Soorten juridische beroepen

Hongarije

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Hongarije. Juridische beroepen – inleiding Openbare aanklagers Rechters Advocaten Notarissen Andere juridische beroepen

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Juridische beroepen – inleiding

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de juridische beroepen in Hongarije - openbare aanklagers, rechters, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

In Hongarije treden beoefenaars van juridische beroepen (advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders) onafhankelijk op, met dien verstande dat er voor die beroepen een systeem van zelfbestuur bestaat (ordes). Om juridische activiteiten te kunnen uitoefenen, moet men lid zijn van een orde. Deze ordes oefenen toezicht uit op hun leden en trachten aldus de kwaliteit van de verrichte juridische diensten te waarborgen.

Openbare aanklagers (ügyész)

Organisatie

De Hongaarse grondwet bepaalt dat het Openbaar Ministerie (Ügyészség) bij wet geregelde rechten uitoefent in verband met onderzoeken en het aanhangig maken van zaken in de rechtbank en dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de controle op de rechtmatigheid van straffen.

Het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat iedereen zich aan de wet houdt en handelt om de rechtsregels te handhaven als wetten worden overtreden op een manier die bij wet is vastgelegd.

Het Openbaar Ministerie (Ügyészség) is een gecentraliseerde organisatie onder leiding van de procureur-generaal (legfőbb ügyész) die verantwoording aflegt aan het parlement. Openbare aanklagers worden door de procureur-generaal benoemd en uit hun ambt ontslagen.

Openbare aanklagers worden eerst voor een periode van drie jaar benoemd en vervolgens voor onbepaalde tijd.

De regelgeving die op het Openbaar Ministerie van toepassing is, wordt bij wet bepaald.

Rol en taken

De taken, verantwoordelijkheden en juridische status van openbare aanklagers zijn in de wet vastgelegd. Het Openbaar Ministerie is een platte organisatie en alle openbare aanklagers hebben dezelfde juridische status.

Het Openbaar Ministerie (ügyészség):

 • doet onderzoek in bij wet bepaalde zaken inzake strafrechtelijke vervolging;
 • controleert of onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde juridische bepalingen;
 • voert andere bevoegdheden uit in verband met onderzoeken;
 • bereidt aanklachten voor en brengt deze voor het gerecht, voert onderzoeksprocedures uit in strafzaken, oefent het recht van beroep uit zoals bij wet bepaald;
 • controleert of er straffen worden opgelegd in overeenstemming met de van toepassing zijnde juridische bepalingen;
 • neemt deel aan andere civiele, arbeidsrechtelijke, administratieve procedures en handelsprocedures: de openbare aanklager neemt deel aan procedures die onder het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (polgári perrendtartás) vallen als de rechthebbende niet in staat is om welke reden dan ook voor zijn of haar rechten op te komen;
 • waarborgt, in het kader van de algemene juridische toetsing (általános törvényességi felügyelet), dat de wet wordt gerespecteerd;
 • waarborgt, in het kader van de algemene juridische toetsing (általános törvényességi felügyelet), dat de wet wordt gerespecteerd;
 • stelt de nodige maatregelen op het gebied van kinderbescherming in werking in verband met misdaden tegen minderjarigen;
 • voert taken uit die voortvloeien uit internationale verplichtingen, met name op het gebied van rechtsbijstand;
 • voert taken uit in verband met Eurojust – draagt eraan bij dat alle maatschappelijke organisaties, alle overheidsorganen en alle burgers de wetten en het recht naleven en handelt om de rechtsregels te handhaven als er wetten worden overtreden.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Openbaar Ministerie van de Republiek Hongarije (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Rechters

Organisatie

In de grondwet staat dat rechters onafhankelijk zijn: zij kunnen beslissingen nemen op grond van wetten en overeenkomstig hun innerlijke overtuigingen en mogen niet worden beïnvloed en geïnstrueerd bij het opstellen van hun vonnissen.

Het recht om rechters te benoemen komt de president van Hongarije (köztársasági elnök) toe.

Iemand die als rechter benoemd wil worden, moet aan de volgende criteria voldoen:

 • de Hongaarse nationaliteit hebben;
 • geen strafblad hebben;
 • stemrecht hebben;
 • over een universitair diploma rechten beschikken;
 • over een beroepsbekwaamheid op het gebied van recht beschikken;
 • aanvaarden om een bij wet bepaalde financiële openbaarmakingsverklaring te doen; en
 • ten minste één jaar ervaring hebben als griffier bij de rechtbank (bírósági titkár) of griffier van de openbare aanklager (ügyészségi titkár) of als rechter bij het Constitutioneel Hof, militair rechter, openbaar aanklager, notaris, advocaat of raadsman, of in een functie bij een centraal administratiekantoor (központi közigazgatási szerv) waarvoor een examen van de balie nodig is.

Lekenrechters

In de grondwet staat dat ook lekenrechters (nem hivatásos bíró/ülnök)  aan juridische procedures mogen deelnemen.

Kandidaten mogen geen strafblad hebben, moeten stemrecht hebben, Hongaarse staatsburgers zijn en ouder zijn dan 30 jaar. Naast deze eisen moeten rechters die bij militaire zaken worden toegevoegd (katonai ülnök) beroepsmilitair zijn bij het Hongaarse leger (Magyar Honvédség) of bij een wetshandhavingsdienst werkzaam zijn.

Lekenrechters worden benoemd voor termijnen van vier jaar.

Bij strafzaken bestaat de lokale rechtbank uit één beroepsrechter (hivatásos bíró) en twee toegevoegde rechters als het strafbare feit in kwestie kan worden bestraft met een gevangenisstraf van acht jaar of meer. De kantonrechtbank (megyei bíróság), die de zaak in eerste aanleg behandelt, kan de procedure ook laten behandelen door een panel (tanács) bestaande uit één beroepsrechter en twee toegevoegde rechters.

Sommige civiele zaken kunnen ook door een beroepsrechter en twee toegevoegde rechters worden behandeld.

Griffiers, gerechtsmedewerkers

Mensen die net hun studie rechten hebben afgerond, worden door rechtbanken als griffiers of gerechtsmedewerkers aangenomen om kennis te vergaren en ervaring op te doen voor hun toekomstige loopbaan als rechter. Zij mogen alleen als rechters optreden in bepaalde door de wet gespecificeerde procedures en enkel onder bepaalde voorwaarden.

Informatiebladen over justitieel personeel zijn beschikbaar via de volgende links:

 1. ambtsdragers PDF (287 Kb) hu
 2. griffiers PDF (289 Kb) hu
 3. gerechtsmedewerkers PDF (286 Kb) hu
 4. arbeiders PDF (280 Kb) hu

Advocaten

Advocaten (ügyvéd/ügyvéd)

In de uitoefening van hun beroep staan advocaten (ügyvéd) hun cliënten bij in de verdediging van hun rechten en het nakomen van hun verplichtingen. Advocaten (ügyvéd)  verzorgen de wettelijke vertegenwoordiging van hun cliënt in alle zaken en voor alle autoriteiten. Bij hun professionele werkzaamheden zijn advocaten onafhankelijk, hetgeen betekent dat zij niet mogen worden geïnstrueerd en geen verplichtingen mogen aangaan die deze onafhankelijkheid in gevaar brengen.

Bezoldigde activiteiten die alleen door advocaten mogen worden verricht:

 • vertegenwoordiging en verdediging in strafzaken;
 • juridische adviesverlening;
 • het voorbereiden en opstellen van juridische documenten;
 • het in deposito houden van geld en waardevolle goederen in verband met bovengenoemde activiteiten.

Door de eisen van het huidige economische leven, mogen advocaten ook taken uitoefenen als belastingadvies, verrichtingen van makelaars in onroerend goed en buitengerechtelijke bemiddeling (peren kívüli közvetítés), hoewel deze niet tot de exclusieve activiteiten van advocaten behoren.

Activiteiten van advocaten kunnen worden uitgeoefend door elke persoon die tot de balie (kamara) is toegelaten en de eed van advocaat heeft afgelegd (ügyvédi eskü).

Om toegelaten te worden tot de balie, moet men over het volgende beschikken:

 • nationaliteit van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (Európai Gazdasági Térség);
 • geen strafblad;
 • over een universitair diploma beschikken en geslaagd zijn voor het Hongaarse beroepsexamen op het gebied van recht (jogi szakvizsga);
 • een aansprakelijkheidsverzekering en een geschikt kantoor.

Advocaten uit de lidstaten van de Europese Unie mogen in Hongarije op drie manieren activiteiten uitoefenen: als verleners van ad-hocdiensten, op regelmatige basis en als lid van de balie. Verleners van ad‑hocdiensten zijn verplicht om hun diensten aan te geven bij de balie (ügyvédi kamara) die bevoegd is op de plaats waar de dienst wordt verricht, terwijl diegenen die regelmatig diensten als advocaat willen verrichten, zich moeten registeren bij de bevoegde balie. Advocaten uit de Europese Unie (európai közösségi ügyvéd) die in het register zijn ingeschreven, kunnen om hun toelating tot de balie verzoeken indien zij aan de bij wet voorgeschreven eisen voldoen [bijv. het doorlopen van de bij wet voorgeschreven stageperiode, bewijs voorleggen van hun competentie in het Hongaarse recht (alsook in het recht van de Europese Unie), voldoende kennis van de Hongaarse taal hebben om hun activiteiten te kunnen uitoefenen enz.]. Een advocaat uit de Europese Unie die tot de balie is toegelaten, mag de professionele titel van advocaat (ügyvédi cím)  dragen en is aan dezelfde regels onderworpen als Hongaarse advocaten.

Op advocaten rust een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van alle feiten en gegevens waarvan zij kennis krijgen in het kader van de uitoefening van hun beroep.

Het is gebruikelijk dat de vergoeding van de advocaat vrij overeengekomen wordt tussen de advocaat en de cliënt. Alleen wanneer advocaten in een procedure voor een rechtbank de openbare verdediging (kirendelt védő) van een cliënt op zich nemen, zijn de vergoedingen gereguleerd.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Hongaarse balie (Magyar Ügyvédi Kamara).

Juridische raadgevers (jogtanácsos)

De belangrijkste taak van juridische raadgevers bestaat erin de werking van de organisatie waarbij zij zijn tewerkgesteld, te vergemakkelijken. Raadgevers verzorgen de wettelijke vertegenwoordiging binnen de organisatie die ze tewerkstelt, verlenen juridisch advies en verschaffen juridische informatie; zij bereiden verzoekschriften, contracten en andere documenten voor en zij nemen deel aan de organisatie van de juridische werkzaamheden. In het algemeen oefenen raadgevers – in tegenstelling tot advocaten – hun taken, die niet zo uitgebreid zijn als die van advocaten, in loondienst uit. De vergoeding van raadgevers is gebaseerd op de arbeidsregelgeving.

Elke persoon die in het register van de districtsrechtbank is opgenomen – in Boedapest is dat de hoofdstedelijke rechtbank van Boedapest (Fővárosi Bíróság) – kan als raadgever werken. Kandidaten moeten:

 • de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás);
 • geen strafblad hebben;
 • over een universitair diploma beschikken;
 • geslaagd zijn voor het Hongaarse beroepsexamen op het gebied van recht;
 • in het register zijn opgenomen.

In bepaalde gevallen kan de minister van Justitie (az igazságügyért felelős miniszter) een uitzondering op de nationaliteitsvoorwaarde toestaan.

Notarissen (közjegyző)

De notaris (közjegyző), die binnen de bevoegdheden handelt die hem bij wet zijn toegekend, voert de officiële juridische administratie uit als onderdeel van het nationale rechtsstelsel.

De activiteiten van notarissen zijn erop gericht rechtsgeschillen te vermijden. Notarissen kunnen alleen hun activiteiten uitoefenen wanneer ze lid zijn van de Vereniging van Notarissen (Közjegyzői Kamara). Krachtens de wet worden notarissen benoemd door de minister van Justitie om voor onbepaalde duur op een bepaald kantoor te werken.

Notarissen zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de duur dat ze hun beroep uitoefenen.

De activiteiten waarvoor notarissen exclusief bevoegd zijn, omvatten de registratie van juridische transacties, verklaringen en feiten in openbare instrumenten (közokirat). Een van de traditionele taken van de notarissen bestaat erin om testamenten op te stellen en andere niet-litigieuze procedures te behandelen. Een andere belangrijke taak van notarissen is het bijhouden van verslagen van pandgevingen en het beheer van deposito’s, in het kader waarvan zij geld, waardevolle goederen en effecten ontvangen op grond van door de betrokken partijen ontvangen toestemming met de bedoeling deze aan de rechthebbende partij te geven.

Voor de op hun kantoor uitgeoefende activiteiten met een gemiddelde duur, juridische beoordeling en verantwoordelijkheid, hebben de notarissen als honorarium recht op het bij wet vastgesteld bedrag. In uitzonderlijke gevallen (bv. in gevallen waarin het bijzonder moeilijk is om tot een beoordeling te komen) kan het honorarium afwijken van het gewone bedrag.  Als de waarde van het voorwerp van de activiteit van de notaris kan worden bepaald, wordt het honorarium op grond daarvan vastgesteld. Als de waarde van het voorwerp van de activiteit van de notaris niet kan worden bepaald, moet  het honorarium van de notaris worden bepaald op grond van de aan de beroepsactiviteit bestede tijd. De prijs voor het authentiek verklaren van afschriften van documenten door notarissen ligt vast.

Aangezien de Hongaarse nationaliteit een fundamentele vereiste is voor rechters, openbare aanklagers, griffiers bij rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en notarissen, kunnen personen met een andere nationaliteit in Hongarije niet worden benoemd om deze ambten uit te oefenen.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Hongaarse Kamer van Notarissen (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

Executiemaatregelen worden uitgevoerd door gerechtsdeurwaarders (onafhankelijke gerechtsdeurwaarders (önálló bírósági végrehajtó) en districtgerechtsdeurwaarders (megyei bírósági végrehajtó)).

Volgens de algemene regel worden vorderingen in beslissingen van rechtbanken (bírósági határozat) in burgerlijke zaken door onafhankelijke gerechtsdeurwaarders geïnd. Onafhankelijke gerechtsdeurwaarders worden benoemd door de minister van Justitie voor een bepaalde lokale rechtbank (helyi bíróság) en voor bepaalde bevoegdheidsdomeinen.

Onafhankelijke gerechtsdeurwaarders zijn niet in dienst van de staat; hun inkomen wordt betaald door cliënten als vergoeding voor hun werk.

Zij voeren de volgende activiteiten uit:

 • executie op basis van een door de rechtbank afgegeven dagvaarding (végrehajtási lap);
 • executie op basis van een door de rechtbank afgegeven akte van executie (végrehajtási záradék);
 • executie op basis van een wettelijk bevel of beperking van de tenuitvoerlegging, overdrachtsbevel (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) of een verordening tot gerechtelijke aanzegging (közvetlen bírósági felhívás).

Regionale gerechtsdeurwaarders werken bij regionale rechtbanken en de regionale rechtbank van de hoofdstad Budapest (Fővárosi Törvényszék). Zij worden voor onbepaalde tijd door de voorzitter van de regionale rechtbank aangesteld bij een specifieke regionale rechtbank. De voorzitter van de regionale rechtbank kondigt de aanwerving van een regionale gerechtsdeurwaarder aan. De regionale gerechtsdeurwaarder is in dienst bij de regionale rechtbank en ontvangt een bezoldiging in dienstverband.

Regionale gerechtsdeurwaarders voeren ‘gerechtelijke vorderingen’ uit (waarvan de rechtmatige houder de staat is). Gerechtelijke vorderingen zijn de kosten van een burgerlijke procedure of strafprocedure die de staat heeft voorgeschoten. De kantongerechtsdeurwaarder heeft als taak de kosten van een strafprocedure in te vorderen, beslag te leggen op goederen en andere sancties van geldelijke aard uit te voeren. De door de rechtbank toegekende alimentatie wordt ook als een gerechtelijke vordering beschouwd en de uitvoering daarvan behoort bijgevolg ook tot hun taak. De regionale gerechtsdeurwaarders zijn ook bevoegd voor de uitvoering van vorderingen van de rechtbank zelf, van de Nationale Raad voor Justitie, van het Nationale Bureau voor Justitie, van het ministerie van Justitie, en van een instituut van gerechtelijke deskundigen of de staat.

Het bevoegdheidsgebied van deurwaarders is gelijk aan dat van de rechtbank.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Hongaarse Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organisaties die pro-deodiensten verlenen

Er zijn juridische adviesbureaus in universiteiten en in verschillende non-gouvermentele en internationale organisaties die op dit gebied actief zijn.

Links

Homepage van de Hongaarse Nationale Kamer van Notarissen (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Homepage van de Hongaarse Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Homepage van het Openbaar Ministerie van de Republiek Hongarije (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Homepage van de Hongaarse balie (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Laatste update: 15/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.