Soorten juridische beroepen

Litouwen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Litouwen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Juridische beroepen – inleiding

Litouwen kent de volgende juridische beroepen:

 • openbare aanklagers (prokurorai);
 • rechters (teisėjai);
 • advocaten (advokatai);
 • notarissen (notarai);
 • gerechtsdeurwaarders (antstoliai).

Openbare aanklagers

Organisatie

Litouwen heeft 56 territoriale bureaus van openbare aanklagers:

 • 51 regionale bureaus;
 • 5 districtsbureaus.

De procureur-generaal (Generalinė prokuratūra) is verantwoordelijk voor de territoriale bureaus van openbare aanklagers (teritorinės prokuratūros). Hij of zij wordt voor een termijn van zeven jaar benoemd door de president van de Republiek Litouwen (Lietuvos Respublikos Prezidentas) met instemming van het parlement (Seimas).

De procureur-generaal legt verantwoording af aan het parlement en de president. Litouwen kent verschillende soorten openbare aanklagers:

 • procureur-generaal (generalinis prokuroras);
 • hoofd van de territoriale (regionale of districts-) bureaus van openbare aanklagers (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai);
 • overige aanklagers .

Het ministerie van Justitie en de openbare aanklagers staan los van elkaar. Er is dus geen sprake van subordinatie, gemeenschappelijke bevoegdheden of een andere specifieke relatie.

Rol en taken

De bureaus van openbare aanklagers hebben de volgende taken:

 • het organiseren en leiden van gerechtelijke vooronderzoeken;
 • wetsovertreders namens de staat in staat van beschuldiging stellen in strafzaken;
 • het openbaar belang beschermen;
 • het zorgen voor wetshandhaving;
 • de rechterlijke macht ondersteunen bij de rechtsbedeling.

Openbare aanklagers nemen deel aan alle strafzaken en in civiele of administratieve zaken indien de vordering daar aanleiding toe geeft.

Rechters

Organisatie

Litouwen kent slechts een soort rechter en alle rechters zijn beroepsrechters (profesionalūs teisėjai).

De algemene beginselen van de rechterlijke macht zijn vastgelegd in de grondwet en in de parlementaire wet inzake de rechterlijke organisatie. De rechtbanken zijn onafhankelijk en beschikken over de volgende autonome bestuursorganen:

 • algemene vergadering van rechters (Visuotinis teisėjų susirinkimas);
 • de raad van de rechterlijke macht (Teisėjų taryba);
 • de “ererechtbank” (Teisėjų garbės teismas).

Rechtbanken worden in hun activiteiten bijgestaan door de Nationale Administratie Justitie (Nacionalinė teismų administracija).

Organisatie van juridische beroepen: advocaten

Advocaten

In Litouwen zijn er advocaten (advokatai) en advocaten in opleiding (advokatų padėjėjai). Advocaten in opleiding kunnen hun cliënten in civiele procedures vertegenwoordigen en hen in strafzaken verdedigen, indien de toezichthoudende advocaat hiervoor toestemming verleent en zulks wettelijk is toegestaan.

Advocaten en advocaten in opleiding zijn niet geclassificeerd naar rechtsgebied. Advocaten kunnen vrij kiezen in welk rechtsgebied ze zich willen specialiseren (specialisatie advocaten).

Juridische gegevensbanken

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Litouwse orde van advocaten(Lietuvos advokatūra).

Is de toegang tot deze gegevensbank kosteloos?

Ja, de website van de Litouwse orde van advocaten is kosteloos toegankelijk.

Rechtskundig adviseurs

Er zijn geen rechtskundig adviseurs in Litouwen.

Notarissen

Organisatie

Er is slechts een soort classificatie voor notarissen (notarai) in Litouwen. Het aantal notarissen, hun kantoren en hun jurisdictie worden bepaald door de minister van Justitie (Teisingumo ministerija). Notarissen worden benoemd en van hun functie ontheven door de minister.

Notarissen staan onder toezicht van de kamer van notarissen (Notarų rūmai). De kamer van notarissen stuurt het ministerie van Justitie elk jaar een jaarverslag over haar activiteiten, samen met een vooruitblik op en richtlijnen voor de activiteiten van notarissen in het komende jaar.

Regelgevende besluiten inzake notarissen worden door de minister van Justitie goedgekeurd na raadpleging van het presidium van de kamer van notarissen (Notarų rūmų prezidiumas).

Indien de minister van Justitie een resolutie of besluit van de kamer van notarissen in strijd acht met de wetgeving van de Republiek Litouwen, kan hij of zij een beroep instellen bij de regionale rechtbank van Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) om de resolutie of het besluit te herroepen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Litouwse kamer van notarissen.

Rol en taken

De belangrijkste taken van de kamer van notarissen zijn:

 1. de coördinatie van de activiteiten van notarissen;
 2. het bevorderen van het beroep notaris;
 3. het beschermen en vertegenwoordigen van de belangen van notarissen bij de instellingen van het overheidsbestuur;
 4. het formuleren van voostellen voor regelgevende besluiten over kwesties met betrekking tot het notariaat en het indienen van deze voorstellen bij het ministerie van Justitie;
 5. zorgen voor uniformiteit in de notariële praktijk;
 6. het uitoefenen van toezicht op de manier waarop notarissen hun taken uitvoeren en op de naleving van de beroepsethiek;
 7. zorgen voor het behoud en het gebruik van instrumenten die in de notariële praktijk zijn ontwikkeld;
 8. het zorgen voor stages in het notariaat;
 9. het uitvoeren van andere taken die in het statuut van de kamer van notarissen (Notarų rūmų statutas) staan vermeld.

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

Er is slechts een soort classificatie voor gerechtsdeurwaarders (antstoliai) in Litouwen.

Informatie over gerechtsdeurwaarders is te vinden op de website van de beroepsgroep gerechtsdeurwaarder en op de website van de kamer van gerechtsdeurwaarders (Antstolių rūmai).

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.