Soorten juridische beroepen

Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta

Juridische beroepen – inleiding

De juridische beroepen in Malta zijn die van advocaat, notaris en procureur.

  • Advocaten mogen voor alle rechtbanken optreden.
  • Notarissen zijn overheidsfunctionarissen die authentieke akten opstellen en openbaar maken.
  • Procureurs mogen voor de lagere rechtbanken optreden: in de praktijk bestaat hun werk voornamelijk uit het volgen van rechtsbesluiten, zowel in het kader van rechtszaken als in verband met andere vorderingen in de griffies van rechtbanken.

De juridische beroepen in Malta zijn georganiseerd volgens een unitair systeem en openbare aanklagers worden gekozen uit de praktiserende advocaten.

Openbare aanklagers

Organisatie

In artikel 91 van de grondwet is bepaald dat de procureur-generaal (Attorney General) grondwettelijke taken vervult. Het bureau van de procureur-generaal is als overheidsorgaan ingesteld ter uitvoering van het besluit inzake het bureau van de procureur-generaal en inzake dat van de landsadvocaat, hoofdstuk 90 van de Maltese wetgeving, en als raadsman van de Republiek.

Volgens de grondwet van Malta heeft de procureur-generaal ambtszekerheid, oordeelt hij onafhankelijk met betrekking tot strafrechtelijke vervolging, en vervult hij met betrekking tot die strafrechtelijke vervolgingen de functies als voorgeschreven door het wetboek van strafrecht (Criminal Code).

De procureur-generaal wordt bijgestaan door de plaatsvervangend procureur-generaal (Deputy Attorney General) en andere juridische functionarissen.

Rol en taken

De procureur-generaal is de hoofdaanklager voor de strafrechter. Bij de op 1 oktober 2020 in werking getreden regeling betreffende de vervolging van strafbare feiten (overgangsbepalingen), 2020 (wettelijke aankondiging 378 van 2020) is aan de procureur-generaal de bevoegdheid verleend te beslissen of er vervolging moet worden ingesteld bij de Magistrates’ Court als onderzoeksrechtbank voor een categorie ernstige strafbare feiten, met name:

  1. terroristische daden, financiering van terrorisme en bijkomende strafbare feiten in de zin van boek I, deel II, titel IX, subtitel IV A, van het wetboek van strafrecht (Criminal Code);
  2. wederrechtelijke opeising, afpersing, corruptie, beïnvloeding en boekhoudkundige strafbare feiten in de zin van boek I, deel II, titel III, subtitel IV, van het wetboek van strafrecht;
  3. witwaspraktijken in de zin van artikel 3 van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld (Prevention of Money Laundering Act), behalve wanneer deze strafbare feiten tegelijkertijd worden vervolgd met strafbare feiten in de zin van de regeling betreffende gevaarlijke verdovende middelen of de regeling betreffende medische en aanverwante beroepen;
  4. gevallen van fraude en onrechtmatig gebruik van middelen waarbij de veroorzaakte financiële schade ten minste vijftig duizend euro (50 000 EUR) bedraagt; en
  5. poging tot, of deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van voornoemde strafbare feiten of medeplichtigheid daaraan.

Bij het uitoefenen van de aan hem verleende wettelijke bevoegdheden om strafrechtelijke procedures in te stellen, uit te voeren of te beëindigen, kan de procureur-generaal alleen worden geïnstrueerd of aangestuurd door een andere persoon of instantie, als er wettelijk is bepaald dat de uitvoering moet plaatsvinden van

  1. rechterlijke toetsing van een beslissing om geen strafvervolging in te stellen of van een beslissing die is gebaseerd op onwettige of onredelijke gronden, of
  2. rechterlijke toetsing, volgens bij wet vastgestelde criteria, van een beslissing van de procureur-generaal tot vervolging voor een hogere strafrechter, als de toepasselijke straf hoger is dan die welke zou zijn toegepast bij berechting van hetzelfde feit voor een lagere strafrechter.

Landsadvocaat (State Advocate)

Organisatie

Het bureau van de landsadvocaat is op 18 december 2019 ingesteld als afzonderlijke rechtseenheid en vervult bepaalde functies en taken die voorheen onder de verantwoordelijkheid van het bureau van de procureur-generaal vielen. In artikel 91A van de grondwet is bepaald dat de landsadvocaat grondwettelijke taken vervult. Het bureau van de landsadvocaat is als overheidsagentschap ingesteld bij de wet op de landsadvocaat (State Advocate Act), hoofdstuk 603 van de Maltese wetgeving.

In de Maltese grondwet is bepaald dat de landsadvocaat dezelfde ambtszekerheid heeft als de procureur-generaal en dat hij bij het vervullen van zijn functie naar eigen inzicht moet handelen, zonder zich te laten instrueren of aansturen door enige andere persoon of instantie.

De landsadvocaat wordt bijgestaan door de adjunct-landsadvocaat en door andere rechterlijke ambtenaren.

Rol en taken

De landsadvocaat is de voornaamste juridische adviseur van de regering, terwijl de rechterlijke ambtenaren van zijn diensten de regering vertegenwoordigen voor de civiele rechtbanken en het grondwettelijk hof (Constitutional Court).

Het bureau van de landsadvocaat vertegenwoordigt de Republiek Malta voor internationale rechtscolleges, met name het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en zijn ambtenaren vertegenwoordigen de regering op internationale bijeenkomsten over juridische en justitiële samenwerking.

Bovendien werkt het bureau mee aan het opstellen van wetsvoorstellen en de ratificatie van wetten door het parlement.

Rechters

Organisatie

Rechters en vrederechters worden door de president van de Republiek aangesteld op aanbeveling van het comité voor aanstelling in gerechtelijke functies dat is ingesteld bij artikel 96A van de grondwet. De hoogste rechter wordt aangesteld door de president van de Republiek krachtens een resolutie van de kamer van volksvertegenwoordigers die door ten minste twee derde van hen is goedgekeurd.

Alle rechters en vrederechters zijn onafhankelijk van de uitvoerende macht en kunnen niet uit hun ambt worden ontheven. Om te kunnen worden benoemd tot vrederechter of rechter, moet iemand zeven, respectievelijk twaalf jaar als advocaat in Malta hebben gewerkt. Tuchtrechtelijke maatregelen tegen de rechterlijke macht, die niet kunnen leiden tot afzetting van een lid van de rechterlijke macht, zijn voorbehouden aan de commissie voor rechtsbedeling. Tegen beslissingen in verband met het voorgaande kan beroep worden ingesteld bij het grondwettelijk hof. De Commissie heeft in de uitvoering van haar taken alle bevoegdheden van de civiele rechtbank. Als de Commissie vaststelt dat de onderzoeksprocedure kan leiden tot ontheffing van een arbiter, adviseert zij de president van de Republiek de arbiter uit zijn functie te ontheffen wegens bewezen wangedrag of ongeschiktheid voor de uitoefening van zijn taken. De arbiter kan tegen deze aanbeveling beroep instellen bij het grondwettelijk hof.

Organisatie van juridische beroepen: Advocaten

Advocaten (Barristers/Avukati)

Rol en taken

Advocaten zijn professionele dienstverleners die bevoegd zijn om juridisch advies te verstrekken en om hun cliënten voor rechtbanken, tribunalen en andere gerechtelijke fora te vertegenwoordigen.

Wie in Malta het beroep van advocaat wil uitoefenen, moet in het bezit zijn van een door de president van de republiek verstrekte akte van benoeming, voorzien van het staatszegel van Malta. De houders van een dergelijke akte moeten, alvorens te beginnen met de uitoefening van hun beroep, in een openbare zitting voor het hof van beroep (Court of Appeal) een eed van trouw en een ambtseed afleggen.

Organisatie

De orde van advocaten (Chamber of Advocates) van Malta vertegenwoordigt de advocaten die in Malta als advocaat toegelaten zijn. Dit is een niet-politieke, niet-gouvernementele organisatie waarvan het lidmaatschap vrijwillig is, die wordt gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden en met geld dat met georganiseerde activiteiten wordt opgehaald, en die wettelijk is erkend als het overlegorgaan van advocaten met betrekking tot kwesties inzake de organisatie en administratie van de rechtspraak.

In Malta is er slechts één soort advocaat en de Engelse begrippen “lawyer” en “advocate” worden daar allebei voor gebruikt. Het toezicht op de beroepsgroep is in handen van de commissie voor rechtsbedeling (Commission for the Administration of Justice), die bestaat uit de president van Malta, de hoogste rechter, twee rechters, twee vrederechters, de voorzitter van de orde van advocaten en nog twee rechtsbeoefenaars. Alle klachten tegen advocaten worden behandeld door een commissie van vijf advocaten, die de commissie voor de rechtsbedeling aanbevelingen doet omtrent de te nemen disciplinaire maatregelen. Drie van de vijf advocaten in deze commissie worden aangewezen door de orde van advocaten, waarmee deze effectief bevoegdheden heeft om de beroepsgroep te reguleren.

De orde van advocaten beheert een informatieve website over de beroepsgroep, waarop tevens een advocatengids te vinden is. De gids is verdeeld in twee delen: een deel voor het algemene publiek met gegevens van alle advocaten die lid zijn van de orde van advocaten, en een deel alleen voor leden met gegevens van alle advocaten die bekend zijn bij de orde van advocaten.

Ter bevordering van een cultuur van voortdurende juridische ontwikkeling van alle advocaten, heeft de orde de afgelopen jaren diverse academische congressen en seminars georganiseerd, alsmede een serie maandelijkse lezingen.

Juridische gegevensbanken

Op de desbetreffende website van de overheid – lawyersregister.gov.mt – staat een officiële lijst met de namen van bevoegde advocaten die toestemming hebben verleend voor publicatie van hun in het register opgenomen beroepsmatige gegevens, evenals andere relevante informatie. Het register is door iedereen in te zien.

Notarissen

Rol en taken

Notarissen zijn overheidsfunctionarissen die tot taak hebben om door personen tijdens hun leven opgestelde stukken en testamenten in ontvangst te nemen, en hieraan maatschappelijk vertrouwen te verlenen. Gezien deze taak en verplichting, zijn zij ook verantwoordelijk voor de bewaring van deze documenten en kunnen zij afschriften of kopieën hiervan afgeven. In hoofdstuk 55 van de Maltese wetgeving, getiteld “wet op het notariaat en de notariële archieven” (Notarial Profession en Notarial Archives Act), is vastgelegd welke andere bevoegdheden en functies een notaris heeft.

Alvorens te beginnen met de uitoefening van hun ambt, leggen notarissen een eed van trouw en een ambtseed voor het hof van beroep (Court of Appeal) af.

Het toezicht op alle notarissen, notariële archieven en het openbaar register wordt uitgeoefend door een speciale rechtbank, namelijk het Hof voor de controle van notariële akten (Court of Revision of Notarial Acts). Deze rechtbank bestaat uit leden die zijn aangesteld door de minister verantwoordelijk voor notariële zaken en die afkomstig zijn uit de kring van gepensioneerde rechters en vrederechters en van advocaten en notarissen.

De rechtbank kan, op elk moment dat zij dit opportuun acht, zonder voorafgaande kennisgeving de archieven, het openbaar register of het kantoor van iedere willekeurige notaris bezoeken en inspecteren.

In januari van elk jaar worden de gegevens van alle in Malta werkzame notarissen bekendgemaakt in het Maltese staatsblad (Malta Government Gazette).

Organisatie

De notariële raad (Notarial Council) is het algemene toezichtorgaan van het notariswezen, dat, zowel op eigen initiatief als naar aanleiding van een klacht, onderzoek kan doen naar het gedrag van een notaris indien dat als onverenigbaar met het decorum van de notariële beroepsgroep wordt ervaren. De raad behandelt tevens beschuldigingen van nalatigheid of functiemisbruik gedaan tegen notarissen in de loop van hun beroepsuitoefening of in verband met beroepsgerelateerde zaken, tenzij de bevoegdheid hiertoe is verleend aan een andere autoriteit zoals vastgesteld in de artikelen 85 en 94 van de wet op het notariaat en de notariële archieven of in een andere wetsbepaling.

Juridische gegevensbanken

De officiële website van de notariële raad (Malta) bevat de informatie over de notariële raad, algemene informatie voor het publiek en voor notarissen, alsook een gids met notarissen die hun beroep uitoefenen in Malta. De gegevensbank is voor het publiek toegankelijk en is kosteloos.

Andere juridische beroepen

Procureurs

Wie in Malta het beroep van procureur (Legal Procurator) wil uitoefenen, moet in het bezit zijn van een door de president van de republiek verstrekte akte van benoeming, voorzien van het staatszegel van Malta. De houders van een dergelijke akte moeten, alvorens te beginnen met de uitoefening van hun beroep, in een openbare zitting voor het hof van beroep een eed van trouw en een ambtseed afleggen.

De hoofdtaak van procureurs is bijstand te verlenen in het kader van gerechtelijke procedures aan de advocaat bij wie zij in dienst zijn. Zo zijn ze betrokken bij de indiening namens cliënten van schriftelijke pleitnota’s bij de griffies van rechtbanken en verrichten ze overige algemene diensten in verband met de voorbereiding van door de advocaten te voeren processen.

Procureurs zijn bevoegd op te treden in de Magistrates’ Courts, in speciale rechtbanken en voor bepaalde tribunalen. Zij mogen ook rechtsbijstand verlenen.

De commissie voor de rechtsbedeling (Commission for the Administration of Justice) is de entiteit die toezicht houdt op deze beroepsgroep in Malta.

Agentschap voor gerechtelijke diensten

Het agentschap voor gerechtelijke diensten (Court Services Agency) is belast met het beheer van de rechtbanken van Malta. Het agentschap is verantwoordelijk voor de griffies en de aldaar werkzame functionarissen, de archivering en betekening van gerechtelijke stukken, de uitvoering van executoriale titels zoals rechterlijke beslissingen en bevelen door middel van gerechtsdeurwaarders en andere door de rechter aangewezen functionarissen, veilingverkopen, juryprocessen en andere strafrechtelijke procedures.

Adjunct-griffier  PDF (489 Kb) mt

Referendaris  PDF (382 Kb) mt

Griffiemedewerker  PDF (390 Kb) mt

Gerelateerde links:

Orde van advocaten van Malta

Officiële website van de notariële raad van Malta

Laatste update: 16/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.