Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Estland

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de organisatie van de juridische beroepen in Estland

Inhoud aangereikt door
Estland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Juridische beroepen – inleiding

Tot de juridische beroepen in Estland behoren:

 • openbare aanklagers;
 • rechters;
 • lekenrechters;
 • assistent-rechters en griffiers;
 • advocaten;
 • notarissen;
 • deurwaarders;
 • faillissementscuratoren.

Openbare aanklagers

Organisatie

De openbare aanklager is een overheidsinstantie die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie valt. Deze instantie kent een tweelagige structuur: het bureau van de procureur-generaal (de hoogste geleding van de dienst) en vier arrondissementsbureaus.

Het ambtsgebied van het bureau van de procureur-generaal is het hele grondgebied van Estland en dat van de arrondissementsbureaus valt samen met dat van de politieprefecturen. Aan het hoofd van de openbare aanklager staat de procureur-generaal, die wordt benoemd voor vijf jaar door de Estlandse regering op voordracht van de minister van Justitie, die daartoe eerst advies inwint bij de Commissie juridische zaken van het Estlandse parlement.

Elk jaar dient de procureur-generaal tijdens de voorjaarszitting van het parlement bij de Commissie grondwetszaken een overzicht in van de verrichting in het voorgaande kalenderjaar van de taken die door de wet aan de openbare aanklager worden opgedragen.

Aan het hoofd van een arrondissementsbureau staat de hoofdaanklager, die eveneens voor vijf jaar wordt benoemd door de minister van Justitie op voordracht van de procureur-generaal.

In totaal zijn er acht soorten openbare aanklagers in Estland: de procureur-generaal, leidinggevende aanklagers, gewone aanklagers en assistent-aanklagers in het bureau van de procureur-generaal en leidinggevende aanklagers, senior aanklagers, gespecialiseerde aanklagers, arrondissementsaanklagers en assistent-aanklagers in de arrondissementsbureaus.

Zie ook de Wet op de openbare aanklager in het Engels.

Rol en taken

Op grond van de Wet op de openbare aanklager:

 • neemt de openbare aanklager deel aan de planning van het toezicht dat nodig is voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;
 • leidt de aan het strafproces voorafgaande procedure en zorgt het ervoor dat die wettig en doeltreffend wordt gevoerd;
 • treedt als openbare aanklager op voor de rechter;
 • en vervult andere taken die door de wet aan de openbare aanklager worden opgedragen.

De openbare aanklager is onafhankelijk bij de verrichting van zijn taken uit hoofde van de Wet op de openbare aanklager.

Als leider van de strafprocedure heeft de aanklager de leiding over het vooronderzoek, waarin bewijs wordt verzameld, en beslist hij of een persoon wordt vervolgd op grond van de vastgestelde feiten.

Overeenkomstig de statuten van de openbare aanklager:
Het bureau van de procureur-generaal:

 • leidt het vooronderzoek en treedt in elke aanleg op als openbare aanklager voor de rechter, in alle zaken met betrekking tot ambtsmisbruik, economische misdrijven, misdrijven in verband met dienst in de strijdkrachten, milieumisdrijven, misdrijven tegen de rechtspleging en strafbare feiten in het kader van georganiseerde criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit en andere bijzonder ernstige georganiseerde criminaliteit of misdrijven die een grote maatschappelijke weerklank hebben, alsmede misdrijven tegen de menselijkheid en de internationale veiligheid, ernstigere misdrijven tegen de staat, misdrijven door openbare aanklagers en andere misdrijven die onder de bevoegdheid van de procureur-generaal vallen;
 • houdt toezicht op en adviseert de arrondissementsbureaus, analyseert en verspreidt algemene conclusies inzake de praktijken van de zittende en de staande magistratuur;
 • komt verplichtingen na die voortvloeien uit internationale samenwerking, waaronder deelname aan de activiteiten van Eurojust;
 • neemt deel aan het opstellen van wetten, verordeningen en besluiten van de regering van de republiek en verordeningen en richtlijnen van de minister van Justitie betreffende de activiteiten van de openbare aanklager.

Rechters

Organisatie

Een rechter moet de Estlandse nationaliteit hebben, in het bezit zijn van een nationaal erkend universitair rechtendiploma, een gelijkwaardige kwalificatie in de zin van artikel 28, lid 2, tweede alinea, van de Onderwijswet van de Republiek Estland of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie, een grondige kennis hebben van het Estlands, van onbesproken gedrag zijn en blijk geven van de bekwaamheid en de persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om als rechter te kunnen optreden. Rechters worden voor het leven benoemd. De minister van Justitie is niet gemachtigd om rechters bevelen te geven en kan geen disciplinair gezag uitoefenen ten aanzien van rechters. Rechters kunnen uitsluitend uit hun functie worden ontzet krachtens een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. Rechters kunnen in elk geval aanblijven totdat zij de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt, maar mogelijk ook langer.

De volgende personen kunnen niet als rechter worden benoemd:

 • personen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit;
 • personen die uit het ambt van rechter, notaris, beëdigd vertaler of deurwaarder zijn ontzet;
 • personen die geroyeerd zijn als lid van de Estlandse orde van advocaten;
 • personen die vanwege een tuchtrechtelijke overtreding ontslagen zijn als ambtenaar in de openbare dienst;
 • personen die failliet zijn;
 • personen wier beroepswerkzaamheden als accountant zijn beëindigd, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf;
 • personen wier recht om te mogen werken als octrooigemachtigde is ingetrokken, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf.

Personen die het voorbereidende traject voor rechter hebben doorlopen of daarvan zijn vrijgesteld, en het examen voor rechter met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen worden benoemd als rechter in een kantonrechtbank of administratieve rechtbank. Het voorbereidende traject om rechter te kunnen worden hoeft niet te worden doorlopen door een persoon die onmiddellijk voorafgaand aan het afleggen van het rechtersexamen ten minste twee jaar heeft gewerkt als advocaat of openbaar aanklager (doch niet als assistent-aanklager), of door een persoon die voorheen als rechter heeft gewerkt indien er sinds het einde van die ambtsperiode niet meer dan tien jaar zijn verstreken.

Ervaren en erkende juristen die het examen voor rechter met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen worden benoemd als rechter in een arrondissementsrechtbank. Personen die onmiddellijk voorafgaand aan hun benoeming als rechter hebben gewerkt, hoeven het rechtersexamen niet af te leggen.

Ervaren en erkende juristen kunnen worden benoemd tot rechter in het Hooggerechtshof.

Rechters worden benoemd via een vergelijkende procedure die open staat voor alle personen die in principe in aanmerking komen.

Een rechter mag buiten dit ambt geen andere functie bekleden, tenzij het een onderwijs- of onderzoeksactiviteit betreft. Een rechter moet de president van de rechtbank inlichten over alle andere activiteiten dan die in het kader van zijn ambt als rechter. Een andere werkkring mag de uitvoering van de officiële taken van de rechter of diens onpartijdigheid bij de rechtspleging niet in gevaar brengen. Een rechter mag geen parlementslid of gemeenteraadslid zijn, noch lid van een politieke partij, oprichter, beherend partner of lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een onderneming, directeur van een vestiging van een buitenlandse onderneming, faillissementscurator, lid van een faillissementscommissie, verplichte bewindvoerder over een onroerende zaak of arbiter die door een van de partijen bij een geschil is gekozen.

Een rechter kan uitsluitend uit zijn functie worden ontzet krachtens een rechterlijke uitspraak. Een tenlastelegging tegen een rechter van een rechtbank van eerste of tweede aanleg kan tijdens zijn ambtsperiode uitsluitend worden ingediend op voorstel van het Hooggerechtshof in voltallige zitting (en banc) met goedvinden van de president van de republiek. Een tenlastelegging tegen een rechter van het Hooggerechtshof kan tijdens zijn ambtsperiode uitsluitend worden ingediend op voorstel van de kanselier van justitie, met goedvinden van een meerderheid van het Riigikogu (Estlandse parlement).

De vereisten die van toepassing zijn op rechters, hun praktische voorbereiding en hun verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Rol en taken

De uitoefening van het beroep van rechter is bij wet geregeld. Bovendien hebben alle rechters van de Estlandse rechtbanken in voltallige zitting een ethische gedragscode aangenomen. Meer informatie vindt u op de website van de rechterlijke organisatie van het ministerie van Justitie en op de website van het Hooggerechtshof.

De rol van een rechter is recht spreken in overeenstemming met de grondwet en rechtsinstrumenten, op basis waarvan de rechter beslist over een rechtvaardige oplossing voor de procederende partijen. Een rechter ontwikkelt het recht door rechtsinstrumenten te interpreteren en onderzoek te doen.

Een rechter kwijt zich op onpartijdige wijze en zonder eigenbelang van zijn taken en handelt zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten in het belang van zijn ambt. Een rechter moet zowel binnen als buiten zijn beroepsactiviteiten van onberispelijk gedrag zijn en zich onthouden van handelingen die de reputatie van de gerechtelijke organisatie kunnen schaden. Een rechter mag geen informatie bekend maken die hem ter ore komt tijdens een zitting achter gesloten deuren of tijdens besprekingen die gehouden worden om tot een schikking te komen. De geheimhoudingsverplichting is te allen tijde van kracht, zelfs nadat de rechter zijn ambt heeft neergelegd. Een rechter moet toezicht uitoefenen op kandidaat-rechters, kandidaat-assistent-rechters en universitaire stagiairs die bezig zijn met hun praktische voorbereiding (voorbereidend traject). Geen enkele rechter hoeft toezicht uit te oefenen op meer dan twee kandidaat-rechters, kandidaat-assistent-rechters of universitaire stagiairs tegelijk. Een rechter dient zijn beroepskennis, deskundigheid en vaardigheden regelmatig verder te ontwikkelen en bijscholing te volgen.

Sociale zekerheden voor rechters

Van rechtswege ontvangen rechters meerdere sociale zekerheden, waaronder een ambtsgebonden salaris, aanvullende vergoedingen, pensioen, vakantiedagen, toga’s en andere zekerheden.

Het ambtsgebonden salaris is vastgelegd in de wet inzake ambtsgebonden salarissen van overheidsambtenaren die worden benoemd door het Estlandse parlement en de president van de republiek. Naast hun basissalaris ontvangen rechters een extra vergoeding op basis van hun dienstjaren: 5% van het basissalaris vanaf het vijfde jaar; 10 % van het basissalaris vanaf het tiende jaar; 15 % van het basissalaris vanaf het vijftiende jaar.

Het pensioen van een rechter bestaat uit ouderdomspensioen, lijfrente, invaliditeitspensioen en een nabestaandenpensioen voor de gezinsleden van de rechter. Het rechterspensioen wordt niet uitbetaald tijdens het dienstverband als rechter. Als een gepensioneerde rechter elders werkt, ontvangt hij het volledige rechterspensioen ongeacht zijn inkomsten. Het rechterspensioen wordt niet uitgekeerd aan een persoon die uit zijn functie is ontzet wegens een tuchtrechtelijke overtreding of is veroordeeld wegens een opzettelijk gepleegd strafbaar feit. Het rechterspensioen van een persoon die is veroordeeld wegens het plegen van een strafbaar feit dat indruist tegen de goede rechtspleging, wordt ingetrokken.

Het ouderdomspensioen van een rechter kan worden uitgekeerd aan een persoon die ten minste vijftien jaar als rechter werkzaam is geweest en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Rechters komen ook in aanmerking voor een ouderdomspensioen als zij voor 100%, 90% of 8% arbeidsongeschikt worden na vijftien jaar als rechter werkzaam te zijn geweest, ook als zij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Rechters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben recht op hun ouderdomspensioen na tien jaar als rechter te hebben gewerkt, als zij voor 100 %, 90 % of 80 % arbeidsongeschikt raken. Het ouderdomspensioen van een rechter bedraagt 75 % van het eindloon.

Aan personen die minimaal dertig jaar als rechter werkzaam zijn geweest, wordt een lijfrente van in totaal 75% van het eindloon van betrokkene betaald.

Een rechter die blijvend arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn dienstverband als rechter, heeft recht op een invaliditeitspensioen. Dit pensioen bedraagt 75% van het eindloon van betrokkene in geval van 100% arbeidsongeschiktheid, 70% van dat loon in geval van 80% of 90% arbeidsongeschiktheid en 30% van het eindloon in geval van 40%-70% arbeidsongeschiktheid.

Bij overlijden van een rechter wordt een nabestaandenpensioen van 30% van het eindloon van die rechter betaald aan elk gezinslid dat recht heeft op dat pensioen, met in totaal een maximum van 70% van het eindloon van de rechter.

De rechter heeft het recht op jaarlijkse vakantie. Een rechter van een rechtbank van eerste of tweede aanleg heeft 49 vakantiedagen per kalenderjaar, een rechter van het Hooggerechtshof 56. Een rechter kan geen aanspraak maken op de extra vakantiedagen waarin de Ambtenarenwet voorziet.

Lekenrechters

Lekenrechters nemen alleen in strafzaken over een misdrijf van de eerste graad deel aan de rechtspraak in kantonrechtbanken. Een lekenrechter heeft op het gebied van de rechtspleging dezelfde status en dezelfde rechten en plichten als een beroepsrechter. Kandidaten voor de functie van lekenrechter kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd en moeten voorts een handelingsbekwame Estlandse burger zijn, tussen 25 en 70 jaar oud zijn, Estlandse ingezetene zijn, de Estlandse taal grondig beheersen, van onbesproken gedrag zijn en de kwaliteiten hebben die nodig zijn om de functie van lekenrechter te kunnen uitoefenen. Een lekenrechter kan voor maximaal twee opeenvolgende termijnen worden benoemd.

De volgende personen kunnen niet als lekenrechter worden benoemd: personen die zijn veroordeeld voor een strafbaar feit, failliet zijn, ongeschikt zijn vanwege gezondheidsredenen, minder dan een jaar een vast adres (d.w.z. een adres dat is opgenomen in het bevolkingsregister) hebben gehad binnen het bevoegdheidsgebied van de lokale overheid die de betrokkene heeft voorgedragen als kandidaat voor de functie van lekenrechter, die werken voor de rechtbanken, de openbare aanklager of de binnenlandse veiligheidsdienst, die onderdeel is van de strijdkrachten, die advocaat, notaris of deurwaarder zijn, lid zijn van de Estlandse regering of een gemeenteraad of die president van de republiek, parlementslid of gouverneur zijn. Personen die worden beschuldigd van een strafbaar feit, kunnen zolang het strafproces loopt niet worden benoemd als lekenrechter.

In wezen is het de taak van de lekenrechter om in de rechtspraak uiting te geven aan de visie van de doorsnee-burger, die gerechtelijke procedures veeleer bekijkt vanuit menselijk dan vanuit juridisch oogpunt. De verantwoordelijkheid voor de benoeming van lekenrechters berust bij de lokale overheidsinstanties.

Assistent-rechters en griffiers

Een assistent-rechter is een gerechtsambtenaar die bij wet vastgestelde taken vervult. Een assistent-rechter is onafhankelijk, maar moet gevolg geven aan de instructies van de rechter zoals bepaald in de wet. Assistent-rechters zijn bevoegd tot het uitvoeren van registraties (bijvoorbeeld in het kadaster of het ondernemingsregister) en het vaststellen van regels over het bijhouden van registers, waaronder besluiten om boetes op te leggen. Voor betalingsbevelen kunnen assistent-rechters een versnelde procedure toepassen. De beperkingen aan het bekleden van het ambt van rechter gelden ook voor assistent-rechters.

Als assistent-rechter kunnen worden benoemd personen die in het bezit zijn van een nationaal erkend universitair rechtendiploma, een gelijkwaardige kwalificatie in de zin van artikel 28, tweede alinea, van de Onderwijswet van de Republiek Estland of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie, een grondige kennis hebben van het Estlands, van onbesproken gedrag zijn, en het voorbereidende traject voor rechter hebben doorlopen en het examen voor assistent-rechter met goed gevolg hebben afgelegd. Personen die niet dit voorbereidende programma hebben doorlopen maar wel het voorbereidende traject voor rechter, of die daarvan zijn vrijgesteld en het examen voor assistent-rechter of rechter met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen eveneens als assistent-rechter worden benoemd.

De volgende personen kunnen niet als assistent-rechter worden benoemd: personen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, personen die uit het ambt van rechter, notaris, beëdigd vertaler of deurwaarder zijn ontzet, personen die geroyeerd zijn als lid van de Estlandse orde van advocaten, personen die vanwege een tuchtrechtelijke overtreding ontslagen zijn als ambtenaar in de openbare dienst, personen die failliet zijn, personen wier beroepswerkzaamheden als accountant zijn beëindigd, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf, personen wier recht om te mogen werken als octrooigemachtigde is ingetrokken, tenzij dit is gebeurd op verzoek van de betrokkene zelf, en personen die uit het ambt van rechter zijn ontzet vanwege ongeschiktheid om dit ambt te vervullen, gedurende drie jaar na benoeming.

Assistent-rechters worden benoemd via een vergelijkende procedure die open staat voor alle personen die in principe in aanmerking komen.

De vereisten die van toepassing zijn op assistent-rechters zijn vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Een griffier is een ambtenaar van de rechtbank die, hetzij onafhankelijk, hetzij onder toezicht van een rechter, deelneemt aan de voorbereiding en behandeling van zaken voor zover daarin wordt voorzien in de Wet tot regulering van de gerechtelijke procedures. Krachtens deze wet is een griffier bevoegd om dezelfde handelingen te verrichten en dezelfde vonnissen te geven als een assistent-rechter of andere rechtbankfunctionarissen. Een griffier is onafhankelijk in de uitvoering van zijn of haar taken, maar moet gevolg geven aan de instructies van de rechter voor zover bepaald in de wet.

De eisen die worden gesteld aan griffiers zijn dezelfde als die voor assistent-rechters. Een vacature voor griffier wordt opgevuld via een openbare sollicitatieprocedure.

De volgende personen kunnen niet als griffier worden benoemd: personen die zijn gestraft voor een met opzet gepleegd misdrijf, personen die zijn gestraft voor een met opzet gepleegd misdrijf tegen de staat, ongeacht of de gegevens van de veroordeling zijn uitgewist, iedereen van wie het recht om als griffier te werken is ingetrokken bij een gerechtelijk vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, en iedereen die een naaste verwante of partner is van een persoon die rechtstreeks toezicht houdt op een griffier.

Behalve de advocaten-generaal PDF (371 Kb) en en de assistent-rechters PDF (373 Kb) en, zijn ook de directeuren van de rechtbank PDF (367 Kb) en en de griffiers PDF (364 Kb) en rechterlijke ambtenaren.

Advocaten

Tot het beroep van advocaat behoren advocaten en hun assistenten.

De advocaten zijn lid van de Estlandse orde van advocaten en het beroep is geregeld bij de Wet op de orde van advocaten. Wie voldoet aan de in de Wet op de orde van advocaten vastgelegde vereisten en geslaagd is voor het examen voor advocaat, kan lid worden van de Estlandse orde van advocaten.

De Estlandse orde van advocaten is een autonome beroepsorganisatie die is opgezet om te voorzien in juridische dienstverlening in zowel particulier als openbaar belang en om de beroepsrechten van advocaten te beschermen. Zij houdt toezicht op de beroepsactiviteiten van haar leden en ziet erop toe dat zij voldoen aan de vereisten op het gebied van beroepsethiek. De orde van advocaten organiseert tevens de bijscholing van advocaten en de voorziening van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Via haar leden verzorgt de orde de voorziening van deze door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

De Estlandse orde van advocaten handelt door middel van de betrokken organen, zoals de algemene vergadering, de raad, de voorzitter, de auditcommissie, de ereraad en de adviescommissie voor beroepsbekwaamheid.

Advocaten hebben de bevoegdheid:

 • cliënten voor de rechter en tijdens het vooronderzoek en andere procedures in Estland en in het buitenland te vertegenwoordigen en te verdedigen;
 • bewijs te verzamelen;
 • naar eigen inzicht rechtmatige middelen en maatregelen te kiezen en te gebruiken tijdens het verlenen van juridische diensten;
 • van nationale en lokale instanties de voor het verlenen van juridische diensten benodigde informatie te verkrijgen, documenten in te zien en er afschriften en uittreksels van te verkrijgen, tenzij het advocaten bij wet verboden is deze informatie en documentatie te verkrijgen;
 • in overeenstemming met een overeenkomst of rechtshandeling verkregen persoonsgegevens, waaronder begrepen gevoelige persoonsgegevens, van andere personen dan hun cliënten te verwerken zonder dat die personen daarmee hebben ingestemd, indien dit nodig is om de juridische diensten te verlenen;
 • in het kader van de juridische diensten die zij aan een cliënt verlenen aan de rechter en aan andere officiële instanties voorgelegde afschriften van documenten en handtekeningen te controleren;
 • als arbiter of als mediator/bemiddelaar op te treden in de in de Bemiddelingswet vastgelegde procedure;
 • op te treden als faillissementscurator, indien ze lid zijn van de Kamer.

Assistenten van advocaten hebben de bevoegdheid van een advocaat binnen de wettelijk vastgestelde kaders.

Assistent-advocaten zijn niet bevoegd om als arbiter of mediator/bemiddelaar op te treden in de in de Bemiddelingswet vastgelegde procedure. Zij zijn niet bevoegd om cliënten voor het Hooggerechtshof te vertegenwoordigen of te verdedigen, tenzij anders bepaald bij wet. Assistent-advocaten zijn niet bevoegd om als faillissementscurator op te treden.

Een assistent van een advocaat mag alleen juridische diensten verlenen onder toezicht van de advocaat die als patroon voor de assistent optreedt.

Bij het verlenen van juridische diensten handelt een advocaat onafhankelijk en in overeenstemming met de wet, de door de organen van de orde van advocaten vastgestelde rechtsinstrumenten en besluiten, de vereisten voor de beroepsethiek van advocaten, goede praktijken en zijn/haar geweten.

Aan een advocaat bekend gemaakte informatie is vertrouwelijk. Een advocaat of een medewerker van de Estlandse orde van advocaten of van een advocatenkantoor die als getuige gehoord wordt, mag niet verhoord worden of gevraagd worden uitleg te geven over zaken die tijdens het verlenen van juridische diensten aan hem bekend zijn geworden.

Gegevensdragers die verband houden met het verlenen van juridische diensten door een advocaat zijn onschendbaar.

Het door een advocaat verrichten van zijn/haar beroepsmatige taken mag er niet toe leiden dat hij/zij vereenzelvigd wordt met een cliënt of met de rechtszaak van de cliënt.

Een advocaat mag niet worden vastgehouden, gefouilleerd of in voorlopige hechtenis worden genomen om redenen die voortkomen uit zijn beroepsactiviteiten, tenzij op basis van een uitspraak van een kanton- of plaatselijke rechtbank (maa- või linnakohus). Een advocatenkantoor via welk een advocaat juridische diensten verleent, mag niet worden doorzocht om redenen die voortkomen uit de beroepsactiviteiten van de advocaat.

Een lijst van advocaten en advocatenkantoren en andere nuttige informatie vindt u op de website van de Estlandse orde van advocaten. Door middel van de functie “Vind een advocaat” kan men een advocaat vinden in geheel de Europese Unie.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat geen gegevensbank behoudens de hierboven genoemde.

Rechtskundige adviseurs

In Estland bestaat er geen wettelijke regeling voor rechtskundige adviseurs.

Notarissen

Organisatie

In Estland hebben alle notarissen dezelfde competentie. Het beroep van notaris is geregeld in de Notariswet. Het ministerie van Justitie en de kamer van notarissen zijn beide verantwoordelijk voor de regulering en het beheer van de beroepsactiviteiten van notarissen. De kamer van notarissen is een publiekrechtelijk orgaan waarvan alle benoemde notarissen lid zijn. Zij heeft onder meer tot taak te controleren of de notarissen hun beroepsactiviteiten op plichtsgetrouwe en correcte wijze uitvoeren, de beroepsactiviteiten van notarissen te harmoniseren, te voorzien in opleidingsmogelijkheden voor notarissen en in diensten voor kandidaat-notarissen, het elektronische informatiesysteem voor notarissen te beheren en te ontwikkelen, de minister van Justitie bij te staan bij de controletaken, enzovoort. De website Kamer van notarissen levert informatie over de notarissen en hun verplichtingen.

Rol en taken

Een notaris bekleedt een overheidsambt. Hij of zij is van overheidswege bevoegd om op verzoek akten op te stellen van feiten en gebeurtenissen die een juridische betekenis hebben en andere notariële handelingen te verrichten waarmee de rechtszekerheid wordt gewaarborgd.

Notarissen moeten onpartijdig, betrouwbaar en onafhankelijk zijn bij de uitoefening van hun activiteiten. Zij zijn verplicht de feitelijke intenties van de partijen bij een transactie en de voor het uitvoeren van een correcte transactie vereiste omstandigheden vast te stellen en aan de partijen uitleg te geven over de verschillende manieren waarop de transactie kan worden uitgevoerd en over de gevolgen van de transactie.

Notarissen moeten op verzoek de volgende notariële handelingen verrichten:

 • voorzien in authentieke geschriften (diverse overeenkomsten, delegatieakten, wilsbeschikkingen) en notariële legalisatie (afschriften, handtekeningen, uitdraaien enz.);
 • erfopvolgingskwesties afwikkelen;
 • certificaten afgeven betreffende het opstellen van notariële akten die in Estland ten uitvoer moeten worden gelegd (die in Estland ten uitvoer moeten worden gelegd en worden ingevuld overeenkomstig de modelformulieren die zijn vervat in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12 van 16.1.2001, blz.123)).
 • autorisatiedocumenten ongeldig verklaren in overeenstemming met de Wet op de notariële bekrachtiging;
 • overeenkomsten die via een advocaat die als mediator/bemiddelaar is opgetreden of via een andere notaris tot stand zijn gekomen, uitvoerbaar verklaren op basis van de Bemiddelingswet;
 • certificaten (apostilles) afgeven;
 • op verzoek van rechtspersonen hun financiële jaarverslagen overleggen aan de rechtbank die het register bijhoudt;
 • huwelijks- en scheidingsakten opstellen en inschrijven in het register van huwelijken en echtscheidingen;
 • gelden, effecten en stukken in deposito of bewaring aannemen;
 • toegang tot de gegevens van het kadaster of de registratiedienst of  tot een document dat in het register bewaard wordt;
 • overbrenging op verzoek van een onderneming van verzoeken of kennisgevingen aan de administratieve autoriteiten, inontvangstneming van stukken of andere informatie die wordt verzonden door de administratieve autoriteiten en de afgifte van een administratief besluit aan een onderneming;
 • invoeren van gegevens in het register op verzoek van een onderneming.

De cliënt betaalt de notaris de wettelijk vastgelegde vergoeding voor deze transacties.

Notarissen mogen de volgende officiële diensten aanbieden:

 • juridische advisering buiten de legalisatieprocedure;
 • advisering over belastingrecht en buitenlandse wetgeving, al dan niet in het kader van een legalisatieprocedure;
 • bemiddeling overeenkomstig de Bemiddelingswet;
 • functie van arbiter op basis van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
 • het leiden van veilingen, stemmingen en loterijen en lotentrekkingen en het controleren van de resultaten;
 • het houden van toezicht op het afnemen van de eed en de legalisatie van beëdigde verklaringen;
 • overbrenging van verzoeken en gegevens die geen verband houden met officiële akten, alsmede de overlegging van bewijsstukken van afgifte of van de onmogelijkheid om deze af te geven;
 • het in deposito of bewaring aannemen van gelden - met uitzondering van contact geld - effecten, stukken en andere zaken indien het hierbij niet om een notariële handeling gaat of om een officiële taak die uit een notariële handeling voortvloeit.
 • tot 2020 de echtheid bevestigen van documenten die uit een vreemde taal in het Ests vertaald zijn (sinds 2015 zijn alleen beëdigde vertalers bevoegd om officiële vertalingen van het Ests in een vreemde taal te leveren - vanaf 2020 zullen alleen beëdigde vertalers officiële vertalingen in het Ests vanuit een vreemde taal mogen uitvoeren);
 • voldoen aan een verzoek om toelichting van een onderneming.

Informatie over de officiële diensten die notarissen aanbieden vindt u op de website van de Kamer van notarissen. De cliënt en de notaris komen de vergoedingen voor de door de notaris te verlenen dienst vooraf overeen.

Andere juridische beroepen

Deurwaarders

In Estland is het beroep van deurwaarder een vrij juridisch beroep: deurwaarders handelen zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun handelingen. Een deurwaarder moet onpartijdig en verantwoordelijk zijn bij het uitvoeren van zijn taken. De officiële activiteiten van deurwaarders zijn geregeld in de Wet op de deurwaarders.

Sinds januari 2010 bestaat er een gezamenlijke beroepsorganisatie, de Kamer voor deurwaarders en faillissementscuratoren (hierna “de Kamer” genoemd), die de deurwaarders en faillissementscuratoren verenigt. De officiële activiteiten van deurwaarders, hun supervisie, tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en de activiteiten van hun beroepsvereniging zijn geregeld in de Wet op de deurwaarders. De rol van de Kamer is het ontwikkelen en bevorderen van de vrije juridische beroepen, waaronder begrepen het ontwikkelen, en het bewaken van het opvolgen van, goede officiële en beroepspraktijken en het opstellen van aanbevelingen voor het harmoniseren van beroepsactiviteiten, het organiseren van opleidingen, het ontwikkelen van informatiesystemen, enz. De Kamer kent ook een ereraad. Verdere informatie over de activiteiten van de Kamer vindt u op de website van de Kamer van deurwaarders en faillissementscuratoren.

De beroepstaken van een deurwaarder zijn:

1. tenuitvoerleggingsprocedures uitvoeren overeenkomstig het Wetboek van tenuitvoerleggingsprocedures;
2. documenten betekenen overeenkomstig de procedurele wetboeken;
3. boedelinventarissen opstellen en boedels beheren overeenkomstig de Successiewet;
4. officiële veilingen uitvoeren buiten de tenuitvoerleggingsprocedure op verzoek van een rechtbank of een bestuursorgaan en overeenkomstig de in de wet geregelde procedures.

De vergoeding voor de deurwaarder voor het uitvoeren van deze officiële taken is vastgelegd in de Wet op de deurwaarders.

Een deurwaarder kan de volgende professionele diensten verlenen:

een deurwaarder kan op verzoek van een persoon:
1) overgaan tot de openbare veilingen van roerende en onroerende goederen;
2) documenten produceren;
3) juridisch advies geven en juridische documenten opstellen, op voorwaarde dat de opleiding voldoet aan artikel 47, alinea 1, punt 1) van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Gerechtsdeurwaarders hebben het recht een professionele dienst te weigeren.

De voorwaarden voor de verlening en vergoeding van professionele diensten vinden plaats op grond van een schriftelijke overeenkomst met de persoon die om de dienst verzoekt. De voorwaarden en de overeengekomen vergoeding moeten in overeenstemming zijn met de goede zakelijke praktijken.

Het is de gerechtsdeurwaarders in het kader van hun professionele dienstverlening niet toegestaan de rechten die hun door de wet zijn verleend of die voortvloeien uit de uitoefening van hun activiteiten te gebruiken voor de vervulling van hun taken.

de website van de Kamer bevat informatie over de professionele diensten die door de gerechtsdeurwaarders worden verleend. De verlening van professionele diensten wordt schriftelijk overeengekomen met de persoon die om de dienst verzoekt alvorens de dienst wordt verleend.

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de deurwaarders in de uitoefening van hun officiële taken.

De gerechtsdeurwaarders zijn aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is in de uitoefening van hun professionele activiteiten, met inbegrip van schade veroorzaakt door een werknemer van zijn kantoor. Indien vorderingen tot vergoeding van de schade veroorzaakt door een gerechtsdeurwaarder in de uitoefening van zijn ambt niet kunnen worden voldaan uit de activa van een deurwaarder of als deze claims niet volledig voldaan kunnen worden, is de Kamer verantwoordelijk voor de schade. De staat is uiteindelijk verantwoordelijk voor de activiteiten van de gerechtsdeurwaarders. Zowel de Kamer als de staat hebben het recht van regres tegen de persoon die verantwoordelijk is voor de schade; de staat kan ook een vordering indienen bij de Kamer.

Faillissementscuratoren

Een faillissementscurator wordt door een rechtbank aangesteld en verricht, op basis van zijn rol, transacties en andere handelingen met betrekking tot een failliete boedel en vertegenwoordigt de schuldenaar voor de rechter in geschillen in verband met een failliete boedel. De belangrijkste verplichting van een faillissementscurator is het behartigen van de rechten en belangen van alle schuldeisers en de schuldenaar en toezien op een wettige, snelle en financieel redelijke faillissementsprocedure. Een faillissementscurator voert zijn taken persoonlijk uit. Fysieke personen die door de Kamer van deurwaarders en faillissementscuratoren gemachtigd zijn om op te treden als curator, advocaten, onafhankelijke accountants, deurwaarders en mogen optreden als faillissementscurator. De Kamer van faillissementscuratoren beheert een lijst van faillissementscuratoren. Deze lijst met gegevens over alle personen die het recht hebben op te treden als faillissementscurator is voor het publiek toegankelijk op de website van de Kamer. Curatoren die op de lijst staan, moeten erop toezien dat de gegevens juist zijn.

De belangrijkste taken van een faillissementscurator zijn:

1) het vaststellen van de vorderingen van de schuldeisers, het beheren van de failliete boedel, het organiseren van de vorming en verkoop en het uit de boedel voldoen aan de vorderingen van de schuldeisers;
2) het vaststellen van de redenen waarom en de datum waarop de schuldenaar insolvent raakte;
3) in voorkomend geval regelen dat de bedrijfsactiviteiten van de schuldenaar doorgaan;
4) in voorkomend geval, het afhandelen van de liquidatie van de schuldenaar, indien de schuldenaar een rechtspersoon is;
5) het verstrekken van informatie aan schuldeisers en de schuldenaar in de bij wet voorziene gevallen;
6) het uitbrengen van verslag over zijn activiteiten en het, met name aan de rechter, de verantwoordelijke voor de controle en de faillissementscommissie, verstrekken van informatie over de faillissementsprocedure.

Van overheidswege wordt op de activiteiten van faillissementscuratoren toegezien door het ministerie van Justitie, op basis van klachten of andere gegevens die aan het ministerie toegezonden worden met betrekking tot de curator en die aanleiding geven tot het vermoeden dat de curator niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het ministerie van Justitie heeft het recht in het kader van het toezicht op de activiteiten van een curator te controleren of zijn beroepsactiviteiten passend en rechtmatig zijn. De minister van Justitie mag disciplinaire maatregelen nemen tegen een curator die niet voldoet aan de verplichtingen die voortkomen uit rechtsinstrumenten houdende vaststelling van de beroepsactiviteiten van faillissementscuratoren. Hij mag geen disciplinaire maatregelen nemen tegen advocaten in de hoedanigheid van faillissementscurator. De minister heeft echter wel het recht om een ereraadprocedure in te stellen in de orde van advocaten.

Naast het toezicht van overheidswege wordt er ook toezicht op de activiteiten van faillissementscuratoren uitgeoefend door de faillissementscommissie, de algemene vergadering van schuldeisers, de rechter en de Kamer binnen hun bevoegdheidsgebied.

Links

Ministerie van Justitie

Mittetulundusühing Juristide Liit (Organisatie zonder winstoogmerk – Vereniging van Estische advocaten)

Bureau voor rechtsbijstand

Estlandse orde van advocaten

Openbare aanklager

Kamer van notarissen

Kamer van deurwaarders en faillissementscuratoren

Laatste update: 03/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.