Soorten juridische beroepen

Griekenland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende juridische beroepen in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Openbare aanklagers

Organisatie

Als gerechtelijke instantie behoort het openbaar ministerie tot de «rechterlijke macht» en neemt het verplicht deel aan de rechtsbedeling. Openbare aanklagers (εισαγγελίες) genieten functionele en persoonlijke onafhankelijkheid.

In elke rechtbank, met uitzondering van de politierechtbanken (πταισματοδικεία), treedt het openbaar ministerie op als onafhankelijke gerechtelijke instantie. Zijn rol behelst voornamelijk de voorbereiding van de strafrechtelijke procedures. De hoofdtaak van de openbare aanklager is het instellen van gerechtelijke procedures, het toezicht houden op het onderzoek en het instellen van rechtsmiddelen.

In Griekenland zijn openbare aanklagers niet gespecialiseerd op een bepaald terrein.

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van het openbaar ministerie.

Er is geen specifieke website voor deze gerechtsfunctionarissen. Informatie over hun arbeidsvoorwaarden is te verkrijgen bij het ministerie van Justitie.

Rol en hoofdtaken

De openbaar aanklager is verantwoordelijk voor:

  1. het voorbereidend onderzoek,
  2. de strafrechtelijke vervolging,
  3. het leiden van het gerechtelijk onderzoek,
  4. het toezicht op en de controle van de politiediensten wat betreft de preventie en vervolging van strafbare feiten,
  5. het indienen van voorstellen bij raden voor de rechterlijke macht en rechtbanken,
  6. het instellen van rechtsmiddelen,
  7. het toezicht op en de controle van gevangenissen en alle andere door de wet omschreven taken.

Openbare aanklagers staan onder toezicht van de rechters van het Hooggerechtshof en de senior openbare aanklagers, als bepaald bij wet.

Rechters

Organisatie

De rechtspraak wordt beheerd door rechtbanken die zijn samengesteld uit gewone rechters (τακτικοί δικαστές). Zij genieten functionele en persoonlijke onafhankelijkheid.

De rechters (δικαστές) moeten bij de uitvoering van hun taken enkel de grondwet en wetten gehoorzamen en hoeven in geen geval bepalingen toe te passen die de grondwet schenden.

Gewone rechters staan onder toezicht van hogere rechters, het openbaar ministerie en plaatsvervangende openbare aanklagers (Αντεισαγγελείς) van het Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος), als bepaald bij wet.

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van gerechtsfunctionarissen.

Er is geen specifieke website voor deze gerechtsfunctionarissen. Informatie over hun arbeidsvoorwaarden is te verkrijgen bij het ministerie van Justitie.

Organisatie van juridische beroepen: advocaten

Advocaten

In Griekenland zijn advocaten (δικηγόροι) onbezoldigde ambtenaren. Zij hoeven zich niet op een bepaald terrein te specialiseren.

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van advocaten.

Er zijn 63 orden van advocaten (δικηγορικοί σύλλογοι) in Griekenland, één voor het rechtsgebied van elke rechtbank van eerste aanleg (πρωτοδικείο).

Het ministerie van Justitie houdt toezicht op alle orden van advocaten in Griekenland.

Juridische gegevensbanken

Informatie is beschikbaar op de website van de voltallige vergadering van de orden van advocaten, maar uitsluitend de leden van de betrokken orden hebben er toegang toe.

Juridisch adviseurs

De advocaten in Griekenland treden ook op als juridisch adviseurs (νομικοί σύμβουλοι).

Juridische gegevensbanken

Informatie is beschikbaar op de website van de voltallige vergadering van de orden van advocaten, maar uitsluitend de leden van de betrokken orden hebben er toegang toe.

Notarissen

Notarissen (συμβολαιογράφοι) zijn onbezoldigde ambtenaren die als hoofdtaak hebben om constitutieve handelingen, bewijsstukken en verklaringen van belanghebbenden op te stellen en bij te houden, wanneer dergelijke documenten bij wet zijn vereist of wanneer de belanghebbenden deze documenten officieel willen maken.

In Griekenland zijn notarissen niet gespecialiseerd op een bepaald terrein.

Bij presidentieel decreet is bepaald dat er in het rechtsgebied van elk vredegerecht voor civiele zaken (ειρηνοδικείο) ten minste één notariaat moet zijn.

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van notarissen.

Er zijn in Griekenland negen (9) verenigingen van notarissen (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), die verbonden zijn aan de hoven van beroep (εφετεία).

De Griekse verenigingen van notarissen staan onder toezicht van het ministerie van Justitie.

De informatie over het beroep van notaris is te vinden op de officiële website van de Verenigingen van notarissen van de hoven van beroep van Athene, Piraeus, de Egeïsche Zee en de Dodekanesos en op de website van de Europese gids van notarissen van de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNEU).

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders (δικαστικοί επιμελητές) zijn onbezoldigde ambtenaren.

Zij zijn verantwoordelijk voor:

  1. de betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken;
  2. de uitvoering van executoriale titels zoals vermeld in artikel 904, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met name: i) definitieve uitspraken en beslissingen van een Griekse rechtbank die voorlopig uitvoerbaar zijn verklaard, ii) arbitrale vonnissen, iii) verslagen van Griekse rechtbanken met een schikking of de vaststelling van gerechtskosten, iv) notariële akten, v) betalingsbevelen van Griekse rechters en bevelen tot uitzetting, vi) buitenlandse handelingen die uitvoerbaar zijn verklaard en vii) bevelen en handelingen die bij wet uitvoerbaar zijn; en
  3. de uitvoering van alle andere bij wet vastgestelde taken.

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van gerechtsdeurwaarders.

Er zijn in Griekenland acht (8) verenigingen van gerechtsdeurwaarders.

Justitieel medewerkers

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de functionarissen die bij de Griekse rechtbanken werken.

Gerechtsdeurwaarders  PDF (377 Kb) el

Justitieel medewerkers  PDF (376 Kb) el

Gerelateerde links

Voltallige vergadering van de orden van advocaten

Ministerie van Justitie

Verenigingen van notarissen van de hoven van beroep van Athene, Piraeus, de Egeïsche Zee en de Dodekanesos

Vereniging van notarissen van het hof van beroep van Thessaloniki

Vereniging van notarissen van het hof van beroep van Thracië

Griekse federatie van gerechtsdeurwaarders

Laatste update: 24/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.