Soorten juridische beroepen

Italië

Op deze pagina vindt u algemene informatie over juridische beroepen in Italië.

Inhoud aangereikt door
Italië

JURIDISCHE beroepen — inleiding

De belangrijkste juridische beroepen in Italië zijn: magistraten (rechters (giudici) en openbaar aanklagers (pubblici ministeri)), advocaten (avvocati) en notarissen (notai).

Magistratuur

De uitoefening van rechterlijke functies door rechters en openbaar aanklagers is geregeld in de grondwet.

Rechters

Recht wordt gesproken namens het volk. Rechters zijn uitsluitend onderworpen aan de wet (artikel 101 van de grondwet).

Het systeem waarbinnen gewone magistraten hun functie uitoefenen is vastgelegd in de regelgeving inzake het gerechtelijke systeem.

Er kunnen geen buitengewone of bijzondere rechters worden ingesteld, alleen gespecialiseerde kamers in gewone rechtbanken. De wet bepaalt hoe en wanneer het volk rechtstreeks kan deelnemen aan de rechtsbedeling.

De toegang tot de magistratuur verloopt via een vergelijkend onderzoek. Er kunnen evenwel honoraire rechters worden benoemd voor alle functies van een gewone rechter.

Autonomie en onafhankelijkheid

De magistratuur vormt een autonome orde, die onafhankelijk is van enige andere macht (artikel 104 van de grondwet).

Deze onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door de Hoge Raad voor de Magistratuur (Consiglio Superiore della Magistratura), die bevoegd is voor de aanwerving, toewijzing, overplaatsing en bevordering van magistraten en voor tuchtmaatregelen (artikel 105 van de grondwet).

Het enige verschil tussen magistraten is de aard van hun werk.

Magistraten worden vast benoemd en kunnen niet worden ontslagen of geschorst zonder een besluit van de Hoge Raad voor de Magistratuur op basis van de regelgeving inzake het gerechtelijke systeem en met de daarin vervatte waarborgen, of met instemming van de betrokken magistraat.

Openbaar aanklagers

Organisatie

In de grondwet is ook het beginsel van onafhankelijkheid en autonomie van het openbaar ministerie verankerd (artikel 107).

Artikel 112 bevat het beginsel van verplichte vervolging van strafbare feiten: zodra de openbaar aanklager in kennis wordt gesteld van een strafbaar feit, moet hij een onderzoek instellen en de resultaten daarvan, evenals de daarmee verband houdende verzoeken, ter beoordeling voorleggen aan een rechter. Het verplichte karakter van de strafvervolging draagt bij tot de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie en tot de gelijkheid van alle burgers voor de wet.

Openbaar aanklagers zijn ondergebracht bij het Hof van Cassatie, het Hof van Beroep, de gewone rechtbanken en de jeugdrechtbanken.

Rol en functies

Het openbaar ministerie neemt deel aan alle strafprocedures en vertegenwoordigt de staat. Het openbaar ministerie neemt ook deel aan civiele procedures wanneer de wet daarin voorziet (bijvoorbeeld bepaalde familierechtzaken, zaken van mensen zonder handelingsbekwaamheid enz.).

Griffie en secretariaten

Bij de griffies en secretariaten van rechtbanken werken verschillende categorieën administratief personeel (directeur, ambtenaar, griffier, boekhouder, tijdelijke functionarissen) die worden aangeworven door middel van een vergelijkend onderzoek op basis van examens en die worden aangesteld als ambtenaar op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst voor ministeries.
Deze personeelsleden ressorteren onder het Ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia), departement Justitiële
Organisatie, Personeel en Diensten (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi). Zij voeren administratieve taken uit, beheren registers en dossiers en staan de magistraten bij in alle soorten procedures.
Hun opleiding wordt verzorgd door het Ministerie van Justitie — directoraat-generaal Personeel en Opleiding (Direzione Generale del Personale e della Formazione).

Organisatie van de juridische beroepen: advocaten en notarissen

Advocaten

Het beroep van advocaat behoort tot de vrije beroepen. Advocaten staan cliënten - personen, ondernemingen of de staat - bij voor een burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve rechtbank.

De advocaat verdedigt de cliënt op basis van een overeenkomst en tegen betaling van een honorarium.

Elke rechtbank kent een orde van plaatselijke advocaten (Consiglio dell'ordine).

Op nationaal niveau is er de raad van toezicht op de advocatuur (Consiglio nazionale forense), die wordt gekozen uit de regionale orden van advocaten.

Met wet nr. 247 van 31 december 2012 zijn nieuwe bepalingen inzake de rechtspraktijk ingevoerd.

Notarissen

Het beroep van notaris behoort tot de vrije beroepen, maar notarissen vervullen een publieke functie: de akten die in hun aanwezigheid worden ondertekend, zijn rechtsgeldig.

Het beroep van notaris is geregeld bij wet nr. 89 van 16 februari 1913 inzake het notariaat en de notariële archieven (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), ook wel de “notariële wet” (legge notarile) genoemd.

Op nationaal niveau is er de Nationale Raad van notarissen (Consiglio Nazionale del Notariato).

Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.