bestaat er een gezamenlijke beroepsorganisatie voor tenuitvoerleggingsfunctionarissen en faillissementscuratoren: de Kamer van tenuitvoerleggingsfunctionarissen en faillissementscuratoren (hierna “de Kamer” genoemd). De officiële activiteiten van tenuitvoerleggingsfunctionarissen, hun supervisie, tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en de activiteiten van hun beroepsvereniging zijn geregeld in de Wet op de tenuitvoerleggingsfunctionarissen. De rol van de Kamer is het ontwikkelen en bevorderen van de vrije juridische beroepen, waaronder begrepen het ontwikkelen en het bewaken van het opvolgen van, goede officiële en beroepspraktijken en het opstellen van aanbevelingen voor het harmoniseren van beroepsactiviteiten, het organiseren van opleidingen, het ontwikkelen van informatiesystemen enz. De Kamer heeft ook een ereraad. Verdere informatie over de activiteiten van de Kamer vindt u op de website van de Kamer.

De beroepstaken van een tenuitvoerleggingsfunctionaris zijn:

 1. tenuitvoerleggingsprocedures uitvoeren overeenkomstig het Wetboek van tenuitvoerleggingsprocedures;
 2. documenten betekenen overeenkomstig de procedurele wetboeken;
 3. boedelinventarissen opstellen en boedels beheren overeenkomstig de Successiewet;
 4. in de bij de wet voorgeschreven gevallen en overeenkomstig de bij de wet voorgeschreven procedure veilingen uitvoeren op verzoek van een rechtbank of bestuursorgaan buiten de uitvoeringsprocedure;
 5. optreden als tussenpersoon met betrekking tot van een buitenlandse staat ontvangen onderhoud, op basis van de Wet gezinsbijslagen;
 6. het opstellen van tenuitvoerleggingsprofielen van schuldenaars.

De vergoeding voor de tenuitvoerleggingsfunctionaris voor het uitvoeren van deze officiële taken is vastgelegd in de Wet op de tenuitvoerleggingsfunctionarissen.

Tenuitvoerleggingsfunctionarissen kunnen op verzoek van een persoon de volgende diensten als professionele diensten verlenen:

 1. veilingen van roerende en onroerende goederen;
 2. het betekenen van documenten;
 3. het geven van juridisch advies en het opstellen van juridische documenten wanneer zijn opleiding overeenkomst met de bepalingen van artikel 47, lid 1, eerste alinea, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
 4. het vaststellen van juridische feiten buiten gerechtelijke procedures;
 5. het optreden als conciliator overeenkomstig de Wet inzake conciliatie;
 6. arbitrage op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Tenuitvoerleggingsfunctionarissen hebben het recht om het verlenen van een professionele dienst te weigeren.

De voorwaarden voor het verlenen van professionele diensten en de procedure voor de vergoeding moeten voordat de dienst wordt verleend schriftelijk worden overeengekomen met de persoon die om de dienst verzoekt. De overeengekomen voorwaarden en vergoeding zijn in overeenstemming met de goede beroepspraktijken.

Bij het verlenen van professionele diensten mogen tenuitvoerleggingsfunctionarissen niet de rechten uitoefenen die aan hen zijn toegekend voor het uitvoeren van hun beroepstaken of die voortvloeien uit hun ambt.

Informatie over de diensten die worden verleend door tenuitvoerleggingsfunctionarissen kan worden gevonden op de website van de Kamer.

Het Ministerie van Justitie en de Kamer oefenen toezicht uit op de werkzaamheden van de tenuitvoerleggingsfunctionarissen.

Tenuitvoerleggingsfunctionarissen zijn aansprakelijk voor onrechtmatig veroorzaakte schade in het kader van hun beroepsactiviteiten, ook wanneer de schade is veroorzaakt door een werknemer van hun kantoor. Indien vorderingen voor de vergoeding van schade die is veroorzaakt door het handelen van een tenuitvoerleggingsfunctionaris in het kader van zijn beroep niet kunnen worden voldaan met de activa van een tenuitvoerleggingsfunctionaris of andere persoon die aansprakelijk is voor de schade of wanneer dergelijke vorderingen niet volledig kunnen worden voldaan, is de Kamer aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. De staat is in laatste instantie aansprakelijk voor het handelen van tenuitvoerleggingsfunctionarissen. Zowel de staat als de Kamer hebben het recht schade te verhalen op de persoon die verantwoordelijk is voor de schade; de staat heeft ook het recht schade te verhalen op de Kamer.

Faillissementscuratoren

Een faillissementscurator wordt door een rechtbank aangesteld en verricht, op basis van zijn rol, transacties en andere handelingen met betrekking tot een failliete boedel en vertegenwoordigt de schuldenaar voor de rechter in geschillen in verband met een failliete boedel. De belangrijkste verplichting van een faillissementscurator is het behartigen van de rechten en belangen van alle schuldeisers en de schuldenaar en toezien op een wettige, snelle en financieel redelijke faillissementsprocedure. Een faillissementscurator voert zijn taken persoonlijk uit. De volgende personen mogen optreden als faillissementscuratoren: natuurlijke personen die door de Kamer gemachtigd zijn om op te treden als faillissementscurator, procureurs, accountants en tenuitvoerleggingsfunctionarissen. De Kamer houdt een lijst van faillissementscuratoren bij. Deze lijst met gegevens over alle personen die het recht hebben op te treden als faillissementscurator is voor het publiek toegankelijk op de website van de Kamer. Curatoren die op de lijst staan, moeten erop toezien dat de gegevens juist zijn.

De belangrijkste taken van een faillissementscurator zijn:

 1. het vaststellen van de vorderingen van de schuldeisers, het beheren van de failliete boedel en het organiseren van de vorming en verkoop van de boedel en het uit de boedel voldoen aan de vorderingen van de schuldeisers;
 2. het vaststellen van de redenen dat en de datum waarop de schuldenaar insolvent raakte;
 3. in voorkomend geval regelen dat de bedrijfsactiviteiten van de schuldenaar worden voortgezet;
 4. in voorkomend geval, het afhandelen van de liquidatie van de schuldenaar, indien de schuldenaar een rechtspersoon is;
 5. het verstrekken van informatie aan schuldeisers en de schuldenaar in de bij wet voorziene gevallen;
 6. het uitbrengen van verslag over zijn activiteiten en het verstrekken van informatie over de faillissementsprocedure aan de rechter, de toezichthoudende ambtenaar en de faillissementscommissie.

Administratief toezicht op de activiteiten van faillissementscuratoren wordt uitgeoefend door het Ministerie van Justitie, op basis van klachten of andere gegevens die aan het ministerie worden toegezonden met betrekking tot de curator en die aanleiding geven tot het vermoeden dat de curator niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het Ministerie van Justitie heeft het recht in het kader van het toezicht op de activiteiten van een curator te controleren of zijn beroepsactiviteiten passend en rechtmatig zijn. De minister van Justitie mag disciplinaire maatregelen nemen tegen een curator die niet voldoet aan de verplichtingen die voortkomen uit rechtsinstrumenten houdende vaststelling van de beroepsactiviteiten van faillissementscuratoren. De minister van Justitie mag geen disciplinaire maatregelen nemen tegen procureurs die als faillissementscuratoren optreden. De minister heeft echter wel het recht om een ereraadprocedure in te stellen in de orde van advocaten.

Naast het administratief toezicht wordt er ook toezicht op de activiteiten van faillissementscuratoren uitgeoefend door de faillissementscommissie, de algemene vergadering van schuldeisers, de rechter en de Kamer binnen hun bevoegdheidsgebied.

Links

Ministerie van Justitie

Non-profitorganisatie Vereniging van juristen

Stichting Bureau voor rechtsbijstand

Estse orde van advocaten

Openbaar aanklager

Kamer van notarissen

Kamer van tenuitvoerleggingsfunctionarissen en faillissementscuratoren

Laatste update: 20/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.