Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Noord-Ierland (rechtsgebied binnen het Verenigd Koninkrijk).

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Juridische beroepen – inleiding

De juridische beroepen in Noord-Ierland zijn:

 • rechter;
 • openbaar aanklager;
 • barrister;
 • solicitor.

 

 

 

Organisatie van de juridische beroepen: rechters

Tot de rechterlijke macht in Noord-Ierland behoren de volgende posities:

 • Lord Chief Justice – hoofd van de rechterlijke macht;
 • Lord Justice of Appeal;
 • Rechter aan het High Court;
 • Master van het Supreme Court;
 • Rechter aan een County Court;
 • District Judge (County Court);
 • District Judge (Magistrates’ Court);
 • Lay Magistrate (lekenrechter);
 • Coroner.

Organisatie van de juridische beroepen: openbare aanklagers

Organisatie

De Public Prosecution Service (PPS) for Northern Ireland (openbaar ministerie voor Noord-Ierland) is de belangrijkste vervolgende autoriteit in Noord-Ierland. Deze dienst neemt niet alleen besluiten over het instellen van vervolging in zaken die door de politie in Noord-Ierland zijn onderzocht, maar behandelt ook zaken die zijn onderzocht door andere overheidsinstanties, zoals HM Revenue and Customs (belasting- en douanedienst).

Aan het hoofd van de PPS staat de directeur van het Openbaar Ministerie voor Noord-Ierland. Het Openbaar Ministerie heeft ook een plaatsvervangend directeur. Deze heeft dezelfde bevoegdheden als de directeur, maar werkt onder zijn of haar leiding en op zijn of haar aanwijzingen. Zowel de directeur als de plaatsvervangend directeur worden openbaar door de Attorney General (procureur-generaal) voor Noord-Ierland benoemd.

De PPS is aangewezen als een niet-ministerieel regeringsdepartement. Volgens de Justice (Northern Ireland) Act 2002 worden de taken van de directeur onafhankelijk van enige andere persoon uitgevoerd. Deze wet van 2002 bepaalt dat de directeur en de Attorney General van tijd tot tijd met elkaar overleg voeren over de aangelegenheden waarover de Attorney General verantwoording moet afleggen aan de Assemblee voor Noord-Ierland. Momenteel is een aantal aspecten betreffende rechtsvervolging voorbehouden aan het parlement in Londen. De taken in verband met deze aspecten worden uitgevoerd door de Advocate General voor Noord-Ierland.

Rol en taken

De primaire rol van de PPS is te besluiten om al dan niet over te gaan tot vervolging van mensen voor het plegen van strafbare feiten en de precieze aanklacht vast te stellen.

De dienst is ook verantwoordelijk voor de vervolging in de rechtbank. De openbare aanklager voert namens de Kroon bewijs aan in de rechtbank. Openbare aanklagers roepen getuigen à charge op en verhoren hen en onderwerpen getuigen à decharge aan een kruisverhoor. Aan het eind van de rechtszaak geven ze namens de Kroon een overzicht van de bewijslast.

Organisatie van de juridische beroepen: advocaten

Barristers (pleiters)

In Noord-Ierland zijn er twee soorten barristers: Senior Counsels (bekendstaand als Queen’s Counsels of QC’s) en Junior Counsels. De balie bestaat uit gespecialiseerde advocaten met ervaring in procesvoering, tot wie het publiek via solicitors indirecte toegang heeft of, in een beperkt aantal omstandigheden, ook wel directe toegang.

De Bar of Northern Ireland (Balie van Noord-Ierland) is een vereniging van zelfstandige barristers, gevestigd in de Bar Library in Belfast. Op 1 september 2012 waren er bijna 600 barristers met zelfstandige praktijken.

Solicitors (juridisch adviseurs)

De Law Society of Northern Ireland legt de voorschriften voor de opleidingseisen, de verslagen, de beroepsuitoefening en het professionele gedrag van solicitors vast. Deze organisatie heeft tot taak om de onafhankelijkheid, ethische normen, vakbekwaamheid en kwaliteit van de dienstverlening van de beroepsgroep op peil te houden. Solicitors kunnen zich specialiseren op een bepaald gebied, maar kunnen ook een algemene praktijk voeren.

Notarissen

In Noord-Ierland zijn alle solicitors ook commissioners for oaths. Dat betekent dat zij officiële documenten kunnen echt verklaren of legaliseren, voor zover het niet gaat om documenten die door henzelf of een opponent in een rechtszaak zijn opgesteld.

Bovendien zijn sommige solicitors notaris, wat betekent dat ze ook documenten voor het buitenland kunnen legaliseren. Informatie hieromtrent is beschikbaar op de website van deLaw Society of Northern Ireland.

Octrooirecht- en merkenrechtadvocaten

Octrooi- en merkenrechtadvocaten zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in intellectuele eigendom. Zij verstrekken juridisch advies aan cliënten op dit gebied, met name met betrekking tot octrooien, merken, ontwerpen en auteursrechten. Bovendien vertegenwoordigen zij hun cliënten in de specialistische rechtbanken voor intellectuele eigendom (sommigen krijgen aanvullende rechten toegekend nadat zij de extra kwalificatie van procesadvocaat hebben gekregen).

De meeste octrooi- en merkenrechtadvocaten werken in een zelfstandige praktijk. Velen werken in gespecialiseerde praktijken, maar sommige werken ook samen met raadsmannen. Daarnaast werkt een aanzienlijk deel van hen in het bedrijfsleven.

Octrooi- en merkenrechtadvocaten kunnen hun cliënten in de rechtbank vertegenwoordigen, net zoals solicitors voor zaken over intellectuele eigendom, of ze kunnen ook een barrister (pleiter) opdragen de zaak te behandelen

Het Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA, geaccrediteerd instituut voor octrooirechtadvocaten) vertegenwoordigt octrooi- en merkenrechtadvocaten in het VK. Dit instituut pleegt overleg met de regering over wetgeving inzake intellectuele eigendom, biedt training voor octrooirechtadvocaten en trainees en onderhoudt contacten met de toezichthouders van het beroep. CIPA probeert wetgeving inzake intellectuele eigendom en beroepen op dat gebied te bevorderen.

Het Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA, instituut voor merkenrechtadvocaten) vertegenwoordigt merkenadvocaten en het beroep merkenadvocaat in het hele Verenigd Koninkrijk. Het ITMA heeft tot taak te onderhandelen met en te lobbyen bij de regering, haar onafhankelijke regelgevende tak (IPReg) en andere relevante organisaties. Het biedt relevante opleidingen, training en advies voor het beroep merkenrechtadvocaat en is verantwoordelijk voor de bevordering van het beroep en intellectuele eigendom.

De Intellectual Property Regulation Board (IPReg, regelgevende instantie intellectuele eigendom) houdt zich bezig met alle kwesties betreffende regelgeving en tuchtrecht, stelt normen vast voor octrooi- en merkenrechtadvocaten in het VK en zorgt voor toezicht op en handhaving van die normen. Zij handelt in het openbaar belang en houdt wettelijke registers bij van octrooi- en merkenrechtadvocaten, zowel individuele advocaten als organisaties.

Andere juridische beroepen

Griffiers

Griffiers en andere medewerkers van Noord-Ierse rechtbanken zijn ambtenaren zonder juridische training die zich met administratieve zaken bezighouden.

Griffiers zorgen ervoor dat de rechters de stukken tot hun beschikking hebben die ze nodig hebben bij de behandeling van hun rechtszaken, ze leggen de uitspraak van een rechter in een zaak vast en verzorgen iedere andere vorm van administratieve ondersteuning die de rechters kunnen behoeven. Rechtbankmedewerkers kunnen informatie verschaffen over gerechtelijke procedures, maar ze kunnen geen juridisch advies geven en kunnen procederende partijen ook geen aanbevelingen doen omtrent te ondernemen acties. Alle gerechtelijk medewerkers zijn ambtenaren in dienst bij de Northern Ireland Courts and Tribunals Service, een agentschap binnen het departement van Justitie in Noord-Ierland.

Enforcement officers

Enforcement officers zijn als deurwaarders bij de Northern Ireland Courts and Tribunals Service in dienst. Zij houden zich bezig met de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vonnissen door het Enforcement of Judgments Office (“deurwaarderskantoor”). Dit kantoor voltrekt vonnissen van zowel Magistrates’ Courts en County Courts, inclusief Small Claims Courts (gerechten voor bagatelzaken), als van het High Court. Dit is wettelijk geregeld in de Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 en in de Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981, in de gewijzigde versie.

Links

Public Prosecution Service

Bar of Northern Ireland

Law Society

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 03/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.