Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Malta.. Openbare aanklagers - inleiding Rechters Advocaten Notarissen Andere juridische beroepen Administratieve functies

Inhoud aangereikt door
Malta
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Juridische beroepen – inleiding

De juridische beroepen in Malta zijn die van advocaat, notaris en procureur.

  • Advocaten mogen voor alle rechtbanken optreden.
  • Notarissen zijn overheidsfunctionarissen die authentieke akten opstellen en openbaar maken.
  • Procureurs mogen voor de lagere rechtbanken optreden: in de praktijk bestaat hun werk voornamelijk uit het volgen van rechtsbesluiten, zowel in het kader van rechtszaken als in verband met andere vorderingen in de griffies van rechtbanken.

De juridische beroepen in Malta zijn georganiseerd volgens een unitair systeem en openbare aanklagers worden gekozen uit de praktiserende advocaten.

Openbare aanklagers

Organisatie

De Attorney General is krachtens artikel 91 van de grondwet belast met zekere grondwettelijke functies en het bureau van de Attorney General is krachtens de Attorney General Ordinance, hoofdstuk 90 van de Maltese wetgeving, een overheidsorgaan.

Volgens de grondwet van Malta heeft de Attorney General dezelfde ambtszekerheid als rechters, oordeelt hij onafhankelijk met betrekking tot strafrechtelijke vervolging, en vervult hij met betrekking tot die strafrechtelijke vervolgingen de functies als voorgeschreven door het wetboek van strafrecht.

De Attorney General wordt bijgestaan door de Deputy Attorney General, de Assistant Attorney General en andere juridische functionarissen.

Rol en taken

De Attorney General is de openbare aanklager voor de Criminal Court en de Court of Criminal Appeal. Voor bepaalde door de politie ingestelde gevallen van vervolging is voorafgaande toestemming van de Attorney General nodig.

Bij het uitoefenen van de wettelijk aan hem of haar toegekende bevoegdheden om strafrechtelijke procedures in te stellen, uit te voeren of af te breken, kan de Attorney General niet worden geïnstrueerd of aangestuurd door enige andere persoon of autoriteit.

De Attorney General treedt ook op als juridisch adviseur van de regering, en juridische functionarissen van het bureau van de Attorney General vertegenwoordigen de regering voor de burgerlijke en constitutionele gerechtshoven.

Verder is het bureau van de Attorney General de bevoegde autoriteit voor de meeste kwesties betreffende juridische samenwerking op het gebied van burgerlijk, handels- en strafrecht.

Het bureau van de Attorney General vertegenwoordigt de Republiek Malta bij internationale gerechtshoven en treedt namens de regering op op internationale bijeenkomsten inzake juridische en gerechtelijke samenwerking.

Het bureau bereidt ook wetgeving voor en biedt ondersteuning tijdens de behandeling door het parlement.

Rechters

Organisatie

Rechters (judges) en vrederechters (magistrates) worden benoemd door de president van de republiek, op advies van de minister-president. Zij zijn onafhankelijk van de uitvoerende macht en genieten ambtszekerheid. Om te kunnen worden benoemd tot vrederechter of rechter, moet iemand zeven, respectievelijk twaalf jaar als advocaat in Malta hebben gewerkt. Zij kunnen slechts door de president uit hun functie ontheven worden op basis van bewezen onbekwaamheid bij het uitoefenen van het ambt (voortkomend uit een lichamelijk of geestelijk gebrek of andere oorzaken) of op basis van bewezen wangedrag, na een verzoek door het House of Representatives (Parlement), dat moet worden ondersteund door ten minste twee derde van alle parlementsleden.

Organisatie van de juridische beroepen: Advocaten

Advocaten

Rol en taken

Advocaten zijn professionele dienstverleners die bevoegd zijn om juridisch advies te verstrekken en om hun cliënten voor rechtbanken, tribunalen en andere gerechtelijke fora te vertegenwoordigen.

Wie in Malta het beroep van advocaat wil uitoefenen, moet in het bezit zijn van een door de president van de republiek verstrekte akte van benoeming, voorzien van het staatszegel van Malta. De houders van een dergelijke akte moeten, alvorens te beginnen met de uitoefening van hun beroep, in een openbare zitting voor de Court of Appeal een eed van trouw en een ambtseed afleggen.

Organisatie

De Chamber of Advocates (orde van advocaten) van Malta vertegenwoordigt de advocaten die in Malta als advocaat toegelaten zijn. Dit is een niet-politieke, niet-gouvernementele organisatie waarvan het lidmaatschap vrijwillig is, die wordt gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden en met geld dat met georganiseerde activiteiten wordt opgehaald, en die wettelijk is erkend als het overlegorgaan van advocaten met betrekking tot kwesties inzake de organisatie en administratie van de rechtspraak.

In Malta is er slechts één soort advocaat en de Engelse begrippen 'lawyer' en 'advocate' worden daar allebei voor gebruikt. Het toezicht op de beroepsgroep is in handen van de Commission for the Administration of Justice (Commissie voor de Rechtspraak), die bestaat uit de president van Malta, de Chief Justice, de voorzitter van de Chamber of Advocates en andere leden van de rechterlijke macht en andere juridische beroepsbeoefenaars. Alle klachten tegen advocaten worden behandeld door een commissie van vijf advocaten, die de Commission for the Administration of Justice aanbevelingen doet omtrent de te nemen disciplinaire maatregelen. Drie van de vijf advocaten in deze commissie worden aangewezen door de Chamber of Advocates, waarmee deze effectief bevoegdheden heeft om de beroepsgroep te reguleren.

De Chamber of Advocates beheert een informatieve website over de beroepsgroep, waarop tevens een advocatengids te vinden is. De gids is verdeeld in twee delen: een deel voor het algemene publiek met gegevens van alle advocaten die lid zijn van de Chamber of Advocates, en een deel alleen voor leden met gegevens van alle advocaten die bekend zijn bij de Chamber of Advocates.

Ter bevordering van een cultuur van voortdurende juridische ontwikkeling van alle advocaten, heeft de Chamber de afgelopen jaren diverse academische congressen en seminars georganiseerd, alsmede een serie maandelijkse lezingen.

Juridische gegevensbanken

De website van de Chamber of Advocates biedt informatie over de orde, met onder andere nieuws, een evenementenkalender en een advocatengegevensbank. Het deel dat alleen voor leden toegankelijk is, biedt bovendien extra diensten voor advocaten.

Is de toegang tot deze gegevensbank kosteloos?

Ja, de gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Notarissen

Rol en taken

Notaries (notarissen) zijn overheidsfunctionarissen die tot taak hebben om door personen tijdens hun leven opgestelde stukken en testamenten in ontvangst te nemen, en hieraan maatschappelijk vertrouwen te verlenen. Gezien deze taak en verplichting zijn zij ook verantwoordelijk voor de bewaring van deze documenten en kunnen zij afschriften of kopieën hiervan afgeven. In hoofdstuk 55 van de Maltese wetgeving (Notarial Profession en Notarial Archives Act) is vastgelegd welke andere bevoegdheden en functies een notaris heeft.

Alvorens te beginnen met de uitoefening van hun ambt leggen notarissen een eed van trouw en een ambtseed voor de Court of Appeal af.

Het toezicht op alle notarissen, notariële archieven en het openbaar register wordt uitgeoefend door een speciaal gerecht, namelijk de Court of Revision of Notarial Acts (Hof voor de controle van notariële akten). Dit gerecht bestaat uit leden die zijn aangesteld door de minister verantwoordelijk voor notariële zaken en afkomstig zijn uit de kring van gepensioneerde rechters en vrederechters en van advocaten en notarissen.

Het gerecht kan, op elk moment dat het dit opportuun acht, zonder voorafgaande kennisgeving de archieven, het openbaar register of het kantoor van iedere willekeurige notaris bezoeken en inspecteren.

Ieder jaar publiceert de Malta Government Gazette in januari de gegevens van alle notarissen die werkzaam zijn in Malta.

Organisatie

De Notarial Council (Notariële Raad) is het algemene toezichtorgaan van het notarissenwezen, dat, zowel op eigen initiatief als naar aanleiding van een klacht, onderzoek kan doen naar het gedrag van een notaris indien dat als onverenigbaar met het decorum van de notariële beroepsgroep wordt ervaren. De Council behandelt tevens beschuldigingen van nalatigheid of functiemisbruik gedaan tegen notarissen in de loop van hun beroepsuitoefening of in verband met beroepsgerelateerde zaken, tenzij de bevoegdheid hiertoe is verleend aan een andere autoriteit zoals vastgesteld in de artikelen 85 en 94 van hoofdstuk 55 van de Notarial Profession and Notarial Archives Act van de Maltese wetgeving of in een andere wetsbepaling.

Juridische gegevensbanken

De officiële website van de Notarial Council (Malta) bevat de informatie over de Notarial Council (Notariële Raad), algemene informatie voor het publiek en voor notarissen, alsook een gids met notarissen die hun beroep uitoefenen in Malta. De gegevensbank is voor het publiek toegankelijk en is kosteloos.

Andere juridische beroepen

Procureurs

Wie in Malta het beroep van Legal Procurator (procureur) wil uitoefenen, moet in het bezit zijn van een door de president van de republiek verstrekte akte van benoeming, voorzien van het staatszegel van Malta. Zij die over deze akte beschikken, moeten in een openbare zitting voor de Court of Appeal een eed van trouw en een ambtseed afleggen, vooraleer zij hun beroep kunnen uitoefenen.

De hoofdtaak van de procureur is bijstand te verlenen in het kader van gerechtelijke procedures aan de advocaat bij wie hij of zij in dienst is. Zo zijn ze betrokken bij de indiening namens cliënten van schriftelijke pleitnota’s bij de griffies van rechtbanken en verrichten ze overige algemene diensten in verband met de voorbereiding van door de advocaten te voeren processen.

Procureurs zijn bevoegd op te treden in de Courts of Magistrates, in speciale rechtbanken en voor bepaalde tribunalen en commissies en mogen rechtsbijstand verlenen.

De Commission for the Administration of Justice (Commissie voor de Rechtspraak) is het lichaam dat toezicht houdt op deze beroepsgroep in Malta. Een deel van de website van het Maltese ministerie van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid is gewijd aan de beroepsgroep der procureurs en is toegankelijk voor het publiek.

Griffier en gerechtspersoneel

De Registrar of the Courts (griffier van de rechtbanken) is verantwoordelijk voor de griffies en de aldaar werkzame functionarissen, de archivering en betekening van gerechtelijke stukken, de tenuitvoerlegging van executoriale titels zoals rechterlijke beslissingen en bevelen door middel van gerechtsdeurwaarders, gedwongen openbare verkopen, juryprocessen en andere strafrechtelijke procedures.

Adjunct-griffier PDF (377 Kb) en

Justitieel assistent PDF (374 Kb) en

Griffiebeambte PDF (378 Kb) en

Verwante links

Malta Chamber of Advocates (orde van advocaten van Malta)

Officiële website van de Notarial Council (Malta)

Laatste update: 26/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.