Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Portugal

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Portugal. Rechters bij gerechtelijke instanties en rechters van fiscale gerechten Openbare aanklagers in het Openbaar Ministerie Advocaten Rechtskundig adviseurs Juridisch vertegenwoordigers Gerechtsdeurwaarders Notarissen Registratie-ambtenaren Gerechtsfunctionarissen Mediators Bewindvoerders Industrieel-eigendomsfunctionaris Organisaties die pro bono (gratis) juridische diensten aanbieden

Inhoud aangereikt door
Portugal
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Rechters bij gerechtelijke instanties en rechters van fiscale gerechten

In overeenstemming met de grondwet bekleden rechters hun functie bij het gerecht in onafhankelijkheid.

Zij spreken recht namens het volk en strikt volgens de wet.

Voor rechters bij de gerechtelijke instanties gelden de bepalingen van de grondwet en het statuut voor rechters in gerechtelijke instanties. De hiërarchie van gerechtelijke instanties bestaat uit drie categorieën rechters:

 • Rechters van het Hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça), aangeduid als Conselheiros;
 • Rechters van de hoven van beroep (tribunais das Relações), aangeduid als Desembargadores;
 • Rechters in contentieuze zaken bij gerechten van eerste aanleg, aangeduid als Juízes de direito.

Voor rechters in bestuurs- en fiscale gerechten gelden de bepalingen van de grondwet, het statuut voor de bestuurs- en fiscale gerechten en subsidiair het statuut voor rechters in gerechtelijke instanties. De hiërarchie van gerechtelijke instanties bestaat uit drie categorieën rechters in bestuurs- en fiscale gerechten:

 • Rechters van het Hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça), aangeduid als Conselheiros;
 • Rechters van de hoven van beroep (tribunais das Relações), aangeduid als Desembargadores;
 • Rechters bij bestuursgerechten en fiscale gerechten van eerste aanleg, aangeduid als Juízes de direito.

Toelating tot het beroep van rechter bestaat uit drie fasen: een algemeen vergelijkend onderzoek, een theoretische en praktische opleiding aan het centrum voor juridische studies (Centro de Estudos Judiciários) en een stage. Kandidaten die voor deze drie onderdelen zijn geslaagd, worden aangesteld als rechter.

Rechters blijven gedurende hun hele loopbaan opleidingen volgen.

Rechters bij gerechten van eerste aanleg worden regelmatig geïnspecteerd door de Hoge Raad voor de magistratuur (Conselho Superior da Magistratura (voor rechters bij de gerechtelijke instanties) en door de Hoge Raad voor de bestuurs- en fiscale gerechten (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) (voor rechters bij deze gerechten). Bij iedere inspectie wordt de rechters een beoordeling toegekend op basis van hun verdiensten: zeer goed, goed met vermelding, goed, redelijk en middelmatig. Wanneer de beoordeling "middelmatig" wordt toegekend, wordt de rechter in kwestie geschorst en wordt er een onderzoek ingesteld vanwege beroepsonbekwaamheid.

De Hoge Raad voor de magistratuur (Conselho Superior da Magistratura) en de Hoge Raad voor de bestuurs- en fiscale gerechten (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) zijn verantwoordelijk voor het benoemen, toewijzen, overplaatsen, bevorderen van rechters en het treffen van disciplinaire maatregelen tegen rechters van de gerechtelijke instanties en de bestuurs- en fiscale gerechten.

Ter waarborging van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van rechters omvat de grondwet de volgende bepalingen: rechters in functie mogen geen andere functie binnen of buiten de overheid bekleden, met uitzondering van onbetaalde werkzaamheden op het gebied van onderwijs of wetenschappelijk onderzoek in het juridische domein; rechters mogen niet worden overgeplaatst, geschorst, op pensioen worden gesteld of uit hun functie worden gezet, behalve in gevallen die wettelijk zijn vastgelegd; tot slot mogen rechters niet worden vervolgd om door hen genomen beslissingen, met uitzondering van wettelijk vastgelegde gevallen.

Openbare aanklagers in het Openbaar Ministerie

De openbare aanklagers in het Openbaar Ministerie vertegenwoordigen de staat, stellen vervolging in en verdedigen de democratie en de belangen die in de wet zijn vastgelegd. Openbare aanklagers hebben hun eigen statuut en autonomie, op grond van de wet.

Toelating tot het beroep van openbare aanklager vindt plaats door middel van een vergelijkend examen, bestaande uit kennistoetsen, een beoordeling van cv's en een psychologische selectietoets. Dit examen wordt afgenomen door het centrum voor juridische studies.

Toegelaten kandidaten worden aangesteld als stagiair (auditores de justiça). Na het succesvol afronden van de theoretische en praktische opleiding aan het centrum voor juridische studies, worden zij benoemd als stagiair-assistentaanklager.

De carrière van een openbare aanklager bestaat uit vijf niveaus, in afnemende hiërarchische volgorde:

 • Procureur-generaal (Procurador-Geral da República);
 • Viceprocureur-generaal (Vice-Procurador-Geral da República);
 • Assistent-procureur-generaal (Procurador-Geral Adjunto);
 • Openbare aanklager van een district (Procurador da República);
 • Assistent-openbare aanklager van een district (Procurador da República Adjunto).

Het parket van de procureur-generaal (Procuradoria-Geral da República) is het hoogste orgaan in het Openbaar Ministerie, met de procureur-generaal aan het hoofd. Andere organen zijn de Hoge raad van het Openbaar Ministerie (Conselho Superior do Ministério Público), de Adviesraad, juridisch adviseurs en ondersteunende diensten.

De Hoge raad van het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het benoemen, toewijzen, overplaatsen en bevorderen van openbare aanklagers en het opleggen van disciplinaire maatregelen.

Advocaten

Advocaten zijn juristen die zijn ingeschreven bij de Orde van advocaten (Ordem dos Advogados) en die onder andere juridische vertegenwoordiging en advies bieden, bestaande uit de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving op verzoek van een derde.

Om in Portugal als advocaat op te treden is inschrijving bij de Orde van advocaten verplicht.

Om toegelaten te worden tot de beroepsgroep is het nodig om:

 • een graad in de rechten te hebben van een Portugese universiteit of een graad in de rechten te hebben van een universiteit in het buitenland die gelijkwaardig is of door de Portugese overheid wordt erkend;
 • een stage van ten minste 18 maanden te doorlopen, bestaande uit twee opleidingsstadia: het eerste stadium van 6 maanden en het aanvullende stadium van 12 maanden;
 • het schriftelijk en mondeling toelatingsexamen voor de Orde te halen.

Buitenlanders die in Portugal hun graad hebben gehaald kunnen zich op dezelfde wijze registreren bij de Portugese Orde van Advocaten, indien het land waarvan zij burger zijn dezelfde rechten biedt aan Portugese burgers.

Advocaten uit andere EU-lidstaten die zich permanent in Portugal willen vestigen en actief zijn als advocaat onder de titel uit hun land van herkomst, moeten zich eveneens inschrijven bij de Orde van advocaten. Zij kunnen uitsluitend cliënten vertegenwoordigen in rechte onder begeleiding van een advocaat die is geregistreerd bij de Orde van advocaten. Indien zij als advocaat willen werken met dezelfde rechten en plichten als Portugese advocaten, moeten zij zich inschrijven bij de Orde van advocaten en een schriftelijk en mondeling examen in het Portugees halen.

De Orde van advocaten (Ordem dos Advogados) is de publiekrechtelijke vereniging van juristen die conform het statuut het beroep van advocaat uitoefenen. De Orde is bevoegd om toegang tot justitie te waarborgen, de activiteiten van advocaten te reguleren en exclusieve disciplinaire maatregelen te nemen tegen advocaten en advocaat-stagiairs, de sociale rol, de waardigheid en het prestige van de beroepsgroep te beschermen en toegang tot kennis en toepassing van de wet te bevorderen.

Rechtskundig adviseurs

In het Portugese rechtssysteem is er geen onderscheid tussen advocaten en rechtskundig adviseurs.

Juridisch vertegenwoordigers

Juridisch vertegenwoordigers zijn onafhankelijke beroepsbeoefenaars die hun cliënten juridisch adviseren en in rechte vertegenwoordigen, binnen de beperkingen van hun statuut en de formele wetgeving. Zij kunnen partijen in rechte vertegenwoordigen indien vertegenwoordiging door een advocaat (advogado) niet verplicht is.

Juridisch vertegenwoordigers kunnen burgers en bedrijven ook buiten de gerechtelijke instanties vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij de belastingdienst, notariskantoren, registratiekantoren en de plaatselijke autoriteiten.

Om toegelaten te worden tot de beroepsgroep is het nodig om:

 • een graad in de rechten te bezitten en niet te zijn geregistreerd bij de Orde van advocaten, of een graad te bezitten als juridisch vertegenwoordiger. Deze graad moet in beide gevallen zijn erkend. Burgers van andere EU-lidstaten moeten beschikken over de academische en beroepskwalificaties om dit beroep uit te oefenen in het land waarvan zij burger zijn;
 • een stage van 12 tot 18 maanden te volgen;
 • tijdens de stage de juiste referenties te verkrijgen, van de trainer en de stagecentra, en een nationaal examen te halen in overeenstemming met de desbetreffende regels.

Op de inschrijving bij het College van juridisch vertegenwoordigers uit andere lidstaten van de Europese Unie of landen uit de Europese Economische Ruimte zijn de bepalingen van toepassing van Wet nr. 9/2009 van 4 maart, gewijzigd bij Wet nr. 41/2012 van 28 augustus en Wet nr. 25/2014 van 2 mei.

De Orde van van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução of OSAE) is de publiekrechtelijke vereniging die de juridisch vertegenwoordigers vertegenwoordigt. Deze Orde is onder andere verantwoordelijk voor het uitoefenen van disciplinaire bevoegdheden over haar leden en het uitbrengen van advies over wetgeving verbandhoudend met haar bevoegdheden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.osae.pt/ (in het Engels en het Portugees).

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders zijn beroepsbeoefenaren met publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met civiele handhavingsactiviteiten op nationaal niveau. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig en vertegenwoordigen geen partij in de gerechtelijke procedures, maar zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle handhavingsformaliteiten, waaronder inbeslagneming, dagvaarding, openbaarmaking en het verkopen van in beslag genomen goederen. De functie van gerechtsdeurwaarder wordt soms uitgeoefend door een gerechtsfunctionaris.

De gerechtsdeurwaarder wordt door de crediteur aangewezen in een verzoek om tenuitvoerlegging of door de rechtbank.

Gerechtsdeurwaarders dienen een graad te bezitten als juridisch vertegenwoordiger of een graad in de rechten, en:

 • moeten de Portugese nationaliteit hebben;
 • mogen niet vallen onder een van de beperkingen in de statuten van de Orde van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders of de Orde van advocaten;
 • mogen de afgelopen tien jaar niet zijn opgenomen in de openbare lijst met schuldenaars die op basis van de wettelijke regels is opgesteld;
 • dienen de stage voor gerechtsdeurwaarder te hebben afgerond;
 • dienen, na drie jaar het beroep van gerechtsdeurwaarder te hebben uitgeoefend, een examen af te leggen en een positief advies te verkrijgen van de commissie voor begeleiding van hulpklerken (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça of CAAJ);
 • dienen zich binnen drie jaar na afronding van hun stage in te schrijven bij het college waaronder zij vallen;
 • beschikken over de minimale IT-structuren en middelen op grond van een reglement van de algemene vergadering.

De beroepsgroep valt onder de Orde van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders en het speciale college voor gerechtsdeurwaarders.

De CAAJ, een onafhankelijk orgaan van de Orde van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders, is verantwoordelijk voor toezicht en het opleggen van disciplinaire maatregelen aan gerechtsdeurwaarders.

Meer informatie hierover is te vinden op de websites http://www.osae.pt/ en http://www.caaj-mj.pt/ (in het Engels en het Portugees).

Notarissen

Notarissen zijn gespecialiseerde juristen met bevoegdheden op specifieke juridische terreinen. Zij spelen een doorslaggevende rol in het internationale en nationale handelsverkeer.

Notarissen leggen zich bij de uitoefening van hun ambt toe op de volgende zaken:

 • zij stellen privaatrechtelijke overeenkomsten op en adviseren de partijen, waarbij zij een loyaliteitsverplichting jegens alle betrokken partijen eerbiedigen; zij zijn verantwoordelijk voor de echtheid van officiële documenten en voor het advies bij het opstellen ervan; zij dienen de partijen te informeren over de implicaties en de gevolgen van de verplichtingen die zij overwegen op zich te nemen;
 • zij voeren de juridische handelingen uit die in hun bijzijn zijn overeengekomen. De akte kan rechtstreeks worden geregistreerd in de officiële registers of worden uitgevoerd, indien een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter;
 • zij vervullen op onpartijdige wijze en met volledige inachtneming van de wet, de rol van arbiter, zodat de partijen tot een wederzijds aanvaardbare overeenkomst kunnen komen;
 • zij stellen de aktes en de voorwaarden op voor de inventarisprocedures, onverminderd kwesties die vanwege hun aard of hun feitelijke of juridische complexiteit geen besluit vergen tijdens de inventarisprocedure maar dienen te worden voorgelegd aan de rechter van het gerecht van eerste aanleg van het notariskantoor dat verantwoordelijk is voor de inventaris (een bevoegdheid die op grond van Wet nr. 23/2013 van 5 maart ter goedkeuring van de rechtsregeling van de inventarisprocedure en voor het opstellen van een systeem van gemengde bevoegdheden is toegekend aan notariskantoren).

Met de hervorming van het notariaat en de daaruit voortvloeiende privatisering van de sector hebben notarissen een dubbele status gekregen: zij zijn zowel de hoeders van openbare trouw als vrije beroepsbeoefenaars die niet in de hoedanigheid van ambtenaar werkzaam zijn.

Op grond van hun status als hoeders van de openbare trouw vallen notarissen onder het ministerie van Justitie, dat over disciplinaire en reglementaire bevoegdheden voor deze beroepsgroep beschikt. In het licht van de nieuwe liberale invulling van het beroep van notaris wordt de uitoefening van deze functie sinds 2006 gereguleerd door de Orde van notarissen, tezamen met het ministerie van Justitie. Zij zien toe op de naleving van de beroepscodes en -ethiek en waarborgen dat notarissen handelen in het algemene belang waarop hun functie berust, zonder inbreuk op de interventiebevoegdheden waarover het ministerie van Justitie van rechtswege beschikt vanwege de aard van het beroep.

Registratie-ambtenaren

Registratie-ambtenaren zijn overheidsfunctionarissen met taken op het gebied van het registreren en openbaar maken van bepaalde wettelijk geregelde activiteiten en feiten betreffende onroerende en roerende goederen waarvoor een registratieplicht geldt, handelsactiviteiten of het leven van natuurlijke personen. Hun voornaamste taak bestaat erin te controleren of deze documenten en de begeleidende documenten voldoen aan de relevante wetgeving, en erop toe te zien dat de daarin weergegeven rechten correct zijn omschreven en voldoen aan de juridische verplichting van registratie en openbaarmaking, zodat kan worden beslist over het al dan niet inschrijven van de akte of het juridische feit in het register.

Afhankelijk van het terrein waarop ze hun functie uitoefenen kunnen registratie-ambtenaren de volgende functies bekleden:

 • Registratie-ambtenaren van de burgerlijke stand, die hun taken uitvoeren in verband met de vastlegging en openbaarmaking van juridische feiten en activiteiten in verband met het leven van natuurlijke personen. Hun bevoegdheden omvatten de registratie van akten zoals geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en adoptieakten en verklaringen en vaststelling van moederschap of vaderschap, het organiseren van de procedure zoals bijvoorbeeld bij echtscheidingen en scheiding van tafel en bed met wederzijds goedvinden; het afgeven van verklaringen en kopieën van geregistreerde documenten.
 • Registratie-ambtenaren bij het kadaster, die belast zijn met de openbaarmaking van de juridische situatie van onroerend goed, teneinde de veiligheid van onroerendgoedtransacties te waarborgen;
 • Registratie-ambtenaren van het voertuigenregister, die belast zijn met de openbaarmaking van rechten op te registreren roerende goederen (motorvoertuigen, schepen en luchtvaartuigen), waarbij de aandacht uitgaat naar de juridische situatie van motorvoertuigen en aanhangers, teneinde de veiligheid van transacties te waarborgen;
 • Registratie-ambtenaren bij het handelsregister, die zich toeleggen op de openbaarmaking van de juridische situatie van individuele handelaren, handelsvennootschappen, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, individuele instellingen met beperkte aansprakelijkheid en andere entiteiten met een verplichting tot inschrijving in het handelsregister, teneinde de veiligheid van transacties te waarborgen.

Voor toegang tot de beroepsgroep dienen kandidaten over een juridische graad van een Portugese universiteit of gelijkwaardige academische kwalificatie te beschikken, geschiktheidsexamens af te leggen, een aanvullende universitaire opleiding van 6 maanden te volgen waarin dieper wordt ingegaan op de juridische materie met betrekking tot registratie die relevant is voor het uitoefenen van de functie, en een stage van een jaar te volgen die wordt afgerond met openbare examens. In alle stadia van deze procedure vindt een beoordeling plaats. Naar aanleiding daarvan kunnen kandidaten met een onvoldoende worden uitgesloten. Deze procedure verloopt middels een algemeen vergelijkend examen dat wordt georganiseerd door het Instituut voor registratie-ambtenaren en notarissen.

Het Instituut voor registratie-ambtenaren en notarissen is verantwoordelijk voor de leiding, coördinatie, ondersteuning, beoordeling en het toezicht op de activiteiten van registratiekantoren.

Gerechtsfunctionarissen

Gerechtsfunctionarissen vormen een categorie justitiële functionarissen (funcionários de justiça) die hun functie onder andere uitoefenen bij gerechtelijke instanties of parketten. Ook medewerkers van IT-afdelingen en administratieve, technisch-professionele, ondersteunende en operationele diensten zijn echter justitiële functionarissen.

Toegang tot de beroepsgroep van gerechtsfunctionarissen loopt via de onderste categorieën van carrières in de justitiële diensten en de parketten, namelijk hulpklerk (escrivão auxiliar) en hulpgriffier (técnico de justiça auxiliar). Deze beroepsgroep staat open voor personen die een beroepsopleiding hebben gevolgd en die een toelatingsprocedure hebben doorlopen.

Op gerechtsfunctionarissen is een speciaal statuut van toepassing, dat is vastgelegd in wetsbesluit nr. 343/1999 van 26 augustus, en uit hoofde van hun functies spelen zij een doorslaggevende rol in internationale juridische samenwerking, met name de toepassing van Europese verordeningen en richtlijnen.

Het directoraat-generaal Rechtsbedeling (Direção-Geral da Administração da Justiça) is het verantwoordelijke orgaan van het ministerie van Justitie voor de werving van, het leidinggeven aan en het ondersteunen van gerechtsfunctionarissen.

De Raad van gerechtsfunctionarissen is het verantwoordelijke orgaan voor de beoordeling van de professionele verdiensten van gerechtsfunctionarissen en voor het opleggen van disciplinaire maatregelen.

Mediators

In Wet nr. 29/2013 van 19 april worden mediators in artikel 2, onder b), als volgt gedefinieerd: "(...) een onpartijdige en onafhankelijke derde partij, zonder uitvoeringsbevoegdheden voor de partijen op wie de mediation betrekking heeft, die ermee is belast hen bij te staan om tot een definitieve overeenkomst te komen over het onderwerp van het geschil". In deze wet is ook het statuut van mediators van conflicten vastgelegd die hun werkzaamheden in Portugal verrichten, alsmede hun inschrijving op lijsten van alle openbare stelsels voor mediation. Deze inschrijving verloopt middels een selectieprocedure die is vastgelegd in besluit nr. 282/2010 van 25 mei.

Mediators spelen een belangrijke rol: doordat zij de partijen helpen tot overeenstemming te komen, dragen zij bij aan het behoud, en in bepaalde gevallen het herstel, van de maatschappelijke vrede. In Portugal zijn er mediators die zijn gespecialiseerd in gezinsmediation, mediation voor het werk en in strafzaken. Niet-gouvernementele organisaties organiseren geen activiteiten op het gebied van mediation, maar er bestaan wel particuliere verenigingen die mediationdiensten verlenen en opleidingen voor mediators verzorgen.

Op dit moment geldt er geen nationale, specifieke beroepscode voor mediators. Niettemin wordt in bovengenoemde wet inzake mediation een hoofdstuk gewijd aan de rechten en plichten van mediators, die zich ook dienen te houden aan de beginselen in de Europese gedragscode voor mediators. Deze gedragscode komt tijdens de opleiding aan bod.

De werkzaamheden van mediators vallen binnen een openbaar stelsel voor mediation dat drie onderdelen bevat: zaken op het vlak van burgerlijk recht, arbeidsrecht of strafrecht. Ieder onderdeel van dit mediationstelsel wordt door een openbare instantie beheerd, die is vastgelegd in de desbetreffende oprichtingsakte.

In Portugal bestaat geen openbare instantie die zich toelegt op de opleiding van mediators. Opleidingen worden verzorgd door particuliere instellingen die door het directoraat-generaal justitiebeleid (Direção Geral da Política de Justiça of DGPJ) zijn gecertificeerd op grond van de bepalingen van beschikking nr. 345/2013 van 27 november. De nadruk ligt daarbij op het referentiesysteem voor kwaliteitsborging.

Het DGPJ, het directoraat dat verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare stelsels voor mediation via het bureau voor alternatieve geschillenbeslechting (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios of GRAL), verstrekt geen informatie over de wijze waarop een afspraak kan worden gemaakt met een mediator. Wel stelt zij mediatorlijsten ter beschikking. Mediators kunnen zich daarop laten inschrijven volgens de selectieprocedure in het reglement dat is goedgekeurd met besluit nr. 282/2010 van 25 mei.

Meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.dgpj.mj.pt/ (in het Portugees).

Bewindvoerders

Een bewindvoerder is verantwoordelijk voor het toezicht op en het uitvoeren van handelingen die voortvloeien uit een speciale faillissementsprocedure, en voor het beheer of de liquidatie van het faillissement in het kader van een insolventieprocedure. De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die hem of haar zijn toegekend op basis van het statuut en de wet. Naar gelang van de taken die in het kader van de procedure moeten worden uitgevoerd, wordt hij of zij aangeduid als bewindvoerder, curator of gemachtigde.

Wet nr. 22/2013 van 26 februari vormt de goedkeuring voor het statuut van bewindvoerders (Estatuto do Administrador da Insolvência).

Het statuut van bewindvoerder is toegankelijk voor personen die:

 • a) over een diploma en passende beroepservaring beschikken;
 • b) een relevante stage van 6 maanden hebben gevolgd;
 • c) geslaagd zijn voor een speciaal toelatingsexamen ter beoordeling van de kennis die tijdens de stage is verworven;
 • d) zich niet in een situatie bevinden die onverenigbaar is met de functie;
 • e) geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden van een bewindvoerder.

De commissie voor begeleiding van hulpklerken (CAAJ) is verantwoordelijk voor de aanstelling als bewindvoerder en de controle op zijn of haar werkzaamheden.

Industrieel-eigendomsfunctionaris

Industrieel-eigendomsfunctionarissen zijn in industrieel eigendom gespecialiseerde vertegenwoordigers, die ondernemingen en natuurlijke personen ondersteunen bij het verdedigen van hun rechten en belangen.

Industrieel-eigendomsfunctionarissen hebben een vergunning van het Nationaal instituut voor industrieel eigendom (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) om handelingen met betrekking tot industrieel eigendom uit te voeren namens hun cliënt, zonder hoeven aan te tonen dat zij als advocaat gemachtigd zijn.

De uitoefening van het beroep van industrieel-eigendomsfunctionaris bij het Nationaal instituut voor industrieel eigendom is wettelijk geregeld door wetsbesluit nr. 15/95 van 24 januari.

Organisaties die gratis juridische diensten aanbieden (pro bono)

Het ministerie van Justitie waarborgt op het gehele Portugese grondgebied en in samenwerking met de Orde van advocaten en plaatselijke autoriteiten juridische adviesbureaus (Gabinetes de Consulta Jurídica), waar burgers gratis juridisch advies krijgen van juristen. Een lijst van deze bureaus met hun contactgegevens is beschikbaar op internet, onder andere via de website van het directoraat-generaal justitiebeleid (http://www.dgpj.mj.pt).

Laatste update: 24/10/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.