Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Griekenland

Deze pagina geeft een overzicht van de juridische beroepen in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Openbare aanklagers

Rechters

Advocaten

Rechtskundig adviseurs

Notarissen

Gerechtsdeurwaarders

#n06Administratieve functies

Openbare aanklagers

Organisatie

Als gerechtelijke instanties behoren de openbare aanklagers (εισαγγελίες) tot de justitiële tak van de overheid en nemen ze deel aan de rechtspraak. Openbare aanklagers (εισαγγελίες) zijn zowel op operationeel als persoonlijk niveau onafhankelijk.

In elke rechtbank, uitgezonderd de strafrechtbanken in districten (πταισματοδικεία), is er een openbaar ministerie, dat als een onafhankelijke justitiële instantie optreedt en dat in essentie tot taak heeft strafrechtelijke procedures voor te bereiden. De hoofdtaak van de openbare aanklager is het instellen van gerechtelijke procedures, het toezicht houden op justitieel onderzoek en het instellen van hoger beroep.

In Griekenland zijn openbare aanklagers niet gespecialiseerd in een bepaalde materie.

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten is verantwoordelijk voor de algemene arbeidsvoorwaarden van de openbare aanklagers.

De openbare aanklagers hebben geen specifieke website. Informatie over hun arbeidsvoorwaarden is te verkrijgen bij het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Rol en hoofdtaken

Openbare aanklagers zijn verantwoordelijk voor:

 1. uitvoeren van vooronderzoeken;
 2. instellen van gerechtelijke procedures;
 3. ondervragen van personen die bij een zaak zijn betrokken;
 4. toezicht houden op de rechtshandhavingsinstanties voor misdaadpreventie en vervolging;
 5. indienen van voorstellen bij raden voor de rechterlijke macht en rechtbanken;
 6. instellen van hoger beroep;
 7. uitvoeren van strafrechtelijke arresten en helpen uitvoeren van executoire titels;
 8. toezicht houden op gevangenissen;

en alle andere bij wet vastgestelde aangelegenheden.

De openbare aanklagers staan onder het toezicht van de rechters van het Hooggerechtshof en de senior openbare aanklagers, als bepaald bij wet.

Rechters

Organisatie

Justitie wordt beheerd door rechtbanken die zijn samengesteld uit gewone rechters (τακτικοί δικαστές) die zowel op operationeel als persoonlijk niveau onafhankelijk zijn.

De rechters (δικαστές) moeten bij de uitvoering van hun taken enkel de grondwet en wetten gehoorzamen en zijn niet verplicht bepalingen toe te passen die de grondwet schenden.

Gewone rechters staan onder het toezicht van senior rechters, het openbaar ministerie en substituten van openbare aanklagers (Αντεισαγγελείς) van het Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος), als bepaald bij wet.

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van rechters.

De rechters hebben geen specifieke website. Informatie over hun arbeidsvoorwaarden is te verkrijgen bij het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Organisatie van juridische beroepen: advocaten

Advocaten

In Griekenland zijn advocaten (δικηγόροι) onbezoldigde ambtenaren en hoeven zich niet op een bepaald terrein te specialiseren.

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van advocaten.

Er zijn 63 ordes van advocaten (δικηγορικοί σύλλογοι) in Griekenland, met name per rechtbank van eerste aanleg (πρωτοδικείο).

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten houdt toezicht op alle ordes van advocaten in Griekenland.

Juridische gegevensbanken

Voor informatie kan men terecht op de website van de Atheense Orde van Advocaten, maar de toegang tot deze website is beperkt tot de leden van elke orde.

Rechtskundig adviseurs

De advocaten in Griekenland treden ook op als rechtskundig adviseurs (νομικοί σύμβουλοι).

Juridische gegevensbanken

Voor informatie kan men terecht op de website van de Atheense Orde van Advocaten, maar de toegang tot deze website is beperkt tot de leden van elke orde.

Notarissen

Notarissen (συμβολαιογράφοι) zijn onbezoldigde ambtenaren die als hoofdtaak schriftelijke juridische aanbevelingen en bewijsstukken en verklaringen van belanghebbenden moeten opstellen en bijhouden, wanneer dergelijke documenten bij wet zijn vereist of wanneer de partijen dergelijke documenten officieel willen maken.

In Griekenland zijn notarissen niet op een bepaald terrein gespecialiseerd.

Bij presidentieel decreet is bepaald dat er minstens één notariaat moet zijn per burgerlijke rechtbank van een district (ειρηνοδικείο).

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de notarissen.

Er zijn negen ordes van notarissen (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) in Griekenland, die verbonden zijn aan de hoven van beroep (εφετεία).

De ordes van notarissen staan onder het toezicht van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Informatie over notarissen is te vinden op de website van de Griekse Orde van Notarissen (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) en de website van de Europese gids van notarissen van de  Raad van notarissen van de Europese Unie (CNEU).

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders (δικαστικοί επιμελητές) zijn onbezoldigde ambtenaren.

Gerechtsdeurwaarders zijn verantwoordelijk voor:

 1. betekenen van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken;
 2. toepassen van executoire titels zoals vermeld in artikel 904, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met name i) eindarresten en arresten van een Griekse rechtbank die voorlopig uitvoerbaar zijn, ii) arbitrale vonnissen, iii) dossiers van Griekse rechtbanken met een regeling of vaststelling van gerechtskosten, iv) notarisstukken, v) betalingsbevelen van Griekse rechters en bevelen tot uitzetting, vi) buitenlandse handelingen die uitvoerbaar zijn en vii) bevelen en handelingen die bij wet uitvoerbaar zijn; en
 3. alle andere bij wet vastgestelde taken.

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van gerechtsdeurwaarders.

Er zijn acht ordes van gerechtsdeurwaarders (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών) in Griekenland.

Administratieve functies

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de Griekse rechtbanken.

Gerechtsdeurwaarders PDF (378 Kb) en

Administratieve functies PDF (379 Kb) en

Gerelateerde links

Orde van advocaten van Athene

Orde van advocaten van Piraeus

Ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten

Griekse orde van notarissen

Orde van notarissen van Thessaloniki

Laatste update: 27/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.